• Uluslararası Sosyal Politika (Editör: Pir Ali KAYA)

  Pir Ali Kaya

  img2 

   


   

   

  ·       Uluslararası Sosyal Politikanın Kavramsal Çerçevesi ve Metodolojisi Üzerine Bir Not /Pir Ali Kaya

  ·       Sosyal Politika İçin Sosyal Bilimler/ Herbert J. Gans (Çev: Hüseyin SEVGİ)

  ·       ILO ve Uluslararası Çalışma Normları: ILO’nun Kuruluşu, Yasal Statüsü, Kabul Ettiği Normlar ve Denetim Mekanizması/Pir Ali Kaya

  ·       Uluslararası Sosyal Politika Bağlamında Uluslararası Çalışma Örgütünün Bildirgeleri/ Recep Kapar

  ·       Uluslararası İşçi Örgütlerinin Tarihsel Gelişimi, Faaliyetleri ve Üye Yapıları /Banu Uçkan

  ·       Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Sendikal Hareket: Yeniden Örgütlenme Arayışları ve Yeni Enternasyonalizm Söylemi/Ceyhun Güler

  ·       Küresel Çerçeve Sözleşmeler /M. Hakan Koçak

  ·       Avrupa Birliği Sosyal Politikası: Roma’dan Lizbon’a Doğuşu, Gelişimi ve Bugünü /Aziz Çelik

  ·       Avrupa Konseyi Sosyal Şartlar Sistemi /Aziz Çelik

  ·       Uluslararası Emek Göçü: Göç Kavramı, Türleri, Nedenleri Ve Sonuçları /Çağla Ünlütürk Ulutaş ve Handan Kumaş

  ·       Uluslararası Emek Göçü: Uluslararası Emek Göçünün Boyutları / Handan Kumaş ve Çağla Ünlütürk Ulutaş

  ·       Sendikal Hakların Uluslararası Kaynakları /Murat Özveri

  ·       Ücretli Yoksullar /Verda Canbey-Özgüler

  ·       Çokuluslu Şirketler ve Çalışma Standartlarının Özelleştirilmesi/Deniz Kağnıcıoğlu

  ·       Çalışma Hayatında Ayrımcılık: Ayrımcılık Kavramı Türleri ve Ayrımcılığın Yasaklanmasına İlişkin Uluslararası Düzenlemeler/Pir Ali Kaya

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ