• DEVAMSIZLIĞIN AÇIKÇA KANITLANAMAMASI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/9343
  2008/1730
  21.02.2008
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17
     
  • DEVAMSIZLIĞIN AÇIKÇA KANITLANAMAMASI
  • İŞÇİ LEHİNE YORUM İLKESİ

   
    ÖZETİ: Sigorta kayıtlan fesih tarihinin belirlenmesinde önemli bir delil teşkil etmekle birlikte tek basma yeterli olmamaktadır. Dosya içeriğindeki dinlenen tanık beyanları ağırlıklı olarak feshin niteliğini açıkça ortaya koymaktan uzaktır, işte böyle hallerde gerek öğreti, gerek kökleşmiş içtihatlarımız işçi lehine yorum ilkesi de dikkate alınarak feshin işverence yapıldığı sonucunu ortaya koymaktadır. Devamsızlık açıkça kanıtlanamadığına göre yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda feshin işverence ve nedensiz yapıldığı kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatına hükmetmek gerekirken alınan isteklerin reddi bozmayı gerektirmiştir
               

  DAVA                        :Davacı, ihbar,  kıdem tazminatı,  fazla çalışma,  yıllık ücreti izin
  alacağı, maaş alacağı, yol parası ile bayram ve tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi S.Betin tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


  Uyuşmazlık, iş sözleşmesinin hukuki türü ve sonucu üzerinde toplanmaktadır. Mahkemece istekler davacının çıkış işlemlerinin işverence 16.10.2005 tarihinde yapıldığının sigorta kayıtlarından anlaşıldığı gerekçesiyle reddolunmuştur.
  Davacı, dava dilekçesinde iş sözleşmesinin fesih tarihini 12.10.2005 olarak göstermiştir. Bu olguyu 14.10.2005 tarihinde davalı işverene gönderdiği ihtarda doğrulamıştır. Sigorta kayıtlan fesih tarihinin belirlenmesinde önemli bir delil teşkil etmekle birlikte tek basma yeterli olmamaktadır. Dosya içeriğindeki dinlenen tanık beyanları ağırlıklı olarak feshin niteliğini açıkça ortaya koymaktan uzaktır, işte böyle hallerde gerek öğreti, gerek kökleşmiş içtihatlarımız işçi lehine yorum ilkesi de dikkate alınarak feshin işverence yapıldığı sonucunu ortaya koymaktadır. Devamsızlık açıkça kanıtlanamadığına göre yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda feshin işverence ve nedensiz yapıldığı kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatına hükmetmek gerekirken alınan isteklerin reddi bozmayı gerektirmiştir.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.02.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ