• CUMARTESİNİN TİS DEN DOĞAM AKDİ TATİL OLDUĞU

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/38981
  2014/678
  21.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  6356 S. STK. /39
  4857 S. İşK/47
     
  • CUMARTESİNİN TİS DEN DOĞAM AKDİ TATİL OLDUĞU
  • TİS DEN DOĞAN AKDİ ATATİLLERDE ÇALIŞMAYA EN YÜKSEK İŞLETME KREDİSİ FAİZİ ÖDENECEĞİ
  • PAZAR GÜNÜ TATİL OLMASININ YASADAN KAYNAKLANDIĞI  MEVDUAT FAİZİNE TABİ OLCAĞI
  •  
   
  ÖZETİ Davacı  işçi dava dilekçesinde akti tatil ücreti ile hafta tatil  ücretlerini ayrı ayrı talep ettiği halde hükme esas alınan bilirkişi  raporunda her iki alacak  talepleri tek bir rakam olarak hesaplanmıştır. Mahkemece akti tatil  ve hafta tatili ücreti alacakları toplamı  için en yüksek işletme kredisi  faizine karar verilmiş, yine her iki istek bakımından aynı faiz türü  hesabıyla işlemiş faize hükmedilmiştir.  Cumartesi gününün  tatil  olarak toplu  iş sözleşmesi ile öngörüldüğü anlaşılmakla, akti tatil çalışmaları karşılığı  olan  ücretlere en yüksek işletme kredisi  faizi yürütülmesi yerinde ise de hafta tatili ücreti İş Kanunu’ndan doğmaktadır. Bu durumda hafta tatili  ücreti  için yasal faize karar verilmelidir. İşlemiş  faiz  hesabı  bakımından da   hafta tatili için en yüksek işletme kredisi  faizi değil,  yasal  faiz dikkate alınmalıdır. Bu  durumda gerekirse bilirkişiden ek  hesap  raporu alınarak akti  tatil  ve hafta tatili  hesabı ayrıştırılmalı ve işlemiş  faiz  hesabı da ayrı ayrı  yapılmak suretiyle faize  dair hüküm kurulmalıdır
   
               

  DAVA :Davacı, kıdem farkı ücreti, yıllık izin ücreti, ücret fark alacağı, akti tatil ücreti, hafta tatili ücreti, ilave tediye alacağı, akti ikramiye alacağı, kömür yardımı, otobüs kartı alacağı, koruyucu eşya yardımı, özendirme pirimi ile işlemiş faiz alacağı, ulusal bayram ile genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
              Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
              Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş.Çil tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
              Davacı işçi, davalıya ait işyerinde temizlik işçisi olarak çalıştığını ve yaşlılık aylığı almak üzere emeklilik nedeniyle iş akdinin sonlandırıldığını, emeklilik sonrasında tazminat ve alacaklarına karşılık eksik ve faizsiz ödeme yapıldığını, davacının toplu iş sözleşmesine tabi olarak çalıştığını, haftanın 7 günü çalıştığını, cumartesi ve pazar günü çalışmalarının karşılığını alamadığını ileri sürerek, kıdem farkı, yıllık izin, ücret farkı, akti tatil ücreti, hafta tatili ücreti,  ulusal bayram ve genel tatil ücreti, ilave tediye, akti ikramiye, kömür yardımı, otobüs kartı, koruyucu eşya yardımı ve özendirme pirimi ile işlemiş  faiz  alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
              Davalı işveren,  davacının hizmetleri karşılığı olan kıdem tazminatının ve diğer alacaklarının ödendiğini, tüm ücretlerin itirazi kayıt düşülmeden kabul edildiğini ve bu nedenle davacının faiz talebinde gereksiz olduğunu, davacının herhangi bir ücret veya toplu iş sözleşmesi fark alacağı kalmadığını, ayrıca talep edilen alacaklarında 5 yıllık zaman aşımına uğradığını beyan ederek davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece,  davacının toplu iş sözleşmesine tabi olarak çalıştığı ancak haklarının eksik ödendiği gerekçesiyle hesap yönünden denetime elverişli şekilde düzenlenen bilirkişi raporu doğrultusunda  izin ücreti, akdi- hafta tatili ücreti, taşıt yardımı, ilave tediye alacağı, akdi ikramiye alacağı, yakacak yardımı, akdi hafta tatili ücreti faiz alacağı, taşıt yardımı faiz alacağı, akdi ikramiye faiz alacağı, yakacak yardımı faiz alacağına hükmedilmiştir. Diğer isteklerin reddine karar verilmiştir.  
              Kararı yasal süresi içinde davalı vekili temyiz etmiştir.
              1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
              2- Davacı  işçi dava dilekçesinde akti tatil ücreti ile hafta tatil  ücretlerini ayrı ayrı talep ettiği halde hükme esas alınan bilirkişi  raporunda her iki alacak  talepleri tek bir rakam olarak hesaplanmıştır. Mahkemece akti tatil  ve hafta tatili ücreti alacakları toplamı  için en yüksek işletme kredisi  faizine karar verilmiş, yine her iki istek bakımından aynı faiz türü  hesabıyla işlemiş faize hükmedilmiştir.  Cumartesi gününün  tatil  olarak toplu  iş sözleşmesi ile öngörüldüğü anlaşılmakla, akti tatil çalışmaları karşılığı  olan  ücretlere en yüksek işletme kredisi  faizi yürütülmesi yerinde ise de hafta tatili ücreti İş Kanunu’ndan doğmaktadır. Bu durumda hafta tatili  ücreti  için yasal faize karar verilmelidir. İşlemiş  faiz  hesabı  bakımından da   hafta tatili için en yüksek işletme kredisi  faizi değil,  yasal  faiz dikkate alınmalıdır. Bu  durumda gerekirse bilirkişiden ek  hesap  raporu alınarak akti  tatil  ve hafta tatili  hesabı ayrıştırılmalı ve işlemiş  faiz  hesabı da ayrı ayrı  yapılmak suretiyle faize  dair hüküm kurulmalıdır.
              3- Yıllık izin  ücreti İş Kanunu’ndan,  ilave  tediye  ücreti ise 6772 sayılı Yasadan  doğmaktadır. Toplu  iş sözleşmesine dayanmayan  her iki istek  bakımından  yasal  faiz  yerine  en yüksek işletme kredisi  faizine hükmedilmesi de hatalı olup  ayrı bir bozma nedenidir.
              Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerle  BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 21.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ