• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  32. sayımızla tekrar merhaba.

  Bu sayımızda; Prof. Dr. Erinç Yeldan, Mehmet Emin Özsan ve Kamil Taşcı “Türkiye’de İstihdam - Büyüme İlişkisi Üzerine Bölgesel Hesaplanabilir Genel Denge Modeli Uygulaması” başlıklı makalelerinde, “Hesaplanabilir Genel Denge Modeli” yardımı ile Türkiye’de uygulanan bölgesel politika araçlarının etki analizini gerçekleştirmişlerdir.

  Doç. Dr. Mustafa Alp “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Bölünme, Birleşme ve Tür Değiştirmenin İş İlişkilerine Etkisi” başlıklı makalesinde 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanununda düzenlenen ve işçiler açısından önemli hukuki sonuçları bulunan, birleşme, bölünme ve tür değiştirme yolu ile işyerinin devrinin işçilere ve iş sözleşmelerine etkisini ele almıştır.

  Yargıtay 22. HD. üyesi Ahmet Taşkın, “İş Hukukunda İşletme Kavramı” başlıklı makalesinde, 4857 Sayılı İş Yasasında tanımlanmamış olmasına karşın, işletme gereklerinden kaynaklanan fesih nedenlerinin belirlenmesi ve asıl işin bir bölümünün alt işverene verilmesi gibi önemli konularda belirleyici bir ölçüt olarak yer almış olduğuna dikkat çekerek, işletme kavramını tanımlamaya çalışmıştır.

  Yrd. Doç. Dr. Burcu Kümbül Güler “Psiko-Sosyal Boyutuyla Grev” başlıklı makalesinde; grev öncesi, grev sırası ve grev sonrası olmak üzere üç evrede sırasıyla işçiyi greve katılmaya yönelten faktörler, işçinin grev direnişini sürdürebilmesini sağlayan faktörler ve işçinin grev sonrası içinde bulunduğu duygu durumunu incelemiştir.

  Yrd. Doc. Dr. Kemal Aydın “Türkiye’de Kişisel Gelir Dağılımının Sosyo Ekonomik ve Demografik Belirleyicileri” başlıklı makalesinde, Türkiye’de kişisel gelir dağılımına etki eden sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerin göreceli etkilerini araştırmıştır.

  Yrd. Doç. Dr. Derya Keskin Demirer, “Eğitimde Piyasalaşma ve Öğretmen Emeğinde Dönüşüm” başlıklı makalesinde öğretmen emeğindeki dönüşüm dinamiklerinin, küresel düzeyde eğitimin piyasalaştırılması ile ilişkisini kurarak analiz etmiştir.

  Mustafa Eren “Sağlık Biraz Da Kirlenmiş Bir Alan” Türkiye Sağlık Sektörü İçerisinde Mümessiller” başlıklı makalesinde, Türkiye’de ilk 20 firmanın pazarın yüzde 80’ini elinde tuttuğu ve bu firmaların toplam satışlarının yüzde 90’ını devlete alındığı ilaç sektörü içerisinde mümessillerin işlevini ortaya koymaya çalışmıştır.

  Prof. Dr. Mesut Gülmez “Anayasa Mahkemesi’nin “Totolojik” 4/C Kararı” balıklı karar incelemesinde 657 Sayılı Yasanın 4/C maddesini Anayasaya aykırı bulmayan Anayasa Mahkemesi Kararını incelemiştir.

  Kitap tanıtımı bölümünde Dr. Ufuk Akkuş, “Emek Tarihine Önemli Bir Katkı: Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık (1946-1967)” başlığı altında, Doç. Dr. Aziz Çelik tarafından yazılan “Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık (1946-1967)” isimli kitabın tanıtımını ve değerlendirmesini yapmıştır.

  32. sayımızda da yabancı mahkeme kararları olduğu gibi, YHGK, Yargıtay 9,10,21 ve 22. HD’lerinin vermiş olduğu toplam 71 adet karar yayımlanmıştır.

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 33. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ