• DAVANIN İHBARI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/2
  6100 S. HMK/61

  T.C
  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi

  Esas No. 2017/15316
  Karar No. 2018/21227
  Tarihi: 08.10.2018

  l DAVANIN İHBARI
  l DAVAYA MÜDAHALE

  ÖZETİ: 6100 sayılı HMK'nun 61. ve devamı maddelerine göre, taraflardan biri davayı kaybettiği taktirde 3.kişiye rücu edeceğini ve kendisine rücu edilebileceğini düşünüyorsa, tahkikat sonuçlanıncaya kadar davayı 3.kişiye ihbar edebilir.
  İhbar yazılı olarak yapılır. İhbar sebebinin gerekçeleriyle birlikte açıklanması ve yargılamanın hangi aşamada bulunduğunun belirtilmesi gerekir.
  Dava kendisine ihbar edilen kişi, davayı kazanmasında hukuki yararı olan taraf yanında davaya katılabilir.

  Müdahale talebinde bulunan 3.kişi, yanında katılmak istediği tarafı, müdahale sebebi ve bunun dayanaklarını belirten bir dilekçeyle mahkemeye başvurur. Müdahale dilekçesi, davanın taraflarına tebliğ edilir. Mahkeme, gerekirse taraflarla birlikte 3.kişiyi de dinlenmek üzere davet eder, gelmeseler dahi müdahale talebi hakkında karar verir

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin yaşlılık aylığına hak kazanarak ... sözleşmesini sona erdirdiğini ve ödenmeyen alacaklarının bulunduğunu ileri sürerek kıdem tazminatı ile bir kısım işçilik alacakları talebinde bulunmuştur. 
  Davalı Cevabının Özeti: 
  Davalı ... vekili, zamanaşımı def'i ile husumet itirazında bulunarak davanın reddini talep etmiştir. 
  Davalı... ... Bilgi İşlem A.Ş. vekili; zamanaşımı def'inde bulunmuş, davacı tarafından müvekkili şirkete emeklilik sebebiyle ... sözleşmesinin feshedildiğine ilişkin herhangi bir bildirim yapılmadığını, kabul anlamına gelmemek kaydıyla davalı şirket nezdinde sadece iki yıl iki ay süre ile hizmet vermiş davacının müvekkilinden ne şekilde ödeme talep edildiğinin de belirsiz olduğunu, ayrıca davacının fazla çalışma ile resmi bayram ve genel tatil ücretlerine ilişkin iddialarını kabul etmediklerini ve davacıya yıllık izinlerinin kullandırıldığını beyanla, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkeme Kararının Özeti: 
  Mahkemece, yapılan yargılamaya ve toplanan delillere göre davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
  Temyiz:
  Karar süresi içerisinde davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir. 
  Gerekçe: 
  Somut olayda; davalı asıl işveren tahkikat sonuçlanmadan evvel cevap dilekçesi ile birlikte davacının hizmet döküm cetvelinde nezdinde çalıştığı işvereni olarak gözüken şirketlere davanın ihbar edilmesi için talepte bulunmuş olmasına karşın, talep gereğince herhangi bir işlem yapılmadığı anlaşılmaktadır.
  6100 sayılı HMK'nun 61. ve devamı maddelerine göre,taraflardan biri davayı kaybettiği taktirde 3.kişiye rücu edeceğini ve kendisine rücu edilebileceğini düşünüyorsa, tahkikat sonuçlanıncaya kadar davayı 3.kişiye ihbar edebilir. 
  İhbar yazılı olarak yapılır. İhbar sebebinin gerekçeleriyle birlikte açıklanması ve yargılamanın hangi aşamada bulunduğunun belirtilmesi gerekir.
  Dava kendisine ihbar edilen kişi, davayı kazanmasında hukuki yararı olan taraf yanında davaya katılabilir. 
  Müdahale talebinde bulunan 3.kişi, yanında katılmak istediği tarafı, müdahale sebebi ve bunun dayanaklarını belirten bir dilekçeyle mahkemeye başvurur. Müdahale dilekçesi, davanın taraflarına tebliğ edilir. Mahkeme, gerekirse taraflarla birlikte 3.kişiyi de dinlenmek üzere davet eder, gelmeseler dahi müdahale talebi hakkında karar verir. 
  Dosya içeriğine göre, mahkemece, davalı asıl işverenin davanın ihbarını talep ettiği şirketler adına davacının işyeri şahsi dosyalarının gönderilmesi için yazılan müzekkerelerin muhatabına bila tebliğ iade edildiği görülmektedir. 6100 sayılı HMK'nın yukarıda belirtilen ilgili hükümleri dikkate alındığında, davalı asıl işverenin ihbar dilekçesi ilgili şirketlere tebliğ edilmeksizin ya da usulüne uygun olarak tebliğ edildiğine dair tebligat parçaları dosyaya alınmaksızın ve özellikle ihbar talebi konusunda ara karar tesis edilmeksizin hüküm kurulması hatalıdır. Bu itibarla, mahkemece davanın ihbarı talep edilen şirketlere ihbar dilekçesi ve dava dilekçesinin tebliği sağlanarak ve tebliğ edildiğine dair tebligat parçaları eksiksiz dosyaya alınmalı, ihbar edilen şirketlerin, davalı ile olan ilişkilerini gösterir hizmet alım sözleşmeleri dahil, sunmaları halinde beyan dilekçeleri ile varsa delilleri toplanmalı, ihbar olunan şirketlerin yargılamayı takip etmemeleri halinde ise davacı işçiye ait özlük dosyası ile bordro gibi ödeme belgelerinin ve hizmet alım sözleşmelerinin birer suretlerinin söz konusu alt işveren şirketlerden müzekkere ile istenerek getirtilmeli ve gerekirse bilirkişi incelemesi de yaptırılarak neticesine göre hüküm kurulmalıdır. Eksik inceleme ile karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA, sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 08.10.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ