• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  2007 yılının son sayısı olan 16. Sayımızla birlikte dergimiz dört yaşını bitirdi.

  16. sayımızın ilk makalesinde Prof, Dr. Ahmet Makal, “Çeyrek Yüzyılın İçinden Kendimize Bakmak: Kuruluşlarının 25. Yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı makalesinde, yayın yaşamına başladığımız günden bugüne kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen Üniversitelerimizin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin 25. yılını değerlendirerek eleştirilerini, önerilerini tartışmaya açmıştır.

  Prof. Dr. Polat Soyer, “Deneme Süreli ve Deneme Amaçlı İş Sözleşmeleri” başlıklı makalesinde, deneme süreli iş sözleşmelerinin yapılış amaçlarını, kurulma ve sona erme koşullarını, yasalarda ki düzenleniş biçimlerini ortaya koyarak, deneme süreli iş sözleşmesini düzenleyen hükümler arasındaki farklılıklara dikkat çekerek, bu alanda asgari ölçülerde de olsa ortak bir düzenlemenin yapılması gerektiğine işaret etmiştir.

  Yrd. Doç. Dr. İbrahim AYDINLI “Borç İlişkisinin Nisbilik Özelliğine Getirilen İstisnalar Işığında İş Hukukunda İşçi-İşveren İlişkilerinin Değerlendirilmesi” başlıklı makalesinde işçiyi koruma ilkesi, işçi lehine yorum ilkesi gibi İş Hukukuna özgü kavram ve kurumları Borç İlişkisinin Nisbiliği ilkesinin istisnaları özelinde değerlendirmiş, bu istisnaların kapsamını, hüküm ve sonuçlarını ortaya koymuştur.

  Yrd. Doç. Dr Berna Balcı İzgi “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler” başlıklı makalesinde, sosyal güvenlik kavramını, sosyal güvenlik sistemlerini özetledikten sonra, ülkemizde ki sosyal güvenlik sisteminin son durumunu tartışarak, sosyal güvenlik reformu başlığı altında yaşanan gelişmeleri değerlendirmiştir.

  Doç. Dr Yusuf Akan ve Yrd. Doç. Dr İbrahim Arslan “Türkiye’de  Sektörel Yatırım Teşvik Belgeleri İle İstihdam Analizi:Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama(1980-2006)” başlıklı makalelerinde, ülkemizde ki bölgesel kalkınma politikalarının gelişimini, bölgeler arası gelişmişlik sorununu tartışarak, Doğu Anadolu bölgesinde uygulanan teşvik yatırımları ile istihdam arasındaki ilişkileri irdelemişlerdir.

  Yrd. Doç. Dr Abdulkadir Şenkal “Endüstri İlişkilerinde Yeni Paradigmalar: Mobilizasyon, Kollektivizm ve Esneklik Tartışmaları” başlıklı makalesinde Endüstri ilişkilerinin değişim dinamizmi içerisinde ortaya çıkan yeni temel kabulleri tartışarak bu dönemde ön plana çıkan mobilizasyon, kollektivizm ve esneklik kavramlarının yeni kabul içerisindeki yerlerini tartışmıştır.

  Prof. Dr. Ali Güzel-Arş. Gör. Emre Ertan, “İşyeri Sendika Temsilcisine Yönelik Psikolojik Taciz ve Kötüniyet Tazminatı” başlıklı karar incelemelerinde yargı kararlarına geç yansımış olsa da etkileri çok gerilere giden işyerinde psikolojik tacizi karar özelinde incelemişlerdir.

  Doç. Dr. Erdem Özdemir, işyeri hekimi ile yapılan iş sözleşmesine ilişkin karar incelemesinde, işyeri hekimlerinin çalışma koşullarında ki özgünlüklerin yanında, işyeri hekimiyle yapılan iş sözleşmesinden hareketle belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasının koşullarını ele alarak Yargıtay uygulaması ve öğretide ki görüşleri değerlendirmiştir.

  Kitap değerlendirme bölümünde Murat Özveri, Yrd. Doç. Dr Şebnem Gökçeoğlu Balcı “Tutunamayanlar ve Hukuk” isimli kitabını değerlendirmiştir.

  Bu sayımızda da yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay 9,10,21. HD HGK’nun vermiş olduğu toplam 72 adet karar yayımlanmıştır.

  15. sayıda yayınlanan Abdulkadir Şenkal ve Y aşar Bülbül'ün "Kalkınma İktisaı ve Sosyal yapıların Çözünürlüğü" isimli makalenin 7.numaralı dipnotunda Stephen Castles, (1999); Development, Social Transformation and Globalization, CAPTRANS, Centre for Asia Pacific Social Transformation Studies Workshop, 23-25 June 1999, s.5 olması gerekirken hata sonucu,  Castells, M. 1996, The Rise of the Network Society, Blackwell, Oxford, s.106-48. yazılmıştır.

  Bu sayımızda; 2007 yılının tüm fihristleri birlikte yayınlamıştır.

  Bu vesileyle yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza, derginin web sayfasını düzenleyen Kristal-İş Sendikası Eğitim Müdürü Sayın Aziz Çelik’e ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, 17. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ