• Kavram Endeksi

  Yayın Kurulu

   

  YARGITAY KARARLARINA GÖRE ARAMA DİZİNİ

   

   

  İş Sözleşmesinde Değişiklik Hakkını Saklı Tutan 1475 Sayılı Yasa Dönemindeki Kayıtların 4857 Sayılı Yasa Döneminde De Geçerli Olması

  16/185

  A

  Ağır İşlerde Çalışamaz Raporunun Olması

  14/239

   

  Akdin Feshinde Ödenen Yıllık İzne Yasal Faiz Uygulanmasının Gerekmesi

  13/256

   

  Aktif ve Pasif Dönem Hesabının Yapılması

  15/370

   

  Alacaklının Temerrüdünün Oluşması İçin Mahkemece Ödeme Yeri Tayin Edilmiş Olmasının Gerekmesi

  14/306

   

  Alt İşveren

  15/277

   

  Alt İşveren Asıl İşveren İlişkisinin Bulunmaması

  14/255

   

  Alt İşveren İlişkinin Bulunup Bulunmadığının Muvazaanın Araştırılması

  15/342

   

  Alt İşveren İlişkisinin Yasaya Aykırı Olduğunun Saptanması Halinde Alt İşveren İşçilerinin Asıl İşveren İşçisi Sayılacağı

  16/238

   

  Alt İşveren İlişkisinin Yasaya Uygun Kurulup Kurulmadığının Araştırılması

  16/211

   

  Alt İşveren Muvazaa

  13/226

   

  Alt İşveren Nedeniyle Ortaya Çıkan İşçi Fazlalığının Geçerli Fesih Nedeni Olması İçin Feshin Son Çare Olması İlkesine Uyulmasının Gerekmesi

  13/224

   

  Alt İşveren Uygulaması Nedeniyle Yapılan Fesihlerde De Feshin Son Çare Olması İlkesinin Gözetilmesinin Gerekmesi

  16/211

   

  Alt İşverenle Asıl İşverenin Birlikte Sorumlu Olması

  13/300

   

  Alt İşverenlerin Araştırlmasının Gerekmesi

  13/226

   

  Altı Aylık Kıdemin Belirlenmesinde Tanıkların Dinlenmesinin Gerekmesi

  13/264

   

  Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı

  15/348

   

  Anlaşma Çerçevesinde Emekliliği Dolup Çalışan İşçinin Çıkartılmış Olması

  16/257

   

  Anlaşma Çerçevesinde Emekliliği Dolup Çalışan İşçinin Çıkartılmış Olması

  16/257

   

  Anneye Gelir Bağlanmış Olması

  15/363

   

  Ara Dinlenmesi Yapılmadan Çalışmanın Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olması

  13/291

   

  Asıl Alacağın Bankadan Tahsili Sırasında İhtirazi Kayıt Konulmasına Gerek Olmaması

  14/337

   

  Asıl İşe Yardımcı İş

  16/316

   

  Asıl İşin Bölünerek Alt İşverene Verilmesi

  15/240

   

  Asıl İşlerin Muvazaalı Olarak Başka Şirketlere Yaptırılması

  15/205

   

  Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi

  15/202

   

  Asıl İşverenin Dayanışmalı Sorumluluğu

  13/187

   

  Asıl İşverenin İşçilerinin Alt İşveren Yanında Çalıştırılarak Haklarının Kısıtlanmasının Muvazaa Oluşturacağı

  15/284

   

  Asıl İşverenin Tüm Kıdem Süresine Göre Kıdem Tazminatından Sorumlu Olması

  16/222

   

  Askerlik Sonrası İşe Alınmayan İşçinin İşe İade Davası Açamayacağı

  13/216

   

  Askerlik Sonrası İşe Almama

  13/216

   

  Askerlik Sonrası İşe Başlamak İçin Başvurup Başvurmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi

  14/197

   

  Askerlik Süresinin Askı Hali Olmaması

  13/216

   

  Askerlik Süresinin Borçlanılması

  15/252

   

  Askıya Alınma İşlemine Neden Gösterilmemesi

  15/258

   

  Avans Niteliğinde Olma

  13/333

   

  Aynı Dönem İçin Birden Fazla Kıdem Tazminatı Verilememesi

  15/237

   

  Aynı Eylem Nedeniyle İki Kez Ceza Verilememesi

  15/250

   

  Aynı Eylem Nedeniyle İki Tazminata Karar Verilemeyeceği

  15/217

   

  Aynı Eylem Nedeniyle İşçiye İki Kez Ceza Verilemeyeceği

  14/224

   

  Aynı İşkolunda Birden Fazla İşyerinin Olması

  15/335

   

  Aynı İşveren Yanında Farklı Tarihlerde İki Dönem Çalışma

  13/289

   

  Ayni Yardım

  14/356

   

  Ayrı Bir Menfi Tespit Davasını Ancak Üçüncü Şahısların Açabileceği

  14/330

  B

  Bağımlılık ve Zaman Unsurları

  15/351

   

  Bağ-Kur Prim Borçlarının Belirlenmesi

  13/318

   

  Bağ-Kur Sigortalısının İş Kazası

  16/332

   

  Bankalarca Fiilen Uygulanan Faiz Oranlarının Esas Alınmasının Gerekmesi

  15/248

   

  Basit Rücu Hakkı

  15/348

   

  Baskının Araştırılmasının Gerekmesi

  16/260

   

  Başka Depertmanlardan Bu Bölüme İşçi Kaydırma

  13/219

   

  Başka İşçilerin Kusurunun Olup Olmadığının Araştırılması

  16/234

   

  Başka İşyerlerinde Çalışmaya Başlamış İşçinin Fesihden Haberinin Olmadığını Söyleyemeyeceği

  14/304

   

  Başvuru Tarihinde İşçinin Askerde Olması

  15/340

   

  Başvuru Tarihinden Önce Emeklilik Başvurusu Yapmış Olma

  14/325

   

  Bekletici Mesele Yapılmasının Gerekmemesi

  15/193

   

  Belediye İle Üçüncü Şahıs Arasında Yapılan İhalede Yönetim Hakkının Belediyede Olması

  15/284

   

  Belediye Yasasına Dayalı Olarak İşlerin Alt İşverene Verilmesinin Muvazaa Sayılmayacağı

  15/284

   

  Belediyelerin İhale Yoluyla Hizmet Almak İçin İşleri Alt İşverene Devir Edebilmeleri

  13/224

   

  Belediyelerin Sermayesinin Yarısından Fazlasına Katılarak Oluşturdukları Şirketlerin Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olması

  14/243

   

  Belirli Süreli İş Sözleşmesi İçin Objektif Bir Durumun Olmaması

  14/194-229

   

  Belirli Süreli İş Sözleşmesi İçin Objektif Koşulun Bulunmaması

  13/279

   

  Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Yenilenmesi İçin Esaslı Bir Nedenin Bulunmaması

  15/224

   

  Belirli Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışma

  16/218

   

  Belirli Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışmayı Gerektirecek Objektif Nedeninin Bulunmaması

  13/283

   

  Beş Yıldır Çalışan İşçinin Feshe Kadar Yabancı Dil Yeterliliğinin Sorun Oluşturmaması

  13/248

   

  Bildirim Öneli Verilerek Yapılan Fesih

  15/271

   

  Bilirkişi İncelemesinde İşverence Tek Yanlı Olarak Sunulan Belgelerle Yetinilemeyeceği

  13/189

   

  Bilirkişi Raporuna İtibar Edilmemesinin Gerekçesinin Kararda Açıklanmasının Gerekmesi

  14/294

   

  Bir Aylık Hak Düşürücü Süre

  14/304

   

  Bir Aylık Hak Düşürücü Sürenin Geçmiş Olması

  15/271

   

  Bir Başka İş Önermeme

  13/200

   

  Bir Başka İşverenin İşyerinde Görevlendirme

  16/220

   

  Birlikte İstihdam

  15/342

   

  Borçlanılan Askerlik Süresinin Bağ-Kur Süresiyle Çakışmasının Öneminin Olmaması

  15/252

   

  Borçlanma

  15/358

   

  Bölüm Kapatıp Alt İşverene Verme

  13/219

  C

  Ceza Davasında Belirlenen Kusur Oranının Hukuk Hakimini Bağlamayacağı

  15/365

   

  Ceza Davasındaki Mahkumiyet Kararının Beklenmesinin Gerekmesi

  14/298

   

  Cezai Şart

  14/322

   

  Cezai Şart Niteliğinden Dolayı İndirim Yapılması

  15/217

   

  Cezai Şartın Tek Taraflı Kararlaştırılamayacağı

  16/232

   

  Cezai Şartın Ücrete Göre Fahiş Olması

  14/322

  Ç

  Çalışan İşçi Sayısının Fesih Tarihi İtibarı İle Tespitinde Yasaya Uygun Çalışan Alt İşveren İşçilerinin Dikkate Alınamayacağı

  16/238

   

  Çalışmaların Bir Başka İşyerinden Gösterilmesi

  15/305

   

  Çalışmama Hakkının Kullanılması

  15/267

   

  Çalıştırılmayan Süreye İlişkin Ücret ve Diğer Hakların Talep Edilebileceği

  16/189

   

  Çıkartılacak İşçileri Belirleyen Kriterlerin Genel Ve Objektif Olarak Uygulanmış Olmasının Gerekmesi

  13/198

   

  Çırak Olarak Çalışma

  15/265

   

  Çıraklıkta Geçen Sürenin İşçilik Hakları Yönünden Değerlendirilemeyeceği

  15/265

  D

  Dava Açma Süresinin Bildirimla Başlayacağı

  15/271

   

  Dava Aşamasında İşverence Yapılan Davetin Daha Önceki Feshi Ortadan Kaldıramayacağı

  15/260

   

  Dava Tarihinde Fesih Gerçekleşmemiş Olduğundan İşe İade Davası Açılamayacağı

  16/277

   

  Dava Tarihinden Sonraki Fesih İçin Yeni Bir Dava Açılmasının Gerekmesi

  16/277

   

  Davalının Savunmasını Kanıtlaması

  14/300

   

  Davanın Açılmasına İşçi Neden Olmadığı İçin Vekalet Ücretinin Davacı Yararına Karar Verilmesinin Gerekmesi

  14/258

   

  Davanın Bir Aylık Sürede Açılmaması

  16/199

   

  Davanın Gerçek İşverene Yöneltilmesinin Gerekmesi

  15/256

   

  Davanın Konusuz Kalmayacağı

  15/260

   

  Davayı Yöneltme De Yanılma Nedeniyle Davanın Husumetten Red Edilemeyeceği

  14/272

   

  Davetin Önceki İş Sözleşmesini Yeniden Kuramayacağı

  15/260

   

  Davranışların İşyerinde Olumsuzluklara Yol Açması

  16/299

   

  Değişikliklerin Hakkaniyet Denetimine Tabi Olacağı

  16/185

   

  Delillerin Taktirinde Hata

  16/304

   

  Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

  15/363

   

  Devamlılık Arz Eden Bir İşte Belirli Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışma

  13/283

   

  Devamsızlık Nedeniyle Fesih

  14/300

   

  Devirle Geldikleri Belediyede Geçen Sürelerinde İşçilerin Kıdemin-De Dikkate Alınmasının Gerekmesi

  14/206

   

  Devreden İşverenin Devir Tarihi İtibarı İle Sorumlu Olacağı

  15/227

   

  Diğer Alacaklara İhtarname Tarihinden Faiz Yürütülmesinin Gerekmesi

  16/291

   

  Doğmamış Bir Hak İçin Temerrüde Düşürülemeyeceği

  15/237

   

  Doğmamış Bir Hak Nedeniyle İşverenin Temerrüde Düşürülemeyeceği

  16/283

   

  Doğruluk ve Bağlılılığa Uymayan Davranış

  14/288

   

  Doğum İzni Sürelerinin Kıdem Süresinin Belirlenmesinde Dikkate Alınacağı

  16/272

   

  Dökülecek Yemek Artıklarının Götürülmesi

  13/253

   

  Düzenleme Tarihi Bulunmayan İbranamenin Geçerli Olamayacağı

  14/188

  E

  Eda Davasının Açılabileceği Durumlarda Tespit Davası Açılamaması

  13/270

   

  Eğitim Giderlerinden Çalışılan ve Çalışılması Gereken Sürelere Göre İndirim Yapılması

  16/232

   

  Eğitim Süresince Ödenen Ücretlerin Geri İstenemeyeceği

  16/232

   

  Eksik İnceleme

  13/195, 15/318

   

  Eksik Soruşturma

  15/273

   

  Emekli Olanların Kamu Kuruluşunda Çalışmaları

  14/339

   

  Emekliliği Dolan İşçinin Çıkartılması Uygulamasının Genel ve Objektif Bir Uygulama Olduğunda Geçerli Fesih Nedeni Olabileceği

  13/224

   

  Emekliliği Hak Etmiş İşçinin İşe İade Tazminatının Alt Sınırdan Belirlenmesinin Gerekmesi

  14/213

   

  Emeklilik Nedeniyle İşçinin İş Sözleşmesini Fesihi

  13/293

   

  Emeklilikle Haksız Feshin Yargı Kararıyla Belirlendiği Süre İçin İşsizlik Sigortasından Yararlanamama

  14/325

   

  Emsal Dosyaların Onaylan-Masından Beş Ay Sonra Fesih

  14/316

   

  Esnaf Ve Sanatkarlar Yasası Kapsamına Girmek İçin En Fazla Üç İşçi Çalıştırılıyor Olma

  16/216

   

  Eşit İşlem Borcu

  16/286

   

  Eşit İşlem Borcuna Aykırılık

  16/207

   

  Eşit İşlem Borcunun Aynı Durumdaki İşçiler Açısından Anlam İfade Etmesi

  16/286

   

  Eşitlik İlkesine Aykırılık Oluşturmama

  14/268

  F

  Faiz

  16/291, 14/306-337

   

  Faize Malüliyetin Tespit Edildiği Tarihten İtibaren Hükmetmenin Gerekmesi

  16/353

   

  Faizin Temerrüd Tarihinden Başlayacağı

  13/222

   

  Faizin Zararlandırıcı Olayın Gerçekleştiği Tarihten İşlemeye Başlayacağı

  15/367

   

  Fark Kıdem Tazminatı

  15/252

   

  Farkın Ödenmesinin Gerekmesi

  15/216

   

  Farklı Yargılama Usullerine Tabi İsteklerin Ayrılmasının Gerekmesi

  16/244

   

  Farklı Yargılama Usullerine Tabi İsteklerin Ayrılmasının Gerekmesi

  16/244

   

  Fazla Çalışma

  14/310

   

  Fazla Çalışma Hafta Ve Genel Tatil Alacaklarından İndirim Yapılmasının Gerekmesi

  14/296

   

  Fazla Çalışma Sürelerinin Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olması

  13/238

   

  Fazla Çalışma Tahahkuku Bulunan İhtirazi Kayıtsız İmzalı Ücret Bordrolarının Aksinin Ancak Eş Değer Delille Kanıtlanabileceği

  16/302

   

  Fazla Çalışma Tahakkukunun Bulunmadığı İmzalı Ücret Bordro-Larının Fazla Çalışma Yapılmadığı Anlamına Gelmeyeceği

  16/302

   

  Fazla Çalışma Ücreti

  16/289-302

   

  Fazla Çalışma Ücreti

  15/310

   

  Fazla Çalışma Ücretine Karar Verilmesinin Gerekmesi

  13/233

   

  Fazla Çalışma Ücretinin Hesabı

  14/311

   

  Fazla Çalışma Ücretinin İşçinin Fiilen Çalıştığı Günler İtibarıyla Hesaplanmasının Gerekmesi

  14/308

   

  Fazla Çalışma Ücretlerinin Fazla Çalışmanın Yapıldığı Tarihde Ki Ücretler Esas Alınarak Yapılmasının Gerekmesi

  13/238

   

  Fazla Çalışma Ücretlerinin Ödenmemesi

  14/202

   

  Fazla Çalışma Yapıldığının İşyerinde Çalışmayan Tanıklarla Kanıtlanamayacağı

  13/183

   

  Fazla Çalışmadan İndirim Yapılması

  13/229

   

  Fazla Çalışmadan Taktiri İndirim Yapılmasının Gerekmesi

  14/302

   

  Fazla Çalışmaların Ara Dinlenmeler Düşüldükten Sonra Hesaplanmasının Gerekmesi

  13/291

   

  Fazla Çalışmaların Ara Dinlenmesi Düşülmeden Hesaplanmış Olması

  13/291

   

  Fazla Çalışmaların Ödenmemiş Olması

  15/301-305

   

  Fazla Çalışmanın 1475 Sayılı Yasa Döneminde Haftalık 45 Saati Aşan Çalışmalar Olması

  15/303

   

  Fazla Çalışmanın Haftalık Çalışma Süresine Göre Belirlenmesinin Gerekmesi

  16/236

   

  Fazla Çalışmanın Reddinin Gerekmesi

  14/310

   

  Fazla Çalışmaya Soyut Tanık Anlatımlarıyla Karar Verilemeyeceği

  16/228

   

  Feshe Gerekçe Yapılan Olayın Üzerinden İki Yıl Geçmiş Olması

  15/312

   

  Feshin Geçerli Ancak Haksız Olması

  15/332

   

  Feshin Geçerli Feshe Dönüşmesi

  14/258

   

  Feshin Geçerli Hale Gelmesi

  13/203

   

  Feshin Haksız Feshe Dönüşmesi

  15/289

   

  Feshin Sendikal Nedene Dayandığının Kanıtlanamamış Olması

  13/255, 16/252

   

  Feshin Son Çare Olma İlkesi

  15/307

   

  Feshin Son Çare Olma İlkesinin Araştırılmasının Gerekmesi

  16/255

   

  Feshin Son Çare Olması İlkesi Gereği İşçinin Önce Hafif İşlere Verilmesinin Gerekmesi

  14/239

   

  Feshin Son Çare Olması İlkesine Uyulmaması

  15/269

   

  Feshin Son Çare Olması İlkesinin Gözetilmemesi

  14/265

   

  Fesih Bildirimin Yapıldığı Gün Ücret Tahakkuk Ettirilmiş Olması

  16/201

   

  Fesih Bildiriminden Ve İhbar Tazminatı Ödenmeden Önce İşçinin Emekli Olması

  16/203

   

  Fesih İhtarnamesiyle Temerrüde Düşürme

  14/279

   

  Fesih İşleminde Gösterilen Gerekçeyle İşverenin Çelişkili Uygulama İçerisine Girmesi

  13/241

   

  Fesih İşleminin Eylemin Niteliğine Göre Orantısız Olması

  13/181

   

  Fesih Nedeniyle Çelişen Davranışta Bulunma

  16/320

   

  Fesih Sebebinin Açık Kesin Olarak Belirtilmiş Olmasının Gerekmesi

  15/221

   

  Fesih Sebebiyle Bağlılık

  15/250

   

  Fesih Tarihinde Yaşlılık Aylığı Almayı Hak Etmemiş Olma

  13/287

   

  Fesih Tarihindeki İşçi Sayısının İşe İade Davası Açan İşçilerle Birlikte Belirlenmesi

  13/264

   

  Fesih Tarihinden Sonra Savunma Alınmış Olması

  13/213

   

  Fesih Yazısını Almaktan Kaçınma

  16/199

   

  Fesihten Sonra İşyerine Yeni İşçi Alınması

  14/248

   

  Fesihten Sonra Sendika Üyesi Olma

  16/252

   

  Fesihten Sonra Tutulan Tutanaklara Dayanılamayacağı

  13/276

   

  Fiilen Çalışmasa Da Meslek Unvanı Nedeniyle Sorumluluk Üstlenme

  16/328

   

  Fiili İmkansızlık Nedeniyle İşe Başlayamama

  14/197

  G

  Gecikme Zammının Faiz Niteliğinde Olması Ayrıca Faiz Uygulanamayacağı

  13/322

   

  Geçerli Ancak Haksız Fesih

  15/231

   

  Geçerli Fesh Nedeninin Kanıtlanması

  15/212

   

  Geçerli Feshi İşverenin Kanıtlayamaması

  16/252

   

  Geçerli Feshi Kanıt Yükümlülüğünün İşverende Olması

  15/221

   

  Geçerli Feshi Kanıt Yükünün İşverende Olması

  13/219

   

  Geçerli Fesih

  14/218-28216/196-199-257-262-264-297-299

   

  Geçerli Fesih

  15/209-281

   

  Geçerli Fesih Haklı Fesih Ayrımı

  15/209-332

   

  Geçerli Fesih Nedenin Kanıtlanamamış Olması

  15/202

   

  Geçerli Fesih Nedenini Kanıtlama Yükümlülüğünün İşverende Olması

  13/241

   

  Geçerli Nedeni ve Feshin Son Çare İlkesine Uyulduğunu Kanıt Yükünün İşverende Olması

  15/244

   

  Geçersiz Fesih

  13/235-248-177-200-206-209-211-219-276, 14/194-211-213-218-255-26516/207, 213, 240,  14/192-239, 15/199-202-205-212-221-258-267-269-284-307-312-320-328-345, 16/320

   

  Geçici Bir Süre İçin Alınan İşlerde İşyeri Hekimi Çalıştırılmasının Gerektiğinde Belirli Süreli İş Sözleş-Mesinin Düşünülebileceği

  14/229

   

  Geçici İş Görmezlik Ödeneğinin Mahsubunun Gerekmesi

  16/325

   

  Geminin Satılması

  14/270

   

  Genel Müdürün İzin Vermiş Olması

  13/253

   

  Genel Tatil ve Fazla Çalışma Ücretlerinin Ayrı Ayrı Talep Edilmesinin Gerekmesi

  13/229

   

  Genel Ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenecek Konu Da Bilirkişi İncelemesi Yapılamaması

  15/320

   

  Genişletilmiş Yönetim Hakkı

  14/245

   

  Gerçek Ücretin Belirlenmesi Zorunluluğu

  13/231

   

  Gerçek Zararla Ödeme Arasında Açık Oransızlık Bulunması Halinde İbranameyi Kısmi İfayı İçeren Makbuz Olarak Kabul Edilmesi

  16/348

   

  Giydirilmiş Ücretin Tespitinde Yemek Ücretinin Yıl İçerisinde Çalışılan Günlere Göre Belirlen-Mesinin Gerekmesi

  15/311

   

  Görev

  15/265

   

  Grev Oylaması Yapılan İşyeri

  14/199

   

  Günde 12 Saat Çalışan İşçinin Ara Dinlenmesinin 1,5 Saat Olarak Kabulünün Gerekmesi

  15/219

   

  Günlük 11 Saati Veya Haftalık 45 Saati Aşan Çalışmaların 4857 Sayılı Yasaya Göre Fazla Çalışma

  15/303

  H

  Hafta Tatili

  16/267

   

  Hafta Tatilinin Haftanın Herhangi Bir Günü 24 Saat Kesintisiz Çalıştırılmayarak Kullandırılabileceği

  16/267

   

  Hak Sahibi Anne Babaya Gelir Bağlanıp Bağlanmadığının Araştırılması

  13/335

   

  Hak Sahiplerine Dava Dışı Ödenen Tazminatlar

  13/333

   

  Hak Sahiplerine Dava Dışı Ödenen Tazminatlar İle Hak Edilen Tazminat Arasında Açık Oransızlığın Bulunması

  13/331

   

  Hakların Ödenmeyeceği Şartının Tek Başına İradeyi Sakatladığı Anlamına Gelmeyeceği

  16/262

   

  Haklı Fesih

  14/288-300

   

  Haklı Fesih Geçerli Fesih Ayrımı

  16/249

   

  Haklı Fesih Hakkının Altı İş Günü İçerisinde Kullanılmaması

  15/289

   

  Haklı Fesih Nedenlerine Dayalı Fesihte Savunma Almanın Gerek-Memesi

  13/276

   

  Haklı Nedenle İşçinin Feshi

  15/301

   

  Haksız Ancak Geçerli Fesih

  13/181

   

  Haksız Fesih

  13/246-235, 14/233, 15/214

   

  Halefiyet İlkesinin Kanundan Doğan Basit Rücu Hakkına Dönüşmesi

  16/335

   

  Halefiyetin Ortadan Kalkmış Olması

  15/348

   

  Hamileliği Nedeniyle İşçinin İstifaya Zorlanması

  16/272

   

  Harcı Yatırılmayarak Islah Edilmeyen Alacaklar İçin Karar Verilemeyeceği

  14/294

   

  Hata Hile Zor Kullanılarak Alındığının Bir Yıl İçerisinde İleri Sürülmemesi

  15/299

   

  Hatalı Bilirkişi Raporunun Hükme Esas Alınamayacağı

  14/183

   

  Her Alacak İçin Ne Kadar Talep Edildiğinin Açıklanmasının Gerekmesi

  16/329

   

  Her Bir İşçi İçin Fesih Yazısında İleri Sürülen İddiaların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesinin Gerekmesi

  15/273

   

  Her Davanın Kendi Şartları İçerisinde Değerlendirilmesinin Gerekmesi

  14/280

   

  Her İki Davanın Ayrılmasının Gerekmesi

  14/345

   

  Hesaplanan Fazla Çalışmadan İndirim Yapılması

  14/311

   

  Hisse Devri Yoluyla Özelleştirme

  14/265

   

  Hisse Devrinden Çok Kısa Süre Sonra Yeniden Yapılandırma İddasıyla İşçi Çıkartılması

  14/265

   

  Hizmet Akdinin Borçlar Yasasına Göre Tanımlanmasının Gerekmesi

  15/351

   

  Hizmet Birleştirilmesi

  14/243

   

  Hizmet Kolu İstatistiğine İtiraz

  14/313

   

  Hizmet Kolundaki Tüm Sendikaların Hasım Gösterilmesinin Gerekmesi

  14/313

   

  Hizmet Süresinin Geçtiği Son Kurumca Yaşlılık Aylığının Bağlan-Masının Gerekmesi

  13/308

   

  Hizmet Tespiti Davası

  14/345

  İ

  Islahla Manevi Tazminat Davası Açılamaması

  14/348

   

  Islahla Manevi Tazminat İstenememesı

  13/329

   

  İbranamaye Değer Verilmesinin Gerekmesi

  16/266

   

  İbraname

  13/262-268, 16/266, 14/188-251-292

   

  İbraname Kapsamına Girmeyen Alacaklar İçin Karar Verilmesinin Gerekmesi

  14/292

   

  İbraname Sonrası Hakların İbranameye Dayanarak Red Edilemeyeceği

  13/262

   

  İbranamede Miktar Belirtilen Alacak Kalemleri İçin İbranamenin Makbuz Niteliğinde Olması

  14/251

   

  İbranamede Miktar Belirtilmeden Belirtilen Alacaklara İlişkin İbranın Geçerli Olması

  14/251

   

  İbranamedeki İmzaya İtiraz Edilmemesi İbranamenin Bağlayıcı Olması

  13/268

   

  İbranamenin Makbuz Niteliğinde Olması

  13/303

   

  İbranamenin Savunmayla Çelişmesi

  14/233

   

  İbranamenin Savunmayla Çelişmesi

  15/318

   

  İdari Para Cezasında Zaman Aşımı

  13/322

   

  İhbar Öenli Süresi İçerisinde İş Arama İznini Kullandırmama

  16/318

   

  İhbar Önel Süresi İçerisinde İş Arama İzninin Verilmemiş Olmasının Önel Verilmediği Anlamına Gelmeyeceği

  15/254

   

  İhbar Önel Süresi İçerisinde İşçinin Emekli Olması

  14/183

   

  İhbar Öneli Verilerek Yapılan Fesih

  14/183

   

  İhbar Önellerine Altı Hafta Eklenen Sürenin Kıdemden Sayılacağı

  14/274

   

  İhbar Önellerine Altı Hafta Eklenmesiyle Bulunan Süreyi Aşmayan Raporlu Sürenin Geçerli Fesih Nedeni Olamayacağı

  13/211

   

  İhbar Tazminatı

  13/283, 14/270

   

  İhbar Tazminatı Ödenmesinin Gerekmemesi

  15/316

   

  İhbar Tazminatına Karar Verilemeyeceği

  15/263

   

  İhbar Tazminatından Son İşverenin Sorumlu Olması

  13/187

   

  İhbar Tazminatının Hak Edilemeyeceği

  13/244-295

   

  İhbar ve Kıdem Tazminatı

  15/250

   

  İhtarnamenin Ticari İtibarı Zedeler Nitelikte Olmaması

  13/206

   

  İhtarnameyi Rakip Firmaya Davacının Faksladığının Kanıtlanamaması

  13/206

   

  İhtirazi Kayıt Konularak İmzalanan İbranameye Değer Verilemeyeceği

  15/305

   

  İkale

  16/262

   

  İkale Sözleşmesinin Bulunduğu Durumda İşçinin İradesini Sakatlayan Bir Durum Olmadıkça Feshin Yargı Denetimine Tabi Tutulmaması

  14/218

   

  İkale Sözleşmesinin İstifa Olmadığı

  15/316

   

  İkale Ve Tahkim Sözleşmesi Yapılması

   

   

  İkale Yolu İle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

  16/280

   

  İki Ayrı Tüzel Kişinin Ortak Girişim Adı Altında İş Almaları

  13/172

   

  İki Yıl Süreyle Çalışmadığı Halde Ücreti Ödenen İşçinin Kullanmadığı Yıllık İzin Ücretlerinin Bu Ücretten Mahsubunun Gerekeceği

  14/226

   

  İkramiye

  14/277

   

  İkramiye Alacağına En Yüksek Mevduat Faizi Uygulanacağına İlişkin Yasada Hüküm Bulunmadığı

  15/295

   

  İkramiye Ödemesinin Sözlü Olarak Kararlaştırılması

  14/277

   

  İkramiyenin 365’e Bölünerek Ücrete Eklenmesinin Gerekmesi

  15/237

   

  İkramiyenin Kaldırılmasına Uzun Süre Sesiz Kalmanın Yeni Uygulamayı Kabul Anlamına Geleceği

  15/295

   

  İkramiyenin Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınmasının Gerekmesi

  14/277

   

  İkramiyenin Uzun Süre Ödenmemesi

  16/323

   

  İlacın Kullanılmasının Hayati Öneme Sahip Olup Olmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi

  16/337

   

  İlaç Bedelinin Kurumdan İstenilmesi

  16/337

   

  İlk Çalışmanın Güveni Kötüye Kullanma Nedeniyle Fesih Edildiğinin Kanıtlanmamış Olması

  16/224

   

  İlk Dönem Çalışmanın Kıdem İhbar Tazminatı Ödenerek Sonlandırılması

  13/289

   

  İlk Dönem Çalışmanın Son Dönemle Birleştirilerek Kıdem Tazminatının Hesaplanamayacağı

  13/289

   

  İmza İncelemesinin Yapılmasının Gerekmesi

  13/271

   

  İmzalı Ücret Bordrolarında Fazla Çalışmanın Tahahkuk Ettirilmemiş Olması

  13/233

   

  İmzalı Ücret Bordrosu

  13/285

   

  İmzası İnkar Edilmemiş Miktar İçeren İbraname

  15/299

   

  İrade Sakatlığının İleri Sürülmemesi

  16/266

   

  İstifa Eden İşçi Açısından Tis Hizmet Akdi Olarak Devam Edemeyeceği

  13/258

   

  İstifadan Sonrada İşyerinde Kesintisiz Çalışmanın Sürmesi

  13/209

   

  İstisna Akdi

  15/351

   

  İş Arama İzin Süresinde Yapılan Çalışmaların %100 Zamlı Ödeneceği

  15/254

   

  İş Bitimi Nedeniyle Fesih

  14/253

   

  İş Güvencesi Kapsamına Girip Girmediğinin Belirlenmesi

  16/311

   

  İş Güvencesi Kapsamında Bulunan İşçi

  13/266

   

  İş Güvencesi Kapsamında Bulunan İşçinin Tis’de Düzenlenen İşe İadeden Yararlana Bilmesi İçin Bir Ay İçerisinde Dava Açmış Olmasının Gerekmesi

  15/246

   

  İş Güvencesi Kapsamında Olan İşçinin Kötü Niyet Tazminatı İsteyemeyeceği

  13/238

   

  İş Güvencesi Kapsamında Olan İşçiye Tis’de Düzenelen İş Güvencesi Tazminatının Uygulanamayacağı

  14/189

   

  İş Kazası Nedeniyle Açılan Dava Sürerken İşçinin Ölmesi

  16/353

   

  İş Kazası Nedeniyle Açılan Manevi Tazminat Davası

  14/345

   

  İş Kazası Nedeniyle Tazminat

  15/367

   

  İş Kazası Nedeniyle Uğranılan Hastalığın Tedavisinin Karşılanması İçin Prim Borcunun Olmaması Koşulunun Aranmayacağı

  16/332

   

  İş Kazası Olup Olmadığının Tespiti

  15/373

   

  İş Kazasının Kuruma Bildirilip İş Kazası Olup Olmadığının Belirlenmesi

  16/348

   

  İş Koşullarında Esaslı Değişikliğin Geçerli Nedene Dayanmasının Gerekmesi

  15/337

   

  İş Koşullarında Esaslı Değişiklik Nedeniyle İşçinin Feshi

  15/326

   

  İş Koşullarının Değiştirilmesi

  16/228

   

  İş Koşullarının Esaslı Bir Şekilde Değiştirilmesi

  13/295, 15/337, 16/260

   

  İş Koşullarının İş Sözleşmesi Devam Ederken Yönetmelikle Değiştirilmesi

  13/297

   

  İş Müfettişlerinin Usulunce Tutmuş Oldukları Tutanakların Aksi Eşdeğer Belgelerle Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olması

  14/328

   

  İş Organizasyonunda Değişiklik

  13/200

   

  İş Sözleşmesi Fesih İradesinin Tek Taraflı Olarak Geri Alınamayacağı

  15/260

   

  İş Sözleşmesi Sona Erdirilen İşçilerin Seçiminde Uygulanan Yöntemin Hukuka Uygun Olması Genel Ve Objektif Olarak Uygulanmış Olmasının Gerekmesi

  14/221

   

  İş Sözleşmesinde Genel Tatil Çalışmalarının Ücretin İçerisinde Karar-Laştırılmış Olması

  16/228

   

  İş Sözleşmesinde İşçinin Başka Bir İşyerine Naklinin Kararlaştırılmış Olması

  14/215

   

  İş Sözleşmesini Kendisi Sona Erdiren İşçi

  14/263

   

  İş Sözleşmesinin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesine Dönüşmesi

  15/224

   

  İş Sözleşmesinin Feshi İçin Yapılan Noter Giderlerinin İşverenden İstenemeyeceği

  16/194

   

  İş Sözleşmesinin İstifayla Sona Erdiğinin Kabul Edilemeyeceği

  13/209

   

  İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Sona Erdirilmiş Olacağı

  16/203

   

  İş Sözleşmesinin İşverence Haksız Olarak Sona Erdirilmesi

  14/325

   

  İş Sözleşmesinin Siyasi Nedenlerle Sona Erdirilmesi

  15/217

   

  İş Sözleşmesinin Süresi Dolmadan Sona Ermesi

  16/293

   

  İş Sözleşmesinin Tazminatı Gerek-Tirmeyecek Şekilde Sona Erdiğini Kanıt Yükünün İşverende Olması

  16/304

   

  İş Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Askıya Alınmasının Fesih Niteliğinde Olması

  15/258

   

  İş Sözleşmesiyle İşçi Aleyhine Düzenleme Getirilemeyeceği

  16/313

   

  İş Sözleşmesiyle İşçi Aleyhine Düzenleme Getirilemeyeceği

  16/331

   

  İş Yasasındaki İş Sözleşmesi Tanımının Sosyal Güvenlik Hukukunu Bağlama-Yacağı

  15/351

   

  İş Yasasının Kapsamına Girmeme

  15/265

   

  İşçi Çıkartılmasında Tis’de Belirlenen Tenkisat Sırasına Uymama

  16/320

   

  İşçi Devrinin Üçlü Anlaşmayla Yapılmasının Gerekmesi

  14/245

   

  İşçi Temini Niteliğinde Olan Bu Durumda Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Doğamayacağı

  15/284

   

  İşçi Temini Sözleşmesi

  14/255

   

  İşçilerin Asıl İşlerde Çalıştırılması

  14/255

   

  İşçilerin Asıl İşveren İşçisi Olmaları Nedeniyle Taşeron Olarak Gösterilen Davalı Açısından Husumet Nedeniyle Davanın Reddinin Gerekmesi

  14/255

   

  İşçilerin Çalıştığı Bölümlerin Farklı Olması

  16/289

   

  İşçilerin Şirketler Arasında Devir Edilmesi

  15/205

   

  İşçilik Alacaklarının Tamamının Tek Miktarla Talep Edilemeyeceği

  16/329

   

  İşçinin Altı Aylık Kıdeminin Hesabı

  16/201

   

  İşçinin Askerde Olmasının İşverenin İşe Başlatma Daveti Yapmamasının Gerekçesi Olamayacağı

  15/340

   

  İşçinin Baskı Altında İş Sözleşmesinin Fesih Ettiğini İleri Sürmesi

  16/260

   

  İşçinin Bçm Şikayeti

  15/214

   

  İşçinin Boş Senet İmzalamamak İçin İşyerini Terk Etmesinin İşçinin Haklı Feshi Anlamına Gelmesi

  16/304

   

  İşçinin Çalışmama Nedeniyle Tasarruf Edeceği Miktarın Ücretinin Yüzde Beşini Geçemeyeceği

  16/293

   

  İşçinin Çalıştığı Bölümün Saptanarak Fazla Çalışmanın Bu Bölümdeki Çalışmaya Göre Belirlenmesi

  16/289

   

  İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Fesih

  16/246-249

   

  İşçinin Davranışlarının İşyerinde Olumsuzluklara Yol Açması

  15/209-231

   

  İşçinin Değerlendirilebileceği Bölümlere Yeni İşçi Alınıp Alınmadığının Araştırlmasının Gerekmesi

  16/255

   

  İşçinin Değişikliğe Onayının Gerekmesi

  13/297

   

  İşçinin Değişikliği Kabul Etmemesi

  15/337

   

  İşçinin Feshi

  13/287

   

  İşçinin Feshi

  13/295

   

  İşçinin Feshin Geçersizliğine İlişkin İşe İade Davası Açmaktan Vaz Geçtiği Yolundaki Sözleşmenin Geçersiz Olduğu

  16/240

   

  İşçinin Feshinden Sonra Gerçekleşen Sebeplerin Fesih Gerekçesi Olamayacağı

  13/293

   

  İşçinin Feshinden Sonra İşverenin Feshinin Kabul Edilemeyeceği

  13/293

   

  İşçinin Fesih Yazısını Tebliğden Kaçınması

  14/304

   

  İşçinin Fesihi

  13/244

   

  İşçinin Gelirini Düşürecek İşe Verilmesi

  15/326

   

  İşçinin Görevlendirmeyi Kabul Etmemesi

  16/220

   

  İşçinin Haklı Bir Neden Olmadan İşe Başlatma Davetine Uymaması

  13/203

   

  İşçinin Haklı Fesihi

  15/305

   

  İşçinin Hastalığı Nedeniyle İş Sözleşmesini Kendisinin Sona Erdirmesi

  15/233

   

  İşçinin Her Gün Aynı Süre Fazla Çalışma Yapması Olanaklı Olmadığı İçin İndirim Yapılması

  14/308

   

  İşçinin İleride Yaşlılık Aylığına Hak Kazanmasın Olanaklı Olması

  16/346

   

  İşçinin İmzalı Ücret Bordrosuyla Bağlı Olması

  13/285

   

  İşçinin İstifa Ettiği İddasıyla İşçiye İhbar Tazminatı Ödenmesinin Çelişmesi

  15/345

   

  İşçinin İş Görme Edimini Yerine Getirmeme Hakkı İçin Ücretin Ödeme Gününden İtibaren Yirmi Günün Geçmiş Olmasının Gerekmesi

  14/282

   

  İşçinin İş Güvencesi Kapsamına Girmemesi Durumunda Tis Belirlenen İşe İade Tazminatının 21. Maddedeki Sınırlar İçerisinde Kalmasının Gerekmesi

  16/311

   

  İşçinin İş Müfettişine Vermiş Olduğu İfadenin Kendisini Bağlayacağı

  14/296

   

  İşçinin İş Sözleşmesinde Aynı İşverenin Başka İşyerlerinde Çalıştırılabileceğinin Kararlaştırılması

  14/245

   

  İşçinin İş Sözleşmesini Şartlı Olarak Sona Erdirmesi

  15/322

   

  İşçinin İşe Gittiği Halde İş Başı Yapmaması

  16/189

   

  İşçinin İşverenin Veri Tabanını Kopyalaması

  14/298

   

  İşçinin İşyeri Belgelerini İzinsiz Dışarı Çıkartarak Dava Açan Arkadaşına Vermesi

  16/249

   

  İşçinin Kendi İsteğimle Ayrılıyorum Diye Vermiş Olduğu Dilekçenin Ödenmeyen İşçilik Hakları Nedeniyle İşçinin Feshi Olarak Değerlendirilmesinin Gerekmesi

  15/301

   

  İşçinin Kendisinin Feshi Anlamına Gelmesi

  14/183

   

  İşçinin Kıdeminin Fesih Nedeninin Ücretin İşe İade Tazminatının Belirlenmesinde Dikkate Alınmasının Gerekmesi

  16/297

   

  İşçinin Kusurlu Davranışıyla İşvereni Zarara Uğratması

  16/196

   

  İşçinin Kusurlu Davranışlarıyla İşvereni Zarara Uğratması

  14/302

   

  İşçinin Normal Yaşamıyla Görevinin İç İçe Girmesi

  14/310

   

  İşçinin Ödemeyi Kabul Etmemesi

  14/306

   

  İşçinin Ödenmeyen Fazla Çalışma Ücretleri Nedeniyle Feshinin Haklı Olması

  14/202

   

  İşçinin Örgütlü Uyuşturucu Ticaretinden Göz Altına Alınması

  16/246

   

  İşçinin Pozisyonunun Kaldırılmış Olması

  16/255

   

  İşçinin Rızasının Gerekmesi

  16/220

   

  İşçinin Sendika Üyeliğinden Kısa Bir Süre Sonra İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmiş Olmasının Sendikal Nedenin Kanıtlanması İçin Yeterli Olmayacağı

  16/308

   

  İşçinin Vardiyaya Çıkmayan İşçiler Arasında Olduğunun Kanıtlanamamış Olması

  16/306

   

  İşçinin Yaptığı İş Ve Kıdem Süresinin Ücret İle Açık Çelişki Oluşturması

  16/226

   

  İşçinin Yaşlılık Aylığına Hak Kazanması Üstün Olasılık İse Zarar Hesabına Pasif Dönemin Eklenmesinin Gerekmesi

  15/370

   

  İşçiye Bir Başka İş Önerilmesi

  16/264

   

  İşçiye Görevini Yapma Konusunda Herhangi Bir Hatırlatma Yapılmamış Olması

  14/224

   

  İşe İade

  13/300

   

  İşe İade Başvurusunun Kabulü Aşamasında Askerde Olma

  14/197

   

  İşe İade Davası Açma Süresinin Tebliğden Başlaması

  13/171

   

  İşe İade Davası İle Birlikte İşçilik Alacaklarının Talep Edilemeyeceği

  16/244

   

  İşe İade Davası İle Birlikte İşçilik Alacaklarının Talep Edilemeyeceği

  16/244

   

  İşe İade Davası Kesinleşmeden İşe Başvurunun Geçersiz Olması

  13/260

   

  İşe İade Davası Sonrası Çalıştırılmayan Süre İçin Taktir Edilen Dört Aylık Ücrete İlişkin İş Kazası Sigortası Primininde Yatırılmasının Gerekmesi

  15/355

   

  İşe İade Davası Sürerken Başka İşçilerinde İşe Davet Edilip Eski İşlerine Verilmediği Gerekçesiyle İşçinin İşe Daveti Kabul Etmemesi

  14/258

   

  İşe İade Davası Sürerken Bir Günde Olsa İşe Başlamanın Davayı Konusuz Kılacağı

  13/274

   

  İşe İade Davası Sürerken İşe Davet

  15/260

   

  İşe İade Davasında Fesihten Sonra İşyerinin Kapanmış Olmasının Tartışılamayacağı

  14/248

   

  İşe İade Davasında Talepten Daha Azına Hükmedilmesi

  13/281

   

  İşe İade Davasının Açıldığı Tarihte İşçinin Yıllık İzinde Olması

  16/277

   

  İşe İade Davasının Amacı

  13/203

   

  İşe İade Davasının İş Sözleşmesi Sürerkende Açılabileceği

  13/171

   

  İşe İade Kararı Kesinleşen İşçinin Süresi İçerisinde Başvurması

  16/189

   

  İşe İade Kararının Kesinleşmesi

  15/340

   

  İşe İade Sonrası Fark Kıdem Tazminatı Ve Çalıştırılmayan Süre Ücreti

  13/231

   

  İşe İade Sonrası Yapılan İşe Başlama Başvurusunda Başlatmama Halinde Yıllık İzin Talebi

  16/283

   

  İşe İade Tazminatından Gelir Vergisi Kesilemeyeceği

  14/179

   

  İşe İade Tazminatından Gelir Vergisi Kesilmesinin Gerekmesi

  13/305

   

  İşe İade Tazminatının 13 Yıllık İşçi İçin Alt Sınırdan Belirlenemeyeceği

  14/209

   

  İşe İade Tazminatının Belirlenmesi

  16/297

   

  İşe İade Tazminatının İşsizlik Nedeniyle Verilen Tazminat Niteliğinde Olduğu

  14/179

   

  İşe İade Tazminatının Ücret Niteliğinde Olmadığı

  14/179

   

  İşe İade Tazminatının Yasanın Belirlediği Sınırlar İçerisinde Belirlenmesinin Gerekmesi

  13/272

   

  İşgücü Fazlalığında Emekli Olanların Objektif Ve Genel Bir Uygulamaya Tabi Tutulmasının Geçerli Fesih Nedeni Olması

  14/285

   

  İşgücü Fazlalığının Bulunup Bulunmadığının Emekliliğe Hak Kazanmış Olmanın Objektif Bir Ölçüt Olarak Kullanılıp Kullanılmadığının Uzman Bilirkişilerce Belirlenmesi

  14/285

   

  İşi Yavaşlatma Eyleminin Kanıtlanamaması

  13/276

   

  İşin Bitmesi

  14/241

   

  İşin Mevsimlik İş Olup Olmaması

  14/280

   

  İşin Sürekli Olması

  14/194

   

  İşin Süreli Olup Olmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi

  13/279

   

  İşin Yapılmasının İşçinin Sağlığı Açısından Tehlikeli Hale Gelmesi

  15/322

   

  İşkolu Tespiti

  16/316

   

  İşletme İçi Ve İşletme Dışı Nedenlerle Fesih

  14/285

   

  İşletmesel Kararın Feshi Zorunlu Kıldığını Kanıt Yükünün İşverende Olması

  16/269

   

  İşletmesel Kararın Keyfilik Denetimine Tabi Olması

  16/269

   

  İşletmesel Kararın Tutarlı Bir Şekilde Uygulanmış Olması

  16/264

   

  İşletmeyi Etkileyen Objektif Neden

  15/281

   

  İşsizlik Sigortası İçin Başvuru Süresinin Hak Düşürücü Süre Olmaması

  14/322

   

  İşsizlik Sigortasından Yararlanmak İçin Otuz Günlük Süreden Sonra Ancak Ödeneğe Hak Kazanılan Süre İçerisinde Başvurma

  16/339

   

  İşsizlik Sigortasından Yararlanmak İçin Şahsen Başvuru Yapılmasının Gerekmesi

  14/351

   

  İşsizlik Sigortasının Başvuru Tarihinden Sonra Kalan Süreye Göre Hesaplanmasının Gerekmesi

  14/322

   

  İşten Çıkartılan İşçilerin Hangi Objektif Kriterlere Göre Belirlen-Diğinin Araştırılması Zorunluluğu

  13/189

   

  İşten Çıkartılan İşçilerin Seçiminde Uygulanan Kriterlerin Hukuken Korunabilir Olmasının Gerekmesi

  13/198

   

  İşten Çıkartılan İşçilerin Tamamına Yakının Sendikalı İşçilerden Seçilmesi

  13/189

   

  İşten Çıkartılan İşçilerin Tespitinde Tis’te Belirlenen Sıraya Uyulmaması

  15/269

   

  İşveren Yanında Fasılalarla Çalışma

  16/224

   

  İşverenin Başka İşyerinin Olup Olmadığının Araştırılması

  14/316

   

  İşverenin Başka İşyerlerininde Bulunması Durumunda Salt İşin Bitmiş Olmasının Geçerli Fesih Nedeni Olamayacağı

  14/241

   

  İşverenin Geçiminin Münhasıran Bu İşten Sağlamış Olması

  16/216

   

  İşverenin Göz Altı Sonrası İşe Almaması

  13/235

   

  İşverenin Hakareti Üzerine İşçinin İşi Terk Etmesi

  13/185

   

  İşverenin İş Sözleşmesini “Defol Git” Diyerek Feshi

  15/324

   

  İşverenin İşçiyi Feshe Zorlamak İçin İş Koşullarını Ağırlaştırması

  13/244

   

  İşverenin Sendikalı İşçileri Yıldırmak Amacıyla İşçi Çıkartması

  14/199

   

  İşverenin Süresi İçerisinde İşçiyi İşe Davet Etmesi

  16/189

   

  İşverenin Ticari İtibarını Zedeleme İddiası

  13/206

   

  İşverenin Ülke Dışında Da İşyerlerinin Olması

  15/328

   

  İşverenin Yetki Tespitine İtiraz Etmiş Olması

  13/248

   

  İşvereninin Ekonomik Ve Sosyal Üstünlüğünü Baskı Olarak Kullanması

   

   

  İşyeri Devri

  15/227

   

  İşyeri Dışında Bir Suç Nedeniyle Göz Altına Alınma

  13/235

   

  İşyeri Dışında Uyuşturucu Kullanma

  16/246

   

  İşyeri Hekimi İle Yapılan Sözleşmenin Niteliği

  14/229

   

  İşyeri Hekiminin İşinin Kural Olarak Sürekli Olması

  14/229

   

  İşyeri Konseyinin Sendikal Örgütlenmeye İlişkin Talepleri

  13/248

   

  İşyeri Koşulu Haline Gelme

  16/323

   

  İşyeri Merkezinin Bulunduğu İş Mahkemesinin Yetkili Olması

  16/316

   

  İşyerinde Amir Konumunda Olan İşçinin Kendisine Bağlı Bayan İşçiyle İşyeriyle İlgili Olmayan Bir Nedenle Tartışmaya Girmesi

  13/195

   

  İşyerinde Çalışan İşçi Sayısının Tespiti

  15/335

   

  İşyerinde Çalışan İşçilerin Büyük Bir Kısmının Sendikaya Üye Olması

  16/308

   

  İşyerinde Çalışan Sendika Üyesi İşçilerin Bulunması

  16/252

   

  İşyerinde İşçi Fazlalığının Olup Oluşmadığının Araştırılması

  13/198

   

  İşyerinde Örgütlenen Sendikanın Tis Yetkisi Almış Olması

  16/252

   

  İşyerinde Tis Düzeninin Sürüyor Olması

  16/308

   

  İşyerinin Bilgisayarını Kişisel İşinde Kullanma

  15/332

   

  İşyerinin Devri Nedeniyle Farklı İşverenler Yanında Çalışma

  15/293

   

  İşyerinin Fesihten Sonra Kapatılmasının Feshi Geçerli Hale Getiremeyeceği

  14/248

   

  İşyerinin Fesihten Sonra Kapatılmış Olmasının İşe İade Hükmünün İnfazı İle İlgili Hukuki Sorun Olması

  14/248

   

  İşyerinin Merkeze Bağlı Temsilcilik Olması

  16/316

   

  İşyerlerinin Aynı İl Sınırları İçerisinde Olmasının Gerekmemesi

  15/335

   

  İtirazın Kamu Düzeniyle İlgili Olması

  14/313

   

  İzin Kullandırlmasa Dahi Önelin Geçerli Olması

  16/318

   

  İzin Ücretinin Tazminata Esas Ücrete Eklenemeyeceği

  14/298

  K

  Kamu Görevlilerinin Kuruluşlarının Prim Borçlarından Sorumlulukları

  16/343

   

  Kamu Kuruluşundan Emekli Olma

  15/252

   

  Kanıtların Kendiliğinden Toplanmasının Gerekmesi

  14/313

   

  Kazalıya Yapılan Ödemeyle Ödemenin Yapıldığı Tarihteki Verilere Göre Gerçek Zarararın Karşılaştırılması

  16/348

   

  Kendi İsteği İle İşten Çıkmak İsteyenlere Öncelik Verilmesi

  14/218

   

  Kesin Süreden Beklenen Amacın Gerçekleşmiş Olması

  16/295

   

  Kesin Sürenin Usule Aykırı Olarak Verilmiş Olması

  16/295

   

  Kıdem İhbar Tazminatı

  14/224-253, 15/289-301305-322-324-326, 16/220

   

  Kıdem İhbar Tazminatı Adı Altında Yapılan Ödemenin Ücret Alacağı Olarak Düşülemeyeceği

  14/311

   

  Kıdem İhbar Tazminatının Reddinin Gerekmesi

  14/300

   

  Kıdem İhbar Tazminatlarının Ödenmesinin Gerekmesi

  16/306

   

  Kıdem Süresinin Belirlenmesi İçin Kesintisiz Çalışmanın Varlığının Kanıtlanması

  16/283

   

  Kıdem Tazminatı

  13/185-244-246-295, 14/202, 233, 16/222-224-228,

   

  Kıdem Tazminatı Ödenmesinin Gerekmesi

  16/218

   

  Kıdem Tazminatına Bankalarca Fiilen Uygulanan En Yüksek Mevduat Fazinin Uygulanmasının Gerekmesi

  13/251

   

  Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Giydirilmiş Ücret Olacağı

  14/290

   

  Kıdem Tazminatına Esas Son Brüt Ücretin İçerisine İşçiye Ödenen Ayni Ve Nakdi Sosyal Yardımlarında Gireceği

  14/204

   

  Kıdem Tazminatına Esas Ücretin Bir Yıl İçerisinde Ödenen Parasal Hakların Miktarlarının 365’e Bölüne-Rek Hesaplanması

  16/283

   

  Kıdem Tazminatına İlişkin İki Adet Ödeme Belgesinin Olması

  13/303

   

  Kıdem Tazminatına Karar Verilemeyeceği

  15/233

   

  Kıdem Tazminatına Mevduat Faizinin Uygulanması

  14/308

   

  Kıdem Tazminatına Ticari Faiz Uygulanamayacağı

  14/302

   

  Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faizin Yıllık Dönemlere Göre Belirlenmesinin Gerekmesi

  15/248

   

  Kıdem Tazminatından Devir Eden İşverenin Devir Tarihindeki Ücret Ve Çalıştırma Süresiyle Orantılı Olarak Sorumlu Olacağı

  15/293

   

  Kıdem Tazminatının Reddinin Gerekmesi

  13/287

   

  Kıdem Tazminatının Tis Göre Hesaplanamayacağı

  16/205

   

  Kıdem Tazminatının Toplam Süre Üzerinden Hesaplanmasının Gerekmesi

  15/293

   

  Kötü Niyet Tazminatı

  15/214

   

  Kötü Niyet Tazminatı İsteyemeyeceği

  14/263

   

  Kötü Niyet Tazminatına Karar Verilmesinin Gerekmesi

  16/272

   

  Kurumun Rücu Alacağının İlk Peşin Değerin Kusura Tekabül Eden Miktarıyla Sınırlı Olması

  16/335

   

  Kusur Raporları Arasındaki Açık Çelişkinin Giderilmesinin Gerekmesi

  15/373

   

  Kusur Raporunun İş Yasasının 77. Maddesinin Öngördüğü Koşulları İçermesinin Gerekmesi

  14/343

   

  Kusur Raporunun Uzman Bilir Kişilerce Hazırlanmasının Gerekmesi

  13/315

   

  Kusurun İş Yasasının 77 Maddesindeki Esaslara Göre Belirlenmesinin Gerekmesi

  15/365

  L

  Liyakat Primi İçin İşçinin Liyakat Sahibi Olmasının Gerekmesi

  16/286

  M

  Mahkeme Kararından Sonra İşsizlik Sigortasından Yararlanma İstemiyle Başvuru

  14/325

   

  Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olma Zorunluluğu

  15/312

   

  Mahkemenin Feshin Haksızlığına Karar Vermesi

  14/325

   

  Makbuz Niteliğinde Olması

  15/299

   

  Makbuz Niteliğindeki Belgede Ödendiği Belirtilen Alacakların Düşülmesinin Gerekmesi

  15/299

   

  Maktu (Aylık Ücretli) Ücretle Çalışan İşçi

  16/325

   

  Maktu Olarak Hazırlanıp İşçilere İmzalattırılan İşten Ayrılma Belgeleri

  14/192

   

  Malüliyet Oranın Tespitinde İzlenmesi Gereken Süreç

  14/341

   

  Malüliyet Oranına İtirazın Değerlendirilmesinin Gerekmesi

  13/327

   

  Malüliyet Oranları Ve Kusur Durumu Belli Olmadan Olaydan Kısa Süre Sonra Verilen İbranameyi Tümüyle Geçerli Saymanın Olanaklı Olmaması

  16/348

   

  Malülük Yaşlılık Ölüm Sigortaları İle İş Kazaları Meslek Sigortalarının Birleşmesi

  16/341

   

  Matbu Olarak Hazırlanan İşten Ayrılma Dilekcesi Ve İbraname

  15/212

   

  Meslek Odası Kaydı

  15/360

   

  Meslekte Kazanma 2/3 Oranın Altında Kaybetmesi Durumunda Pasif Dönemin Tavan Hesabında Dikkate Alınmaması

  13/311

   

  Meslekte Kazanma Oranına İtiraz Sürecinin Beklenmesinin Gerekmesi

  13/315

   

  Mevsimlik İşçi Olarak Çalışılan Yıllar İçin İzin Ücreti Hesaplanamayacağı

  14/280

   

  Mevsimlik İşçinin Kesintisiz Çalıştığı Dönemler İçin Yıllık İzin Hak Edebileceği

  13/180

   

  Mevsimlik İşte Askıya Alma İşleminin Fesih Anlamına Gelmediği

  13/189

   

  Mevsimsimlik  İş

  13/189

   

  Miktar İçeren İbranamenin Makbuz Niteliğinde Olması

  13/262, 15/216

   

  Mirascıların Manevi Tazminat Davasına Devam Etmeleri

  16/353

   

  Mirascıların Payları Oranında Ödenmesine Karar Verilmesinin Gerekmesi

  16/353

   

  Muvazaa

  14/183

   

  Muvazaa

  15/240-277

   

  Muvazaalı Şirketlerin İşveren Sıfatının Bulunmaması

  15/205

   

  Muvazaanın Kabulünün Gerekmesi

  15/284

   

  Müdür Yardımcılığı Kadrosunun Kaldırılarak Şeflik Yapılması

  13/200

   

  Müşterek Ve Müteselsil Sorumluluğun Olup Olmadığının Araştırılması

  16/234

  N

  Nakil Baskısı Altındaki İşçinin Serbest İradesinden Söz Edilemeyeceği

  14/215

   

  Nakil Edildiği Yerde İşe Başlamamanın Devamsızlık Sayılamayacağı

  16/213

   

  Nakil Yetkisinin Kötüye Kullanılamayacağı

  16/207-213

   

  Nakil Yetkisinin Objektif İyi Niyet Kurallarına Uygun Kullanılmasının Gerekmesi

  14/215

   

  Nakilin Gerekçesi Konusunda İşverenin Çelişkiye Düşmesi

  14/215

   

  Nakit Olarak Ödenmiş Olmasının Ayni Yardım Niteliğini Ortadan Kaldıramayacağı

  14/356

  O

  Objektif Kriterler Getirememe

  16/320

   

  Objektif Kriterleri Yerine Getirmeden İşçi Çıkartılması

  15/269

   

  Olağanüstü Genel Kurulun Toplanmasını Gerektirecek Ciddi Ve Objektif Nedenlerin Varlığının Kanıtlanmamış Olması

  15/291

   

  On Günlük Süre Geçtikten Sonra İşe Başvurulduğunda İşe İade Ve Çalıştırılmayan Süre Ücretinin Hak Edilemeyeceği

  13/260

   

  Organizasyon Değişikliği Gerekçesiyle Fesih

  16/255

   

  Organizasyon Yapısının Değişmesi

  16/264

   

  Organize Sanayi Bölgesinin Prim Borcu

  16/343

   

  Ortak Girişim İçerisinde Yer Alan İşverenin İşveren Sıfatının Devam Edeceği

  13/172

   

  Ortak İşçi Çalıştıran İşyerlerindeki Tüm İşçilerin 30 İşçi Sayısına Dahil Edilmelerinin Gerekmesi

  15/342

   

  Otuz Gün İçerisinde Kuruma Başvuru Süresinin Hak Düşürücü Süre Olmadığı

  16/339

   

  Otuz İşçi Koşulunun Ülke Dışındaki İşyerlerinde Çalışan İşçiler De Dikkate Alınarak Belirlenmesinin Gerekmesi

  15/328

   

  Ödeme Belgesinin Kısmi İfayı İçeren Makbuz Niteliğinde Olması

  13/331

  Ö

  Ödeme Emrinin Kesinleşmesinden Sonra Prim Borçlularının Ayrı Bir Menfi Tespit Davası Açamayacakları

  14/330

   

  Ödeme Gününden Yirmi Gün Geçmeden İşi Bırakma

  14/282

   

  Ödünç İş İlişkisi İçin İşçinin Onayının Gerekmesi

  14/245

   

  Ödünç İş İlişkisi Veya İşçi Devri

  16/220

  P

  Parça Başı Çalışan İşçinin Fazla Çalışma Ve Genel Tatil Ücreti

  14/261

   

  Pasif Döneminde Zarar Hesabına Dahil Edilmesinin Gerekmesi

  16/346

   

  Performans Değerlendirmesinde Dış Etkenlerin Dikkate Alınmaması

  13/177

   

  Performans Nedeniyle Yapılan Fesih

  16/240

   

  Peşin Harç Yanında Başvuru Harcınında Yatırılması Durumnda Ek Dava Olarak Nitelendirilmesi

  14/348

   

  Prim Borçları İçin Gönderilen Ödeme Emrine Sınırlı Nedenlerle İtiraz Edilebilmesi

  14/330

   

  Psikolojik Taciz

  15/214

  R

  Raporlu Olunan Sürede Aksi Kararlaştırılamaz İse Ücret Talep Edilemeyeceği

  15/295

   

  Raporlu Süre

  13/211

   

  Red Vekalet Ücretine Karar Verilemeyeceği

  13/281

   

  Rücu Davasının 1 Ve 10 Yıllık Zaman Aşımı Sürelerine Tabi Olması

  13/311

  S

  Sadece İşe Başlatmama Tazminatı Alma Amacının İş Güvencesi Hükümleriyle Korunamayacağı

  13/203

   

  Sakatlık Orranın İndirilmesine İtiraz

  15/193

   

  Savunmanın Yeminle Çelişmesi

  13/246

   

  Savunması Alınmadan Alt İşveren İşçisinin Verimsizliği Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

  14/211

   

  Sektörde Yaşanan Kriz

  15/281

   

  Sendika Olağan Üstü Genel Kurul İstemi

  15/291

   

  Sendika Üyeliğinin Tek Başına Feshin Sendikal Nedene Dayandığını Kanıtlamayacağı

  16/275

   

  Sendikadan İstifa Eden Bir İşçiye İşten Atılan İşçinin Darp Uyguladığının Kanıtlanamamış Olması

  15/199

   

  Sendikadan İstifa Eden İşçi Açısından Tis Hükümlerinin Hizmet Akdi Olarak Devam Edemeyeceği

  16/205

   

  Sendikal Fesih İddiasının Değerlendirilmesi

  13/226

   

  Sendikal Nedenin Kanıtlanamaması

  15/199

   

  Sendikal Nedenin Varlığının Net Olarak Belirlenmesinin Gerekmesi

  13/276

   

  Sendikal Nedenle Fesih İddasının Kanıt Yükünün İşçide Olması

  16/275

   

  Sendikal Nedenlerin Yeniden Araştırılmasının Gerekmesi

  14/316

   

  Sendikal Nedenlerle Feshin Kabulünün Gerekmesi

  14/199

   

  Sendikal Nedenlerle Fesih

  15/277

   

  Sık Sık Rapor Alma

  16/299

   

  Sigortalı Niteliğinin Kazanılması İçin Ücret Unsurunun Gerçekleş-Mesinin Gerekmemesi

  15/351

   

  Sigortalı Sayılmak İçin Hizmet Akdine Bağlı Çalışmanın Gerekmesi

  15/351

   

  Sigortalı Sayılmak İçin İşe Giriş Bildirgesinin Yanında Eylemli Çalışmanında Aranması

  15/199

   

  Sigortalının Bağlı Olduğu Kurumun Yasayla Değiştirilmesi

  13/308

   

  Son Fesih Tarihine Göre Zaman Aşımının Dolmamış Olması

  16/224

   

  Sonradan Gönderilen Yazılı Feshin Sonuca Etkili Olmaması

  13/213

   

  Sözleşmenin Belirsiz Süreli Olduğunun Kabulünün Gerekmesi

  14/194

   

  Ssk Yasasının Kıyasen Uygulanarak İş Kazasının Tanımlanması

  16/332

   

  Sürelerin Bir Yılı Doldurması

  16/218

   

  Şikayet Ve Dava Açma Hakkının Kullanılması Nedeniyle Nakle Tabi Tutma

  16/213

  T

  Tahkim Ve İkalenin Geçersiz Olacağı

  16/240

   

  Taleple Bağlı Kalınarak Reeskont Faizinin Mevduat Faizini Geçmeyecek Şekilde Uygulanması

  14/308

   

  Tanık Dinletilmeyeceği Beyanından Sonra Ortaya Çıkan Olgular İçin Tanık Dinlenebileceği

  13/274

   

  Tanıkların Fazla Çalışma Yapıldığını Söylemeleri

  13/233

   

  Tarafların Anlaşarak İş Sözleşmesini Sona Erdirmesi (İkale)

  15/316

   

  Tavanın Ortadan Kalkmış Olması

  15/348

   

  Tazminatların Ödenmeyeceği Kuşulunun Tek Başına İrade Sakatlığı Oluşturmaması

  16/280

   

  Tedavide Kullanım İzni Bulunmayan İlacın Kullanılması

  16/337

   

  Teknolojik Nedenler İle Uzmanlık Gerektirme Koşullarının Gerçekleşmemiş Olması

  15/240

   

  Temerrüd

  14/279

   

  Temerrüd Tarihinden Faize Karar Verilmesinin Gerekmesi

  14/279

   

  Temerrüd Tarihinin Tis Kararlaştırılan Ödeme Tarihine Göre Belirleneceği

  13/222

   

  Terkin Fesih Anlamına Gelmesi

  13/185

   

  Ticaret Unvanlarındaki Benzerlik Nedeniyle Unvanda Yanılma

  15/256

   

  Tis Kaynaklanan Alacaklar Da Faizin Tis Ki Ödeme Tarihlerinden Başlayacağı

  16/291

   

  Tis Sona Erdiği Tarihte İstifa Nedeniyle Taraf İşçi Sendika Üyeliğinin Sona Ermiş Olması

  13/258

   

  Tis Zamının Uygulanmasından İşçinin Bireysel Olarak Vazgeçemeyeceği

  16/313

   

  Tis Zammının Uygulanmamasına Uzun Süre Ses Çıkartmama

  16/313

   

  Tis’de Belirlenen Tazminata Karar Verilmesinin Gerekmesi

  15/217

   

  Tis’e Aykırı Nakil Yapılan İşçinin Nakil Edildiği Yere Gitmemesinin Devamsızlık Sayılamayacağı

  16/207

   

  Toplu İş Sözleşme Düzeninin Bulunduğu İşyeri

  16/313-331

   

  Toplu İş Sözleşmesi Fark Alacakları

  13/222

   

  Toplu İş Sözleşmesinde Düzenlenen Cezai Şarttan Yararlanamayacağı

  13/266

   

  Toplu İş Sözleşmesinde Düzenlenen Haksız Fesih Tazminatı

  14/189

   

  Toplu İş Sözleşmesinde Kıdemli İşçiler İçin Öngörülen İhbar Önelle-Rinin Kıdemsiz İşçilere Uygulanmaması

  14/268

   

  Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu

  14/268

   

  Toplu İşçi Çıkartmanın İş Güvencesi Hükümlerini Geçersiz Kılacak Şekilde Kullanılamayacağı

  13/189

   

  Toplu İşten Çıkartma

  14/218-221,

   

  Toplu İşten Çıkartmada Sendikayla Anlaşma

  16/257

   

  Tutanak Tutulması

  14/304

   

  Tüzel Kişi Yerine Gerçek Kişi Aleyhine Dava Açma

  14/272

  U

  Uzun Süreli Rapor

  14/274

  Ü

  Ücret Araştırması Yapılmasının Gerekmesi

  15/219, 16/226

   

  Ücret Bordrolarında Tahakkuku Yapılan Fazla Çalışmaların Aksinin Eş Değer Belgeyle Kanıtlanmasının Gerekmesi

  15/310

   

  Ücret Bordrolarındaki İmzanın İnkar Edilmesi

  13/271

   

  Ücret Ödeme Gününden 20 Gün Geçmeden Çalışmama

  16/306

   

  Ücret, Genel Tatil Ve Fazla Çalışma Ücretine Mevduata Uygulanan En Yüksek Faizin Uygulanmasının Gerekmesi

  15/299

   

  Ücrete Hak Kazanma

  16/328

   

  Ücretin Çalışmanın Karşılığı Olduğu

  16/201

   

  Ücretin Emsal İşçiye Göre Belirlenemeyeceği

  13/233

   

  Ücretin Gününde Ödenmemesi

  15/267

   

  Ücretsiz İzin Konusunda İşverenle Sendika Yetkilileri Arasında Protokol Yapılması

  15/263

   

  Ücretsiz İzin Sürelerinin Tazminat Ve Alacak Hesabında Dikkate Alınmamasının Gerekmesi

  15/229

   

  Ücretsiz İzni Protokol Çerçevesinde Kabul Etmeyen İşçilerin Dava Açmalarının Fesih Anlamına Gelmesi

  15/263

  V

  Vergi İadesi İçin İşçinin Vergi İadesine Hak Kazandığını Gösterir Belgeleri İşverene Verdiğini Kanıtlamasının Gerekmesi

  16/194

   

  Verimlilik Değerlendirmesinin Objektif Kriterlere Göre Yapılmaması

  13/177

  Y

  Yapılan Eylemin İşi Bırakma Olup Olmadığının Tespit Edilmesi

  15/273

   

  Yasa Dışı Grev Olarak Nitelendirilemeyeceği

  15/267

   

  Yasal Sınırlar İçerisinde Kalması Koşuluyla Taleple Bağlı Kalınacağı

  13/272

   

  Yasanın Kamu Kuruluşlarına Yaşlılık Aylığı Alarak Çalışanların Yaşlılık Aylığını Kestirmeden Çalıştırmama Yükümlülüğü Getirmesi

  14/339

   

  Yasanın Ssk Yaşlılık Aylığını Kaldırma Yükümlülüğü Getirmediği

  14/339

   

  Yazılı Savunmanın Alınmamış Olması

  16/240

   

  Yedi Günlük İtiraz Süresinin Hak Düşürücü Süre Olması

  14/330

   

  Yemek Ücreti

  15/311

   

  Yemin

  13/246

   

  Yemin Teklifinin Re’sen Yapılmasının Gerekmesi

  13/303

   

  Yeni İş Arama İzini Süresince Çalıştırılan İşçinin Bu Çalışmalarının %100 Zamlı Ödenmesi

  16/318

   

  Yeni İşçi Alma

  16/320

   

  Yeniden Yapılandırma Sonucu Bazı Birimlerin Kalkmasına Bağlı İşçi Fazlalığının Oluşması

  16/264

   

  Yeniden Yapılandırmanın Kanıt-Lanamaması

  14/265

   

  Yetersiz Tanık Anlatımlarıyla Yetinilmemesi

  13/195

   

  Yıllık İzin Defteriyle İzinlerin Kullanıldığının Kanıtlanamaması

  13/255

   

  Yıllık İzin Mazeret Vb. Nedenlerle Hakkaniyet İndiriminin Yapılmasının Gerekmesi

  13/302

   

  Yıllık İzin Ücretinin İzne Çıkıldığında Ödenen Yıllık İzin Ücretinden Farklı Olması

  13/256

   

  Yıllık İzine İlişkin Tis Hükmünün Yorumu İçin Yorum Davası Açılabileceği

  14/206

   

  Yıllık İzne Çıkan İşçinin İzne Başladığının Ertesi Günü İşyerine Gelip İstifa Dilekcesi Vermiş Olmasının Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olması

  15/345

   

  Yıllık İznin Başlatmama Tarihinde Doğacağı

  16/283

   

  Yıllık Ücretli İzin Alacağından Taktiri İndirime Gidilemeyeceği

  14/204

   

  Yıllık Ücretli İzin Alacağının İş Sözleşmesi Devam Ederken İstenemeyeceği

  14/206

   

  Yıllık Ücretli İznin Alacağa Dönüşmesi Nedeniyle Yasal Faiz Uygulanacağı

  15/295

   

  Yıllık Ücretli İznin Hesabında Çalışılmayan Sürelerin Dikkate Alınamayacağı

  14/226

   

  Yıllık Ücretli İznin Hesabında Daha Önce Kıdem Tazminatı Ödenerek Tasfiye Edilen Sürelerin Dikkate Alınamayacağı

  14/235

   

  Yönetim Hakkının Kötüye Kullanılamayacağı

  14/245

   

  Yönetmelik Hükümlerinin Objektif Ve Genel Olarak Uygulanıp Uygulanmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi

  13/297

  Z

  Zaman Aşımı Defi

  16/291

   

  Zararın Oluşumunda İşverenin Kusurunun Olup Olmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi

  16/234

   

  Zararın Otuz Günlük Ücreti Aşıp Aşmadığının Belirlenmesi

  14/302

   

  Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı

  15/360

   

  Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı Niteliğini Taşıdıkları Halde Kayıt ve Tescil Yaptırmayanlar

  15/358

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ