• ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNİN FESHİ TAKİP EDEN DÖRT AYLIK SÜRE İÇİN HESAPLANMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/21

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No. 2009/44092
  Karar No. 2010/6351
  Tarihi: 09.03.2010                     
   
  l ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNİN FESHİ TAKİP EDEN DÖRT AYLIK SÜRE İÇİN HESAPLANMASI
  l İŞE İADE TAZMİNATININ İŞE BAŞLATIL-MADIĞI TARİHTEKİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ İşe başlatmama tazminatının işçinin işe başlatılmadığı tarihteki ücretine göre hesaplanması yerinde ise de, Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre boşta geçen süre ücret ve diğer hakları işe başlatmama tarihindeki ücrete göre hesaplanması doğru değildir(Yargıtay 9.HD. 20.11.2008 gün 2007/ 30092 E, 2008/ 31546 K). Geçersiz sayılan feshi izleyen dört aylık süre için hesaplama yapılmalıdır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda boşta geçen süre ücreti ile aynı dönem için hesaplanan ikramiye, ilave tediye ve benzeri alacaklar işe başlatmama tarihindeki ücrete göre hesaplanmıştır. Boşta geçen süreyle ilgili hesaplamalar feshi izleyen dört aylık süre için ve aynı dönem ücretiyle hesaplanmalı ve hüküm altına alınmalıdır.        

  DAVA:   Taraflar arasındaki, kıdem, ihbar tazminatı, izin, ilave tediye, ücret farkı, akti ikramiye, sosyal haklar, giyim yardımı, kira yardımı, kıdem teşvik alacağı, işe başlatmama tazminatı farkı alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatınca istenilmesi davalı avukatınca duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 09.03.2010 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat P .G.Y ile karşı taraf adına Avukat S Ö geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi Ş.Çil tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü;
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm temyiz itirazlarıyla davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı işçi, işe iade sonrasında işe başlatılmadığını ileri sürerek, kıdem, ihbar, işe başlatmama tazminatları ile izin, ilave tediye, ücret, akti ikramiye, sosyal haklar, giyim yardımı, kira yardımı ve kıdem teşvik alacağı ödetilmesi isteğiyle bu davayı açmıştır.
  Davalı işveren işçilik hak ve alacaklarının hakların ödendiğini, toplu iş sözleşmesinin işyerini devreden işverenle bağıtlandığını ileri sürerek davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece isteklerin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  İşe başlatmama tazminatının işçinin işe başlatılmadığı tarihteki ücretine göre hesaplanması yerinde ise de, Dairemizin kararlılık kazanmış olan uygulamasına göre boşta geçen süre ücret ve diğer hakları işe başlatmama tarihindeki ücrete göre hesaplanması doğru değildir(Yargıtay 9.HD. 20.11.2008 gün 2007/ 30092 E, 2008/ 31546 K). Geçersiz sayılan feshi izleyen dört aylık süre için hesaplama yapılmalıdır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda boşta geçen süre ücreti ile aynı dönem için hesaplanan ikramiye, ilave tediye ve benzeri alacaklar işe başlatmama tarihindeki ücrete göre hesaplanmıştır. Boşta geçen süreyle ilgili hesaplamalar feshi izleyen dört aylık süre için ve aynı dönem ücretiyle hesaplanmalı ve hüküm altına alınmalıdır.
  3-Mahkemece hüküm altına alınan ilave tediye alacağına 4857 sayılı İş Kanununun 34. Maddesinde sözü edilen bankalarca mevzuata uygulanan en yüksek faizin uygulanmasına karar verilmiştir. Dairemizin kökleşmiş içtihatlarına göre ilave tediye alacağı 6772 sayılı yasadan kaynaklandığından yasal faize karar verilmelidir(Yargıtay 9.HD. 9.2.2009 gün 2008/ 33967 E, 2009/ 1799 K). Mahkemece ilave tediye alacağına yasal faiz yerine bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  4- Davacı işçi toplu iş sözleşmesi hükümlerinin tam olarak uygulanmadığını ileri sürerek toplu iş sözleşmesinden doğan bazı işçilik alacaklarını talep etmiş, hükme esas alınan bilirkişi tarafından bu yönde hesaplamalar yapılmıştır. Davalı vekili hesap yönünden bazı itirazlarda bulunmuş ve itirazlarının bir kısmını toplu iş sözleşmesinin ilgili hükümlerine dayandırmıştır. Dosya içinde istek konusu dönemlere ait toplu iş sözleşmeleri bulunmamaktadır. Bu bakımdan davalının itirazlarının denetlenmesi mümkün olamamıştır. Mahkemece ilgili toplu iş sözleşmeleri getirtilmeli ve gerekirse bu yönden bilirkişiden ek hesap raporu alınarak sonuca gidilmelidir. Davalının, işçinin hizmet süresinin hatalı hesaplandığına dair itirazları da değerlendirilmeli gerekirse bu yönlerden yeniden hesaplamaya gidilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, Davalı yararına takdir edilen 750.00 TL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.03.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ