• EKSİK BİLDİRİLEN HİZMETLERİN TESPİTİ

  İlgili Kanun / Madde
  5510 S. SGK/86

  T.C
  YARGITAY
  21. Hukuk Dairesi

  Esas No. 2017/3182
  Karar No. 2018/6400
  Tarihi: 17.09.2018

  l EKSİK BİLDİRİLEN HİZMETLERİN TESPİTİ
  l İMZALI ÜCRET BORDROLARININ KESİNTİLİ ÇALIŞMANIN KARİNESİ OLDUĞU
  l İMZALI ÜCRET BORDROLARININ AKSİNİN EŞ DEĞER YAZILI BELGE İLE KANITLANABİLECEĞİ

  ÖZETİ Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacı adına davalı işveren tarafından düzenlenen 01.11.1994 tarihli işe giriş bildirgesinin Kuruma verildiği, davalı işveren nezdinde bir kısım çalışmalarının Kuruma bildirildiği, ihtilaflı döneme ilişkin ücret......larının sunulduğu, 2005 yılı ve sonrasına ilişkin......ların imzalı olduğu davacı ve davalı tanık beyanlarının alındığı anlaşılmaktadır.
  İmzalı ücret......ları davacı çalışmalarının işyerinde otuz günün altında geçtiğinin karinesidir. Karinenin tersinin ise, eşdeğerdeki belgelerle kanıtlanması gerektiği söz götürmez. Başka bir anlatımla, yazılı belgelerin varlığı halinde tanık sözlerine itibar edilemez. Dairemizin, giderek Yargıtay'ın oturmuş ve yerleşmiş görüşleri de bu doğrultudadır. Davalı işveren tarafından 2005 yılı sonrasına ilişkin imzalı ücret......ları ibraz edilmiştir. Davalı tarafından imzalı ücret ...... ibraz edilen, ancak davacı tarafından aksi yazılı delil sunulamayan bu aylardaki bildirilmeyen süreler yönünden ret kararı vermek gerekmektedir
  DAVA: Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde 01/11/1994-30/03/2012 tarihleri arasında çalıştığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi. 
  Dava, davacının 1.11.1994-30.03.2012 tarihleri arası çalışmalarının tespiti istemine ilişkindir.
  Mahkemece, davanın kabulü ile, hükümde yazılı şekilde karar verilmiştir.
  Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Yasa'nın 79/10. ve 5510 sayılı Yasa'nın 86/9. maddeleri bu tip hizmet tespiti davaları için özel bir ispat yöntemi öngörmemiş ise de, davanın niteliği kamu düzenini ilgilendirdiği ve bu nedenle özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmesi gerektiği Yargıtay'ın ve giderek Dairemizin yerleşmiş içtihadı gereğidir. 
  Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacı adına davalı işveren tarafından düzenlenen 01.11.1994 tarihli işe giriş bildirgesinin Kuruma verildiği, davalı işveren nezdinde bir kısım çalışmalarının Kuruma bildirildiği, ihtilaflı döneme ilişkin ücret......larının sunulduğu, 2005 yılı ve sonrasına ilişkin......ların imzalı olduğu davacı ve davalı tanık beyanlarının alındığı anlaşılmaktadır.
  İmzalı ücret......ları davacı çalışmalarının işyerinde otuz günün altında geçtiğinin karinesidir. Karinenin tersinin ise, eşdeğerdeki belgelerle kanıtlanması gerektiği söz götürmez. Başka bir anlatımla, yazılı belgelerin varlığı halinde tanık sözlerine itibar edilemez. Dairemizin, giderek Yargıtay'ın oturmuş ve yerleşmiş görüşleri de bu doğrultudadır. Davalı işveren tarafından 2005 yılı sonrasına ilişkin imzalı ücret......ları ibraz edilmiştir. Davalı tarafından imzalı ücret ...... ibraz edilen, ancak davacı tarafından aksi yazılı delil sunulamayan bu aylardaki bildirilmeyen süreler yönünden ret kararı vermek gerekmektedir. 
  Somut olayda davacı tanıklarının davacının çalışmasını tam gün ve kesintisiz olduğu yönünde doğrulamasına rağmen, davalı tanıklarının davacının haftada iki gün ve kesintili sürelerle çalıştığını beyan ettikleri, tanık beyanları arasındaki çelişki giderilmeden, imzalı ücret......ları dikkate alınmadan ve ihtilaflı dönem......ları getirtilip resen...... tanığı dinlenmeden hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır.
  Yapılacak iş; davacıya imzalı ücret......larındaki imzaların kendisine ait olup olmadığını sormak, davacının imza inkârı halinde bu......lardaki imzanın davacının eli ürünü olup olmadığına dair imza incelemesi yaptırmak, eli ürünü olduğu anlaşılan dönemler yönünden imzalı ücret ......nda belirtilen kadar çalıştığını kabul etmek, eli ürünü olmadığı anlaşılan dönemler ile ücret ...... olmayan dönemler yönünden ise; işveren dönem......larını getirtmek ve nizalı dönemin tamamında çalışması olan ...... tanıklarını res'en tespit edip dinlemek, haftalık 2 gün çalışma ve kesintisiz çalışma iddialarını açıklığa kavuşturarak davacının çalışmasının niteliğini somut ve inandırıcı bilgilere dayalı şekilde ortaya koyduktan sonra sonucuna göre karar vermekten ibarettir. 
  Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, ......’nın ve davalı işveren vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcın davalılardan ...... Şti.'ye yükletilmesine,17.09.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ