• BELGELERE DAYALI HESAPLANAN FAZLA ÇALIŞMADAN İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/41
  T.C
  YARGITAY
  22. Hukuk Dairesi

  Esas No. 2017/15202
  Karar No. 2018/21670
  Tarihi: 10.10.2018

  l BELGELERE DAYALI HESAPLANAN FAZLA ÇALIŞMADAN İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI

  ÖZETİ: İşçinin fazla çalışma ücreti alacağından indirim yapılması konusunda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Fazla çalışma ücretinin yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkan dahilinde olup, söz konusu talebin yazılı delil dışında ispatlanması halinde; işçinin uzun süre aynı şekilde çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olacağı, işçinin izinli, mazeretli ve tatil günlerinde dinlenme hakkını kullanmadan yıllarca sürekli çalıştığının düşünülemeyeceği göz önüne alınarak hüküm altına alınan fazla çalışma ücreti alacağından dosya içeriğine uygun bir indirim yapılması gerektiği Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile benimsenmiştir. Bu açıklamaya göre, talebin yazılı delillerle ispatı söz konusu olduğunda Mahkemece hüküm altına alınacak fazla çalışma ücreti alacağından indirime gidilemeyeceği açıktır.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 15/03/2011-06/06/2013 tarihleri arası çalıştığını, işverenin diğer personelin ulaşımını sağlamasına karşın müvekkiline ... parası ödemediğini, ... akdine işverence haksız olarak son verildiğini ancak fesih sonrası hak ettiği alacakların ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ücret alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık ücretli izin ve ... masrafı alacağını talep etmiştir.
  Davalıların Cevaplarının Özeti:
  Davalı vekili, talep edilen alacakların zamanaşımına uğradığını, ... akdinin haklı nedenlerle feshedildiğini, çalıştığı süreye ilişkin tüm hak ve alacakların ödendiğini, işverenin ... parasını karşılayacağına yönelik anlaşması bulunmadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
  Temyiz:
  Kararı her iki taraf vekili temyiz etmiştir. 
  Gerekçe: 
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 
  2-İşçinin fazla çalışma ücreti alacağından indirim yapılması konusunda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Fazla çalışma ücretinin yazılı delil ya da tanıkla ispatı imkan dahilinde olup, söz konusu talebin yazılı delil dışında ispatlanması halinde; işçinin uzun süre aynı şekilde çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olacağı, işçinin izinli, mazeretli ve tatil günlerinde dinlenme hakkını kullanmadan yıllarca sürekli çalıştığının düşünülemeyeceği göz önüne alınarak hüküm altına alınan fazla çalışma ücreti alacağından dosya içeriğine uygun bir indirim yapılması gerektiği Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile benimsenmiştir. Bu açıklamaya göre, talebin yazılı delillerle ispatı söz konusu olduğunda Mahkemece hüküm altına alınacak fazla çalışma ücreti alacağından indirime gidilemeyeceği açıktır.
  Somut olayda davacının çalışmasına ilişkin fazla mesai ücretinin tanık beyanı ve personel devam kontrol çizelgesi dikkate alınarak hesaplandığı, ancak Mahkemece hüküm altına alınacak fazla çalışma ücreti alacağından indirime gidildiği görülmüştür. Ancak hesaplama döneminin bir kısmında yazılı kayıt esas alındığından salt bu dönem için indirime gidilemeyeceği gözetilmeksizin Mahkemece yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  3- Mahkemece, davacının ... parası alacağı olduğu kabul edilmiş ise de, dosyaya sunulan ... sözleşmelerinde davacıya ücret yanında ek menfaat verileceği belirtilmediği gibi tanık beyanlarından da davacının bu ücrete hak kazandığı kuşkuya yer vermeyecek şekilde ispatlanamadığından, talebin reddine karar verilmesi gerekmektedir.
  Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.10.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ