• Kitap Tanıtımları

  Editör

  img1 

   

  Emeğin Sanatı Sanatın Emeği

  AHMET MAKAL

  Siyasal Hayat - Türkiye İMGE

  Yazarının emek alanına sanatın, sanat alanına emeğin duyarlılıklarını yansıtma çabalarının bir ürünü olan bu kitapta, emek ile sanatı bağlantılandıran ve edebiyattan müziğe, insan haklarından sosyal haklara, sendikalardan toplumsal cinsiyete uzanan yazılar yer alıyor. Bu bağlantılandırma bir taraftan emekten sanata yöneliyor ve geniş anlamda emeğin sanat eserlerindeki izdüşümleri, özellikle müzik ve edebiyatta emeğe ilişkin yansımalar üzerinde duruluyor. Diğer taraftan da bağlantılandırma sanattan emeğe yöneliyor ve toplumsal cinsiyet bağlamında bestecilerden şeflere, orkestra sanatçılarına; kadın müzisyenlerin emekleri inceleme konusu yapılıyor. Sanatın kişisel ve toplumsal gelişme açısından önemi yanında, işçiler ve emek örgütleri olarak sendikalar açısından değerinin vurgulandığı çalışmada da, geniş bir alan araştırmasıyla Türkiye açısından konuya ilişkin sorunlar belirleniyor ve çözüm yolları tartışılıyor. Dünyadaki gelişmeler de ihmal edilmemekle birlikte, kitaptaki çalışmalar esas olarak Türkiye üzerinde yoğunlaşıyor. Kitabın toplumumuzda emek-sanat bağlantıları üzerindeki tartışmalara katkıda bulunmasını diliyoruz.

  img2 

   

   

  İş Hukuku Dersleri

  Yazar: Nuri ÇELİK - Nurşen CANİKLİOĞLU - Talat CANBOLAT

  -Giriş 
  -İş Hukukunun Temel Kavramları 
  -İş Kanununun Kapsamı 
  -İş Sözleşmesi 
  -İşin Düzenlenmesi 
  -Sendikalar 
  -Toplu İş Sözleşmesi 
  -Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

  *İŞ HUKUKUNUN KONUSU VE NİTELİKLERİ

  *İŞ HUKUKUNUN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ

  *İŞ HUKUKUNDAKİ KANUNLAŞTIRMALARIN ÖZELLİKLERİ

  *İŞ HUKUKUNA YÖN VEREN TEMEL İLKE VE DÜŞÜNCELER

  *İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

  *ÇALIŞMA ÖRGÜTLERİ

  *İŞÇİ

  *ÇIRAK VE STAJYER

  *İŞVEREN

  *İŞVEREN VEKİLİ

  *ALT İŞVEREN

  *İŞYERİ VE İŞLETME

  *İŞ KANUNUNUN KAPSAMINA İLİŞKİN KURAL VE İSTİSNALAR

  *İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE İŞ İLİŞKİSİ

  *İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI

  *İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİKLERİ

  *İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ *ÇALIŞMA KOŞULLARININ DÜZENLENMESİ

  *TARAFLARIN EHLİYETİ

  *İŞ HUKUKUNDA SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI

  *İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

  *İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ

   *İŞÇİNİN BORÇLARI

   *İŞVERENİN BORÇLARI

   *İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH DIŞINDA SONA ERDİREN DURUMLAR

   *İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH BİLDİRİMİYLE SONA ERDİRİLMESİ

  *İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR

   *İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI

  *NORMAL ÇALIŞMA VE DİĞER ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ

  *NORMALDEN AZ ÇALIŞMA SÜRELERİ

  *FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA

  *HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ

  *ARA DİNLENMESİ *TATİLLER VE TATİL ÜCRETLERİNDEN YARARLANMA ŞEKİLLERİ

  *TATİL ÜCRETİNE GİRMEYEN KISIMLAR

  *TATİL ÜCRETİNİN ÜCRET ŞEKİLLERİNE GÖRE HESAPLANMASI

  *YILLIK ÜCRETLİ İZİN

  *İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARI KAVRAMI VE UNSURLARI

  *SENDİKACILIĞIN GELİŞİMİ

  *SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAKKI KAVRAMI VE SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KAPSAMI

  *BİREYSEL SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ

  *KOLLEKTİF SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ *SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASI

  *İŞKOLUNA GÖRE SENDİKALAŞMA İLKESİ

   *KURULUŞ TÜRLERİ VE KURULMA KOŞULLARI

  *İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARININ KURULMALARI

  *İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARINDA ÜYELİK KATILMA VE BİRLEŞME

  *İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARININ İŞLEYİŞİ

  *İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARININ FAALİYETLERİ

  *İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARINA YASAK FAALİYETLER

  *İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARININ DENETİMİ

  *İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARININ KAPATILMASI VE FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI

  *İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARININ SONA ERMESİ

  *İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARININ SONA ERMESİNİN HÜKÜMLERi

  *TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAKKI VE ÖZERKLİĞİ

  *TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE İÇERİĞİ

  *TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

  *TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI

  *TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ

  *BİR TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VARKEN İKİNCİ BİR SÖZLEŞMENİN YAPILAMAMASI VE UYGULANAMAMASI

  *TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KİŞİLER AÇISINDAN UYGULANMA ALANI

  *TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YER AÇISINDAN UYGULANMA ALANI

  *TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÂKİM TARAFINDAN DEĞİŞEN KOŞULLARA UYARLANMASI

  *TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARCA DEĞİŞTİRİLMESİ

  *TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ VE BİTİMİ

  *TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

  *TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMEYEN DURUMLAR

  *İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE TOPLU İŞ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI

  *TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ

  *OLAĞAN ARABULUCULUK

  *OLAĞANÜSTÜ ARABULUCULUK

  *GREV VE LOKAVT KAVRAMLARI

  *GREV VE LOKAVT KARARLARI VE UYGULAMASI

  *GREV VE LOKAVTIN SONUÇLARI

  *GREV VE LOKAVT HAKLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

  *GREV VE LOKAVTIN SONA ERMESİ

  *GREV VE LOKAVT YASAKLARI VE YÜKSEK HAKEM KURULUNA BAŞVURMA

  *GREV VE LOKAVTIN ERTELENMESİ

   *YORUM VE EDA DAVALARI *EDA DAVASINDA FAİZ

  *ÖZEL HAKEME BAŞVURULABİLECEK DURUMLAR

  *ÖZEL HAKEM KARARLARININ NİTELİĞİ 

  *KANUN DIŞI GREV VE SONUÇLARI

  *KANUN DIŞI LOKAVT VE SONUÇLARI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  img3 

   

  Grev ve Lokavta Yargısal Müdahale ve Kanun Dışılığının Tespiti Davası

   

  Dr. Öğr. Üyesi Asiye Şahin Emir

  Ekim 2023

   

  İş mücadelesinin en önemli araçlarından olan grev ve lokavtın uygulanmasıyla birlikte ortaya çıkacak olan ağır sonuçlar dikkate alınarak kanun koyucu tarafından bu eylemlerin hukuka uygun kabul edilmeleri bazı sınırlamalara ve belirli bir usule tabi kılınmıştır. Bunun yanı sıra, hukukumuzda birtakım şartların gerçekleşmesi durumunda yargı organlarının grev ve lokavta müdahale edebileceği kabul edilmiştir. Ancak bu müdahale yapılırken, anayasal koruma altında olan grev ve lokavtın gereksiz yere sınırlandırılmasından kaçınılmalıdır. Bu çalışmada, grev ve lokavta yargı organlarının müdahalesi ile grev ve lokavtın kanun dışı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla açılabilecek olan tespit davası ele alınmıştır.

  Kitabın Konu Başlıkları

  Grev ve Lokavt

  Grev ve Lokavtın Kanun Dışılığının Tespiti Davası

  Grev Hakkının ve Lokavtın Kötüye Kullanılması

  İşçi Sendikasının Üye Sayısının Azalması Nedeniyle Grevin Mahkeme Kararı İle Sona Erdirilmesi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  img4 

   

  Toplu İş Sözleşmesinin Zaman Bakımından Uygulanması

  Dr. Öğr. Üyesi İlke Gürsel

  1. Baskı, Ekim 2023

  Çalışma yaşamının hızlı değişen yapısına karşın, işyerinde belirli bir süre düzen kurarak işçi-işveren ilişkilerini yönetmeyi amaçlayan toplu iş sözleşmeleri birey olarak işçiyi değil işçinin içinde yer aldığı işçi grubunu dikkate almak suretiyle genel ve objektif kurallar getirmektedir. İnsan yaşamının evreleri gibi toplu iş sözleşmesinin de bağıtlanarak yürürlüğe girmesiyle başlayan ve sosyal tarafların kararlaştırdığı belirli sürenin dolmasıyla noktalanan sürecin farklı safhaları ve bu safhaların spesifik uygulama sorunları mevcuttur. Toplu iş sözleşmesinin zaman bakımından uygulanması kişi ve yer açısından uygulama alanıyla da sıkı bir bağlantı içindedir.

  Bu çalışma toplu iş sözleşmesinin yürürlüğünden sona ermesine ve hatta art etki dönemine kadar birbirini takip eden vakıalar dizisini bir bütün olarak ortaya koyma gayesiyle hazırlanmıştır.

  Kitabın Konu Başlıkları

  Toplu İş Sözleşmesinin Süresi İle Yürürlüğe Girmesine İlişkin Genel Esaslar Ve Toplu İş Sözleşmesinde Değişiklik Yapılması

  Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

  Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  img5 

  Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi ve Belediyelerde Alt İşverenlik Uygulaması

  Av. İlbars Sevi

  4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinin 6. fıkrasıyla tanımlanan ve şartları belirtilen, 7. fıkrası ile de birtakım ölçütler getirilerek yaptımı öngörülen asıl işveren alt işveren ilişkisi, uygulamada hem özel sektör işvereni hem de kamu kurum ve kuruluşları yönünden sıklıkla başvurulan esnek çalışma yöntemlerinden ve üçlü iş ilişkilerinden biridir. Ülkemizde uzun bir süredir uygulanan ancak 4857 sayılı Kanun döneminde sıkı koşullara bağlanan alt işverenlik ilişkisi zaman içinde bazı değişikliklere tabi tutulmuştur. Kanun koyucunun, özellikle 1475 sayılı Kanun döneminde yaşanan kötüniyetli uygulamalara bir tepki niteliğinde asıl işveren alt işveren ilişkisinin kapsamını daraltması uygulamada bazı sorunlara sebep olduğu için işverenler yönünden kapsam sürekli genişletilmeye çalışılmıştır. Özellikle, kamu kurum ve kuruluşlarının işçilik maliyetleri açısından bir çare olarak gördüğü alt işverenlik uygulamaları, yasal düzenlemeleri aşacak şekilde uygulama alanı bulmuştur. Bu nedenle de, Anayasamızda öngörülen eşitlik ilkesine ve uluslararası sözleşmelerde ülkemiz tarafından kabul edilen diğer ilkelere aykırı bir şekilde kamu kurum ve kuruluşları için söz konusu sınırlamalar kaldırılmıştır. Bu hususta, hem İş Kanunu’nun 2. maddesine yeni fıkralar eklenmiş hem de özel kanunlarda hükümler sevk edilmiştir. Ancak, getirilen her bir düzenleme öğretide görüş ayrılıklarına neden olmuş, yargı kararlarında ise çelişkili hükümler çıkmasına sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla, özellikle işçilik maliyetleri düşünülerek tesis edilmeye çalışılan ancak çoğunlukla Kanunun öngördüğü koşullara uymayan asıl işveren alt işveren ilişkilerine çeşitli yasal düzenlemelerle meşruiyet kazandırılmaya çalışılmışsa da, ilişkinin koşulları gözetildiğinde kanun koyucunun ilk baştaki iradesini yansıtmayan yeni düzenlemeler müesseseyi oldukça yıpratmıştır. Çalışmamızda ise, ilk önce asıl işveren alt işveren ilişkisi irdelenmeye çalışılmış, daha sonra kamu kurum ve kuruluşları ve özellikle bu ilişkinin en çok söz konusu olduğu belediyeler açısından öngörülen hükümler, asıl işveren alt işveren ilişkisi müessesesiyle ilişkilendirilerek değerlendirilmiştir. Bu kapsamda hem öğretideki görüşlerden hem de Yargıtay kararlarından yararlanılmıştır.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  img6 

  Kıdem Tazminatının Hesaplanması

  Recep Dursunoğluları

  1. Baskı,  Eylül 2023

   

   

  Kitapta; İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu'na tabi olarak çalışan işçilerin, gemi adamlarının ve gazetecilerin kıdem tazminatına hak kazanma koşulları, kıdem süresinin hesaplanması ve kıdem tazminatının hesaplanması konuları üzerinde durulmuştur.

  Yaptığımız kaynak taramalarında kıdem tazminatı konusunun daha çok 1475 sayılı İş Kanunu kapsamında değerlendirildiği, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 5953 sayılı Basın İş Kanunu hükümlerine yeteri kadar yer verilmediği değerlendirilmiştir. Literatüre katkı sağlanması adına kıdem tazminatı düzenlemesi içeren tüm kanunlar detaylıca ele alınarak eser meydana getirilmiştir.

  Kitabın Konu Başlıkları

  Kıdem Tazminatının Temel Esasları

  Kıdem Tazminatına Esas Kıdemin Belirlenmesi

  Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Belirlenmesi

  Kıdem Tazminatının Miktarının Belirlenmesi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  img7 

   

  Cumhuriyet ve Kadın Hakları

  Yazar: Kolektif

  Yayınevi: Cumhuriyet Kitapları

   

  313

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ