• V. Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu Çağrısı

  Yayın Kurulu

  V. SOSYAL HAKLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMUnu
  Uludağ Üniversitesi İİBF ÇEEİ Bölümü Düzenliyor
  31 Ekim / 1-2 Kasım 2013

  Sempozyum web sayfası: http://www.sosyalhaklar.net/
  Sempozyum ileti
  şim adresi: sosyalhaklar2013@gmail.com

  Sosyal haklar karşıtı neoliberal yaklaşım ve uygulamaların sistemli biçimde sürdürülmesinin ve sosyal devletin geleneksel kazanımlarının yok edilmesinin, Dünya’da ve Türkiye’de çalışma yaşam ve ilişkilerini, sendikaları, sosyal hakların tüm öznelerini doğrudan olumsuz etkilemesi, “insan hakları olarak sosyal haklar”ı, evrensel ilkeleri temelinde disiplinlerarası bir yaklaş ımla bilimsel düzeyde inceleyip tartışma ve sosyal haklar bilgi ve bilincini geliştirme ihtiyacını daha da artırdı.

  Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin sendikaların desteğiyle düzenlediği Sosyal Haklar Sempozyumlarının, uluslararası düzeydeki ilki 22–23 Ekim 2009 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’nde, ulusal düzeydeki ikincisi 4-6 Kasım 2010 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi’nde, ana teması “Sosyal Şartta Ayrımcılık Yasağı ve Türkiye” olan uluslararas ı düzeydeki üçüncüsü 25–26 Ekim 2011 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi’nde ve ulusal düzeydeki dördüncüsü de, “Türkiyede Grevler, Eylemler ve Direnişler” ana temasıyla, 18–19 Ekim 2012 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

  Uluslararası düzeydeki beşinci Sempozyumu ise, öncekiler gibi disiplinlerarası bir yaklaşım ve katılımla, 31 Ekim / 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde Uludağ Üniversitesi düzenlemektedir.

  Sosyal Haklar Sempozyumlarına, insan hakk ı olarak sosyal hakların “disiplinlerarası” niteliği ve “bölünmezliği yaklaşımı temel olmaktadır. Sempozyumlar; sosyal politika, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iş hukuku ve sosyal güvenlik, anayasa hukuku, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, felsefe, sosyoloji, iktisat, sosyal hizmetler, iletişim, tıp (halk sağl ığı), psikoloji gibi farklı disiplinlerde çalışan akademisyenler ile uzman, sendikacı ve uygulayıcıların bir araya gelerek bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaştıkları, sosyal hakların çeşitli boyutlarını, teorik ve pratik yönlerini farklı bakış açılarıyla tartıştıkları, disiplinlerarası bir yıllık buluşma niteliğinde gerçekleşmektedir.

  Sempozyumlara sunulan bildiriler, özet ve tam metin olarak iki aş amada Bilim Kurulu üyesi akademisyenlerce değerlendirilip Sempozyum öncesinde Kitap olarak yayınlanmaktadır.

  Etkin ve işlevsel sosyal devletin gerçekleştirilmesine olanak ve ortam sağlayan bilimsel bir platform olması hedeflenen Sempozyumlarda; bir yandan sosyal hakların “teorik ve pratik” boyutları nın, tarihsel ve güncel yönlerinin, bu alandaki gelişme ve yetersizliklerin, hukuk ve uygulamadaki sorunları kapsayan bütünsel bir yaklaşımla insan hakları perspektifinden ele alınması; öte yandan da yeterince bilimsel araştırma, inceleme ve yayın konusu olmayan sorunlara yönelik yeni ve özgün inceleme ve alan araştırmalarının özendirilmesi amaçlanıyor.

  Öncekiler gibi akademisyen ve sendikacıların katıldığı “forum” nitelikli bir genel tartışma oturumuyla sona ermesi öngörülen V. Sempozyuma sunulacak bildiriler için belirlenen ana konu başlıkları şunlardır:

       Kuramlar, Öğretiler, Düşünsel Akımlar ve Sosyal Haklar

       Küreselleşme, Sosyal Haklar ve Sosyal Hak İhlalleri

  Sosyal Haklarda Yeni Sorun Alanları

        Elverişsiz Durumdaki Gruplar ve Türkiye’de Sosyal Haklar Kadınlar ve Sosyal Haklar / İhlaller

       Sosyal Hakların Doğrudan Uygulanabilirliği ve Yargılanabilirliği Sorunu: Öğreti, Yargı Kararları ve Uluslararası Denetim Organlarının Kararları

       Sosyal Hakların Uluslararası Korunması Yöntemleri ve Türkiye Sosyal Haklarda İnsan Hakları Eğitimi

       Uluslararası Sendikalar ve Türkiye’de Sosyal Haklar / İhlaller Bazı Sosyal Haklar ve Uygulamada Durum

       Sosyal Hak ve Çıkarları   Korumaya, Geliştirmeye ve Gerçekleştirmeye

       Yönelik Bireysel ve Toplu Mücadeleler: Grevler, Eylemler ve Direnişler

  “İngilizce” bildirilerin de sunulabilece ği V. Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu’nun ana teması; gerek ulusal ve uluslararası, gerekse hukuk ve uygulama boyutlarıyla, “Sendikal Hak ve Özgürlükler”dir. Bu ana tema çerçevesinde; genel olarak örgütlenme, toplu pazarlık ve toplu eylem hakları alanlarındaki uluslararası gelişmelere ve özel olarak da çeşitli ülkelerde kamu görevlilerine yönelik sendikal hak ve özgürlüklerle ilgili düzenleme ve uygulamaların incelenmesine, tartışılmasına ve değerlendirilmesine yer verilmesi öngörülmektedir.

  Sempozyumun amaç, ilke ve işlevleri; hukuksal çerçevesi; konu başlıklarının ayrıntıları; ana teması; bildiri özet ve tam metin yazım kuralları ve değerlendirme ilkeleri konularında geniş açıklamalar web safyasında vardır.

  V. SHUS Takvimi

  Sempozyum duyurusu ve bildiri özeti gönderilmesi için çağrı yapılması      04 Aralık 2012
  Özet gönderilmesi için son gün        04 Şubat 2013

  Kabul edilen özetlerin duyurusu ve bildiri tam metinlerininc gönderilmesi için çağrı yapılması     

  04 Mart 2013
  Tam metinlerin gönderilmesi için son gün    15 Mayıs 2013
  Kabul edilen tam metinlerin duyurusu      01 Temmuz 2013
  Sempozyum program duyurusu

  23 Eylül 2013

  Sempozyum kitabının yayımlanması

  10 Ekim 2013

  Sempozyumun yapılması

  31 Ekim – 01/2 Kasım 2013

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ