• ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN ASIL İŞVEREN İŞÇİSİYLE KAVGA ETMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/25

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2015/23543
  Karar No. 2018/15361
  Tarihi: 10.09.2018

  l ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN ASIL İŞVEREN İŞÇİSİYLE KAVGA ETMESİ
  l BİR BAŞKA İŞÇİYE SATAŞMA
  l HAKLI FESİH

  ÖZETİ: Dosyadaki bilgi ve belgelerden ve özellikle olaya ilişkin ikrar içeren davacının el yazılı savunmasından davacının 16/06/2011 tarihinde aynı işyerinde çalışan alt işverenin işçisi ... ile dava dilekçesinde ve ikrar eden savunmasında açıkladığı şekilde kavga ettiği, boynundan tuttuğu savunma yazısında belirtildiği şekilde ...’in ... iz oluştuğu, davacının bu eyleminin alt işverenin işçisi olmakla birlikte davalı işverenin emri altında bulunan diğer işçiye sataşma niteliğinde olup feshin 4857 sayılı Kanunun 25/II-d maddesinde belirtilen haklı nedene dayandığı anlaşıldığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yerinde görülmeyen yetersiz gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait işyerinde 19.06.2008-17.06.2011 tarihleri arasında garson olarak çalıştığını, 10.6.2011 tarihinde diğer işyeri çalışanı ... Keskin'in kendisine saldırıp darp etmesi üzerine kendini savunmak amacıyla boynunu tuttuğunu, ancak kesinlikle vurmadığını, bu olay nedeniyle ertesi gün işten çıkarıldığını ve tazminat alacaklarının ödenmediğini, feshin haksız olduğunu bildirerek İhbar ve kıdem tazminatının davalı yandan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  B)Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davanın yöneltildiği ... şirketinin müvekkili firmanın kullandığı logo olduğunu, tüzel kişiliğinin bulunmadığını, davacının müvekkili işyerinde çalıştığını, bu haliyle davanın yoklukla malul olduğunu, davacının haklı nedenle işten çıkarıldığını bildirerek yerinde bulunmayan davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
  C)Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece toplanan delillere dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  D)Temyiz: 
  Kararı yasal süresi içinde davalı vekili temyiz etmiştir.
  E)Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeblere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 
  2-Dosyadaki bilgi ve belgelerden ve özellikle olaya ilişkin ikrar içeren davacının el yazılı savunmasından davacının 16/06/2011 tarihinde aynı işyerinde çalışan alt işverenin işçisi ... ile dava dilekçesinde ve ikrar eden savunmasında açıkladığı şekilde kavga ettiği, boynundan tuttuğu savunma yazısında belirtildiği şekilde ...’in ... iz oluştuğu, davacının bu eyleminin alt işverenin işçisi olmakla birlikte davalı işverenin emri altında bulunan diğer işçiye sataşma niteliğinde olup feshin 4857 sayılı Kanunun 25/II-d maddesinde belirtilen haklı nedene dayandığı anlaşıldığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yerinde görülmeyen yetersiz gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 
  F)SONUÇ: 
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.09.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ