• DEVAMSIZLIK TUTANAKLARI

  İlgili Kanun / Madde
  4857.S.İşK/57
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ   

  Esas No. 2007/42570
  Karar No. 2009/10855
  Tarihi: 16.04.2009                                

  l DEVAMSIZLIK TUTANAKLARI
  l TUTANAKLARDA İMZASI OLAN İŞÇİLERİN DİNLENMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiği tartışmasızdır. Fesih konusunda davacı delil göstermemiş davalı ise devamsızlık tutanaklarına dayanmıştır. Davacıdan tutanaklara karşı diyecekleri sorulmamış ve tutanağa değer verilmemesinin sebebi kararda açıklanmamıştır. Öncelikle davalının dayandığı devamsızlık tutanağına karşı davacıdan diyecekleri sorulmalı, itiraz edildiği takdirde tutanak mümziileri çağrılıp dinlenmeli şayet gerekirse davacının delilleri de toplanarak bir değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra sonuca gidilmelidir.

  DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, 18 günlük ücret, izin, resmi tatil alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M.Başbayraktar Taşkın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1.Davacı iş aktinin haklı neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek kıdem, ihbar tazminatı ve bazı işçilik alacakları talebinde bulunmuştur.
  Davalı davacının daha önce aynı istekler için açtığı bir başka dava nedeniyle derdesttik itirazları olduğunu feshin haklı nedenlere dayandığını savunmuştur.
  Mahkemece davacının istekleri kısmen hüküm altına alınmıştır.
  Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.
  Taraflar arasındaki uyuşmazlık derdest bir davanın olup olmadığı ve feshin haklı olup olmadığı noktalarında toplanmaktadır.
  Davacının Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurusu üzerine yapılan tespitler 5521 sayılı İş mahkemeleri kanununun 10. maddesi gereğince yargıya intikal ettirilmiştir. Mahkemece duruşma günü verilmiş ancak davacı davayı takip etmediği gibi mahkeme harcını da ikmal etmemiştir. Bu nedenle usulünce açılmış bir dava olmadığı için davalının ileri sürdüğü derdestlik itirazı haklı değildir.
  2. İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiği tartışmasızdır. Fesih konusunda davacı delil göstermemiş davalı ise devamsızlık tutanaklarına dayanmıştır. Davacıdan tutanaklara karşı diyecekleri sorulmamış ve tutanağa değer verilmemesinin sebebi kararda açıklanmamıştır. Öncelikle davalının dayandığı devamsızlık tutanağına karşı davacıdan diyecekleri sorulmalı, itiraz edildiği takdirde tutanak mümziileri çağrılıp dinlenmeli şayet gerekirse davacının delilleri de toplanarak bir değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra sonuca gidilmelidir. Mahkemece bu yönler gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
    SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ