• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  Yeni bir sayıda yeniden merhaba.

              Prof. Dr. Nuri Çelik, “Toplu İş Sözleşmeleri İle Çalışma Koşullarının Düzenlenmesinde ve Fesih Bildirimi Sürelerinin Artırılmasında Karşılaşılan Sorunlar” başlıklı makalesinde, toplu sözleşme özerkliğinin sınırlandırılması sorununu uygulama ve Yargıtay kararları ekseninde incelemiş, bu konuda öğretide ortaya atılan görüşleri tartışmıştır.

  Prof. Dr. Engin Yıldırım “Zaman Disiplini ve Çalışma Zihniyeti:  Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Romanı Bağlamında Bir Değerlendirme” başlıklı makalesinde, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanından hareketle modern zaman disiplini ve çalışma zihniyeti arasındaki ilişkiyi incelemiştir.

  Prof. Dr. Nüvit Gerek “İş Sözleşmesinin İkale Sözleşmesi İle Sona Ermesi” başlıklı makalesinde iş hukukunda yeni bir kurum olan İkale Sözleşmesini yargı kararları ışığında değerlendirmiştir.

  Doç. Dr. Mustafa Durmuş, “Obama Sağlık Reformu: Kanseri Aspirinle Tedavi Etmek!” başlıklı makalesinde, Neoliberal akımın sağlık hizmetlerine bakışını ve Amerikan sağlık sektörünü ele alarak, bu çerçevede Obama’nın sağlık reformu yasasını değerlendirmiştir.

  Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kabakçı “5920 Sayılı Kanunun Ödünç İş İlişkisi Hakkındaki Veto Edilen Hükmünün AB Yönergesi Işığında Değerlendirilmesi” başlıklı makalesinde; Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen 5920 sayılı Yasa düzenlemesi ile veto ertesinde hükme eklenen fıkraların, ödünç iş ilişkisine dayalı çalıştırılan işçilerin korunması bakımından yeterliliğini incelemiştir.

  Yrd. Doç. Dr Ahmet Yılmaz Ata “Ücretler, İşsizlik ve Suç Arasındaki İlişki: Yatay-Kesit Analizi” başlıklı makalesinde, işsizlik ve ücret gibi unsurların suç davranışı ile olan ilişkisinin, yatay-kesit analizi kullanılarak görgül olarak test edilmesi sonucu elde edilen bulguları ve bu bulgulardan çıkartılan sonuçları tartışmıştır.

  Gülçin Taşkıran “Sınıf Örgütlenmesinde Yeni Deneyimler” başlıklı makalesinde taşeronluğun enformel kökenlerine ve sendikasızlaştırma yönüne dikkat çekip, taşeron işçilerinin yaşadıkları kötü çalışma koşullarından kurtulabilmek için başvurdukları sendika dışı örgütlenmeler üzerinde durmuş ve Taşeron İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği örgütlenmesi ele almıştır.

  Öğr. Gör. Dr. Tuncay Bilecen “Birikim Dergisi’nde İktisat İdeolojisinin Eleştirisi” başlıklı makalesinde, Birikim Dergisinin iktisat ideolojisi kavramsallaştırmasıyla kapitalist sisteme ve geleneksel sosyalist yoruma yöneltilen eleştirilerini ele alıp, bu eleştiriler üzerinden Birikim’in sosyalizmi nasıl tarif ettiğini açıklamaya çalışmıştır.

  31. sayımızda da yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay 9,10,21 ve yeni kurulan 22. HD’lerinin vermiş olduğu toplam 68 adet karar yayımlanmıştır.

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize,  her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 32. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ