• Türkiye’de İstihdam-Büyüme İlişkisi Üzerine Bölgesel Hesaplanabilir Genel Denge Modeli Uygulaması

  A. Erinç YELDAN, Mehmet Emin ÖZSAN, Kamil TAŞCI

  Ülkeler arasında olduğu gibi bir ülkenin iç bölgeleri arasında da eşitsizlikler, iktisadi ve doğal kaynakların dağılımında farklılıklar bulunmaktadır. Latin Amerika ekonomileri ile birlikte Türkiye, hem kişiler arasında gelir dağılımı hem de bölgeler arasında gelişmişlik farklarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizde uygulanmış olan bölgesel gelişme projeleri, il ve bölge planı deneyimleri, “Kalkınmada Öncelikli Yöreler” politikası ve bölgesel teşvikler gibi değişik politika araçları da istenen düzeyde başarı elde edememiştir. Türkiye’yi tek bir homojen bölge olarak ele alan ve bölgesel karakteristikleri göz ardı ederek uygulamaya geçirilen politikaların beklenen sonuçları doğurmadığı görülmektedir. Genel itibarıyla Türkiye, doğu-batı ayırımında gelişmişlik farkının derinden hissedildiği bir ülke konumundadır. Bu çalışmanın amacı da nüfus ve fert başına gelir esasına dayalı olarak Türkiye’yi iki büyük bölgeye (doğu ve batı bölgeleri) ayırarak, Türkiye Girdi-Çıktı Tablosunu ve Sosyal Hesaplar Matrisini iki bölgeli ve iki sektörlü bir yapıda ele almak; ve bir Hesaplanabilir Genel Denge Modeli yardımı ile de bölgesel politika araçlarının etki analizini gerçekleştirmektir. Bu model çalışması ile birlikte, bölgesel gelişmeye etki eden tüm politika araçlarının ölçülebilir sonuçlarının elde edilmesi mümkün olmaktadır.

  Anahtar Kelimeler: Girdi-Çıktı Akımları, Sosyal Hesaplar Matrisi (SHM), Türkiye Doğu – Batı Hesaplanabilir Genel Denge Modeli (HGD), İşgücü Piyasaları, İstihdam, Büyüme, Nüfus, Göç Akımları.

    

  An Application of Regional Computable General Equilibrium Modelfor Employment  Growth Relations in Turkey

  Similar to development disparities among nations, there are intra-national economic and natural resource endowment disparities within nations. Together with Latin American economies, Turkey is one of the leading countries with respect to both income gaps among population segments and interregional development disparities. Various policy tools such as regional development projects, provincial and regional plans, Priority Regions for Development policy and regional incentives could not achieve desired success.

  Policies perceiving Turkey as a homogenous country and neglecting regional characteristics were not conducive in ensuring expected results. Generally speaking, development disparity in Turkey is deeply rooted between eastern and western regions. The study aims at examining Turkey via two large regions (east – west separation) based on population and per capita income differences to create a two-region and two-sector Input-Output table and Social Accounting Matrix (SAM) from national accounts. This data set is then utilized for measuring impacts of regional policies by means of a Computable General Equilibrium Model. With this methodology it is possible to have quantitative results of all the relevant policy instruments affecting regional development within a consistent macroeconomic framework.

  Keywords: Input – Output Flows, Social Accounting Matrix (SAM), Turkey East – West Computable General Equilibrium Model (CGE), Labor Markets, Employment, Growth, Population, Migration Flows.  

   

  Giriş

   

  Bölgesel kalkınma ve bölgesel iktisadi büyüme birbiriyle ilişkili kavramlar olmakla birlikte farklı anlamlar ihtiva eder. Kalkınma kavramı, bölgesel veya ulusal bir ekonomideki üretim aktiviteleri, katma değer (işgücü ve sermaye), kurumlar, hanehalkları ve bunların yaşam kalitesi (sosyal boyutu) gibi unsurların toplam kapasitelerindeki artışı/iyileşmeyi ifade ederken, iktisadi büyüme söz konusu unsurlarla ilişkili olarak daha çok sayısal bir sonucu ifade eder.

  Ancak, unutulmamalıdır ki ekonomik büyümenin kaynağı olan bu unsurların tümünde her zaman iktisadi/sosyal kalkınma da olmayabilir. Örneğin, bir ülkeye hızlı ve yüklü miktarda yabancı sermaye girmesiyle finansal hesaplardaki şişkinlik toplam milli geliri (GSYH) artırabilmesine rağmen üretim kapasitesinde, dolayısıyla istihdamda ve bunun sonucu olarak da hanehalkı gelirlerinde reel anlamda bir gelişmeye sebep olmayabilir. İktisadi büyüme, ulusal veya bölgesel ekonominin yapısal özellikleri hakkında fikir verme konusunda yeterli olmayan istatistiki bir gösterge iken, kalkınma ise bundan fazlasıdır. Fakat, bugüne dek ulusal ve uluslar arası düzeydeki kurum ve kuruluşlar bölgesel kalkınma konusuna ekonomik büyüme ile birlikte bölgesel kalkınmaya yeterince önem vermedikleri görülmektedir. Oysa, bölgesel boyutu dikkate alınmadan ulusal kalkınmanın gerçekleştirilemeyeceği açıktır. Diğer bir ifadeyle, ulusal düzeydeki kalkınma bölgesel seviyedeki kalkınmanın toplamını(veya daha fazlasını) ifade etmektedir.

  Bölgesel veya ulusal bir ekonomide kalkınmayı etkileyen birden çok akım mevcuttur. Bölgeler arasında akımlar ve bunların dolaşım hızları bütünsel manada bölgenin iktisadi gelişimini etkilemektedir. Bölgesel kalkınma planlamasında;

  (i)                      mal ve hizmet akımları,

   

  (ii)                      insan akımları ve

   

  (iii)                      sermaye (finansal) akımlar

   

  olmak üzere üç temel akımın gözetilmesi önem arz etmektedir. Bu üç temel akıma ilişkin bölgesel gelişmeyi tetikleyen ve bölgesel iktisadi büyümeyi sürdürülebilir kılan dinamikler;

   

  ·       yatırımlar ile fiziksel sabit sermaye stokundaki ve üretim kapasitesindeki artış,

   

  ·       dış ticaret yoluyla yeni teknolojilerin bölgeye getirilerek know-how transferi,

   

  ·       ihracat gelirleri,

   

  ·       insan kaynakları, işgücü akımları ve niteliği ile

   

  ·       uzun dönemli borçlanmayı mümkün kılabilen finansal kapasite

   

  olarak sıralanabilir.

   

  Bu akımlar sadece tek katmanda bölge ile sınırlı kalmadan, bölgeden yurtdışına, bölgeden yurtiçi diğer bölgelere ve bölge içinde olmak üzere üç katmanda değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, bölgesel veya sektör-spesifik mezo stratejilerde ve bölgesel kalkınma odaklı plan ve programlarda dikkat çeken en önemli eksiklik, kaynakların bölgesel dağılımı ile reel sektörlerin üretim potansiyelleri arasında bölgesel anlamda yeterince bir bağ kurulmamış olmasıdır.

  Kuşkusuz, bir ülke içindeki tüm bölgelerin eşit gelişmişlik düzeylerinde olması beklenemez. Bu gözlemhusus tüketici tercihlerinin farklılığından ve bir makroekonomi birimi olarak hanehalklarının, ülkenin tüm bölgelerinde farklı sayıda, işgücü olarak farklı kalite ve verimlilik seviyelerinde, farklı gelir düzeyinde, tüketici olarak farklı tercihlere sahip olmalarında ve girişimci olarak bölgenin koşullarına uygun olarak farklı sektörlerde iş yaratmalarından ve faaliyet göstermelerinden kaynaklanmaktadır. Bazı araştırmacılara göre bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasının politika belirleyicilerin ana amacı olması gerektiği iddia edilirken, bazılarına göre ise bu gelişmişlik farklarının hiçbir zaman kapanamayacağı, bu nedenle her bölgede öncelikli olarak etkinliğin artırılması amacını taşıyan politikaların uygulanması gerektiği ifade edilmektedir ( OECD, 2009: 21)

  Makroiktisadi ve bunun mekânsal bir uygulaması olan mezoiktisadi analizler bireysel veya birimsel davranışlardan değil, toplulaştırılmış sektörel hesaplar üzerinden hareket etmektedir. Ulusal ekonomi çapında analitik bir çerçevede bu hesaplar girdi-çıktı modellerinin temelini oluşturmaktadır. Girdi-çıktı modeli basitleştirilmiş genel denge modelidir. Bu modellerin temelini endüstrilerarası akımlar oluşturmaktadır. Bu akımlarda bir sektör ya nihai kullanım için veya başka bir sektörün aramalı ihtiyacını karşılamak için üretim yapar.

  Bunun bölgesel uygulamasında ise “mezo” olarak ifade edilen düzeyde toplulaştırılması, ülke-içi her bir alt-bölgeyi ayrı bir ekonomik faaliyet gibi düşünüp, bunların birbirleriyle ile olan ilişkilerinde girdi-çıktı altlığına yansıtılması gerekmektedir. Elde edilen böylesi girdi-çıktı tabloları sayesinde gelir dağılımına ilişkin hesapları içeren sosyal hesaplar matrisine dönüştürülmesi ve bölgesel farklılıkları gözeten sosyal hesaplar matrisi üzerine çok-bölgeli bir hesaplanabilir genel denge modelinin uygulanması ile ulusal ekonomideki değişimlerin bölgesel etkilerini analiz edebilecek bir çerçeve oluşturulabilmektedir.

  Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin batı ile doğu bölümü arasında yıllardır süren gelişmişlik farkını nüfus temelinde genel denge teorisi disiplini içinde ortaya koymaktır. Son dönem içsel büyüme yaklaşımında insana dayalı ve insan odaklı kalkınmanın üzerinde önemle durulması, iklim, coğrafi konum, sermaye birikimi, kurumsallaşma gibi kalkınmayı doğrudan etkileyen şartların yanında insan sermayesinin de gelişmedeki öneminin fark edilmesi, ülkemizin de insan sermayesi çerçevesinde batı kesimi ile doğu kesimi arasındaki üretkenliğinin analiz edilmesini önemli kılmaktadır.

  Bu çalışmanın bir diğer amacı da bölgesel genel denge uygulamaları açısından ulusal iktisat yazınımızda gözlemlediğimiz boşluğu doldurabilmek amacıyla bir ilk adım sağlamaya yöneliktir. Çalışma bu giriş bölümünü takip eden beş bölüm içerisinde tasarlanmıştır.  İzleyen ilk bölümde iki bölge esasında Türkiye ekonomisinin yapısal özellikleri okuyucuya aktarılmakta; daha sonra üçüncü bölümde ise modelin veri seti derlenmektedir. Hesaplanabilir genel denge modeli dördüncü bölümde sunulmaktadır. Yazının son iki bölümü modelin politika analizleri için kullanılmasına ve sonuçların değerlendirilmesine ayrılmıştır. Kullanılan modelin cebirsel yapısı makalenin EK bölümünde özetlenmektedir.

   

  İki Bölgeli Yaklaşım: Nüfus Esasına Göre Bölgesel Ayırım

  2000-2010 dönemi itibarıyla ülke nüfusunun dağılımı incelendiğinde, batı kesiminin on yıl boyunca düzenli olarak artmaya devam ettiği, doğu kesiminin ise ihmal edilebilir düzeyde nüfus artışı kaydettiği görülmektedir. 2010 yılı TÜİK rakamlarına göre Türkiye’nin nüfusu 73,7 milyon kişidir. Ülke nüfusu yüzde 50’lik oranlar çerçevesinde ikiye ayrıldığında, nüfusun yarısının yalnızca dokuz Düzey 2 bölgesinde bulunduğu müşahede edilmektedir. Batı bölgesi, Edirne-Bolu-Antalya ve Muğla dörtgeni içerisindeki alanı kapsamaktadır. Batı bölgesi ülke yüzölçümünün yalnızca yüzde 29’unu kaplamakla beraber toplam nüfusun yaklaşık yarısını barındırmaktadır.

  Tablo 1: Batı Bölgesi İçerisinde Yer Alan Düzey 2 Bölgelerine İlişkin Ekonomik Göstergeler

   

  img1 

   

  Yukarıdaki tabloda “batı” bölgesi içerisinde yer alan dokuz Düzey 2 bölgesinin nüfus, GSKD, dış ticaret, vergi gelirleri ve kamu yatırım tutarları yer almaktadır. Batı bölgesinin yüzde 37’lik bölümü İstanbul’da yaşamakta, ancak toplam GSKD’nin yaklaşık yüzde 44’lük kısmı tek başına İstanbul tarafından üretilmektedir. Ülkenin batı kesimi içerisinde vergi gelirleri ise çok daha yüksek bir ağırlıkta (yüzde 57) İstanbul’dan toplanmaktadır.

  İstanbul’un vergi gelirleri bakımından bu denli ön planda olmasının nedenlerinden birisi, kuşkusuz, ülke genelinde faaliyet gösteren pek çok işletmenin genel merkezlerinin İstanbul’da yer alması nedeniyle, asıl üretim yapılan mekân ile verginin ödendiği yerin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Kamu yatırım tahsisleri itibarıyla İstanbul, batı kesimi içerisinde yüksek, ülke geneli içerisinde ise düşük bir paya sahiptir. Ülkenin batı kesiminin aldığı kamu yatırımlarının yarısı İstanbul’a yapılmaktadır. Ancak, ülke toplam vergi gelirlerinin yüzde 42’sinin tahakkuk ettiği İstanbul, ülke toplam kamu yatırımlarından yüzde 22 pay almaktadır.

   

  Tablo 2: Doğu Bölgesi İçerisinde Yer Alan Düzey 2 Bölgelerine İlişkin Ekonomik Göstergeler

   

  img2 

   

  Nüfus esasına göre gerçekleştirilen doğu-batı ayırımında ülkenin “doğu” kesiminde toplam 17 adet Düzey 2 bölgesi yer almaktadır. Ülke yüzölçümünün yüzde 79’unu kaplayan doğu bölgesi ülke nüfusunun yarısını barındırmaktadır. Batı ile doğu arasında nüfus yoğunluğundaki bu fark yığılma ekonomilerinin batıda oluşmasına imkân sağlarken, doğuda yerel piyasaların (mal ve hizmet, işgücü, sermaye piyasaları) oluşmasında sıkıntılara neden olmaktadır. Öte yandan, kamu yatırımlarının daha geniş bir coğrafyada yapılması zorunluluğu, doğu bölgesinde pozitif dışsallıkların yaratılmasına engel teşkil etmektedir.

  Yıllardır ülkemiz bölgesel gelişme politikaları ve kamu yatırım tahsislerinde, üretkenliği yüksek batı bölgeleri yerine doğu bölgelerine kaynak aktarılmasının ülkeye getirisi sorgulanmaktadır. Batının sahip olduğu kullanılmayan ölçek ekonomileri ve doğunun düşük dışsallık üretme kabiliyeti dengesiz gelişme yaklaşımını savunanlar için önemli argümanlar arasında yer almaktadır. Ancak, özellikle altyapı yatırımlarının orta ve uzun vadede getirisinin artması ve doğunun batıya daha entegre hale gelmesiyle batının yeni pazar imkanlarına kavuşması göz ardı edilmemelidir.

  Gelir düzeyinde belirli bir artışın sağlanacağı doğu bölgesinin ihtiyaç duyacağı daha yüksek teknolojili ürün ve hizmetleri batıdan sağlayacağı açıktır. Bunun yanında, düşük katma değerli üretim gerçekleştiren ve düşük nitelikli istihdam sağlayan sektörlerin batı illerinde yoğun şekilde yer alması, ülke genelinin rekabet gücünü de olumsuz biçimde etkilemektedir. Gelişmenin daha üst evrelerine taşınabilecek doğunun üretkenlik becerisinin artması yalnızca yeni pazar imkânları değil, aynı zamanda yeni üretim alanlarının da açılmasını sağlayacaktır. Böylece, sanayinin yer seçimi kararlarında yaşanacak değişim batı kesiminde teknoloji-yoğun endüstrilerin de gelişme potansiyelini artıracaktır.

  Son dönemde cari açığın önlenemez artışının ardında yatan bölgesel gerçeklik de buradan kaynaklanmaktadır. İstanbul başta olmak üzere sanayi kentlerinin göç yoluyla gelen düşük nitelikli işgücü ve düşük teknolojili üretimin neden olduğu kısır döngüden kurtulması doğunun yatırım ve üretim ikliminin yükseltilmesiyle mümkün olabilecektir. Yukarıdaki tablolarda en dikkat çekici noktalardan birisi iki bölgenin dış ticaret miktarları arasındaki derin farktır.

  Ülke toplam dış ticaretinin yüzde 80’inin batı illerinden gerçekleştirilmesi doğunun ekonomik alanda rekabet edebilirlikte ciddi sıkıntılarla baş başa olduğunu göstermektedir. Ankara, Konya, Kayseri gibi illerde dahi dış ticaret miktarı istenilen düzeyin altında seyretmektedir. Doğunun iç talebe yönelik üretim gerçekleştirme konusunda batı karşısındaki düşük rekabet gücü düşünüldüğünde, doğu illerinin özellikle sınır ülkelerine yönelik üretim gerçekleştirme zorunluluğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

   

  Şekil 1

   

  img3 

   

  Yukarıdaki tabloda TÜİK tarafından üretilen ve resmi istatistik olan yayımlanan Gayrisafi Katma Değer (GSKD) yer almaktadır. Bu veriler Düzey 2 bazında Batı-Doğu olmak üzere 2 bölge altında toplulaştırılması sonucunda elde edilmiştir. Batı – doğu bölgelerinin toplam GSKD içerisindeki payları incelendiğinde, batının ağırlığı görülmekle beraber sanayi üretiminde doğu-batı farkının daha da büyük olduğu gözlemlenmektedir. 2004-2008 döneminde, ülkedeki ekonomik yapıdaki değişime, kırdan kente ve geri kalmış bölgelerden gelişmiş bölgelere ciddi oranlarda göç olmasına rağmen bu verilerde oranların değişmemesi dikkat çekicidir. Zira göç hareketleri ulusal hesaplarda katma değerin “işgücü ödemeleri” bileşenini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle Türkiye’nin Batı ve Doğusundaki iktisadi yapının 5 yıl boyunca katı bir şekilde durağan olduğunu gösterdiği söylenebilir.

  Şekil 2

   

  img4 

   

  Diğer taraftan, ihracat içerisinde batının yüzde 85 pay sahibi olması dikkat çekicidir. Doğunun hem sanayileşme hem de dış piyasalarda rekabet etme konusundaki dezavantajlı konumu daha da belirgin bir hal almaktadır. Ülkemizin ihracat kalemleri içerisinde sanayi ürünlerinin yüzde 94 oranında pay sahibi olduğu göz önünde bulundurulursa, katma değer üretiminde doğu kesiminin tarım ve hizmetler sektöründe yoğunlaşmaya sürüklenmiş olduğu söylenebilir.

  Şekil 3

   

  img5 

   

  Yukarıdaki 3 no’lu şekilde kamu yatırım tahsis tutarlarının bölgesel dağılımı ele alınmıştır. 2000-2010 döneminde, kamu yatırımları yaklaşık olarak nüfusa orantılı biçimde batı-doğu bölgeleri arasında dengeli dağılım göstermektedir. Genel itibarıyla doğu batıdan daha yüksek oranda kamu yatırımı almaktadır.

  Vergi gelirlerine bölgelerin sağladıkları katkı miktarları incelendiğinde, batıdan doğuya ciddi kaynak transferi göze çarpmaktadır. Ülke genelinde toplam vergi gelirlerinin yüzde 75’i batı illerinden sağlanmaktadır. Buna karşın kamu yatırımlarının ancak yüzde 45’i batı illerine tahsis edilmektedir.

  Son sekiz yıllık dönemde yaşanan yüksek ekonomik büyüme hızına paralel olarak sermaye birikimi de önemli miktarda artış göstermiştir. 2002 yılında yaklaşık 300 milyar TL (2010 yılı sabit fiyatlarıyla) olan ülke toplam mevduat miktarı 2009 yılında yaklaşık 500 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Bu dönemde doğu bölgesinin mevduat miktarı yüzde 60 oranında artış gösterirken batı bölgesinde yüzde 75 mevduat artışı sağlanmıştır. (Bakınız Şekil 4). Dönem boyunca toplam mevduatın 2/3’ü batı bölgelerinde bulunmaktadır. Söz konusu oranlar katma değer dağılımı ile paralellik arz etmektedir.

  Şekil 4

   

  img6 

   

  Türkiye BatıDoğu Bölgesi GirdiÇıktı ve SHM Tablolarının Oluşturulması

  Türkiye batı – doğu bölgesi girdi – çıktı tablosu oluşturulurken 2002 yılında TÜİK tarafından yayınlanan 2002 yılı girdi – çıktı tablosu esas alınmıştır. 2002 yılı Türkiye Girdi-Çıktı Tablosu Yeldan ve Voyvoda (2010) tarafından ülkenin yıllık ortalama büyüme hızı çerçevesinde revize edilerek 2005 yılı için ortaya konmuştur. 2005 yılı tablosu, tarım ve tarım-dışı sektörler olmak üzere iki sektörde toplanmış ve nüfus esasına göre yapılan ayrımlama kapsamında batı ve doğu bölgelerine bölünmüştür.(

  Üretim faktörlerine yapılan ödemeler ile aramalı akımları bölgelerin toplam tarımsal GSKD ve tarım-dışı GSKD içerisindeki payları dikkate alınarak batı ve doğu bölgelerine dağıtılmıştır. Buna göre;

  Tarımdan elde edilen gelirin yüzde 43’ü batıda, yüzde 57’si doğuda,

  Tarım-dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yüzde 65’i batı bölgesinde, geri kalan yüzde 35’inin ise doğu bölgesinde üretildiği görülmektedir.

  Girdi-çıktı tablosunun aramalı akımları kısmında yer alan diğer bir kalem dolaylı vergilerdir. Bu kalemin bölgesel dağılımı tarım ve tarım-dışı sektörlerdeki istihdamın dağılımına göre gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede;

  Tarımsal istihdamın yüzde 33’ü batı bölgesi, yüzde 67’si doğu bölgesinde,

  Tarım-dışı istihdamın ise yüzde 57’si batı, yüzde 43’ü doğu bölgesinde gerçekleşmektedir.

   


  [1] · Bu çalışmada geçen analiz, yorum ve değerlendirmeler yazarların çalıştığı kurum ve kuruluşları bağlamamaktadır. Bütün sorumluluklar ve yazıda geçen değerlendirmeler yazarlara aittir.

  [2] *        Bilkent Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Öğretim Üyesi,

  [3] **         Kalkınma Bakanlığı - Planlama Uzmanı,

  [4] ***         Kalkınma Bakanlığı - İzleme, Değerlendirme ve Analiz Daire Başkan V.

  Tablo 3: Batı - Doğu Bölgesi Girdi - Çıktı Tablosu (2005, bin TL)

   

  BATI BÖLGESİ

  DOĞU BÖLGESİ

  Aramalı akımları

  Aramalı akımları

  1. Tarım

  2. Tarım-dışı

  1. Tarım

  2. Tarım-dışı

  1. Tarım

  6.480.153

  29.887.120

  8.544.546

  16.185.209

  2. Tarım-dışı

  8.563.556

  421.061.570

  11.291.663

  175.786.360

  3.Toplam (1+2)

  15.043.709

  450.948.690

  19.836.209

  191.971.569

  4. Dolaylı Vergiler

  1.891.989

  29.506.424

  3.913.439

  22.168.574

  5. Emek

  3.706.916

  96.667.811

  4.887.835

  52.349.934

  6. Sermaye

  24.890.219

  245.295.821

  30.814.118

  132.838.634

  7. Toplam (4+5+6)

  30.489.124

  371.470.055

  39.615.392

  207.357.141

  8. Toplam Harcamalar

  45.532.833

  822.418.745

  59.451.601

  399.328.711

  Tablo 3: Batı - Doğu Bölgesi Girdi - Çıktı Tablosu (2005, bin TL)Devamı

  3. Toplam (1+2)

  4. Özel Tüketim

  5. Devlet Harcamaları

  6. Yatırım

  7. İhracat

  8. İthalat

  10. Net Nihai Talep (4+5+6+7-8)

  Toplam Dahili Arz

  61.097.028

  40.770.832

  161.395

  2.771.620

  4.991.055

  -4.807.496

  43.887.406

  104.984.434

  616.703.150

  424.630.927

  76.337.254

  126.947.162

  136.835.413

  -159.706.449

  605.044.307

  1.221.747.456

   

  Görüldüğü üzere, batı bölgesinin tarımsal istihdamdan aldığı pay oldukça düşük düzeyde kalmıştır. Tarım-dışı sektörlerde istihdamın daha dengeli dağılmakta olmasının nedeni ise doğuda hizmetler sektörünün tarımdan sonra ağırlıklı sektör olmasıdır. Sanayi sektörü istihdamında batı bölgesinin önemli bir ağırlığı bulunmaktadır. Ülke genelinde sanayide istihdam edilen her yüz kişiden 66’sı batıda istihdam edilmektedir. Doğunun yüzde 34’lük sanayi istihdamı payı olmasına karşın, hizmetlerde yüzde 46’lık istihdam payı tarım-dışı olarak sanayi ve hizmetler sektörünün toplulaştırılması sonucu batı – doğu arasında daha dengeli bir dağılımın olmasına katkı sağlamaktadır.

  Bölgeler arası girdi – çıktı tablosunu aramalı akımları ile birlikte oluşturan diğer kısmı nihai talep unsurlarıdır. Nihai talep unsurları; özel tüketim, devlet harcamaları, özel sektör yatırımları ile ihracat ve ithalat kalemlerinden oluşmaktadır. 2005 yılı girdi – çıktı tablosundaki nihai talep unsurları tarım ve tarım-dışı sektörler için toplulaştırılmış, ancak bölgesel düzeyde bir ayrım yapılmamıştır. Net nihai talep unsurlarının yüzde 93’ü tarım-dışı sektörler tarafından üretilirken, tarımın toplam hasıla içerisindeki payı yüzde 7’ler düzeyinde kalmıştır.

  Batı – doğu girdi-çıktı tablosu temelinde üretilen Batı – Doğu Sosyal Hesaplar Matrisi (SHM) ekte sunulmaktadır. Buna göre, girdi-çıktı tablosunda yer alan emek ve sermaye hesapları SHM içerisinde Üretim Faktörleri hesabını oluşturmaktadır. Girdi-çıktı tablosundaki tarım ve tarım dışı sektörlerin aramalı akımları, SHM’de batı ve doğu bölgeleri için mal ve hizmet girdilerini teşkil etmektedir. Girdi-çıktı tablosunda yer alan dolaylı vergiler kalemi SHM’de devlet (Sosyal Güvenlik dâhil) hesabını oluşturmaktadır. Bölgelerin faaliyetleri neticesinde ürettikleri vergiler devlete gelir olarak yansımaktadır.

  Hanehalkları hesabı girdi-çıktı tablosunda yer almayan ancak SHM içerisinde bulunan bir hesaptır. Üretim faktörlerinden hanehalklarına yapılan ödemeler, bölgelerin tarım ve tarım-dışı sektörlerde GSKD’den aldıkları pay oranına göre dağıtılmıştır. SHM’de girdi-çıktı tablosundan farklı olarak yer alan bir diğer hesap da dış âlem hesabıdır. Dış âlem hesabı, tarım ve tarım-dışı sektörlerin ihracat içerisindeki payları nispetinde bu iki sektör arasında paylaştırılmıştır.

  Hesaplanabilir Genel Denge Modelinin Yapısı

  İki bölgeli ve iki sektörlü yapıda oluşturulan Sosyal Hesaplar Matrisine dayalı olarak inşa edilen Hesaplanabilir Genel Denge Modelinde ilk olarak bölgesel akımların cebirsel olarak ayrıştırılması gerekmektedir. Modelin kurgusu, üretim süreçlerinin bölgesel, harcama süreçlerinin ise ulusal düzeyde yapılandırılmasına dayandırılmıştır. Bu yapıya koşut olarak, ulusal ekonominin üretim-istihdam-gelirin bölüşümü ve ihracat faaliyetleri SHM’deki veri tabanına göre cebirsel olarak bölgesel olarak kurgulanmaktadır.

  Bu çözümden hareketle, her iki bölgenin yarattığı katma değer ulusal düzeyde toplulaştırılmakta ve toplam ithalat arzı ile birleştirilerek ulusal düzeyde toplam arz (absorption) elde edilmektedir. HGD yazınında toplam arz miktarı bileşik mal kavramına tekabül eder. Armington (1969) tarafından kurgulanan bu kavrama göre, yurt içinde üretilen mal (DC) ve ithalat (M) birbirlerini eksik düzeyde ikame etmekte ve bir ikame esnekliği aracılığıyla fonksiyonel olarak tanımlanmaktadır:

  img7                         (1)                        (1)

  (1) No’lu cebirsel ifadede CC ülke çapında toplam özümseme (arz) miktarını; DC yurt içinde üretim miktarını; M ise ithalat düzeyini vermektedir. img8img9 ise DC ile M arasındaki ikame esnekliğini göstermektedir. Ulusal düzeyde ele alınan bu ilişki, elimizdeki modelde bölgelere ayrılarak yurt içi mal üretiminin bölgelere göre farklılaştırıldığını öngörmektedir. Yani tek bir yurt içi mal üretimi yerine iki farklı bölgenin ürettiği DCR faaliyeti söz konusudur. Böylelikle yurt içi toplam özümseme DCY, DCZ, ve M miktarlarının birbirleriyle ikame edilmesiyle bulunmaktadır.

  Aşağıdaki şekil yurtiçi üretim, ithalat ve özümseme arasındaki ilişkileri sembolik olarak betimlemektedir.

   

  Şekil 5: Yurtiçi Üretim, İthalat ve Özümseme Arasındaki İlişkiler

  img10 

    

  Y ve Z bölgelerinde kullanılan sermaye, K ve emek L girdileri bölgesel üretim faaliyetlerinde X faktör girdilerini vermekte; oluşan bölgesel ücretler W ve bölgesel kar hadleri rk, ve yurt içi mal üretimi DC, ile bölgesel ihracat düzeyi E, özümseme düzeyi ile muhasebeleştirilmektedir. Özümseme CC ise toplam talep unsurlarına ayrıştırılmaktadır: özel tüketim C, yatırım harcamaları I, devlet harcamaları G, ve bölgesel ara malı harcamaları INTr.

  Bileşik mal sepetinin fiyatı, toplam dahili fiyat ile ithalat fiyatına satış vergilerinin eklenmesi ile bulunmaktadır.

   

  img11        (2)

  img12        (3)

  img13        (4)

   

  Bölgeler arasında ithal edilen malların fiyat farklılaştırması bulunmayıp, tek bir fiyat üzerinden dış alım gerçekleşmektedir. İhracatta ise bölgeler arasında kaynakların maliyetlerindeki ve teknolojideki farklılaşmaya bağlı olarak fiyat farklılaşması bulunmaktadır.

  İşgücü piyasalarında denge durumu bölgesel toplam işgücü arzından her bir sektördeki bölgesel işgücü talebinin çıkarılmasıyla ortaya çıkan işsizlik oranı çerçevesinde ele alınmaktadır. Sermaye piyasaları ise batı ve doğu bölgelerinin sektörel sermaye arzının toplamından oluşmaktadır.

   

  img14        (5)

  img15        (6)

   

  Hanehalkı geliri, batı ve doğu bölgelerinde istihdam edilen işgücüne yapılan ödemeler, kurumlar vergisi düşüldükten sonra bölgesel düzeyde elde edilen karlar, devlet tarafından hanehalklarına yapılan transferler, iç borç faiz ödemeleri, dış alemden ülkeye transfer edilen faktör gelirlerinden dış borç faiz ödemelerinin çıkarılması ile edilmektedir.

   

  img16(7)        

  Yukarıdaki formülde;

  img17bölgesel nominal ücret düzeyini; img18bölgesel sektörel ücret farkı katsayılarını;img19bölgesel nominal kar düzeyini;img20bölgesel sektörel kar marjı farklarını;img21bölgesel sektörel sermaye kullanımını; GOVTRANS devletten hanehalklarına yapılan transferleri; DomDebtG devlet iç borç stokunu; NPFI dış alem faktör gelirlerini; ForDebtG dış borç faiz ödemelerini ifade etmektedir.

  Modelde devletin tüm gelirleri vergi kalemlerinden gelmektedir. Üretim vergileri (TOTPRODTAX), satış vergileri (TOTSALTAX), tarifeler (TARIFF), kurumlar vergisi (TOTCORPTAX), gelir vergisi (TOTHHTAX), ihracat vergisinden (EXTAX) elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.

   

  img22(8)

  img23 

  Kamunun maliye dengelerini bulmak için transfer harcamalarının faiz sonrası kamu gelirlerine oranı politika değişkeni olarak önceden belirlenmiş, kamu yatırım harcamaları ise mali kuralı izlemek üzere sonradan artık olarak hesaplanmıştır.1Bu program altında kamunun borçlanma gereğiPSBR,  şu ifadeyi alır:

  PSBR = GREV  GCON GINV  rFForDebtG - rDDomDebtG GOVTRANS (9)

  PSBR’ın finansmanı ya içerden borçlanmak, ΔDomDebtGveya dışarıdan borçlanmak, ΔeForDebtG, suretiyle sağlanmaktadır.

  Özel hanehalkları gelirinin sabit bir oranını, sp olarak tasarruf etmektedir. Geri kalan gelir, tüketim harcaması talebi olarak sektörler arasında dağıtılmaktadır.

          

  img24                                        (10)

  Bu ifadede PCi i-ürünün bileşik fiyatını yurt içinde üretilen malların ve ithalatın fiyat ortalaması olarak göstermektedir.

  Benzer biçimde sektörel kamu tüketim harcamaları bulunmaktadır:

   

  img25                                        (11)

   

  Kamunun yapmakta olduğu toplam tüketim harcaması talebi ise kamu gelirleri toplamının belli bir oranıyla önceden politika aracı olarak belirlenmektedir:

   

  img26                                        (12)

   

  Genel Denge ve Dinamik Yapı

  Genel denge makroekonomi modeli, mal piyasalarının, işgücü ve sermaye piyasaları ile ödemeler dengesinin temizlenmesi için ürün fiyatlarının, kar oranlarının ve reel döviz kurunun içsel ayarlaması ile dengeye getirilir. Her bir dönemde formel kesim reel ücretleri bölgesel işgücü piyasaları için sabitlenerek, işgücü piyasasındaki denge ise istihdam ayarlamaları (işsizlik oranı) aracılığı ile sağlanmaktadır.

  Dolayısıyla mal piyasalarında her bir sektörel ürün için toplam arz toplam talebe eşitlenmelidir:

   

  CCi = CDi + GDi + IDPi + IDGi + INTi                                        (13)                                                

  Makroekonomik genel denge koşulu ise toplam tasarrufların toplam yatırımlara eşitlenmesini gerektirmektedir.

   

  PSAV + GSAV + e CAdef = PINV + GINV                                (14)

  Tasarruf-yatırım dengesinde geçen CAdef ifadesi ulusal ekonominin yaratmakta olduğu cari işlemler dengesi açığını göstermekte ve ihracat gelirleri, işçi dövizleri, yurtdışından borçlanma ile ithalat, yurt dışına yapılan kar transferleri ve dış borç faiz ödemelerinin farkından oluşmaktadır:

   

  img27            (15)

  Ödemeler dengesinde geçen dış sermaye girişleri yabancı paralar cinsinden dışsal (sabitlenmiş patikada) varsayılmıştır. Döviz kurunun piyasadaki reel değeri ödemeler dengesini çözmektedir.

  Model, dinamik kurgusu boyunca dışsal olarak belirlenmiş değişkenlerin ve politika değişkenlerinin yıllık değerlerini ekonominin 2005-2015 büyüme çizgisinin karakterize edilmesi amaçlı bir girişimde güncellemektedir. Ara dönemlerde, ilk olarak sermaye stoklarını aşınma payları çıkıldıktan sonra kalan yeni yatırım harcamaları ile güncelliyoruz. İşgücü nitelikleri nüfus artış hızı ile artmaktadır. Benzer şekilde, teknoloji faktörü üretkenlik oranları Hicks-nötr biçiminde belirtilmektedir.

  Model, bölgesel işgücü piyasalarında işgücünün göç davranışlarını ayrıntılı olarak kurgulamaktadır. Göç eden işgücünü MIG sembolü ile ifade edersek, Y ve Z bölgelerinde işgücünün zaman içerisindeki değişimi

   

  img28                                (16)

   

  şeklini alır. Burada nR bölgesel nüfus artış hızını vermektedir. Göç düzeyi geleneksel kalkınma yazını içerisinde genel kabul gören Haris ve Todaro (1970) modeline dayandırılmaktadır:

   

  img29                        (17)

  Yani, (Y bölgesinden Z bölgesine) göç düzeyi, (MIG), Z bölgesinde beklenen ücret haddi ile Y bölgesinde gerçekleşmiş olan ücret haddi arasındaki farka dayandırılmaktadır. Migres parametresi ücret farklılıklarına karşı göç davranışının yapısal nitelikli özelliklerini belirtmek amacıyla kullanılmış olan esneklik katsayısını sunmaktadır.

  En son olarak bu bölümde borç dinamiklerinin seyrini takip edeceğiz. Kamu sektörünün borçlanma gereği PSBR olarak bulunmuş idi. Bunun belli bir oranının dışarıdan borçlanma ile geri kalanının ise iç borçlanma ile karşılanacağı açıktır. Dolayısıyla, kamunun dış borç stoku, Türk Lirası cinsinden

  e ForBorG = (gfborrat)PSBR                                                (18)

  olur. Bu şartlar altında iç borçlanma ise

  DomBor = (1  gfborrat) PSBR                                                (19)

  olarak belirlenir.

  Kamunun dış ve iç borçlanma kararları böylece hesaplanınca borç stoklarının zaman içerisinde dinamikleri aşağıdaki patikayı izleyecektir:

   

  DomDebtt+1 = DomDebtt + DomBort                                        (20)

  ForDebtGt+1 = ForDebtGt + ForBorGt                                                (21)

  Benzer biçimde özel dış borç stoku da:

  ForDebtPt+1 = ForDebtPt + ForBorEt                                        (22)

  halini alır.

   

  Bu aşamada HGD modelini bölgesel kalkınma politika almaşıklarını incelemek amacıyla kullanacağız.

  Model Simülasyonları ve Sonuçları

  İki bölgeli ve iki sektörlü yapıda hazırlanan modelde, baz senaryonun yanında iki farklı simülasyon gerçekleştirilmiştir. Baz senaryo, Türkiye ekonomisinin bölgesel dinamiklerini hiç bir değişikliğe uğratmadan ileriye dönük olarak simülasyonunu vermektedir. Baz patikaya çeşitli iktisadi politikalar aracılığıyla müdahale edilebileceği öngörülerek, baz senaryo ile elde edilen farklılıklar söz konusu poliitka müdahalesinin göreceli fayda/maliyet analizini olası kılacaktır.

  İlk senaryoda doğu – batı bölgeleri arasında kamu yatırım tahsislerinde oransal olarak değişim yapılması öngörülmüştür. Genel itibarıyla kamu yatırımlarından doğu bölgelerinin aldığı pay batı bölgesinden daha yüksek olmakla birlikte (yüzde 48 batı, yüzde 52 doğu bölgesi), bu senaryoda yatırımların yüzde 95’inin doğu bölgesine geri kalan yüzde 5’lik kısmın ise batı bölgesine yapılması öngörülmektedir.

  İkinci senaryoda ise doğu bölgesinin ihracattan elde edilmesi olası  dışsallık kazanımlarının bölgesel kalkınma üzerine olan etkileri üzerine bir simülasyon gerçekleştirilmiştir. Bunun için, doğu bölgesi tarım-dışı sektörlerinde ihracat üretkenliği esneklik katsayısının yüzde 15 oranında artış göstermesi durumunda iki bölgenin sosyo-ekonomik yapısındaki değişim analiz edilmektedir. Burada hem batı bölgesinin ihracat dışsallığında hem de doğu bölgesinin tarımsal üretimi ihracatında herhangi bir ek üretkenlik artışının olmadığı varsayımından hareket edilmektedir.

  Herhangi bir politika değişikliği yapılmaması durumunda (baz senaryo durumu), doğu ve batı bölgeleri arasındaki ücret farkları kapanmakla birlikte, diğer iki senaryoya göre dönem sonu itibarıyla daha yüksek bir ücret farklılığı görülmektedir. Doğu bölgesi ihracatında üretkenliğin artması (senaryo-2), kamu yatırımlarının yeniden dağıtılmasından (senaryo-1) daha yüksek bir oranda bölgedeki işgücü ücretlerini artırmaktadır.

   

  Şekil 6

  img30 

  img31 

  img32 

   

  Ele alınan bölgelerde ekonominin reel sektör üretiminden ziyade kamu çalışanları ve üniversite ekonomisinden beslenmesi senaryo sonuçlarını doğrulamaktadır. Doğuda tarım-dışı sektörlerde ihracat verimliliğinin artması ancak bölgede işgücü kapasitesinin artması, bölgenin teknoloji seviyesinin yükselmesi ile mümkün olabilecektir. Özel sektörün daha üretken olması ve ekonominin kamuya dayalı olmaktan çıkarılıp rekabetçi hale gelmesi doğu insanının refah düzeyini de yükseltecektir.

  Doğu bölgesinin ihracatta daha rekabetçi olması, batının ücret düzeylerine de olumlu yansımaktadır. Zira, batı bölgesinin önemli sorunlarından birisi doğudan gelen göçle birlikte nitelik düzeyi görece düşük işgücünün batıda birikmesi ve bölgenin daha ileri teknolojili alanlarda üretim yapma kabiliyetlerinin kısıtlanmasıdır. İşgücünün doğuda daha yüksek ücretlerle çalışma imkânına kavuşması durumunda işgücü hareketlerinin de daha dengeli bir yapıya oturmasını sağlayacaktır.

   

  Şekil 7

  img33 

  img34 

  img35 

  Model sonuçları incelendiğinde, her iki politika senaryosunun da batı bölgesinde işsizliği azalttığı görülmektedir. Batının kamu yatırımlarından çok düşük düzeyde pay alması durumunda dahi işsizlik oranları baz senaryoya oranla çok hızlı şekilde düşüş göstermektedir. Burada, doğu bölgesinin batı işgücü piyasalarına yaptığı baskının hafiflemesinin de etkisi bulunmaktadır. Her üç senaryo durumunda da doğu bölgesinde işsizlik oranı yüzde 10’lar düzeyinde kalmaktadır. Ücret düzeylerindeki artışa rağmen işsizlik oranlarının çok anlamlı düzeyde değişmemesi Doğuda işgücüne katılma oranının düşük düzeyde olması nedenine bağlanabilir.

   

  Şekil 8

  img36 

  img37 

  img38 

  Her üç senaryoya göre bölgeler arası göç hareketleri düşme eğilimindedir. Bunda doğu bölgesi içerisinde yer alan bazı illerin (Kayseri, Gaziantep, Malatya vb.) gelişme ivmelerinin hızlanması sonucu gelişme merkezleri konumuna gelmesi etkilidir. Bunun yanında, Doğu ve Güneydoğu illeri içerisinde göçün Diyarbakır, Şanlıurfa gibi illerde yoğunlaşması da etkili olmaktadır. Öte yandan, büyük kent nüfuslarının doğal eşiklerine erişmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda nüfus hareketlerinin farklı bir şekilde gelişeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

  Sonuç ve Değerlendirme

  Bu çalışmada içsel büyüme teorilerinin önemle üzerinde durduğu insan sermayesinin, ülkemizdeki bölgesel gelişmişlik farklarına etkisinin hesaplanabilir genel denge modeli çerçevesinde analizi yapılmıştır. Çalışmada doğu ve batı olmak üzere Türkiye iki bölgeye ayrılmış, ülke nüfusunun yüzde 50’lik kısmı batıda geri kalan yüzde 50’lik kısım doğuda kalacak şekilde batı ve doğu bölgeleri belirlenmiştir. Buna göre ülke yüzölçümünün yüzde 21’ini kaplayan dokuz Düzey 2 bölgesi batı bölgesini, geriye kalan yüzde 79’luk bölümde yer alan 17 Düzey 2 bölgesi ise doğu bölgesini temsil etmektedir.

  Ülkemizin batı kesiminin doğu bölgesinden çok daha üretken olduğu görülmektedir. Sanayi sektöründe üretilen katma değerin 2/3’ü batı bölgesi tarafından üretilmektedir. Yapılan ihracatın ise yüzde 85’lik kısmı batı bölgesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Keza vergi gelirlerinin de yüzde 75’lik kısmı batı illerinden toplanmaktadır. Kamu yatırım tahsisleri incelendiğinde ise batı ile doğu bölgesi arasında dengeli bir dağılım olduğu göze çarpmaktadır. Bu durum, ülkemizin batı illerinde toplanan her 100 TL verginin 33 TL’sinin kamu yatırımı yoluyla doğu illerine tahsis edildiğini göstermektedir.

  Çalışma kapsamında Türkiye girdi-çıktı tablosu 2 bölgeli ve 2 sektörlü bir yapıda ele alınmış, daha sonra bu girdi-çıktı tablosu üzerine sosyal hesaplar ilave edilerek 2 bölgeli ve 2 sektörlü sosyal hesaplar matrisi elde edilmiştir. Bu tabloya dayalı olarak hazırlanan genel denge modelinde baz senaryonun yanında iki farklı simülasyon gerçekleştirilmiştir. İlk senaryoda kamu yatırım tahsislerinin doğu lehine büyük miktarda artış göstermesi öngörülmüştür. İkinci senaryoda ise doğu bölgesinin ihracat dışsallığındaki değişimin modeli nasıl etkileyeceği üzerine bir simülasyon gerçekleştirilmiştir.

  Doğunun ihracat kapasitesindeki artış, ücretler üzerinde kamu yatırım tahsisleri artışından daha etkili sonuçlar doğurmaktadır. Her iki senaryo, doğu – batı arasındaki ücret farkını baz senaryoya nispeten daha yüksek oranda azaltmaktadır. Diğer taraftan her iki senaryo sonuçlarına göre, batı bölgesinde işsizlik oranları baz senaryoya oranla daha hızlı şekilde düşüş göstermektedir. Her üç senaryo sonucu da göstermektedir ki doğu batı yönünde göç akımları orta vadede azalma eğilimindedir.

  Bu aşamada okuyucuya son bir uyarı olarak, sosyal bilimlerde tüm kantitatif modelleme çalışmasında da söz konusu olduğu üzere, elde edilen politika sonuçlarının kullanılan modelin cebirsel özelliklerine duyarlı olduğu unutulmamalıdır. Deyim yerindeyse, bir sosyal laboratuvar ortamında matematiksel soyutlama düzeyinde elde edilmiş olan politika önermelerinin, modellenen bölge ekonomilerinin daha gerçekçi ve detaylı analiziyle sürekli olarak geliştirilmesi gereği esastır. Bu çalışmada kullanılan ve Türkiye ekonomisi için bir ilk olma özelliği taşıyan iki bölgeli, iki sektörlü genel denge yaklaşımının bu yönde atılmış önemli bir adım olduğu inancındayız.

   


  [1] Mali kural uygulaması 2010’lu yıllar içinde kamu maliyesinde uygulanması düşünülen bir kısıt olarak değerlendirilmekte ve Türkiye maliye politikasının 2010 sonrasında izleyeceği patikayı belirlemektedir. Biz de modelimizi güncelleştirmek üzere mali kural uygulamasını faiz dışı fazla hedefiyle birleştirmek suretiyle modelde uygulamaktayız.

  EK: Batı  Doğu Sosyal Hesaplar Matrisi (2005, bin TL)

   

  BATI BÖLGESİ

  DOĞU BÖLGESİ

  Faaliyetler

  Üretim Faktörleri

  Faaliyetler

  Üretim Faktörleri

  Tarım

  Tarım-dışı

  İşgücü

  Sermaye

  Tarım

  Tarım-dışı

  İşgücü

  Sermaye

  BATI BÖLGESİ

  Faaliyetler

  Tarım

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tarım-dışı

   

   

   

   

   

   

   

   

  Üretim Faktörleri

  İşgücü

  3.706.916

  96.667.811

   

   

   

   

   

   

  Sermaye

  24.890.219

  245.295.821

   

   

   

   

   

   

  DOĞU BÖLGESİ

  Faaliyetler

  Tarım

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tarım-dışı

   

   

   

   

   

   

   

   

  Üretim Faktörleri

  İşgücü

   

   

   

   

  4.887.835

  52.349.934

   

   

  Sermaye

   

   

   

   

  30.814.118

  132.838.634

   

   

   

  Mal ve Hizmetler (Ulusal)

  Tarım

  6.480.153

  29.887.120

   

   

  8.544.546

  16.185.209

   

   

  Tarım-dışı

  8.563.556

  421.061.570

   

   

  11.291.663

  175.786.360

   

   

  Hanehalkları

   

   

  85.318.518

  235.546.065

   

   

  48.652.103

  143.133.531

  Hükümet

  (Sosyal Güvenlik dâhil)

  1.891.989

  29.506.424

  15.056.209

  34.639.975

  3.913.439

  22.168.574

  8.585.665

  20.519.221

  Sermaye Hesabı

  Toplam Tasarruflar

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dış Âlem

   

   

   

   

   

   

   

   

  Toplam Harcamalar

   

  45.532.833

  822.418.745

  100.374.727

  270.186.040

  59.451.601

  399.328.711

  57.237.768

  163.652.752

   

  EK: Batı  Doğu Sosyal Hesaplar Matrisi (2005, bin TL) (Devamı)

   

  Mal ve Hizmetler (Ulusal)

   

   

  Sermaye Hesabı

   

  Toplam

  Tarım

  Tarım-dışı

  Hanehalkları

  Hükümet (Sosyal Güvenlik dâhil)

  Toplam Yatırımlar

  Dış Âlem

   

  BATI BÖLGESİ

  Faaliyetler

  Tarım

  43.127.145

   

   

   

   

  2.405.688

  45.532.833

  Tarım-dışı

   

  703.782.443

   

   

   

  118.636.303

  822.418.745

  Üretim Faktörleri

  İşgücü

   

   

   

   

   

   

  100.374.727

  Sermaye

   

   

   

   

   

   

  270.186.040

  DOĞU BÖLGESİ

  Faaliyetler

  Tarım

  56.866.235

   

   

   

   

  2.585.366

  59.451.601

  Tarım-dışı

   

  381.129.601

   

   

   

  18.199.110

  399.328.711

  Üretim Faktörleri

  İşgücü

   

   

   

   

   

   

  57.237.768

  Sermaye

   

   

   

   

   

   

  163.652.752

   

  Mal ve Hizmetler (Ulusal)

  Tarım

   

   

  40.770.832

  161.395

  2.771.620

   

  104.800.875

  Tarım-dışı

   

   

  424.630.927

  76.337.254

  126.947.162

   

  1.244.618.493

  Hanehalkları

   

   

   

  69.952.981

  0

  18.144.956

  600.748.154

  Devlet  (Sosyal Güvenlik dâhil)

   

   

  28.272.663

  0

   

   

  164.554.158

  Sermaye Hesabı

  Toplam Tasarruflar

   

   

  97.339.757

  6.421.757

   

  25.957.268

  129.718.782

   

  Dış Âlem

  4.807.496

  159.706.449

  9.733.976

  11.680.771

   

   

  185.928.692

  Toplam Harcamalar

   

  104.800.875

  1.244.618.493

  600.748.154

  164.554.158

  129.718.782

  185.928.691

   

   

  EK: Bölgesel Genel Denge Modelinin Cebirsel Denklemleri

   

  FİYAT SİSTEMİ

  İthalat fiyatı        img39

  İhracat fiyatı        img40

  Bileşik mal fiyatı         img41        

  Yurt içi mal fiyatı                                img42        

  Bölgesel üretim fiyatı                                img43

  Bölgesel net fiyat (katma değer,yoksul (y))        img44

  Bölgesel net fiyat (katma değer, zengin (z))        img45

  Fiyat endeksi:                        img46

  Ürün ve faktör piyasaları

  Bölgesel mal üretimi                img47

  Bölgesel ücret                        img48                        

  Bölgesel kar oranı                img49

  Formal işgücü piyasa dengesi        img50

  Sermaye piyasası dengesi                img51

  TİCARET BLOKU

  Sabit esneklik katsayılı dönüşüm:                img52

  Armington bileşik mal fonksiyonu:        

             img53

  Kar maksimizsayonu koşulu:        

           img54

  Maliyet minimizasyonu koşulu:

          img55                        

  İhracatçı olmayan sektörler için:                img56

  İthalatçı olmayan sektörler için::                img57

   

  GELİRLERİN YARATILMASI

  Özel hanehalkı geliri:

  img58 

  Devlet bütçesi gelirler:

  img59 

                      img60

   

  MALİYE BLOKU

  Devlet bütçesi gelirler:

           img61                img62

  Toplam üretim gelirleri:        

  img63 

  Toplam tüketim vergisi:        

  img64 

  İthalat vergisi:        

  img65 

  Toplam kurumlar vergisi:        

  img66 

  Toplam hanehalkı gelir vergisi:        

  img67 

  İhracat vergisi:        

  img68 

  Kamu tüketim harcamaları:        

  img69 

  Kamu yatırım harcamaları:        

  img70 

   

  Kamudan işletmelere transferler:        

  img71 

   

  Toplam transferler:        

  img72 

   

  TASARRUF YATIRIM DENGESİ

  Özel tasarruflar:        img73

  Kamu tasarrufu:        img74

  Kamu tasarruf-yatırım dengesi:        

  img75 

  Kamu borçlanma gereği

          img76

  KKBG finansmanı 

  img77        

  Kamu dış borçlanması

                          img78

  Ulusal tasarruf-yatırım dengesi

  img79 

   

  TALEP UNSURLARI

  Sektörler itibariyle Kamu tüketimi

                          img80

  Sektörler itibariyle Özel tüketim

  img81 

  Sektörler itibariyle yatırım harcamaları 

  img82 

  Yurt içi faiz oranı        

  img83 

  Sektörler itibariyle özel yatırım harcamaları 

                          img84

  Sektörler itibariyle kamu yatırım harcamaları 

                          img85

  GSYH        

  img86 

  MAL PİYASASSI DENGESİ

  Mal piyasası dengesi:        

  img87 

  Ödemeler Dengesi

  img88 

   EK-2: Model Denklemleri

   

  FİYAT SİSTEMİ

  img89                Fiyat düzeyi

  img90                        Bileşik mal fiyatı 

  img91                        Toplam yurt içi mal fiyatı 

  img92                        Bölgesel mal fiyatı 

  img93                        Bölgesel ihracat fiyatı 

  img94                        İthalat fiyatı

  img95                        Bölgesel net fiyat (katma değer)

  img96                        Bölgesel ürün fiyatı 

  ÜRETİM BLOKU

  img97                Bileşik Mal (yurt içi özümseme)

  img98                        Ulusal piyasada yurt içi mal

  img99                        Bölgesel piyasalarda yurt içi mal

  img100                        Bölgesel ihracat

  img101                        İthalat

  img102                        Bölgesel ürün arzı

  img103                        Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

  FACTORS BLOCK

  img104                        Bölgesel, sektörler itibariyle iş gücü talebi

  img105                        Bölgesel işgücü arzı

  img106                        Bölgesel sektörler itibariyle sermaye kullanımı

  img107                Bölgesel sermaye stoku

  img108                        Bölgesel nominal ücretler

  img109                Bölgesel, sektörler itibariyle ücret farklılaşma katsayıları

  img110                Bölgesel, sektörler itibariyle kar oranı farklılaşma katsayıları

  img111                        Bölgesel sektörler itibariyle kar oranı

  img112                Bölgesel işsizlik

  TALEP UNUSRLARI

  img113                        Özel tüketim harcamaları

  img114                        Kamu tüketim harcamaları

  img115                        Sektörel yatırım talebi

  img116                        Bölgesel ara malı talebi

  MAKRO DENGELER VE MALİYE

  img117                İhracat vergisi gelirleri

  img118        Üretim vergisi gelirleri

  img119                Tüketim vergisi gelirleri

  img120                Sosyal güvenlik vergisi gelirleri

  img121        Kuurmlar vergisi gelirleri

  img122                İthalat vergisi gelirleri

  img123                Toplam gelir vergisi

  img124                Devlet bütçe gelirleri

  img125                Kamu tüketim harcamaları

  img126                Kamu transfer harcamaları

  img127                        Kamu tasarrufu

  img128                        Dış tasarruflar

  BORÇLANMA

  img129                Kamu dış borç stoku

  img130        Kamu iç borç stoku

  img131                Özel dış borç stoku

  img132                Özel dış borçlar faiz yükü

  img133                Kamu dış borçları faiz yükü

  img134                Yurt içi faiz oranı

  img135                Devlet dış borçlanması

  ÖZEL SEKTÖR HANEHALKI

  img136                        Özel gelirler

  img137                        Yurt dışından net faktör gelirleri

  img138                        Özel tasarruf oranı

  img139                Toplam özel tasarruflar

  img140                Toplam yatırımlar

   

  EK-3: Model Parametreleri

  img141                        Armington fonksiyonu parametresi

  img142                        Yurt içi mal fonksiyonu kaydırma parametresi

  img143                        CET fonksiyonu kaydırma parametresi

  img144                        Üretim fonksiyonu kaydırma parametresi

  img145                        Armington fonksiyonu kaydırma parametresi

  img146                        Domestic good aggregation share parameter

  img147                        CET fonksiyonu kaydırma parametresi

  img148                        Cobb - Douglas üretim fonksiyonu pay parametresi

  img149                        Sektörel tüketim payları

  img150                        Sektöel kamu tüketim payları

  img151                        Sektörel yatırım payları

  img152                        Dünya ihracat fiyatı

  img153                        Dünya ithalat fiyatı

  img154                Fiyat endeksi ağırlıkları

  img155                        Armington fonksiyonu katsayısı

  img156                        CET fonksiyonu katsayısı

  img157                        Yurt içi mal fonksiyonu katsayısı

  img158                        Bölgelerde sektörler kar oranı haddi

  img159                        Bölgelerde sektörler kar oranı payı

  img160                        Özel yatırım nihai talebi

  img161                Bölgesel üretim vergisi oranı

  img162                        Tüketim vergisi oranı

  img163                        İthalat vergisi oranı

  img164                        İhracat vergisi oranı

  img165                Bölgesel kurumlar vergisi oranı

  img166                        Bölgesel sosyal güvenlik vergisi oranı

   

   

  KAYNAKÇA

   

  OECD (2009) How Regions Grow: Trends and Analysis, OECD Publications, Paris.

  Telli, Ç. (2005), A Time Series Social Accounting Matrix Assembly Line System and Application to Turkey, Expert Thesis at SPO, Ankara.

   

  Telli, Çağatay, Ebru Vovoda ve Erinç Yeldan (2006) Modeling General Equilibrium for Socially Responsible Macroeconomics: Seeking For the Alternatives to Fight Jobless Growth in Turkey METU Studies in Development, 33(2): 255-293.

   

  Türkiye İstatistik Kurumu (2003) Türkiye Girdi Çıktı Verileri, Ankara.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ