• BOZMA İLAMINA UYULMASINA KARŞIN BELİRTİLEN BOZMA SEBEBİNİN GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMİŞ OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi

  Esas No. 2018/12502
  Karar No. 2018/20834
  Tarihi: 02.10.2018

  l BOZMA İLAMINA UYULMASINA KARŞIN BELİRTİLEN BOZMA SEBEBİNİN GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMİŞ OLMASI

  ÖZETİ - Somut uyuşmazlıkta, uyulmasına karar verilen 10/06/2014 tarihli ilk bozma ilamında, yabancı dilde hazırlanmış belgelerde gösterilen ödemeler yönünden davacı asilin isticvap edilmesi gerektiği belirtilmiştir. İlk bozma ilamına uyulmasına rağmen, belirtilen bozma sebebi gereğinin yerine getirilmemesi üzerine, 29/09/2016 tarihli ikinci bozma ilamında da, aynı yöne ilişkin bozma sebebine yer verilmiştir. Mahkemece, ikinci bozma ilamına da uyulmasına karar verilmesine rağmen, davacı asilin duruşmaya çağrılmayarak, belirtilen bozma sebebi yönünden işlem tesis edilmemesi usul ve kanuna aykırıdır. 

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen karar, süresi içinde duruşmalı olarak davalı vekili tarafından temyiz edilmiş ise de; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 438. maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin dosya üzerinden yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, müvekkili işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
  Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
  Mahkemece, bozma ilamına uyma kararı verilerek devam edilen yargılama neticesinde, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
  Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2-Somut uyuşmazlıkta, uyulmasına karar verilen 10/06/2014 tarihli ilk bozma ilamında, yabancı dilde hazırlanmış belgelerde gösterilen ödemeler yönünden davacı asilin isticvap edilmesi gerektiği belirtilmiştir. İlk bozma ilamına uyulmasına rağmen, belirtilen bozma sebebi gereğinin yerine getirilmemesi üzerine, 29/09/2016 tarihli ikinci bozma ilamında da, aynı yöne ilişkin bozma sebebine yer verilmiştir. Mahkemece, ikinci bozma ilamına da uyulmasına karar verilmesine rağmen, davacı asilin duruşmaya çağrılmayarak, belirtilen bozma sebebi yönünden işlem tesis edilmemesi usul ve kanuna aykırıdır. 
  Yukarıda yazılı sebepten kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 02/10/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ