• 4/C KAPSAMINDA ÇALIŞMA

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/12330
  2011/12876
  02.05.2011
  İlgili Kanun / Madde
  6100 S.HUMK/2
  657 S.DMK/4
   
  • 4/C KAPSAMINDA ÇALIŞMA
  • İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLMASI


   
    ÖZETİ Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/c maddesine tabi personel olduğu anlaşıldığından uyuşmazlığın çözüm yeri İdari Yargıdır olmalıdır.
  Dava dilekçesinin yargı yolu yanlışlığı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken davanın kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
   
               

  DAVA                                   :Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                      Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
                                       Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Ü.Acar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili; müvekkilinin, 02.11.1998 tarihinden itibaren davalı Kurum'da zincirleme iş akitleri ile kesintisiz olarak asgari ücretle çalıştığını, iş akdinin 03.12.2005 tarihinde yenilenmeyerek feshedildiğini, kıdem-ihbar tazminatının ödenmediğini yıllık izinlerini kullandırılmadığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla;  kıdem - ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
  Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacının işçi olmadığını, 657 Sayılı Yasanın 4/C Maddesi kapsamında sözleşmeli geçici personel statüsünde olduğundan hakkında İş Kanununun uygulanamayacağını, dava konusu alacaklara hak kazanmadığını, davanın İdare Mahkemesinde görülmesi gerektiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/c maddesine tabi personel olduğu anlaşıldığından uyuşmazlığın çözüm yeri İdari Yargıdır olmalıdır.
  Dava dilekçesinin yargı yolu yanlışlığı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken davanın kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,  02.05.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ