• DEVAMSIZLIĞIN KANITLANAMAMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2008/21933
  Karar No. 2010/6810
  Tarihi: 15.03.2010                     

  l DEVAMSIZLIĞIN KANITLANAMAMASI
  l HAKSIZ  FESİH
  l KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  ÖZETİ: Davacının işyerini sebepsiz terk ettiğini savunan davalı işverenin devamsızlık tutanaklarına ve tanık deliline dayandığı ancak tutanak tanıklarının devamsızlığa ilişkin kesin ve inandırıcı beyan ve açıklamalarının olmadığı gibi devamsızlık tutanaklarını imzalayan tanık Haydar BEKTAŞ' ın davacı ile aynı bölümde çalışmadığı, davacının devamsızlık yaptığını savunan ve ispat yükü üzerinde olan davalı işverenin savunmasını kesin ve inandırıcı biçimde kanıtlayamadığı, işyerinde 5 yıla yakın çalışan davacının tazminat haklarını ortadan kaldıracak şekilde işyerini terk etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu anlaşılmakla davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken reddi hatalı olmuştur  .

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi R.Taşdelen tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili davacının işyerindeki ağır çalışma koşulları nedeni ile belinden ve bacaklarından rahatsızlandığını, tedavi görüp tekrar işe başladıktan bir süre sonra ağrılarının artması üzerine işverenden ağır kaldırmayı gerektirmeyecek bir işte görevlendirilmesi talep ettiğini, bunun üzerine haksız olarak işten çıkarıldığını, ulusal bayram ve genel tatil çalışma ücretlerinin ödenmediğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatları ile ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Davalı işveren ise davacının rahatsızlıklarını ve raporlarından söz ederek işi kendisinin bıraktığını savunmuştur.
  Dosyada mevcut tıbbi belge ve raporlar ile davalı vekilinin cevap dilekçelerindeki açıklamalardan davacının davalı şirkete ait mobilya imalat işyerinde üretim bölümünde işçi olarak 11.07.2002 tarihinde çalışmaya başladığı,20.11.2006 tarihinde bel ağrısı şikayeti ile muayene ve tedavisinin yapıldığı, istirahat verildiği, istirahatı takiben fizik tedavi gördüğü,05.01.2007 tarihinde bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu, davacının 45 günlük istirahatından sonra tekrar çalışmaya başladığı, rapor bitimi tekrar çalışmaya başlayan davacının rahatsızlığı nedeni ile ağır kaldırmasını gerektirmeyecek bir işte görevlendirilmeyi talep ettiği, ancak bu talebin işveren tarafından kabul edilmeyip, davacının iş akdinin feshedildiği,
  Davacının işyerini sebepsiz terk ettiğini savunan davalı işverenin devamsızlık tutanaklarına ve tanık deliline dayandığı ancak tutanak tanıklarının devamsızlığa ilişkin kesin ve inandırıcı beyan ve açıklamalarının olmadığı gibi devamsızlık tutanaklarını imzalayan tanık Haydar BEKTAŞ' ın davacı ile aynı bölümde çalışmadığı, davacının devamsızlık yaptığını savunan ve ispat yükü üzerinde olan davalı işverenin savunmasını kesin ve inandırıcı biçimde kanıtlayamadığı, işyerinde 5 yıla yakın çalışan davacının tazminat haklarını ortadan kaldıracak şekilde işyerini terk etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu anlaşılmakla davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken reddi hatalı olmuştur.
  Taraf tanıklarının müşterek ifadelerinden davacının dini bayramlar ve Cumhuriyet bayramı dışındaki milli bayramlarda çalıştığı sabit olmasına rağmen ulusal bayram ve genel tatil çalışma ücretlerine hükmedilmesi gerekirken gerekçesiz reddi de doğru olmamıştır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ