• ÇALIŞMA ARKADAŞLARI HAKKINDA ASILSIZ İSNATLARDA BULUNMA

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/36399
  2009/15178
  01.06.2009
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21
   
  •  
  • ÇALIŞMA ARKADAŞLARI HAKKINDA ASILSIZ İSNATLARDA BULUNMA
  • İŞYERİNDE HUZURSUZLUĞA NEDEN OLMA
  • GEÇERLİ FESİH
    ÖZETİ: . Mahkemece bilgisine başvurulan tanık anlatımları sonucunda, davacının, çalışma arkadaşları hakkında asılsız isnatlarda bulunduğu ve davacının bu eyleminin işyerinde huzursuzluğa yol açtığı sabittir. Davacının eylemi, davalı işveren açısından geçerli fesih nedenidir. Öte yandan, dosya içinde mevcut, davalı işveren yazısından, genel müdürlük görevinin, davacının iş sözleşmesini fesheden, şirket yönetim kurulu üyesi tarafından icra edildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, davanın reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir  
               


  DAVA                                  :Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M.A. Bostancı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkili davacının, davalı işyerinde çalıştığını, iş sözleşmesinin, davalı tarafça, haksız ve geçersiz şekilde feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, davacı lehine, boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.
  Davalı vekili, davacının iş akdinin haklı nedenlerle feshedildiğini, beyanla davanın reddine karar verilmesini talep etti davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, yönetmelik hükümleri nazara alındığında davacı hakkında ihtar ve çıkarma disiplin cezalarının uygulanması sırasında hangi nedenlere dayalı olarak davacı hakkında çıkarma cezasının alındığı, diğer disiplin cezalarının neden uygulanmadığı hususunun açıklanamadığı, dosyada mevcut taraflar arasında bağlayıcılığı bulunan disiplin yönetmeliğinin 4/1-son cümlesi gereğince "işten çıkarma cezası genel müdürün onayı ile uygulanır". Davalı vekilince fesih tarihinde genel müdür sıfatı ile görev yapan herhangi bir kimsenin bulunmadığı, şirket organizasyonunda değişikliğe gidilip genel müdür görev alanına giren tüm işlerin Baha ABALIOĞLU tarafından yerine getirildiğini fesih yazısında da bu şahsın imzasının bulunduğunu belirtmiş ise de davalı tarafından bilahare yapılan şirket organizasyonuna yönelik herhangi bir kayıt ve belge sunulmadığı gibi şirketin temsil ve ilzamı ile ilgili imza sirkülerinde adı geçen genel müdürler yerine yönetim kurulu üyesi olan Baha ABALIOĞLU' nun genel müdürlük görevini yerine getireceği konusunda alınan herhangi bir şirket kararı ya da Ticaret Sicil Memurluğu kayıt ve belgesi ibraz edilebilmiş değildir. Bu itibarla, davacının işten çıkarma cezasının taraflar arasında bağlayıcılığı bulunan disiplin yönetmeliğinin 4/1-son maddesine aykırı olduğu kabul edilmiştir. Zira bireysel iş sözleşmelerinde ya da toplu iş sözleşmesi veya iş yeri personel disiplin yönetmeliklerinde işten çıkarma konusunda işçi lehine olabilecek şartlar kararlaştırılmış ise bu hükmün geçerli kabul edilmesi gerekir. Böyle bir düzenleme işçi lehine olup işten çıkarma konusundaki kararın daha ileri bir düzeyde incelenmesi ve güvence sağlaması işverenin fesih kararını etkileyebilme olanağının bulunması karşısında disiplin yönetmeliğinin 4. maddesindeki düzenlemeye aykırı olarak davacının iş akdinin feshedildiği, gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
              Mahkemece bilgisine başvurulan tanık anlatımları sonucunda, davacının, çalışma arkadaşları hakkında asılsız isnatlarda bulunduğu ve davacının bu eyleminin işyerinde huzursuzluğa yol açtığı sabittir. Davacının eylemi, davalı işveren açısından geçerli fesih nedenidir. Öte yandan, dosya içinde mevcut, davalı işveren yazısından, genel müdürlük görevinin, davacının iş sözleşmesini fesheden, şirket yönetim kurulu üyesi tarafından icra edildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, davanın reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
  HUKUM Yukarıda açıklanan gerekçe ile
  1-Mahkeme kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2-Davanın REDDİNE,
  3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
              4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı (40.00 ) TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 575 TL ücreti vekâletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
  6-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine kesin olarak 01.06.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ