• BİRLİKTE İSTİHDAM

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/33247
  2008/114
  12.02.2008
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/5
     
  • BİRLİKTE İSTİHDAM
  • EŞİT İŞLEM BORCU
  • EŞİT İŞLEM BORCUNUN BİRLİKTE İSTİHDAM EDİLENLERE GÖRE BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

   
    ÖZETİ: işçinin aynı guruba ait şirketlerin bir kısmına ya da tamamına birlikte hizmet vermiş olması ve bu çalışmaların kısmi çalışma şeklinde ayrıştırılmasının mümkün olmaması halinde birlikte istihdam olgusundan söz edilir.
  4857 sayılı İş Kanununun 5. maddesinde işverenin eşit davranma borcu düzenlenmiş, işverenin buna aykırı davranması halinde işçinin, 4 aya kadar ücreti tutarında bir tazminat ile yoksun kaldığı haklan talep edebileceği hükme bağlanmıştır.
  Eşitlik ilkesi aynı durumda olan işçiler yönünden geçerlidir. Başka bir anlatımla işverenin, farklı konumda olan işçiler bakımından eşit davranma yükümü yerine yönetim hakkı kapsamında farklı davranma serbestîsinden söz edilir
  Somut olayda da davacının birlikte istihdam edilen bir işçi olduğu gözetilerek bir değerlendirmeye gidilmelidir. Davacının davalı işverenin diğer bir işçi ya da aynı guruba ait başka bir işçi ile karşılaştırılması doğru olmaz. Birlikte istihdam: oluşturan işverenlerin eşit davranma yükümü, kural olarak birlikte istihdama dâhil işçiler yönünden hüküm ifade eder.
               

  DAVA                        :Taraflar arasındaki, ücret farkı ile eşit davranma borcuna aykırılık Tazminatının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 12.02.2008 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kâğıdı gönderilmişti. Duruşma günü yapılan tebligata rağmen taraflar adına kimse gelmediğinden incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, davalıya ait işyerinde insan kaynaklan müdürü olarak çalıştığını ve diğer işçilere ücret artışı yapıldığı halde 2004 yılı Aralık ayından itibaren kendisine hiç ücret artışı uygulanmadığını ileri sürerek ücret farkı ile eşit davranma borcuna aykırılık tazminatını talep etmiştir.
  Davalı işveren, davacının davalı şirket dışında aynı guruba ait olan Beşer Holding Anonim Şirketi ile Öz-il Otomotiv Limited Şirketinden de aylık ücret aldığını, her üç şirketin davacı adına sosyal güvenlik destek primi yatırdığını ve toplam ücretler dikkate alındığında davacının guruba ait diğer tüm şirketlerde ödenen aylık ücretlerden fazla gelirinin olduğunu savunmuştur.
  Mahkemece, davacının aynı guruba ait olsa da farklı tüzel kişiliğe haiz şirketlerden ödeme yapılmış olmasının eşit davranma yükümünü ortadan kaldırmayacağı ve 2004 yılı Aralık ayından itibaren davacı işçiye davalı şirket tarafından ücret artışı uygulanmamış oluşunun davalı işverenin eşit davranma borcuna aykırılığı oluşturduğu gerekçesiyle dava konusu isteklerin kabulüne karar verilmiştir.
  Davacının davalı şirket yanında aynı guruba ait diğer şirketlerden ücret aldığı ve her üç şirkete karşı insan kaynaklan müdür sıfatıyla sorumluluğunun olduğu dosya içindeki bilgi ve belgelerle taraflar beyanlarından anlaşılmaktadır.
  Dairemizin 27.2.2006 gün 2006/1163/ E, 2006/ 4714 K. kararında da belirtildiği üzere, işçinin aynı guruba ait şirketlerin bir kısmına ya da tamamına birlikte hizmet vermiş olması ve bu çalışmaların kısmi çalışma şeklinde ayrıştırılmasının mümkün olmaması halinde birlikte istihdam olgusundan söz edilir. Somut olayda da, davacının davalı şirket dışında Beşer Holding Anonim Şirketi ile Öz-il Otomotiv Limited Şirketlerine aynı anda hizmet verdiği ve sorumluluk üstlendiği buna karşın her üç şirketten ücret aldığı anlaşılmaktadır.
  4857 sayılı İş Kanununun 5. maddesinde işverenin eşit davranma borcu düzenlenmiş, işverenin buna aykırı davranması halinde işçinin, 4 aya kadar ücreti tutarında bir tazminat ile yoksun kaldığı haklan talep edebileceği hükme bağlanmıştır.
  Eşitlik ilkesi aynı durumda olan işçiler yönünden geçerlidir. Başka bir anlatımla işverenin, farklı konumda olan işçiler bakımından eşit davranma yükümü yerine yönetim hakkı kapsamında farklı davranma serbestîsinden söz edilir.
  Somut olayda da davacının birlikte istihdam edilen bir işçi olduğu gözetilerek bir değerlendirmeye gidilmelidir. Davacının davalı işverenin diğer bir işçi ya da aynı guruba ait başka bir işçi ile karşılaştırılması doğru olmaz. Birlikte istihdam: oluşturan işverenlerin eşit davranma yükümü, kural olarak birlikte istihdama dâhil işçiler yönünden hüküm ifade eder.
  Davacı işçinin davalı işveren tarafından ödenen ücretleri Aralık 2004 ayından itibaren artmamış olsa da, Beşer Holding Anonim Şirketi ile Öz-il Otomotiv Limited Şirketleri tarafından ödenen ücretler sürekli artmış durumdadır. Davalı işveren bu sebeple davacının toplam gelirleri itibarıyla aynı guruba ait şirketlerin diğer çalışanlarının hepsinin üzerinde ücret ödendiğini savunmuştur.
  Somut olay yönünden çözümü gereken konu davacı gibi birlikte istihdam edilen diğer işçiler olup olmadığını belirlemek ve davacı ile bu işçiler bakımından işverenin eşit davranma borcuna aykırılığın olup olmadığını tespit etmekten ibarettir Yoksa gurubu oluşturan şirketlerden birinde işçilere uygulanan ücret artışlarının olduğu gibi birlikte istihdama dâhil işçilere de uygulanması gerekmez. Bu itibarla davacı işçi yönünden Beşer Holding ticaret ve finans müdürü ücretleri dikkate alınarak değerlendirme yapılması doğru olmamıştır. Her şeyden önce sözü edilen çalışanın birlikte istihdam kapsamında olup olmadığı bilinmemektedir. Mahkemece eksik inceleme ve hatalı değerlendirme sonucu karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA. Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.02.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ