• ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNNİN ÖDENMİŞ OLDUĞUNUN BANKA KAYITLARINDAN ANLAŞILMASI HALİNDE BORDRO İMZASIZ OLSADA ÖDENEN DÖNEMİN DIŞLANMASININ GEREKMESİ

   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/16519
  2014/80
  13.01.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK. /32,37
     
  • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNNİN ÖDENMİŞ OLDUĞUNUN BANKA KAYITLARINDAN ANLAŞILMASI HALİNDE BORDRO İMZASIZ OLSADA ÖDENEN DÖNEMİN DIŞLANMASININ GEREKMESİ42
  •  
   
  ÖZETİ Davalı işveren tarafından sunulan bordrolarda asgari geçim indirimi tahakkuku bulunmaktadır. Bordroda gösterilen miktarların bankaya da aynı şekilde yatırıldığı ve dekontlarının delil olarak sunulduğu görülmüştür. Mahkemece asgari geçim indirimi alacağı belirlenirken bordro imzasız olsa da ödendiği ispatlanan aylara ilişkin asgari geçim indirimi alacaklarının dışlanması gerekirken kabulü hatalıdır.
   
               

              Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
              1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine.
              2-Davacı vekili, davacının 04.06.2009-29.12.2010 tarihleri arasında çalıştığını, sözleşmenin gerekçe gösterilmeden feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai, yıllık ücretli izin, asgari geçim indirimi  alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
              Davalı vekili, davacının 15.06.2010 tarihinde kendi isteği ile işten ayrıldığını, ücretinin 576,57 TL olduğunu, işten çıktıktan sonra başka yerde çalışmaya başladığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
              Mahkemece sözleşmenin haksız feshedildiği, fazla çalışma ve yıllık izin alacaklarının bulunduğu, davalı tarafından dosyaya sunulan bordrolardan 2009 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ayları bordrolarında davacının imzasının bulunduğu, bu aylarda davacının asgari geçim indirimi ödemesini aldığını, imzalı olmayan aylarda almadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
              Davalı işveren tarafından sunulan bordrolarda asgari geçim indirimi tahakkuku bulunmaktadır. Bordroda gösterilen miktarların bankaya da aynı şekilde yatırıldığı ve dekontlarının delil olarak sunulduğu görülmüştür. Mahkemece asgari geçim indirimi alacağı belirlenirken bordro imzasız olsa da ödendiği ispatlanan aylara ilişkin asgari geçim indirimi alacaklarının dışlanması gerekirken kabulü hatalıdır.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 13.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
             
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ