• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  Bu sayımızın baskıya hazırlanması işini teknik nedenlerle yayın kurulu olarak üstlenmek zorunda kaldık. Dergiyi zamanında çıkartma istemimiz hata yapma korkumuzu bastırdı.

  Prof. Dr Mesut Gülmez “Sendikal Hakların Bölünmezliği: “Toplu Sözleşmesiz ve Grevsiz Sendika Hakkı, Özünden Yoksundur” başlıklı makalesinde; İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin, Türkiye’ye ilişkin vermiş olduğu kararları inceleyerek bu kararların sendikal hakların bölünmezliğine hukuksal bağlayıcılık kazandırdığının altını çizmiştir.

  Doç. Dr. Dr.Ali Murat Özdemir “Hukukun Krizi: Günümüz Türkiyesinde İktidar ve Şiddet” başlıklı makalesinde çalışma, hukukun otonomisi, evrenselliği ve hukukun üstünlüğü gibi prensipleri hukukun işlevinin yerine getirilmesi sürecindeki rolleri üzerinden ele almıştır.

  Doç..Dr. Süleyman Özdemir’in çevirdiği Ronald Findlay’in “W. Arthur Lewıs’in Ekonomi Bilimine Katkısı Üzerine” başlıklı makalesinde 1979 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülen ve sosyal politika alanındaki çalışmalarıyla Nobel Ödülü kazanan ilk kişi olan Arthur Lewis’in katkılarının özünü ve önemi değerlendirilmiştir.

  Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey “Çalışma Şartlarında Değişiklik-İş Sözleşmesinin Sona Ermesi” başlıklı makalesinde 4857 Sayılı Yasa’nın 22.maddesinde düzenlenen çalışma koşullarında değişiklik yapılması ile fesih arasındaki ilişkiyi, Yargıtay’ın son dönem vermiş olduğu konuya ilişkin kararları ışığında incelemiştir.

  Dr.Meltem (Güngör) Delen “Gruplar Arası İlişkiler Çerçevesinde Kurumsal Azınlıklar” başlıklı makalesinde “grup” kavramını tanımlayarak, kurumlar içerisinde yer alan büyük gruplar içerisindeki azınlıkların sorunlarını tartışmıştır.

  Can Şafak “Türkiye’de İki Düzeyli Toplu Pazarlık Arayışı: Dokumacılık  İşkolu Örneği (1966–1980” başlıklı makalesinde iki düzeyli toplu pazarlığın yasal olduğu 1963–1980 döneminde hemen her işkolunda ortaya çıkan  işkolu  sözleşmeleri arasında özelliği olan, dokumacılık işkolunda Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (Teksif) tarafından yürütülen  işkolu  düzeyinde  toplu pazarlık sürecini incelemiştir.

  Dr. Şelale Usen “2008/104/EC Sayılı Ödünç İş İlişkisine İlişkin Avrupa Birliği Yönergesinin Getirdiği Yeni Düzenlemelerin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı makalesinde Avrupa Birliği müktesebatını esas alarak ödünç iş ilişkisini incelemiştir.

  Arş. Gör. Aslıcan. Kalfa “Refah Rejimi Bağlamında Çocuk Bakımı

   

  Hizmetleri” başlıklı makalesinde kadınların işgücüne katılım oranının artması ile toplumsal cinsiyet rollerinin belli bir düzeyde de olsa sarsılmasına  bağlı  olarak  çocuk bakımı hizmetlerine olan talebin artması sonucu ortaya çıkan bakım hizmetlerin sunumu sorununu farklı refah devleti rejimleri açısından ele almıştır.

  Prof. Dr. Savaş Taşkent “Mevsimlik Bir İşte Yapılan Belirli Süreli İş Sözleşmesi” başlıklı karar incelemesinde, uyuşmazlık konusu  olan  olay çerçevesinde, “mevsimlik iş/ mevsimlik işçi”, dolayısıyla “belirli süreli iş sözleşmeleri” konularını ele almıştır..

  26. sayımızda da yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay, 9,10,21. HD’lerinin vermiş olduğu toplam 73 adet karar yayımlanmıştır.

  Bir kez daha yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren  Birleşik Metal İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği  geçen,  eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür  ediyor,  27. sayıda birlikte olmayı diliyoruz..

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ