• BEKLETİCİ MESELE


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/10820
  2011/12151
  21.04.2011
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14
     
  • BEKLETİCİ MESELE
    ÖZETİ Bir davadaki asıl sorun hakkında karar verilebilmesi için daha önce çözülmesi gereken bir sorunun başka bir mahkeme tarafından başka bir davada karara bağlanması gereken hallerde bekletici mesele söz konusu olur. H.U.M.K. nunda bekletici meseleyi düzenleyen genel bir hüküm yoktur. Ancak gerekli halleri bekletici mesele yapmak H.U.M.K. nun sistemine göre mümkün olup, Yargıtay'ın uygulaması da bu yoldadır.
  Derdest olan bir davanın sonuçlanmasının başka bir davada bekletici sorun yapılabilmesi için bekletici mesele yapılacak davanın başka bir mahkemede görülmekte olması ve iki dava arasında bağlantı bulunması gerekir. Mevcut olup olmadığı diğer davada kesin olarak karara bağlanacak olan hukuki ilişkinin, kısmen veya tamamen bekletilerek davaya etkili olması başka bir ifadeyle diğer dava hakkında verilecek hükmün bekletilerek davada verilecek hükmü etkileyecek nitelikte olması gerekir
   
               

  DAVA                                   :Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, hafta ve genel
  tatil alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                      Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                      Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi K.Keleş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, davalı işyerinde 06.04.1995 tarihinden itibaren şoför olarak çalışmaya başladığını,16.07.2005 tarihinde pazardan gelecek yolcuları beklemek için Alaybey semtinde minibüsü park ettiğini, ancak bu sırada meydana gelen kısa devre nedeniyle aracın motor kısmında yangın çıktığını, güzergah dışında park edip aracını terk ettiği gerekçesi ile davalı muhtarlıkça 20.07.2005 tarihinde iş yasası 25. maddesi gereğince iş sözleşmesinin feshedildiğini belirterek tazminat ve ücret alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir
  Davalı vekili, davacı hakkında Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/206 Esas sayılı dosyasında tazminatı talebi ile dava açtıklarını, bu dava sonucunda olayın açıklığa kavuşacağını, davacının kusuru nedeniyle işine son verildiğini, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı bir nedene dayanmaksızın feshedildiği gerekçesi ile dava konusu kıdem tazminatı, ihbar tazminatı yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücret alacağı isteklerinin kabulüne karar verilmiştir.
  Karar süresi içinde davalı işveren vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Hukuk Mahkemesi kendisine açılmış olan bir davayı bütün yönleriyle inceleyip karara bağlamakla yükümlüdür.
  Bir davadaki asıl sorun hakkında karar verilebilmesi için daha önce çözülmesi gereken bir sorunun başka bir mahkeme tarafından başka bir davada karara bağlanması gereken hallerde bekletici mesele söz konusu olur. H.U.M.K. nunda bekletici meseleyi düzenleyen genel bir hüküm yoktur. Ancak gerekli halleri bekletici mesele yapmak H.U.M.K. nun sistemine göre mümkün olup, Yargıtay'ın uygulaması da bu yoldadır.
  Derdest olan bir davanın sonuçlanmasının başka bir davada bekletici sorun yapılabilmesi için bekletici mesele yapılacak davanın başka bir mahkemede görülmekte olması ve iki dava arasında bağlantı bulunması gerekir. Mevcut olup olmadığı diğer davada kesin olarak karara bağlanacak olan hukuki ilişkinin, kısmen veya tamamen bekletilerek davaya etkili olması başka bir ifadeyle diğer dava hakkında verilecek hükmün bekletilerek davada verilecek hükmü etkileyecek nitelikte olması gerekir.
  Somut olayda iş sözleşmesi davacının kullandığı davalı köy muhtarlığa ait minibüsün yanmasına davacının sebebiyet verdiği iddiası olup, davalı köy muhtarlığınca davacı işçi aleyhine Manisa İş Mahkemesinde tazminat davası açtığı anlaşılmaktadır. Diğer Mahkemedeki tazminat davasının sonucu bu dosyadaki feshin haklı olup olmadığı açısından belirleyici olacaktır.  Bu nedenle davalı köy muhtarlığı hakkında açılan tazminat davasının sonucu beklenerek o davanın sonucuna göre feshin haklılığının değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  Bozma nedenine göre diğer temyiz nedenlerinin şimdilik incelenmesine yer olmadığına.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.04.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ