• AYNI ALT İŞVEREN TARAFINDAN AYNI İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİK KAMU KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/2
  1475 S. İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2021/10659
  Karar No. 2021/15216
  Tarihi: 01.11.2021

  lAYNI ALT İŞVEREN TARAFINDAN AYNI İŞ SÖZLEŞMESİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİK KAMU KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİ
  lİŞ SÖZLEŞMESİNİN KIDEM TAZMİNATINI HAK EDECEK ŞEKİLDE SONA ERMESİ
  lİŞÇİSİNİN ÇALIŞTIĞI SON KAMU ASIL İŞVERENİN DEĞİŞİK KAMU İŞYERLERİNDE AYNI İŞVEREN VE AYNI SÖZLEŞMEYE BAĞLI ÇALIŞTIĞI TOPLAM SÜRE ÜZERİNDEN KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLU OLDUĞU

  ÖZETİ: Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 4734 sayılı Kanun'un 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından, işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödeneceği, düzenlenmiştir. Bu hükmü göre davalı ... son kamu kurumu olması nedeniyle kıdem tazminatından sorumlu olup karar bu yönüyle doğrudur.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili ile davalı ... Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili ... Yatırım İzleme Korrdinasyon Başkanlığ ile ... Özel Güv. Dan. Eği. Alarm Cihaz. ve Sis. Limited Şirketine yönelttiği asıl davasında; davacının 2008 yılı Eylül ayından 31/12/2014 tarihine kadar güvenlik görevlisi olarak ... Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı işyerinde alt işverenler nezdinde çalıştığını, son alt işverenin davalı şirket olduğunu, iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde fesh edildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatının tahsilini, istemiştir.
  Birleşen davada da ise, aynı talepleri davalı şirket ile birlikte Maliye Hazinesi'ne yöneltmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  ... Valiği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı vekili, davacının kendi işçileri olmadığını, ihale makamı olduklarını, alacaklardan sorumlu olmadıklarını, ayrıca İl Özel İdaresi nezdindeki çalışmadan kaynaklı taleplerin de Maliye Hazinesi'ne yönlendirilmesi gerektiğini, savunarak davanın reddini istemiştir.
  Davalı ... Özel Güvenlik Danışmanlık Eğitim Alarm Cihazları ve Sistemleri Tic. Ltd. Şirketi vekili, davacının 22.09.2008-31.12.2009 ve 01.10.2014-31.12.2014 tarihleri arasında belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığını, asıl işverenin Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı olduğunu, belirli süreli iş sözleşmesinde sözleşmenin 31.12.2014 tarihinde kendiliğinden sona ereceği yazıldığını, ihbar tazminatına hak kazamayacağını savunarak davanın reddini istemiştir.
  Davalı Maliye Hazinesi vekili ise, husumet itirazında bulunarak davanın reddini istemiştir.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Kararı davalılar Maliye Hazinesi ve ... Özel Güvenlik Danışmanlık Eğitim Alarm Cihazları ve Sistemleri Ltd. Şti. vekilleri temyiz etmiştir. Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesinin 2017/29945 esas 2020/7045 karar ve 17/06/2020 tarihli ilamı ile sair temyiz itirazları incelenmeyerek özetle "Mahkeme gerekçesinde, davacının iş sözleşmesinin ... Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından sona erdirildiği, ... Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’nın asıl işveren olduğu kabul edilmesine rağmen, hüküm kısmında ... açısından davanın reddine karar verilerek hüküm ve gerekçe kısmında çelişki yaratılması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir." gerekçesiyle karar bozulmuştur.
  Mahkemece bozma ilamına uyulmuş, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre, davacının iş sözleşmesinin, İl Özel İdaresinin kapandığı tarih olan 30/03/2014 de sona ermediği, sözleşmenin ... Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'nın yaptığı hizmet alım sözleşmeleri bünyesinde devam ettiği, buna göre Maliye Hazinesi'nin husumeti olmayıp davacı alacaklarından sorumlu olmadığı, diğer davalıların ise davaya konu tazminatlardan birlikte sorumlu oldukları gerekçesiyle asıl davanın kabulüne karar verilmiş, Maliye Hazinesine yönelik dava ise red edilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davacı vekili ile davalı ... Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı ile davalı ... Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı 'nın aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Taraflar arasında, davalılar Maliye Hazinesi ile ...'nin davacı alacaklarından sorumlu olup olmadıkları husususunda uyuşmazlık vardır.
  Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının 2008 yılı Eyül ayında ... İl Özel İdaresi işyerinde güvenlik görevlisi olarak alt işveren işçisi olarak çalışmaya başladığı, çalışma devam ederken 6360 sayılı Kanunla İl Özel İdaresi'nin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı, davacının ise yine son alt işveren dava dışı şirket alt işverenliğinde ... işyerinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya devam ettiği, 31/12/2014 tarihinde ise iş sözleşmesinin sona erdirildiği anlaşılmaktadır.
  Mahkemece, İl Özel İdaresi'nin tüzel kişiliğinin sona ermesi üzerine iş sözleşmesinin ...'ne devr olduğu kabul edilerek davalı ... davacı alacaklarından sorumlu tutulmuş, Maliye Hazinesi'ne yönelik dava ise husumet yokluğu gerekçesiyle reddedilmiştir.
  İl Özel İdaresi'nin tüzel kişiliğinin sona ermesi üzere, 6360 sayılı Kanun gereği kurulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu, 15/07/2014 tarihli karar ile; hizmet alım bünyesinde çalışan işçilerin açtıkları davaların Maliye Hazinesi'ne devri ve takibi yapılmasına, bu davalardan doğacak tazminat taleplerinin/borçların tüm ferileri ile birlikte Maliye Hazinesi'ne devrine, karar vermiştir.
  Her ne kadar Mahkemece davacının iş sözlemesinin İl Özel İdaresi tüzel kişiliğinin kaldırıldığı 30/03/2014 de sona ermediği gerekçesi ile Maliye Hazinesi'ne yönelik dava red edilmiş ise de, davacının bu dönemde tabi olduğu hizmet alım sözleşmesi ( İl Özel İdaresi ile dava dışı alt işveren yapılan 30/03/2014 tarihi itibariyle sona ermiş olup 31/03/2014 den sonra aynı dava dışı alt işverenle davalı ... ((Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı) arasında hizmet alım sözleşmesi imzalanmış ve davacı bu kapsamda çalışmıştır. Bu durumda asıl işvenler arasında devr durumundan söz edilemez.
  Yapılan açıklamalara göre kıdem tazminatı talebi değerlendirildiğinde;
  4857 sayılı İş Kanunu'nun 112/2 maddesinin b fıkrasında, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları; Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 4734 sayılı Kanun'un 62. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından, işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödeneceği, düzenlenmiştir. Bu hükmü göre davalı ... son kamu kurumu olması nedeniyle kıdem tazminatından sorumlu olup karar bu yönüyle doğrudur. Ancak Maliye Hazinesi de yukarıda açıklanan Devir Tasfiye Komisyon kararı gereği İl Özel İdaresinde geçen çalışma süresine göre alacaktan sorumlu tutulmalıdır.
  Mahkemece hatalı değerlendirme ile Maliye Hazinesi'ne yönelik davanın reddi isabetsizdir.
  3- Yukarıdaki bentte yapılan açıklamalar göz önünde tutularak davacının hak kazandığı ihbar tazminatı miktarından da Maliye Hazinesi ve ... kendi dönemlerine göre sorumlu tutulmalıdır.
  SONUÇ:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde davacıya iadesine 01/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ