• AMATÖR ŞUBELERİN HUZUR HAKKININ GENEL KURUL KARARI GEREKÇE GÖSTERİLEREK DÜŞÜRÜLMESİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/31668
  2008/109
  12.02.2008
  İlgili Kanun / Madde
  2821.S.SK/11,12,52
     
  • AMATÖR ŞUBELERİN HUZUR HAKKININ GENEL KURUL KARARI GEREKÇE GÖSTERİLEREK DÜŞÜRÜLMESİ
  • SENDİKA YÖNETİM  KURULU KARARININ GENEL KURUL KARARINA UYGUN OLUP OLMADIĞININ DENETLENMESİ

   
    ÖZETİ: Davalı sendikanın 22.9.2003 tarihli 7. olağan genel kurul toplantısında, amatör şube başkanları için huzur hakkı aylık net 2.015.000.000TL olarak belirlenmiştir. Aynı genel kurulda, aidat ödeyen üye sayısının 300' ün altına düşmesi ve şubenin gelirleri giderlerini karşılayamaz duruma gelmesi halinde huzur hakkının % 50 oranında azaltılacağı öngörülmüştür.
  Davalı sendikanın yönetim kurulu, Gediz şubesinde aidat ödeyen üyesi sayısının 300 den az olması ve gelirlerin giderleri karşılayamaması sebebiyle davacının huzur hakkının % 50 oranında azaltılmasına dair karar almıştır.
  Davaya konu olan huzur hakkının yarı oranında indirilmesi kararı ise 23.10.2003 tarihli olup, bu tarih itibarıyla işlemin genel kurul kararına uygun olup olmadığının denetlenmesi gerekir. Başka bir anlatımla, aidat ödeyen üye sayısının 300 den az olup olmadığı ve şube gelirlerinin giderleri karşılamaya yetip yetmediği hususları 23.10.2003 tarihi itibarıyla araştırılmalı ve sonucuna göre işlemin genel kurul kararına uygun olup olmadığı belirlenmelidir. Mahkemece bir yıldan daha fazla süre geçtikten sonra alınan kapatma kararı üzerine kapatma tarihini esas alan değerlendirmelerin yapıldığı bilirkişi raporlarına itibar edilerek karar verilmesi hatalı olmuştur.
               

  DAVA                   : Taraflar arasındaki, huzur hakkı alacağının ödetilmesi davasının yapılan
  Yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçeklesen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 12.02.2008 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kâğıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat H S.ile karşı taraf adına Avukat M. Y geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Davacı, davalı sendikanın Gediz şube başkanı olarak görev yapmış ve huzur hakkının indirilmesine dair yönetim kurulu kararının, genel kurul kararına uygun olmadığını ileri sürerek huzur hakkı farkı isteğinde bulunmuştur.
  Davalı sendika, davanın genel kurul kararının iptali niteliğinde olduğu gerekçesiyle önce yetki itirazında bulunmuş, daha sonra huzur hakkının yarı oranda indirilmesine dair uygulamanın genel kurul kararına uygun biçimde yapıldığını savunmuştur. Mahkemece isabetli biçimde dava, genel kurul kararının iptali niteliğinde görülmeyerek yetki itirazının reddi ile yargılamaya devam olunmuş ve dosya ekinde bulunan aynı şubenin kapatılmasına dair yönetim kurulu kararının iptali için açılan davada, şube kapatma kararının iptaline dair kararın kesinleşmiş olduğu gerekçesiyle, fark huzur hakkı isteğinin kabulüne karar verilmiştir.
  Davalı sendikanın 22.9.2003 tarihli 7. olağan genel kurul toplantısında, amatör şube başkanları için huzur hakkı aylık net 2.015.000.000TL olarak belirlenmiştir. Aynı genel kurulda, aidat ödeyen üye sayısının 300' ün altına düşmesi ve şubenin gelirleri giderlerini karşılayamaz duruma gelmesi halinde huzur hakkının % 50 oranında azaltılacağı öngörülmüştür.
  Davalı sendikanın yönetim kurulu, Gediz şubesinde aidat ödeyen üyesi sayısının 300 den az olması ve gelirlerin giderleri karşılayamaması sebebiyle davacının huzur hakkının % 50 oranında azaltılmasına dair karar almıştır.
  Öte yandan sendika yönetim kurulu 13.12.2004 tarihinde aynı gerekçelerle Gediz şubesinin 31.12.2004 tarihi itibarıyla kapatılmasına karar vermiştir. Davacı bu karara karşı dava açmış ve yapılan yargılama sonunda Ankara 16. İş Mahkemesinin 2005/ 42 E, 2005 / 649 K. sayılı karan ile Şubenin bütün organlarıyla birlikte kapatılmasına dair karar iptal edilmiştir. Bahsi geçen yargılama sırasında alınan bilirkişi heyet raporunda, 7. olağan genel kurul tarihinden kapatma kararına kadar olan süreçte şubenin gelir gider durumu irdelenmiş ve aidat ödeyen üye sayısı araştırılmış, mahkemece buna göre sonuca gidilmiştir.
  Davaya konu olan huzur hakkının yarı oranında indirilmesi kararı ise 23.10.2003 tarihli olup, bu tarih itibarıyla işlemin genel kurul kararına uygun olup olmadığının denetlenmesi gerekir. Başka bir anlatımla, aidat ödeyen üye sayısının 300 den az olup olmadığı ve şube gelirlerinin giderleri karşılamaya yetip yetmediği hususları 23.10.2003 tarihi itibarıyla araştırılmalı ve sonucuna göre işlemin genel kurul kararına uygun olup olmadığı belirlenmelidir. Mahkemece bir yıldan daha fazla süre geçtikten sonra alınan kapatma kararı üzerine kapatma tarihini esas alan değerlendirmelerin yapıldığı bilirkişi raporlarına itibar edilerek karar verilmesi hatalı olmuştur.
  2- Hüküm altına alınan huzur hakkı için dava ve ıslah tarihleri yerine tamamı için dava tarihinden faize karar verilmesi de kabul şekli itibarıyla doğru olmamıştır.

  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, Davalı yararına takdir edilen 550 YTL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.02.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ