• ADİ ORTAKLIĞI OLUŞTURAN ORTAKLAR ARASINDA ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞININ BULUNDUĞU

   
  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/37882
  2014/2170
  13.02.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İş.K. /41
     
  • ADİ ORTAKLIĞI OLUŞTURAN ORTAKLAR ARASINDA ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞININ BULUNDUĞU
   
  ÖZETİ Adi ortaklığı oluşturan ortaklar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan husumetin adi ortaklığa yöneltilmesi  gerekmektedir.
              Mahkemece, davacıya  husumeti adi ortaklığa yöneltmesi  hususunda  süre  tanınmalı ve dava dışı ortağın da davaya katılımı sağlanarak yargılamaya devam edilmeli ve ortaya çıkacak duruma göre bir karar verilmelidir. Taraf teşkili sağlanmadan yargılama sürdürülerek davanın sonuçlandırılması hatalı olmuştur. Belirtilen nedenle sair yönler incelenmeksizin kararın bozulması gerekmiştir.
   
   
               

  DAVA :           Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                          Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                          Hüküm süresi içinde davacı ve davalı Ziver İnş. Tic. A.Ş. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi C. K. Ünal tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

              Davacı vekili, müvekkilinin Ziver İnşaat A.Ş.'nin asıl işveren diğer davalı Kartaş Ltd. Şti.'nin alt işveren olduğu işyerinde çalışırken davalılar tarafından daha sonra işe çağıracaklarının söylenmesine rağmen daha sonra işe çağrılmayarak feshedildiğini, işyerinde fazla mesai yapılmasına rağmen ücretinin ödenmediğini, yine hafta tatilinde çalıştırılan sürede karşılığının ödenmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
              Davalı Ziver İnşaat A.Ş. vekili, davacının şirketlerinin taşeronu konumunda olan Kartaş firmasında çalışırken tüm hak ve alacaklarını almak şartı ile işten ayrıldığını, davacının şirketlerinde hiç çalışmadığını, davacının Kartaş firmasında geçen çalışmasına ilişkin olarak ise kendi el yazısı ile yazılan ibranamede belirtildiği gibi davacının asıl işveren-alt işveren sorumluluğu doğrultusunda tamamen ödendiğini kendi el yazısı ile yazılan ibranamede ayrıca açılması mümkün her türlü dava ve haklarından ayrıca vazgeçildiğini beyan ettiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
              Davalı Karataş Yapı İnşaat Ltd. Şti., davaya cevap vermemiş duruşmalara katılmamıştır.
              Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Karar, davacı vekili ile davalılardan Ziver İnş. Taah. Mad. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
              Dava her ne kadar davalı Karataş Yapı İnş. Ltd. Şti.'ne karşı açılmış ise de, dosyadaki kayıtlardan davacının Karataş Yapı İnş. Ltd. Şti.-Gün-Aydın Ltd. Şti. Adi ortaklığı  nezdinde çalıştığı anlaşılmıştır. Adi ortaklığı oluşturan ortaklar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan husumetin adi ortaklığa yöneltilmesi  gerekmektedir.
              Mahkemece, davacıya  husumeti adi ortaklığa yöneltmesi  hususunda  süre  tanınmalı ve dava dışı ortağın da davaya katılımı sağlanarak yargılamaya devam edilmeli ve ortaya çıkacak duruma göre bir karar verilmelidir. Taraf teşkili sağlanmadan yargılama sürdürülerek davanın sonuçlandırılması hatalı olmuştur. Belirtilen nedenle sair yönler incelenmeksizin kararın bozulması gerekmiştir.
              SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 13.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ