• Ulusal Varlık Fonları ve Türkiye Uygulaması

  Aziz KONUKMAN, Orhan ŞİMŞEK

  Öz: Son yıllarda sayıları hızla artan Ulusal Varlık Fonları (UVF’ler), devletin kontrolünde olan ve çeşitli makroekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzerine kurulan şirketlerdir. Bu fonlar daha çok petrol gelirleri olan ya da petrol dışı ihracat fazlaları olan ülkelerin kullandığı bir araçtır. Ancak son yıllarda herhangi bir doğal kaynak geliri ya da ihracat fazlası olmayan ülkelerin de UVF kurduğu görülmektedir.

  Bu çalışmada, ilk olarak kısa bir tarihsel arka plan verilmiştir. Ardından ulusal varlık fonlarının sınıflandırılması ve küresel ekonomideki yerleri incelenmiştir. Daha sonra, bir ulusal varlık fonu türü olarak son yıllarda yükselişe geçen ulusal kalkınma fonlarının işlevleri konu edinilmiştir. Son olarak ise yeni kurulan Türkiye Varlık Fonu (TVF) üzerine bir değerlendirme yapılmış ve çalışmanın önceki bölümlerinde yapılan sınıflandırma doğrultusunda TVF’nin hangi tür ulusal varlık fonu olduğu üzerine tartışılmıştır.

  Anahtar Kelimeler: Ulusal Varlık Fonları, Devlet, Kalkınma, Küreselleşme JEL Kodları: F30, F50, H10

  Sovereign Wealth Funds and Turkeys Practice

  Abstract: Sovereign Wealth Funds (SWFs), which have grown rapidly in recent years, are companies under state control and based on the achievement of various macroeconomic objectives. These funds are mostly used by countries with petroleum incomes or non-petroleum exports. However, in recent years, it has been observed that SWFs was established in countries where there is no natural resource income or export surplus.

  In this study, firstly, a brief historical background was given. Then, the classification of SWFs and their location in the global economy are examined. Later, we focused on the functions of the sovereign development funds that have risen in recent years as a wealth fund type. Finally, an assessment was made on the newly established Turkish Wealth Fund (TVF) and it was discussed what type of sovereign wealth fund TVF had in the previous section of the study.

  Keywords: Sovereign Wealth Funds, State, Development, Globalization JEL Codes: F30, F50, H10

  Tarihsel Arka Plan 

  Kapitalizm var olduğundan beri ekonomide devlet müdahaleciliği önemli bir konu olarak iktisat siyasası gündemini oluşturmaktadır. Devletin üstlendiği roller, üstlenmesi gereken roller veyahut çekilmesi-bırakması gereken roller bu gündemin odak noktasıdır. Kapitalizm dahilindeki devletin rolü tartışmaları da kapitalizm içi türleşme durumunu ortaya çıkarmıştır: Bir yandan devletin ekonomide asgari rol üstlenmesi düşüncesi odaklı liberal kapitalizm, bir yandan devletin düzenleyici ve özel sektör ile işbirliği içinde olduğu düzenleyici kapitalizm-sosyal demokrat kapitalizm, öte yandan da devletin ekonominin temelini oluşturduğu ve piyasada hem girişimci hem de düzenleyici unsur olarak yer aldığı devlet kapitalizmi.

  Yirminci yüzyılın ikinci ve üçüncü çeyreklerini kapsayan yaklaşık 50 yılı devlet müdahalesinin ve devlet müdahalesini öneren Keynesyen iktisadın görece hakimiyeti ile geçen yıllardır. Başta 1929 büyük buhranı olmak üzere, serbest piyasa kapitalizminin iyi işlemediğine yönelik eleştirel görüşleri ön plana çıkaracak gelişmeler yaşandı. Birçok ülke korumacı, içe dönük sanayileşmeci hamleleri benimserken, bir yandan da Sovyetler Birliği’nin planlamacı anlayışını kapitalizme eviren gelişmeler yaşandı. Bu eğilimler İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra daha da arttı ve 1970’lerin sonuna kadar sürecek olan kapitalizmin altın çağı, bu savaş sonrasında oluşan yeni dünya düzeni ekseninde başlamış oldu. Bu sürece altın çağ denmesini Bresser-Pereira (2010: 26-27), dört temel faktöre bağlamaktadır: Keynesyen iktisadi yaklaşım, gelir dağılımın kısmen iyileşmesi, fordist birikim rejimi ve işletmelerin kontrolünün daha verimli hale getirecek profesyonel yöneticilere bırakılması. Bu unsurlar, hem kapitalist dünyanın büyüme oranlarının yükselmesini hem de refahın artmasını beraberinde getirdi. Genel olarak düzenleyici/düzenlenmiş kapitalizm olarak nitelenen bu süreç, İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayan Pax-Americana döneminin hakim kapitalist rejimi haline geldi. Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde sosyal demokrasi bağlamında vücut bulan bu sistem her ne kadar ABD üzerinden gelişse de, ABD’nin devlet müdahaleciliği anlayışından daha geniş, emek süreçlerinin daha güçlü ve refah programlarının daha iyi olmasıyla birlikte düzenleyici kapitalizmin merkezi olarak nitelenebilir. Bunun dışında Doğu’da Japonya, Güney Kore gibi ülkeler de “kalkınmacı devlet” adı altında devlet öncülüğünde sanayileşme politikalarını benimsedi ve düzenleyici kapitalizmin farklı bir biçimi olarak dünya ekonomisinde yerini aldı. Refah programları bağlamında görece Batı Avrupa ülkelerinden daha zayıf durumda olan bu ülkeler, özellikle de Japonya, ekonomik bağlamda güçlü birer ülke oldular (Bresser-Pereira 2010; Kotz, 2015: 31).

  Ancak 1970’li yıllarda yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler, bu sürecin de tartışılır hale gelmesine neden oldu. OPEC’in petrol fiyatlarını artırması ve bunun getirdiği maliyet enflasyonu ile yüksek işsizlik, kar oranlarının düşme eğilimi de üzerine eklendiğinde Fordist birikim rejiminin ve hakim Keynesyen politikaların krize girmesini beraberinde getirdi. Bu çöküşe tepki olarak, ABD ile İngiltere’nin öncülüğünde neoliberal paradigmaların ve esnek üretim biçimini temsil eden post-fordizmin yükselişi ekseninde devletin ekonomideki rolünün yeniden tanımlanacağı bir süreç başladı. Böylelikle sosyal refah devleti anlayışı geri plana itildi. Yeni süreç gelişmiş, sanayileşmiş ülke sermayelerinin dünya üzerinde dağılımını engelleyecek tüm mekanizmaların lağvedilmesi ve bu çerçevede devletin ekonomideki müdahalesinin asgariye düşmesini öngörüyordu. Sermayenin yayılmacı eğilimi ve bu doğrultuda üretimin dünya coğrafyasına yayılarak üretimin merkezsizleşmesi süreci küreselleşme olarak adlandırılmaya başlandı.

  Tüm iktisadi, sosyal ve yönetsel alanları kapsayan bir süreç olarak neoliberal paradigmalar, reel sosyalizmin çözülmesi ve kapitalist bloğun küreselleşmenin de etkisiyle giderek güçlenmesi ile piyasanın devlete karşı bir zaferi olarak okunmuştur. Minimal devlet söylemi altında gerçekleştirilen özelleştirme ve deregülasyon uygulamaları çerçevesinde, Keynesyen refah devleti geride kalmış ve temel amaç devletin ekonomiden çekilmesi olmuştur (Şimşek, 2017: 51).

  Neoliberal politikaları simgeleyen Washington Uzlaşması çerçevesinde yürüyen bu süreç, devlete minimal rol biçse de, diğer yandan özellikle Doğu Asya’da kalkınmacı devlet uygulamaları sürmekteydi. Başta Güney Kore olmak üzere, Doğu Asya coğrafyasındaki ülkeler, yeni sistemle kendi özgün politikalarını sürdürerek birleştiler. Bununla beraber neoliberalizmin hakimiyeti ile eş zamanlı bir şekilde piyasalaşma reformları yürüten Çin ise sosyalist piyasa ekonomisi altında bir iktisadi yapı benimsemiş durumdaydı. Dolayısıyla, söz konusu ülkelerde devletin ekonomide minimalize edilmesi söz konusu değildi. Hem bu örnekler hem de ekonomik bağlamda tam anlamıyla elde edilemeyen başarılar ve kriz ortamı, neoliberalizmin de kendini yeniden düzenlemesini beraberinde getirdi. Washington Uzlaşması’nın 1990’ların sonunda ortaya çıkan, genişletilmiş ve revize edilmiş hali olarak nitelenebilecek Post-Washington Uzlaşması, devlet-piyasa ilişkisini yeninden tanımladı. Piyasa dostu ve etkin devlet stratejileri ile devlet ve piyasanın birbirini tamamlayan iki unsur olarak görülmesi benimsendi. Bir anlamda devletin geri çağrılması olarak nitelenecek bu durum, devletin düzenleyici kurumları ve politika araçlarıyla ekonomide katalizör görevini üstlenmesi anlamına geldi.

  Görülüyor ki, yirminci yüzyılda, belki de kapitalizm-sosyalizm çekişmesinden daha çok kapitalizm içi çekişmeler gündem olmuştur. Çünkü her kriz her bunalım döneminde kapitalizm kendini yenileyerek yeni bir idari tarza bürünmüş ve bürünmektedir. Bu bağlamda, Hall ve Soskice (2001) tarafından geliştirilen Kapitalizm Türleri yaklaşımı da bu durumu iyi derecede ifade edebilir.

  Yirmi birinci yüzyıla gelindiğinde ise dünya genelinde kapitalizm algısında yeni eğilimler görülmektedir. Bir yandan Batı Avrupa’nın refah kapitalizmi diğer yandan ABD merkezli/Anglo-Sakson liberal kapitalizm kapitalist sistemde varlığını sürdürürken diğer yandan da Çin başta olmak üzere BRICS ülkelerinin ekonomi politikasını ifade eden devlet kapitalizmi yükselişe geçmiştir (O’Brien ve Williams, 2016: 91). Devletin başat unsur olarak ekonomide yer aldığı bu sistem küreselleşme ile uyumlu çalışması neticesinde yirmi birinci yüzyılın kapitalist küreselleşmesine yeni bir boyut getirmiştir. Özellikle 2008 krizi ile yükselen bu sistem, devletin Batı’da re-regülasyon uygulamaları gerçekleşirken Doğu ve Güney’de devletin girişimci olarak küresel ticaret ve finans sistemlerine eklemlendiği bir müdahalecilik anlayışını ifade etmektedir.

  Bu müdahalecilik anlayışı küreselleşmenin beraberinde getirdiği finansallaşma olgusuyla da pekişmiştir. Devletler çeşitli amaçlarla ulusal varlık fonu (UVF) olarak nitelenen, devlet mülkiyetli kurumlar oluşturmaya başlamıştır. Kapitalizm ve devlet ilişkisi bağlamında devletler her dönem çeşitli iktisadi müdahale araçları oluşturuyor olsa da, iktisadi bütünleşmenin görülmedik düzeyde yüksek olduğu ve ulus-devletlerin geri planda kaldığının iddia edildiği bir süreçte UVF’lerin yükselişi dikkat çekicidir.

  Ulusal Varlık Fonları: Tanım, Türleri ve Küresel Ekonomideki Yerleri

  Tarihsel bağlamda devletler özellikle reel sektörlerde kamu işletmeleri ile yatırımlar yaparak ekonomik alanda faaliyet gösterirken, finansal küreselleşme ile birlikte “çağa ayak uydurma” gayesi sonucunda UVF’ler gibi şirketleri aracılığıyla yatırım yapma yoluna gitmektedir. Braunstein (2014) gibi yazarlar, UVF’lerin merkantilist dönemlerdeki devlet kontrolündeki yatırım aracıyla benzeştiğini ifade etse de, hem dünya ekonomisindeki küreselleşme eğilimleri hem de ülkelerin ekonomi politikalarındaki değişimler, bu araçları bir yenilik simgesi olarak nitelemeyi de kolaylaştırmaktadır.

  Castelli ve Scacciavillani (2015: 9)’ye göre bu yenilik, UVF’lerin devlet mülkiyetinde olduğu halde finansal piyasalarda bir özel şirket gibi hareket etmesidir. Dolayısıyla özel finansal kurumlar gibi yatırım amaçları, stratejileri ve uygulamaları olan ve kar güdüsü ile hareket eden UVF’ler aslında neoliberal küresel kapitalizm sınırları içinde devletin dizaynının bir biçimidir.

  Devletin küreselleşmesi ve finansal sistemle bütünleşme stratejisinin bir aracı olan UVF’ler, bir anlamda küreselleşmenin yönünü değiştiren bir gerçeklik olarak da ifade edilebilirler. Neoliberalizmin yirminci yüzyılın son çeyreği itibariyle savunduğu minimal devlet anlayışının özellikle 1990’lardaki istikrarsızlıkları ve Doğu Asya örneğinde olduğu gibi devlet öncülüğünde kalkınmanın işlevselliği, devlet piyasa karşıtlığı yerine piyasa dostu, etkin devlet kavramları altında devletin ve piyasanın birbirini tamamlayan iki unsur olarak işlemesini ön plana çıkardı. Batı’nın devleti piyasaya dahil etme stratejisi bu şekilde sürerken bir yandan da 2000’li yıllarda Çin’in başını çektiği Doğu ve Güney ülkeleri ya da daha spesifik olarak “gelişen ülkeler”, küreselleşmeyle uyumlu devlet kapitalizmi modelleri altında yüksek büyüme oranları sağlamaya başladı. Bunun sonucu olarak da devlet aygıtı küresel düzeyde kendi mülkiyetindeki şirketlerle rekabet ortamına dahil olmuş oldu. Böylelikle, bir yandan üretimin merkezsizleşmesi süreci, diğer yandan da artan finansallaşma eğilimleri sonucunda, devlet sadece üretim sisteminde değil finans sisteminde de yatırımcı olarak yer almaya başladı. Bunun da aracı ulusal varlık fonları oldu.

  UVF’ler başta finansman kaynakları olmak üzere diğer yatırım araçlarından çeşitli farklılıklar göstermektedir. Çizelge 1 UVF’ler ile benzer kurumlar arasındaki farklılıkları sergilemektedir. UVF’ler hem yükümlülükleri net bir şekilde tanımlanan devlet mülkiyetli emeklilik fonlarından hem de temel amacı üretim veya hizmet dağıtımı ile dış yatırımlara yönelme olan devlet mülkiyetli şirketlerden farklıdır. UVF’ler genelde dış yatırım portföylerini içeren menkul kıymetlere odaklanmaktadır. Bununla birlikte UVF’ler sadece devlet kontrolündeki varlıklardan değil hedge fon ile özel sermayeden de farklılaşmaktadır (Meng, 2015: 211).

   


  [1] * Makale Geliş Tarihi: 05.06.2017

  [2] ** Prof. Dr., Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

  [3] *** Yrd. Doç. Dr., Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

  Çizelge 1. UVF’lerin diğer kurumlarla karşılaştırılması

  Kurum türü

  UVFler

  Geleneksel devlet emeklilik fonları

  Para Yönetim

  Kurumları

  Devlet mülkiyetli şirketler

  Özel

  sermayeli fonlar

  Hedge Fonlar

  Mülkiyet

  Genel hükümetler (Hem merkezi hem yerel ya da kraliyet aileleri)

  Emeklilik sahibi

  Merkezi Hükümet

  Merkezi Hükümet, Yerel Kamu kuruluşları

  Özel

  Özel

  Fon Kaynağı

  Döviz rezervi, hammadde gelirleri gibi çeşitli kaynaklar

  Emeklilik sahibinin bağışları

  Döviz rezervleri

  Devlet transferleri, kendi gelirleri

  Özel (uluslararası)

  Özel (uluslararası)

  Yatırım amaçları ve davranışları

  Makro istikrar, nesiller arası refah aktarımı, emeklilik rezervleri ve kalkınma

  Yaşlılık harcamaları

  Güvenlik ve anti enflasyon

  Değer arttırma, stratejik ve siyasi yatırım

  Kar maksimizasyonu

  Kar

  maksimizasyonu

  Yatırım Portföyü

  Finansal portföyler, alternatif varlıklar ve doğrudan yatırımlar

  Finansal portföyler

  Finansal portföyler

  Temel olarak reel varlıklara yatırım

  Belirlenen yatırım hedefleri

  Finansal portföyler

  Yatırım ufku

  Orta-uzun dönem

  Orta-uzun dönem

  Kısa-orta dönem

  Uzun dönem

  Orta-uzun dönem

  Kısa-orta dönem

  Devlet kontro

  Tamamen

  Belirsiz

  Tamamen

  Tamamen/

  az/çok

  Yok

  Yok

  Açıklık

  Sınırlı

  Şeffaf

  Asgari

  Sınırlı

  Sınırlı

  Sınırlı

  Meng, 2015: 212

  OECD (2008: 118)’ye göre UVF’lerin finansmanı öncelikli olarak döviz kuru rezervleri, petrol gibi kıt kaynakların satış gelirleri olmak üzere genel vergi ve diğer gelirler ile de sağlanabilmektedir. UVF, varlık çeşitliliği, rezervleri yüksek getiri alacak şekilde kullanmak, gelecek için emeklilik geliri yaratmak, doğal kaynakların tükenmesi ihtimaline karşılık gelecek nesiller için tasarruf yaratacak yatırımlar yapmak, sanayileşmeyi ilerletmek ve fiyat istikrarını sürdürmek ile çeşitli stratejik ve siyasi hedefleri de gerçekleştirmek ya da gerçekleşmesine yardımcı olmak bağlamında amaçlara sahiptir. Bu bağlamda, Beck ve Fidora (2008: 349), ulusal varlık fonlarını genel bağlamda ulusal devletlerin yabancı varlıklarını yani dövizlerinin bir kısmını yöneten kamu yatırım şirketleri olarak tanımlamaktadır. UVF’lerin çerçevesini çizen Santiago İlkelerinde UVF şu şekilde ifade edilmektedir (IWG, 2008: 3):

  “Ulusal Varlık Fonları (UVF), genel hükümete ait özel amaçlı yatırım fonları veya düzenlemelerdir. Genel hükümet tarafından makroekonomik amaçlarla oluşturulmuş olan UVF, mali hedefleri gerçekleştirmek için varlıkları elinde bulundurur, yönetir veya yabancı finansal varlıklara yatırım yapmayı içeren bir dizi yatırım stratejisi istihdam eder. UVF'lerin çeşitli yasal, kurumsal ve yönetişim yapıları vardır. Mali istikrar fonları, tasarruf fonları, yedek yatırım şirketleri, kalkınma fonları ve açık emeklilik yükümlülüğü olmaksızın emeklilik fonları içeren heterojen bir gruptur… UVF, parasal otoritelerin geleneksel ödemeler dengesi veya para politikası amaçlarıyla tuttuğu döviz varlıklarını, geleneksel anlamda devlet teşebbüslerini (KİT'ler), devlet çalışanlarının emeklilik fonlarını veya bireylerin yararına yönetilen varlıkları hariç tutmaktadır.”

  Bununla birlikte Sovereign Wealth Fund Institute’de ise UVF şöyle tanımlanmaktadır (http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund/) :

  “Bir ulusal varlık fonu, genel olarak ödemeler dengesi fazlalarından, resmi döviz kuru işlemlerinden, özelleştirme gelirlerinden, devletin transfer ödemelerinden, mali fazlalardan ve doğal kaynak ihracı sonucunda elde edilen hasılat ile kurulan devlet mülkiyetindeki bir yatırım fonu veya varlıktır.”

  UVF’ler, makroiktisadi amaçlar doğrultusunda IMF (2008)’ye göre beşe ayrılmaktadır: İstikrar Fonları, Tasarruf Fonları, Rezerv Yatırım Fonları, Kalkınma Fonları ve Emeklilik Rezerv Fonları (Çizelge 2).

   

  Çizelge 2. Makroiktisadi Amaçlar Bağlamında Ulusal Varlık Fonları Türleri

  Ulusal Varlık Fonu Türü

  Açıklama

  İstikrar Fonları

  Bütçeyi ve genel olarak ekonomiyi fiyat dalgalanmaları ve şoklardan korumaya yönelik fonlardır. Örnek: Şili İktisadi ve Sosyal İstikrar Fonu, Rusya Petrol İstikrar Fonu

  Tasarruf Fonları

  Ulusal tasarrufları yatırıma dönüştürürerek gelecek nesillerin refahını arttırmayı amaçlayan fonlardır. Örnek: Abu Dabi Yatırım Otoritesi, Rusya Ulusal Varlık Fonu, Libya

  Rezerv Yatırım Fonları

  Rezervleri arttırmaya odaklı fonlardır. Örnek: Çin, Güney Kore, Singapur

  Kalkınma Fonları

  Ülkenin potansiyel üretimini arttıracak sanayi politikaları ve sosyoekonomik projelere kaynak sağlama amaçlı fonlardır. Örnek: Birleşik Arap Emirlikleri Mubadala, İran Ulusal Kalkınma Fonu

  Emeklilik Rezerv Fonları

  Hükümetin olası borçlarına kaynak sağlayan fonlardır. Örnek: Avusturalya, İrlanda, Yeni Zelanda Fonları

  IMF (2008; 2013)’den yararlanılarak oluşturulmuştur.

   

  Çizelge 2’de makroiktisadi amaçlar bağlamında UVF türlerine verilen örnekler dışında, bazı ülke UVF’leri-özellikle de doğal kaynak zengini ülkelerde- birden fazla türde amaca sahip olabilir. Örneğin Azerbaycan, Bostwana, Trinidad&Tobago ve Norveç fonları hem istikrar hem de tasarruf fonu olarak işlev görürken, Avusturalya Future Fund hem tasarruf hem emeklilik rezerv fonu, Kazakistan UVF’si ise istikrar, tasarruf ve kalkınma fonu olarak işlev görmektedir (IMF, 2013).

  UVF’lerin temel amaçları daha detaylı bir biçimde Çizelge 3’te verilmiştir. Buna göre temel anlamda üç hedef üzerinde hareket eden fonlar, daha sonrasında özel amaçlarla yatırım faaliyetlerine yönelmektedirler. UVF’lerin temel üç hedefi, sermaye birikimini maksimize etme, iktisadi istikrar ve iktisadi kalkınma konularında ülke politikalarını kolaylaştırma ve uygulamadır. Bu bağlamda Çizelge 2’de verilen UVF türlerini Çizelge 3’teki amaçlara göre tasnif etmek gerekirse, tasarruf, rezerv yatırım ve emeklilik rezerv fonları sermaye birikimi maksimizasyonu doğrultusunda çalışan UVF’ler, istikrar fonları ise ülke ekonomisinin iç ve dış şoklara karşı korunmasını sağlamak için yani iktisadi istikrar için çalışan UVF’ler, kalkınma fonları ise ulusal iktisadi ve sosyal kalkınma hedefiyle çalışan UVF’lerdir.

  Çizelge 3. Ulusal Varlık Fonlarının Makroiktisadi Amaçları

  İktisadi Hedefler

  Özel Hedefler

  Açıklama

  Örnekler

  Sermaye Maksimizasyonu

  Büyüme ve ulusal refahın korunması için risk uyumlu bir sermaye altyapısı oluşturmak

  Nesillerarası refah dengesi

  Yenilenemez kaynakları çeşitli finansal varlıklara dönüştürerek ileriki nesillere aktaran yatırımlar yapılması

  NBIM,

  Kuveyt Yatırım Otoritesi

  Gelecek yükümlülüklerinin finanse edilmesi

  Gelecekteki yükümlülükleri finanse etmek için sermayenin reel değerinin korunması ve artırılması

  Avusturalya Gelecek Fonu,

  Yeni Zelanda Süper Fon

  Rezerv Yatırımları

  Yüksek getiri potansiyeli olan uzun dönemli yatırımlara çeşitli finansal stratejilerle yönelme ve böylelikle aşırı rezervleri elde tutmanın negatif maliyetini minimize etme

  Çin Yatırım Şirketi

  Kore Yatırım Şirketi

  İstikrar

  Makroiktisadi yönetim ve ekonomik iyileşme

  Mali istikrarın sağlanması

  Ekonominin iç ve dış şoklardan korunması için çeşitli mali araçların kullanılması

  Şili Ekonomik ve Sosyal İstikrar Fonu

  Döviz kurunun dengelenmesi

  Fon kaynaklarının kısa dönemde büyük sermaye girişleri ve çıkışlarının dengelenmesi için kullanılması ve varlık fiyat balonlarını, fiyat dalgalanmalarını önlemek

  Rusya Rezerv Fonu

  Döviz kurunun diğer ihracat faaliyetlerine izin verecek bir seviyede tutulmasını sağlamak için, fonun yerel ekonomiye giren sermaye miktarını uzun vadede yönetmek için kullanılması

  Meksika Petrol Gelir İstikrar Fonu

  İktisadi Kalkınma

  Ülkenin uzun dönem üretkenliğinin sağlanması için yatırımlar

  Altyapıya yatırım

  Ulaşım, su, haberleşme ve benzeri önemli sektörlerde ulusal sermayeyi artırıcı yatırımlar

  Nijerya Altyapı Fonu

  Sosyal altyapı yatırımları

  Beşeri sermayeye ve onu geliştirecek kurumlara yatırımlar-eğitim, sağlık yatırımları

  Mubadala Kalkınma Şirketi

  Sanayi politikası izlemek

  Tek bir kaynağa bağımlılığı azaltmak için çeşitlendirilmiş bir ekonomi oluşturmak. Belirli sektörlerde üretkenliği artırmak için hükümetlerin resmi ve stratejik çabaları

  Temasek

  BPI (Fransa)

  PWC, 2015

  Söz konusu amaçlar doğrultusunda kalkınma fonları daha çok ulusal yatırımlara yönelmekle beraber diğer amaçlara sahip fonlar, ulusaşırı yatırımlar gerçekleştirmektedir. Geçmişi 1950’lere dayanan UVF’ler 2000’li yıllar ve özellikle 2008 krizi sonrası küresel ekonomide söz sahibi olmaya başlamışlardır. Modern anlamda ilk UVF1, 1953 yılında Kuveyt tarafından kurulan petrolden elde edilen gelirleri yatırıma dönüştürmek ve ülkenin petrol kaynaklarına olan bağımlığını azaltmak gibi amaçlara sahip olan Kuveyt Yatırım Otoritesi’dir. Daha yeni UVF’ler ise daha çok gelişmekte olan ülkelerin elde ettiği döviz rezervlerinin finansmanıyla kurulmuştur (Beck ve Fidora, 2008: 349). Ancak yine de başta petrol olmak üzere doğal kaynakların finansmanıyla işleyen UVF sayısı da azımsanmayacak kadar yüksektir. Çizelge 4’ten görülebileceği üzere Şubat 2017 itibariyle varlıkları bağlamında dünyanın en büyük 25 UVF’nin 15 tanesi petrol ve doğalgaz gibi kaynak gelirleriyle finanse edilmekte olup bu fonlara sahip ülkelerin çoğunluğu ise Körfez Ülkeleri olarak nitelenen ülkelerdir. Mamul dışı kaynaklardan finansmana sahip olan UVF’ler ise daha çok ihracat fazlası veren ve bu bağlamda döviz rezervleri giderek artan Güneydoğu Asya ülkelerinin fonlarıdır.

  Çizelge 4. Varlıkları Bağlamında Dünyanın En Büyük 25 Ulusal Varlık Fonu

  Ülke

  Ulusal Varlık Fonu

  Varlık

  (milyar dolar)

  Kuruluş

  Fon Kaynağı

  Norveç

  Devlet Emeklilik Fonu-Küresel

  870.81

  1990

  Petrol

  Çin

  Çin Yatırım Şirketi

  813.8

  2007

  Mamul dışı

  BAE-Abu Dabi

  Abu Dabi Yatırım Otoritesi

  792

  1976

  Petrol

  Suudi Arabistan

  SAMA Foreign Holdings

  576.3

  -

  Petrol

  Kuveyt

  Kuveyt Yatırım Otoritesi

  592

  1953

  Petrol

  Çin

  SAFE Yatırım Şirketi

  474

  1997

  Mamul dışı

  Çin-Hong Kong

  Hong Kong Para Otoritesi Yatırım Portfolyosu

  456.6

  1993

  Mamul dışı

  Singapur

  Devlet Yatırım Şirketi

  350

  1981

  Mamul dışı

  Katar

  Katar Yatırım Otoritesi

  335

  2005

  Petrol ve Doğalgaz

  Çin

  Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu

  295

  2000

  Mamul dışı

  BAE-Dubai

  Dubai Yatırım Şirketi

  200.5

  2006

  Mamul dışı

  Singapur

  Temasek

  180

  1974

  Mamul dışı

  Suudi Arabistan

  Kamu Yatırım Fonu

  160

  2008

  Petrol

  BAE-Abu Dabi

  Mubadala Yatırım Şirketi

  125

  2002

  Petrol

  BAE-Abu Dabi

  Abu Dabi Yatırım Konseyi

  110

  2007

  Petrol

  Güney Kore

  Kore Yatırım Şirketi

  108

  2005

  Mamul dışı

  Avusturalya

  Avusturalya Gelecek Fonu

  91.1

  2006

  Mamul dışı

  Rusya

  Ulusal Refah Fonu

  72.2

  2008

  Petrol

  Libya

  Libya Yatırım Otoritesi

  66

  2006

  Petrol

  Kazakistan

  Kazakistan Ulusal Fonu

  64.7

  2000

  Petrol

  İran

  İran Ulusal Kalkınma Fonu

  62

  2011

  Petrol ve doğalgaz

  Kazakistan

  Samruk-Kazyna JSC

  60.9

  2008

  Mamul dışı

  ABD-Alaska

  Alaska Daimi Fonu

  54.8

  1976

  Petrol

  Brunei

  Brunei Yatırım Ajansı

  40

  1983

  Petrol

  Rusya

  Rezerve Fonu

  38.2

  2008

  Petrol

  Kaynak: http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/ (2017 Şubat itibariyle güncellenmiş veriler) Şubat 2017 itibariyle SWFI’de görünen 78 ulusal varlık fonunun toplam değeri 7, 409.74 milyar dolar

   

  Beck ve Fidora (2008: 349-350), UVF’ye sahip olan ülkeleri iki kategoride ele almıştır. Onlara göre UVF’si olan ülkelerden ilk grupta olanlar kaynak zengini ülkelerdir. Bu ülkeler yüksek petrol vb. ürün fiyatlarından faydalanan ülkeler olup, hem istikrar fonu hem de gelecek nesillere aktarım sağlayacak bir tasarruf fonu olarak işlev görmektedirler. Norveç, Abu Dabi ve Rusya gibi ülkeler ve fonları bu kategoride yer almaktadır. İkinci grupta olanlar ise Güneydoğu Asya ülkelerinin başını çektiği ihracat zengini ülkelerdir ve Singapur, Güney Kore ve Çin ile UVF’leri bu kategoride yer almaktadır.

  UVF’lerin dünya genelindeki sayılarına bakıldığında ise SWFI’ye göre, Şubat 2017 itibariyle faaliyette olan 78 adet UVF bulunmaktadır. Bunlardan en son faaliyete geçeni 2016 yılında kurulan Türkiye Varlık Fonu’dur. Türkiye Varlık Fonu dışında 2015 yılına değin faaliyete geçen fonların yüzde 45.60’ı 2000-2009 yılları arasında, yüzde 21.50’si ise 2010 ile 2015 yılları arasında kurulmuştur. Görüldüğü üzere, mevcut fonların çoğunluğu yirmi birinci yüzyıl itibariyle kurulmuştur (http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/). Diğer yandan, Alhashel (2015)’e göre, ilk UVF’nin 1953 yılında kurulmasıyla birlikte 2000 yılına kadar olan dönemde toplam UVF sayısı 23 iken, 2000-2013 arasında 49 UVF kurulmuştur. Ayrıca, sadece 2005-2012 arasında 32 civarında varlık fonu kurulmuştur. 2008 krizi sonrasındaki dört yılda varlık fonlarının değeri yüzde 59.1 oranında büyümüştür.

  Aslında küreselleşmenin en yoğun olarak gerçekleştiği yıllarda daha fazla UVF’nin kuruluyor olması bir tesadüf değildir. Ulus-devletler, küreselleşmenin ön plana çıktığı 1980’ler itibariyle küresel kapitalizmle bütünleşme doğrultusunda hareket etmiştir. Her ne kadar bu süreç en başlarda devletin arka plana itilmesi gibi görünse de, aslında devletlerin ortaya çıkan yeni düzende bir değişim içerisine girmiş olmasından kaynaklanmaktadır. UVF’ler de bu süreçte devletin küresel ve ulusal ekonomide yatırımcı olarak kullandığı bir araç olarak yükselişe geçmiştir. Liberal ekonomik düzen için bir tehdit olarak algılanmakta olan UVF’ler, başta Doğu ve Güney ülkeleri olmak üzere, dünya genelinde faaliyet alanını artırmaktadır (Şimşek, 2015).

  Her ne kadar finansal yatırım aracı olma nitelikleri ağır bassa da UVF’ler, küresel kapitalizmde devletlerin egemenlik ve güç kazanma bağlamında kullandıkları bir jeopolitik araç durumundadır. Öyle ki, Clark, Dixon ve Monk (2013), UVF’leri devlet egemenliği bağlamında kategorileştirmiştir: Postkoloniyal UVF, Rantiyer UVF, Üretici UVF, Territoryal UVF ve Ahlaki UVF. Bunlardan ilki olan postkoloniyal UVF Clark, Dixon ve Monk (2013: 36-37)’a göre, sermayesi ve gücü diğer ülkelere göre nispeten zayıflamış olan ülkelerin, devlet kapasitesini artırma ve ülkenin egemenlik açığını kısmen kapatmaya yönelik bir araç olarak kullandıkları UVF’lerdir. Bu UVF’lerin yatırımları aracılığıyla hem küresel kapitalizmde söz sahibi büyük ülkelerle hem de ulusötesi şirketlerle etkileşime geçme hedefi söz konusudur. Yazarlar bu tür UVF’ye Singapur Devlet Yatırım Şirketi’ni örnek olarak vermektedir. Clark, Dixon ve Monk (2013)’un kategorileştirmesinde ikinci UVF türü rantiyer UVF’dir. Daha çok doğal kaynakların satışı ile gelir elde eden kaynak zengini ülkelerin sahip olduğu bu UVF türü, ulusal egemenliğin geliştirilmesinde uzun vadeli güvenli bir ortam amacıyla kullanılmaktadır. Kuveyt Yatırım Otoritesi de bu tür UVF’ye örnek teşkil etmektedir (2013: 38-39). Bir diğer UVF türü ise üretici UVF’dir. Üretici UVF, stratejik bağlamda önemli olan sektörlere yatırım yapan ve neomerkantilist bir ulusal politik iktisat mantığında kullanılan, daha çok yüksek büyüme oranlarına sahip ülkelerin UVF’lerinin rolüne atfedilen bir türdür. Bu bağlamda yazarlar, en iyi örnek olarak, modern devlet öncülüğünde kalkınma/modern devlet kapitalizmi türünün en önemli öncülerinden olan Çin’in Çin Yatırım Şirketi adlı fonunu vermektedirler. Bu şirketin yatırımlarının daha çok ulusal kalkınmanın gerekleri doğrultusunda gerçekleşmektedir (Clark, Dixon ve Monk, 2013: 39-40). Devlet egemenliği bağlamında kategorileştirmenin dördüncü türü ise territoryal UVF’dir. Bu tür UVF’ler ulusal firmaların hem ülke içinde hem de küresel ekonomide rekabet gücü kazanmasını destekleyici faaliyetler yapmaktadır. Bir yanıyla üretici UVF’ye de benzeyen territoryal UVF, ulusal şirketlerin, küresel üretim süreçlerinde, ar-ge faaliyetlerinde ve küresel dağıtımda söz sahipliğini artırarak sürdürmesi amacıyla hareket eden bir fondur. Örnek olarak da Fransa’nın devletçi sanayileşme politika karakteristiğine uygun bir biçimde kurulan FSI verilmektedir (Clark, Dixon ve Monk, 2013: 39-40). Bu tür kategorileştirmenin beşincisi ise ahlaki UVF’dir.2 Daha çok gelecek nesillere iyi bir çevre ve refah aktarmak amacıyla çalışan fonlar olan ahlaki UVF’lere Avusturalya Gelecek Fonu ile Norveç Emeklilik Fonu verilebilir (Clark, Dixon ve Monk, 2013: 42-43).

  Görüldüğü üzere UVF’leri çeşitli şekillerde sınıflandırmak mümkündür. UVF’ler, hem makroiktisadi amaçları hem de siyasal bağlamda nitelikleri konusunda değerlendirilebilir. 

  Çizelge 5. 2000-2015 yılları arasında Ulusal Varlık Fonlarının Doğrudan Yatırımları

  Yıl

  Yatırım Sayısı

  Yatırım Miktarı 

  (Milyar Dolar)

  2000

  27

  1.8

  2001

  20

  0.5

  2002

  34

  1.3

  2003

  39

  2.1

  2004

  53

  5.7

  2005

  93

  11.5

  2006

  92

  25.2

  2007

  138

  77.7

  2008

  173

  111.7

  2009

  158

  88.2

  2010

  210

  47.6

  2011

  250

  82.6

  2012

  270

  58.4

  2013

  173

  49.3

  2014

  133

  68.6

  2015

  186

  48.0

  Sovereign Investment Lab, 2016

   

  Küresel finansal sistemde ulusal varlık fonlarının ağırlığının artmasının nedenleri başta petrol fiyatlarında yaşanan yükselişler olmak üzere, küresel ekonomide yaşanan gelişmeler özellikle de krizler sayılabilir. Öyle ki, 1997 krizi sonrası Güneydoğu Asya’da başlayan canlılık kendisini cari işlemler fazlası olarak göstermiş ve bu da beraberinde yüksek miktarlarda döviz rezervlerini getirmiştir (Kayıran, 2016: 64). Bu bağlamda, döviz rezervlerini yüksek getirili yatırımlarda kullanmak ve döviz rezervlerini elde tutmanın alternatif maliyetini minimize etmek amacıyla, 2000’ler itibariyle ulusal varlık fonlarının sayısında kayda değer bir artış yaşanmıştır. Çizelge 5’te de görüldüğü üzere 2000-2015 arası UVF’lerin ulusaşırı doğrudan yatırımları hem sayı hem de miktar olarak artış göstermiştir. Bu da UVF’lerin küresel kapitalizme eklemlendiklerinin bir göstergesi niteliğindedir.

   

  Çizelge 6. 2015 yılında Ulusal Varlık Fonları yatırımlarının ulusal ve küresel bazda sektörel dağılımı (yüzde)

   

  Sektör

  Ulusal

  Küresel

  Gayrimenkul

  8.7

  35.9

  Bankacılık, Sigortacılık

  72.2

  10.9

  Altyapı

  5.6

  14.1

  Perakendecilik

   

  10.1

  Restoran, Otel

   

  10.0

  Sağlık, İlaç

  2.1

  5.7

  Bireysel Hizmetler

  3.9

  4.8

  İş aletleri

   

  4.0

  İnşaat-inşaat malzemeleri

   

  1.3

  İletişim

   

  1.2

  Ulaşım

   

  0.9

  Diğer

  5.6

  1.2

  Toplam Yatırım

  2.8 milyar dolar

  45.3 milyar dolar

   

  Sovereign Investment Lab, 2016

  Küresel kapitalizmdeki işlevlerinin yanında, UVF’ler, ulusal kalkınma politikalarının da bir parçası olabilirler. Bir UVF türü olan kalkınma fonu-UKF aracılığıyla, küresel güç olmanın bir parçası olarak önce ulusal bağlamda gücü artırabilecek yatırımlara yönelen ülkeler, böylelikle küreselleşme ile geri plana itilmiş gibi görünen ulusal kalkınmacılığa yönelmektedirler. Amaç, küresel kapitalizmde rekabet gücü kazanmak adına küresel üretim zincirlerine daha yoğun eklemlenmedir. Bununla birlikte, ulusal kalkınma odaklı fonların sayısı artış gösterse de, ulusal yatırımlarla küresel yatırım miktarları arasında oldukça büyük farklar varlığını sürdürmektedir. Örneğin Çizelge 6’da görüldüğü üzere Sovereign Investment Lab verilerine göre, 2015 yılında UVF’lerin küresel bazda yaptığı yatırımlar ulusal yatırımların yaklaşık 15 katıdır. Fonların 2015 yılındaki dış yatırımlarında en büyük yüzde ise gayrimenkul sektörüne aittir. İç yatırımlarda ise ağırlığın bankacılık ve sigortacılık sektöründe olduğu görülmektedir. İlerleyen dönemlerde ise, kalkınma odaklı fonların ön plana çıkması ile birlikte özellikle altyapı ve ulaşım sektörleri başta olmak üzere hem yurtiçi hem de yurtdışında bu gibi yatırımların artması beklenmektedir. Yine Sovereign Investment Lab verilerine göre, 2015 yılında miktar olarak en büyük UVF yatırımları Çizelge 7’de verilmiştir. Buna göre, UVF’lerin yaptığı en yüksek miktarlı yatırımlar ağırlıklı olarak gayrimenkul sektöründe yapılmıştır. Bu yatırımların lokasyonu da ABD ve Avrupa ülkeleridir. İlgili çizelgede bu büyük yatırımların biri hariç Asya ve Körfez ülke UVF’leri tarafından yapıldığı dikkat çekmektedir. Özellikle Katar Yatırım Otoritesi’nin yatırımları sayı ve miktar olarak fazladır. Çizelge 7’de, Katar Yatırım Otoritesi’nin, içinde ülkemizin de yer aldığı çeşitli ülkelerde bankacılık, gayrimenkul, restoran ve otel gibi sektörlerde büyük yatırımlar gerçekleştirdiği görülmektedir.


  [1]  UVF’lerin kökenini daha eskilere dayandıran çalışmalar da mevcuttur. Örneğin Braunstein (2014), ulusal varlık fonlarının kökenini 17. Yüzyıl merkantilizmine kadar götürmektedir.

  [2]  Clark, Dixon ve Monk (2013) çalışmalarında bu fon türünü “Moralist SWF” olarak isimlendirmişlerdir. Dolayısıyla “Ahlaki UVF”nin bu isimlendirmeye en yakın ifade olabileceğini düşündük.

   

  Çizelge 7. 2015 yılında gerçekleşen en büyük UVF yatırımları

  Fon

  Hedef Adı

  Ülke

  Sektör

  Anlaşma miktarı (milyar dolar)

  Singapur Devlet Yatırım Şirketi (GIC)

  IndCor Properties Inc.

  ABD

  Gayrimenkul

  3.65

  Katar Yatırım Otoritesi

  Finansbank AŞ

  Türkiye

  Bankacılık

  2.95

  Katar Yatırım Otoritesi

  Coroin Ltd.

  Birleşik Krallık

  Restoran, Otel

  2.40

  Katar Yatırım Otoritesi

  Songbird Estates PLC

  Birleşik Krallık

  Gayrimenkul

  1.94

  Çin Yatırım Şirketi (CIC)

  Investa Property Group

  Avusturalya

  Gayrimenkul

  1.82

  Çin Yatırım Şirketi (CIC)

  NXP

  Hollanda

  İş malzemesi

  1.80

  Temasek

  Homeplus Co. Ltd.

  Güney Kore

  Perakende

  1.60

  Abu Dabi Yatırım Otoritesi

  Sınai varlık portföyü

  ABD

  Gayrimenkul

  1.58

  Devlet Emeklilik Fonu-Küresel

  Trinity Wall St.-Hudson Sq.

  ABD

  Gayrimenkul

  1.56

  Kuveyt Yatırım Otoritesi

  E ON Espana SL

  İspanya

  Altyapı

  1.37

  Katar Yatırım Otoritesi

  Hines Italia SGR SpA-Porta

  İtalya

  Gayrimenkul

  1.30

  Abu Dabi Yatırım Otoritesi

  3 Otel

  Hong Kong

  Restoran, otel

  1.20

  Singapur Devlet Yatırım Şirketi (GIC)

  Rede D'Or Sao Luiz SA

  Brezilya

  Sağlık, ilaç üretimi

  1.01

  Sovereign Investment Lab, 2016

  Ulusal Kalkınma Politikasında UVFlerin İşlevi: Ulusal Kalkınma Fonları

  2008 küresel krizi ile birlikte finansal istikrarsızlığın artması ve buna bağlı olarak finansal gelirlerdeki azalışlarla beraber bazı ülkeler UVF’lerini yurtiçi yatırımlarda kullanmaya başladı. Uzun vadeli altyapı yatırımlarından gayrimenkul yatırımlarına değin birçok yatırım kolunda ulusal düzeyde faaliyet gösteren fonlar, kalkınma amacındaki UVF’leri yani ulusal kalkınma fonlarını (UKF’ler) ön plana çıkardı (Gelb, vd. 2014).

  UVF’ler başta düşük ve orta gelirli ülkeler olmak üzere, özellikle doğal kaynak rezervleri bakımından zengin olan ülkelerin kalkınma politika ve stratejileri için kullanılan bir araç haline bürünmüştür. Ulusal Kalkınma Fonları (UKF’ler) olarak ifade edilebilecek bu UVF türü ile hem ülkenin kalkınma stratejisi bağlamında gerçekleştirdiği kamu harcamalarını destekleyici hem de başta eğitim ve sağlık olmak üzere çeşitli sosyal harcamaları finanse edici bir rol üstlenmektedir. Bununla birlikte kalkınma fonları gerçekleştirdiği işlemlerle ülkenin küresel sermaye piyasasındaki risk profilini düşürmek ve kalkınma bağlamında devletin mali kaynaklarını daha etkin kullanılmasını içeren bir amaçlar sepetine sahiptir (Dixon ve Monk, 2014: 357)

  Bu bağlamda ulusal kalkınma fonu işlevi gören UVF’lere Castelli ve Scacciavillani (2015:15), Singapur’un Temasek şirketini örnek göstermektedir. Temasek’in kuruluş işlevi, özellikle ulusal yatırımları yönlendiren bir piyasa aracı olmaktır. Her ne kadar Ulusal Kalkınma Fonu (UKF), yeni bir kavram olarak ele alınsa da, 1974 yılında kurulan Temasek, ülke için stratejik öneme sahip sektörlerde devlet yatırımlarını yönetme ve sürdürme görevini üstlenmiştir. Temasek, denizcilik, kamusal mallar, telekomünikasyon gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin büyük hissedarı konumundadır. Yıllar ilerledikçe bu şirketlere yenileri eklenmiş ve Singapur ekonomisinin yapıtaşı konumundaki alanlarda Temasek hakim konuma gelmiştir. Temasek ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri-Mubadala, Bahreyn-Mumtalakat, Malezya-Kazanah gibi fonlar da kalkınma fonu olarak çalışmaktadırlar. Söz konusu fonlar hem sosyal altyapı yatırımları, hem de küreselleşme ile bütünleşmiş bir sanayi sektörü oluşturma yatırımlarına yönelmektedirler (Castelli ve Scacciavillani, 2015: 25).

  UKF’lerin ulusal yatırımları daha çok fiziki altyapıya odaklanmak ile birlikte, yabancı yatırımları çekmek, stratejik sektörleri geliştirmek ve böylelikle ülkenin küresel üretim zincirlerinden daha büyük pay almasını hedeflemektedir. Bununla birlikte kimi kaynak zengini ülkelerde UKF’ler özellikle istihdam yaratıcı niteliğe sahip turizm vb. sektörlerde de yatırım yapmaya yönelmektedirler (Alsweilem, Cummine vd. 2016: 16). 

  UKF’ler diğer kalkınma kurumlarından farklı olmakla birlikte, daha geniş yetkilerle çalışan fonlardır. Özellikle, ilgili ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu sektörlere destek ve yatırım, büyük yatırım projelerine finansman ve ortaklık ve de ulusötesi şirketlerin ülke içerisinde gerçekleştireceği yatırımlara ortaklık yoluyla yetkilerini kullanabilirler. Böylelikle UKF’ler, hem finansal hem de reel sektör bağlamında yerli unsurlar için adeta bir katalizör görevi üstlenmektedirler (Castelli ve Scacciavillani, 2015: 26). Çizelge 8’de bazı önemli UKF’ler amaçlarıyla birlikte verilmekte olup, ortak noktalarının temel iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarını odaklanıp ülke kalkınmasına katkı sunmak olduğu görülmektedir. Böylelikle UKF’ler orta ve düşük gelirli ekonomilerde devletin kullandığı mali bir araç olarak yer yer kalkınma bankacılığı işlevi görmektedir.

  Çizelge 8. Yurtiçi yatırımlara odaklanan UVF’ler: Bazı Ulusal Kalkınma Fonları

  Ülke

  Fon

  K. Yılı

  Amaçlar

  Abu Dabi

  Yatırım Konseyi

  2007

  Gelecek için refahı sürdürürken, Abu Dabi hükümetine, sürekli mali başarı ve zenginliğin korunması konularında yardımcı olmak.

  Abu Dabi ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine gittikçe artan oranda katılmak ve desteklemek.

  Angola

  Fundo Soberano de Angola

  2012

  Angola'nın insanına, ekonomisine ve endüstrisine fayda sağlayan sürdürülebilir finansal getiri elde etmek.

  Avusturalya

  Gelecek Fonu

  2005

  Ödenmemiş Commonwealth emeklilik yükümlülükleri ile Avustralya hükümetinin uzun vadeli mali durumunu güçlendirmek.

  Bahreyn

  Mumtalakat

  2006

  Petrol ve doğalgazdan çeşitlenen, sürdürülebilir getirileri güvence altına almak ve gelecek nesiller için servet üretilmesine dayalı bir ekonomi yaratmak.

  Fransa

  Stratejik Yatırım Fonu

  2008

  Fransız şirketlere stratejik yatırımlar yaparak, yabancı yatırımcılar tarafından indirimli fiyatlarla satın alınmalarını önlemek.

  Kazakistan

  Samruk-Kazyna

  2008

  Bölgesel, ulusal ve uluslararası yatırım projelerinin geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak. Samruk-Kazyna Şirketler Grubu'nun mevcut varlıklarını desteklemek ve modernize etmek. Bölgesel kalkınmayı ve sosyal projelerin uygulanmasını desteklemek. Ulusal üreticileri desteklemek.

  Malezya

  Kazanah

  2003

  Ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve hükümet adına stratejik yatırımlar yapmak.Malezya’da stratejik sanayilerin gelişimini, ülkenin uzun vadeli ekonomik çıkarları doğrultusunda sağlamak.

  Nijerya

  Nijerya Altyapı Fonu

  2011

  Nijerya'da temel altyapının geliştirilmesine katkıda bulunan projelere yatırım yapmak.

  Filistin

  Filistin Yatırım Fonu

  2003

  Stratejik yatırımlarla yerel ekonomiyi güçlendirmek ve fonun nihai hissedarı olan Filistin halkının uzun vadeli kazançlarını en üst düzeye çıkarmak.

  Rusya

  Rusya Doğrudan Yatırım Fonu

  2011

  Uzun vadeli doğrudan yatırım sermayesinin yaratılması için büyük uluslararası yatırımcılarla birlikte Rusya ekonomisinin stratejik sektörlerine yatırım yapmak.

  Güney Afrika

  Kamu Yatırım Şirketi

  1911

  Müşteri isteklerine uygun olarak yatırım getirileri sağlamak. Güney Afrika'nın kalkınma sürecine katkıda bulunmak.

  Tayvan

  Ulusal Kalkınma Fonu

  1973

  Tayvan’ın ekonomik kalkınması için bir katalizör görevi yapmak ve yatırım süreçlerini etkilemek.

   

   

   

   

  B.A.E.

  Mubadala

  2002

  Emirlikler için güçlü finansal getiri ve somut sosyal faydalar sağlayan uzun vadeli, sermaye yoğun yatırımların yönetimine odaklanan Abu Dabi ekonomisinin çeşitlendirilmesini kolaylaştırmak.

  Singapur

  Temasek

  1974

  İşletme sayısını artırma aracılığıyla iktisadi kalkınmayı sağlama almak. Bir yandan yurtiçi altyapıyı desteklerken diğer yandan uluslararası agresif bir yatırım politikası başlatmak ve orta gelirli nüfusu büyütmek.

  Venezuela

  FONDEN

  2005

  Büyük, temel altyapı ve sosyal projelere yatırım yaparak sosyalizmi geliştirmek. Çeşitli finansal, sosyal ve topluluk projeleri gerçekleştirmek. Finansal garantilerle dış borç profilini iyi hale getirmek ve çok kutuplu bir dünya yaratmak.

  Brezilya

  Brezilya Kalkınma Fonu

  1952

  Ulusal mal ve hizmetlerin ihracatını artırarak sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak ve gelir adaletsizliğini azaltmak.

  Kaynak: Genel olarak Gelb vd. (2014)’nin tablolaştırması kullanılmış olmakla birlikte Clark ve Monk (2015)’tan da bazı eklemeler yapılmıştır.

   

  UKF’leri de kendi içlerinde işlevlerine göre sınıflandırmak mümkündür. Örneğin Dixon ve Monk (2014), bu fonları Birinci Tür UKF ve İkinci Tür UKF şeklinde ikiye ayırmaktadır. Çizelge 9’dan da görülebileceği üzere Birinci Tür UKF’ler ulusal düzeyde proaktif yatırımlar yaparak ülke ekonomisinin üretkenliğine katkıda bulunmak amacını taşırken İkinci Tür UKF’ler ise daha çok küresel bir yatırımcı gibi çalışan ve elde ettiği gelirin ülke vatandaşları arasında adil paylaşımını hedefleyen bir fondur ve bu özelliğiyle daha çok sosyal kalkınma fonu gibi çalışmaktadır. Singapur’un Temasek şirketinin son yıllardaki faaliyetlerinin daha çok ikinci türle benzeştiği görülmektedir (Dixon ve Monk, 2014).

   

  Çizelge 9. Ulusal Kalkınma Fonları (UKF’ler) Tipolojisi

  Birinci Tür UKF

  Bu fonlar ulusal yatırım yapan ve dış yatırımlara açılma olasılığı bulunan bir şirket, varlık ya da fon gibi yönetilir.

  Odak Noktası, sektörlerin gelişimini hızlandıracak biçimde yapacağı proaktif yatırımlar-altyapı yatırımları da dahil-aracılığıyla ülke ekonomisinin üretkenlik potansiyeline katkıda bulunmak.

  Örnek: Temasek

  İkinci Tür UKF

  Küresel bir portföyde yatırım yapan ve bu yatırımlardan elde edilen gelirin vatandaşlar arasında paylaştırılmasını hedefleyen fon türüdür. Kazancın adaletli dağılımına odaklanır (UKF’lerin genel olarak gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıktığını ve bu ülkelerdeki gelir dağılımı adaletsizliğinin yüksek olduğu ön kabulüyle).

  Dixon ve Monk (2014: 364-365)’tan yararlanarak oluşturulmuştur.

   

  Sayı olarak giderek artan UKF’ler ülkelerinin uzun dönemde refahını arttıracak kazançlar elde edilecek yatırımlara yönelmektedirler (Clark ve Monk, 2015: 14). Birinci Tür UKF’ler iktisadi büyüme ve kalkınmayı hızlandırmak ve bu çerçevede de refah seviyesini yükseltmek bağlamında ülke yönetimince stratejik olarak görünen sektörlere ve projelere yatırım yapmaya yönelirler. Böylelikle de ekonominin çeşitlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlarlar. Bu fonlar, doğrudan yatırım yapmanın yanında, kamu şirketlerinin yatırımlarına katkı sunmak, özel sektör yatırımlarına destek olmak gibi işlevlere de sahiptirler. İkinci Türk UKF’ler ise başta eğitim ve sağlık yatırımlarının finansmanı olmak üzere diğer sosyal harcamalara finansman kaynağı olmak amacıyla yatırımlar yapar (Dixon ve Monk, 2016).

  Türkiye Varlık Fonu Uygulaması

  24 Ocak Kararları çerçevesinde 1980’lerden itibaren neoliberal iktisat politikalarının uygulandığı Türkiye’de neoliberal küreselleşme sürecine eklemlenme çabaları 2000’li yıllarda da devam etmektedir. 1980’ler ve 1990’larda minimal devlet algısının öncülük ettiği politika dönüşümü, o dönemlerde var olan yüksek enflasyon, yüksek dış ticaret açığı, düşük tasarruf gibi önemli makroiktisadi sorunları daha da büyütmüştür.

  1990’larda neoliberalizmin küresel çapta yaşamış olduğu bunalım sonucu ortaya çıkan Post-Washington Uzlaşması çerçevesinde Türkiye, Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ile birlikte piyasa dostu devlet mekanizmasına geçiş yapmış oldu. Bununla birlikte başta özelleştirme uygulamaları olmak üzere temel neoliberal politika seçenekleri eskisinden daha hızlı biçimde gerçekleştirildi.

  Türkiye bir yandan neoliberal politikaları uygularken diğer yandan da Rusya ve Çin gibi ülkelerin uyguladığı devlet kapitalizmi/devlet öncülüğünde kapitalizm modeline öykünmeye başlamıştır. Bunun en önemli göstergesi Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluşudur.1

  Türkiye Varlık Fonu 2016 yılında sürdürülebilir büyüme ve istikrar ile uzun dönemli bir kalkınma perspektifi doğrultusunda kurulmuştur. Fonun kuruluş gerekçelerinin başında, Türkiye’nin G-20 ülkeleri içerisinde bir UVF’ye sahip olmayan tek ülke olması gerekçesi ve reel sektöre uzun vadeli yatırımlar çerçevesinde 2023 hedeflerine ulaşmak gelmektedir

  (http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0750.pdf):

  “Sürdürülebilir büyüme ve finansal kalkınmayı sağlamak üzere son on yıllık süreçte Körfez ülkeleri, Norveç ve ABD’nin yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Singapur gibi gelişmiş ülkelerde UVF modeli ön plana çıkmaktadır. Ülkemiz, G-20 ülkeleri içerisinde Ulusal Varlık Fonu olmayan tek ülkedir. Türkiye, özellikle Kamu otoritesi olarak oldukça çeşitli ve büyük bir varlık portföyüne sahiptir. Ayrıca verilen teşvikler ile emeklilik sistemi üzerinden büyüyen bir fon pazarı bulunmaktadır. Mevcut durumda kamuya ait gelir ve fon fazlalarının çeşitli yatırım araçlarına yönlendirildiği görülmektedir. Söz konusu fonların, reel sektöre uzun vadeli yatırım çerçevesine olanak sağlayacak bir üst fonda birleştirilmesi ile ülkemizin 2023 hedeflerine sağlıklı bir şekilde ulaşması sağlanacaktır. Söz konusu fon, bir çarpan etkisi ile sadece ülkemizde planlanan mega yatırımların finansmanını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sermaye piyasalarının da gelişimine katkıda bulunacaktır. Bu yolla, bankacılık sisteminin finans sektöründeki hakim rolü azaltılarak, altyapı ve gayrimenkul fonları gibi sermaye piyasası ürünleri de ön plana çıkarılabilecektir.”

  Ayrıca, Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile ülke içerisindeki yabancı sermaye hareketliliğinden kaynaklanabilecek sorunların karşısında, finansal istikrarın sağlanması bağlamında kamu tasarruflarını yöneten güçlük bir UVF’ye ihtiyaç olduğu yine kuruluş gerekçeleri arasında ifade edilmektedir. Bunun devamı olarak TVF’nin güçlü bir kuruluş olarak finansal sektörde yer alıyor olması, ülkeyi yabancı sermaye yatırımları için güvenilir kılması ve uluslararası kredibilite notumuzun artması gibi beklentiler doğrultusunda hedeflenmektedir.

  Yukarıda belirtilen hedef ve beklentiler doğrultusunda kurulan TVF, kendi sitesinde aşağıdaki gibi tanıtılmaktadır

  (http://turkiyevarlikfonu.com.tr/TR/icerik/51/hakkimizda):

   

  “Türkiye Varlık Fonu, ülkemizin ekonomik istikrarının arttırılması ve kalkınmasına katkı sağlamak, kamuya ait olan varlıkları daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek; mevcut kamu varlığına değer katarak gelecek nesiller için daha güçlü bir Türkiye hazırlamak amacıyla kurulmuş bir yapıdır. Ülkemizde büyümenin artırılması için tasarruf ve yatırımların artırılması zorunludur. Mevcut durumdaki piyasalarda bulunan yüksek faiz baskısı büyüme üzerindeki önemli engellerden birisidir. Türkiye Varlık Fonunun büyük projelere sağlayacağı finansman, hem bu projelerin hayata geçmesiyle oluşturulacak istihdam yoluyla, hem de faiz üzerindeki baskıyı azaltarak, ülkemizin büyüme ve kalkınması üzerinde olumlu etkilerde bulunacaktır. Devredilen tüm kamu varlıkları ve fonlar Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile bağlı şirket veya iştirakleri ile fon ve bünyesinde kurulacak alt fonları kapsayan yatırım planlarına uygun olacak şekilde, yine şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları, iş planları, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak değerlendirilecektir. Ulusal ve uluslararası finans kuruluşları da dâhil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan iş birlikleri ile sürdürülebilirlik ilkesi dahilinde uzun vadede bu kurum ve kuruluşların devamlılığı ve ekonomimize katkısını arttırıcı yatırımlar gerçekleştirilecektir.”

  TVF’nin uzun dönemde dünyanın en büyük on ekonomisi arasına girmesi konusunda atılacak adımlarda başat araçlardan biri olarak planlandığı görülmektedir. Fon, ekonomik istikrar ve kalkınma hedefleri doğrultusunda kamu varlıklarının değerini artıracak yatırımlar ile ekonomik büyümeye, dünyada yükselen altyapı yatırımcılığı ile Türkiye’nin büyük projelerine katkı sunarak da yabancı yatırımların çekilmesi için zemin hazırlama görevini üstlenmiştir. Bu doğrultuda fonun amaçları Çizelge 10’da belirtilmiştir.

   

  Çizelge 10. TVF’nin Ana Amaçları

  Önemli kamu varlıklarında değer artışı sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmak.

  Katılım finansmana uygun varlıkların gelişmesine destek olmak.

  Sermaye piyasalarının araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak.

  Türkiye’ye daha fazla yatırımcı ilgisini çekmek ve yeni yatırımlar için sermaye sağlamak.

  Stratejik önem arz eden sektörlerin gelişmesine ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla Türkiye Varlık Fonu’nu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek.

  http://turkiyevarlikfonu.com.tr/TR/icerik/51/hakkimizda 

   

  Söz konusu amaçlar doğrultusunda TVF’nin hangi kaynakları kullanacağı tartışma konusudur. Çünkü dünya genelindeki örnekler ile kıyaslandığında, diğer UVF’ler, ihracat fazlası ya da doğal kaynak gelirlerini ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda makroiktisadi hedefler için kullanan fonlar iken TVF, ödemeler bilançosu fazlası ya da doğal kaynak gelirine sahip olunmadığı için daha çok özelleştirme gelirleri ve mevcut kamu iktisadi teşebbüslerinden aktarımları kaynak olarak kullanacaktır (Çizelge 11).

   

  Çizelge 11. TVF’nin Kaynakları

  Özelleştirme kapsam ve programındaki, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından TVF’ye devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonundan aktarılmasına karar verilen nakit fazlası.

  Bakanlar Kurulu tarafından TVF’ye aktarılmasına karar verilen ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklar.

  Türkiye Varlık Fonu tarafından yurtiçi ve yurtdışı sermaye ve para piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın sağlanan finansman ve kaynaklar.

  Para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansman ve kaynaklar.

  http://turkiyevarlikfonu.com.tr/TR/icerik/51/hakkimizda

   

  Öyle ki, Şubat 2017 itibariyle halihazırda kamu iktisadi teşebbüsü/devlet mülkiyetli şirket olarak faaliyet gösteren kurumlar TVF’nin portföyü altında toplanmış ve bu kurumların elde edeceği gelirlerin TVF’nin sermayesini oluşturması kararı alınmıştır. Aralarında THY, ÇAYKUR, Halkbank, Ziraat Bankası’nın da bulunduğu bu kurumlar artık TVF bünyesinde faaliyet gösterecektir (Çizelge 12).

  Çizelge 12. TVF’nin Portföyü

  Türk Hava Yolları A.O.’nun yüzde 49,12 hissesi

  Ziraat Bankası sermayesinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamı

  Türkiye Halkbankası A.Ş.’nin yüzde 51,11 hissesi

  Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin yüzde 6,68 oranında Hazine’ye ait hissesi

  Türkiye Petrolleri A.O. sermayesinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamı

  BOTAŞ sermayesinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamı

  PTT sermayesinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamı

  TÜRKSAT sermayesinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamı

  Borsa İstanbul sermayesinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamı

  Milli Piyango’da nakit oynatılan Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ilgili daha değişik yeni oyunların yapılmasına izin verilebilecek oyunlarına ilişkin lisans (49 yıl süreyle)

  TCDD İzmir Limanı

  Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. sermayesinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamı

  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

  ÇAYKUR

  Türkiye Jokey Kulübü'nün yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içi ve dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içi ve dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar (topluca 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle)

  Mülkiyeti Hazineye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazlar

  http://turkiyevarlikfonu.com.tr/TR/Portfoy/5

   

  Anadolu Ajansı (2017)’na göre, TVF’nin portföyüne devredilen kamu şirketlerinden THY’nin 1.38 milyar TL, Halkbank’ın 1.25 milyar TL, Ziraat Bankası’nın 5 Milyar TL, Borsa İstanbul’un 423,2 milyon TL, PTT’nin 981,5 milyon TL, BOTAŞ’ın 4,15 milyar TL, ETİ Maden’in 600 milyon TL, TPAO’nun 3 milyar TL, Türksat’ın 1,47 milyon TL, Türk Telekom’un 3,5 milyar TL ve ÇAYKUR’un ise 1,49 milyar TL ödenmiş sermayesi bulunmaktadır. TVF’nin işleyişinde kullanılacak olan bu kaynaklarla hedeflenen fonun 200 milyar liralık bir büyüklüğe ulaşması, büyümeye katkı sağlaması, savunma sanayi ve yüksek teknoloji üretimi gibi stratejik sektörlere yatırım finansmanının sağlanması, yeni istihdam alanlarının açılması ve dışa bağımlılığın azaltılarak yerli sektörlerin ön plana çıkarılmasıdır.

  Genel olarak yukarıdaki amaç, kaynak ve portföye sahip olan TVF, kuruluş aşamasının başlaması itibariyle, yoğun bir tartışma gündemi oluşturmuştur. Özellikle UVF’lerin uluslararası düzeyde yapılan tanımı üzerinden eleştiriler söz konusudur. Genel olarak UVF, tasarruf fazlası olan ülkelerin kullandıkları bir mali araç olmakla beraber, Türkiye’nin özellikle güçlü bir doğal kaynak ihracatçısı olmayışı, ödemeler bilançosu ve bütçede açık veriyor olması fonun yatırım mı yoksa borçlanma gereksinimi için mi kurulduğu konusunda bir tartışma yaratmaktadır. Yüksek düzeyde cari açık ile mücadele eden Türkiye için fonun işlevselliği de bu açıdan eleştirilmektedir. Özellikle kamunun elindeki kaynakların teminat gösterilerek borçlanmaya gidilmesi ve bu borçlanmayla mega projelerin finanse edilmesi, kamu maliyesini zora sokabilir. Bununla birlikte diğer bir eleştiri de fonun şeffaflığı üzerinedir. TVF’nin portföyüne eklenen kuruluşların Sayıştay denetimi dışına çıkarılması olumlu bir gelişme olarak nitelenmemektedir. Çünkü Sayıştay TBMM adına kamu kurumlarını denetleme görevine sahip ve fona devredilen kuruluşların bu denetimin dışına çıkması çeşitli mali sorunları beraberinde getirebilir. Ayrıca fonun temel kaynak yaratma yolunun borçlanma biçiminde olması ve piyasadaki dalgalanmalara karşı kullanılacak bir araç olarak ifade edilmesi, fonların genel niteliği olan uzun vadeli yatırım aracı olma durumu ile çelişiyor görünmektedir (Özkul, 2017).

  Tüm bu genel bilgiler ışığında, henüz tam olarak faaliyete başlamamış olan TVF, bahsi geçen amaçlar ve hedefler ışığında bir ulusal kalkınma fonu olarak değerlendirilebilir.2 Görüldüğü üzere önceliği yurtiçi altyapı yatırımları ve 3. Havalimanı, Kanal İstanbul gibi mega projelerde faaliyet göstermek olan TVF’den, böylelikle yabancı yatırımcılar için de istikrarlı bir ekonomik yapı oluşumuna katkı sunması beklenmektedir. Buradaki önemli noktalardan biri, özellikle son dönemlerde Türkiye’nin kredi derecelendirme kuruluşlarındaki notunun düşmesinin etkisiyle yabancı sermayenin, kreditörlerin ülke ekonomisinden uzaklaşması konusundaki endişelerdir. Tasarruf yetersizliği, cari açık ve özel sektör ağırlıklı dış borçların büyüklüğü borçlanma maliyetini arttırmış ve borç kaynağı bulmayı zorlaştırmıştır. Bunun çözümü de TVF’nin kuruluşunda aranmıştır. TVF, hem söz konusu mega projelere kaynak bulma hem de yabancı yatırımcıyı çekme konusunda özel bir araç olarak düşünülmektedir (Konukman, 2017).3 Ancak söz konusu şartlarda TVF’nin ne kadar etkin ve yararlı olacağı da şüphe uyandırmaktadır. Dedeoğlu (2017) durumu, TVF’yi geçmişteki Kamu Ortaklığı Fonu ile kıyaslayarak şöyle ifade ediyor:

  “Ayrıca dünyadaki uygulamaların aksine, TVF’nin, Türkiye gibi doğal kaynağı ve ödemeler dengesi fazlası olmayan bir ülkede yalnızca büyük altyapı yatırımlarına kaynak sağlamak için kurulduğu söyleniyor. Bu eleştiriyi yapanlar, TVF’nin, amaç, altyapı yatırımlarını finanse etmekse, geçmişteki Kamu Ortaklığı Fonu uygulamasından pek farkı olmayacağını, zor kazanılmış “Hazine birliği” ilkesinden taviz verileceğini de haklı olarak vurguluyorlar. Bilindiği gibi Kamu Ortaklığı Fonu otoyollar ve baraj yatırımların finanse etmek için, ileride bunların gelirlerinden elde edeceği fonlara karşılık Gelir Ortaklığı Senetlerini çıkartmıştı. Ancak bunlar hiç talep görmemiş, daha sonra Fon Hazine’ye devredilince zamanla tasfiye edilerek tarihe mâl olmuştu (Dedeoğlu, 2017).”

  Fonun Merkezi Yönetim Bütçesi dışında bir kaynak oluşturacağından kolayca kullanılabilecek olması, kamunun kaynak sıkıntısı yaşaması ve son dönemlerde uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi, ülkenin borçlanma maliyetini artıracağından fon yoluyla yeni bir borçlanma kanalı yaratmak ve bu kanal ile mega projelerin hızlıca bitirilmesini sağlamak gibi olası amaçlar üzerinden okunduğunda TVF, diğer UVF’lerden farklı olarak bir teminat şirketi gibi de çalışabilir. Bu da denetimden muaf yüksek boyutlarda bir borçlanmanın önünü açabilir. Ülkenin borç yükünün artması da yeni bir döviz krizinin tetikleyicisi olabilir (Çolak, 2017: 12-13). Kayıran (2016: 83) da, özellikle kamu kurumları kaynaklarının fona aktarılmasıyla birlikte bütçe gelirlerinin azalacağını ve bu kaynakların sınırsız borçlanma için kullanılabilecek olmasının mali disiplin konusunda riskler ortaya çıkaracağını ifade etmektedir.

  İlgili portföy ile hedeflenen kalemler ülke için stratejik konumda olmakla beraber, buradaki temel sorunsal fon portföyüne devredilen büyük kamu şirketlerinin geleceği konusundaki belirsizliktir. Özellikle söz konusu şirketler teminat gösterilerek borçlanma politikasına gidilmesi döviz sorununu tetikleyebilecek bir olgu olmasının yanında aynı zamanda devlet bütçesinde de sıkıntı yaratabilir. Neoliberal politikalar ile birlikte yükselen kamu şirketlerinin özelleştirilmesi sürecinde yaşanan zarar, stratejik politikalar izlenmediği sürece burada da karşılaşabilecek bir olgudur. Burada izlenmesi gereken politikaların başında, ilgili kamu şirketlerinin, kamu yararı da gözetecek biçimde, ülke tasarruflarını arttırıcı yatırımlara yönelmesi gelmektedir. Dolayısıyla portföydeki şirketlerin finansman kaynağı bulmak adına teminat aracı gösterilmesi ya da özelleştirilmesi uzun vadede hem TVF’ye hem de devlet bütçesine olumlu katkı sağlamayacaktır. Eldeki kamu şirketlerini özelleştirmek yerine büyütmeye yönelik bir politika izlendiğinde Türkiye’nin bu kuruluşlarını küresel ekonomide aktif rol oynayan birer kurum olarak görmek mümkün olacaktır. Bu konuda örnek de bir hayli fazladır. Başta Çin olmak üzere, birçok “güney” ülkesi, kamu şirketlerini stratejik biçimde yeniden yapılandırıp, devlet eliyle küreselleşme sürecine dahil etmiştir. Günümüzde dünyanın en büyük bankaları, petrol ve doğalgaz şirketleri çoğunlukla devlet mülkiyetindedir. Ancak bu tür şirketler ihracat fazlası ya da doğal kaynak zengini ülkelerin şirketleri olduğu için özellikle bu fazla tasarrufları değerlendirmek amaçlı kurulan UVF’ler, ilgili şirketlerin küreselleşmesinde finansman desteği sağlamışlardır. Türkiye’de ise herhangi bir tasarruf fazlası ya da cari işlemler fazlası bulunmadığı için kamu şirketleri finansman kaynağı olmuştur. O nedenle yapılması gereken, risk primi düşük ve uzun vadede yüksek getirisi olan yatırımlara yönelmektir.

  Genel Değerlendirme

  UVF’lerin 2000’lerdeki yükselişi uluslararası/küresel finans sistemi için yeni bir aşamayı temsil etmekte olup, bunlar özellikle devlet müdahaleciliğinin Güney’den yükselişinin simgesi konumuna gelmiştir. Genel olarak bakıldığında Çin, Rusya, Brezilya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Malezya, Güney Afrika ve Tayvan gibi daha çok devlet kapitalizmi modelini benimseyen ülkeler ile sosyal demokrat Norveç gibi ülkelerin kullandığı mali bir araçtır. Bununla birlikte zaman içerisinde ABD gibi ülkelerde de UVF’ler kurulmaya başlamıştır.

  Sermaye maksimizasyonu, istikrar ve iktisadi kalkınma gibi temel amaçlar doğrultusunda kurulan UVF’ler bu amaçlar ekseninde çeşitlendirilmişlerdir. Genel olarak UVF’ler ülke tasarruflarını denizaşırı/ulusaşırı biçimde yatırımlara çevirerek uzun dönemde risk primi düşük bir şekilde faaliyet gösterirken UVF’lerin bir çeşidi olan ve giderek sayıları artan ulusal kalkınma fonları (UKF’ler) ise yurtiçi yatırımlar yapan ve daha çok altyapı ile alakalı yatırımlar gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Çizelge 8 üzerinden gözlemlendiğinde UKF’lerin ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkeler tarafından kullanıldığı görülmektedir.

  Bununla birlikte, her ne kadar birer iktisadi araç ya da maliye politikası aracı olarak nitelenseler de ulusal varlık fonları, uluslararası politik iktisat literatüründe jeopolitik bir araç olarak yer almaktadır. Öyle ki makroiktisadi bağlamdaki amaçlar doğrultusunda yapılan sınıflandırma, aynı zamanda jeopolitik amaçlar üzerinden de yapılabilmektedir (Çizelge 13). 

   

  Çizelge 13. UVF’lerin Makroiktisadi ve Jeopolitik Amaç Bağlamında Karşılaştırılması

  Makroiktisadi Bağlamda UVF’ler

  Jeopolitik Bağlamda UVF’ler

  İstikrar Fonları, Tasarruf Fonları, Rezerv Yatırım Fonları, Kalkınma Fonları ve Emeklilik Rezerv Fonları

  Postkoloniyal UVF, Rantiyer UVF, Üretici UVF, Territoryal UVF ve Ahlaki UVF

   

  UVF türleri ile ilgili açıklamalar yukarıdaki kısımlarda yapılmış olup tekrar ele alınmayacaktır. Burada TVF’nin bu iki anlamda hangi sınıflandırmalara dahil edilebileceği üzerinde durulacaktır.

  Makroiktisadi sınıflandırma üzerinden TVF, amaçları bağlamında istikrar fonuna yakın görünse de, yurtiçi yatırımlara yönelmesi, TVF’yi daha çok ulusal kalkınma fonları sınıfına yakınlaştırmaktadır. Bir UKF olarak değerlendirildiğinde TVF, önceliğini kalkınmaya ve büyümeye katkı sunabileceği düşünülen yurtiçi yatırımlara vermesi ve dış yatırımlara yönelmemesi, onun kalkınma fonu özelliğini arttırmaktadır. Çünkü diğer UVF türleri, ülke tasarruflarını daha çok yurtdışı yatırımlarda değerlendirmektedir. Dolayısıyla TVF’yi bir UKF olarak nitelemek yanlış olmayacaktır. Özellikle stratejik sektörlerin gelişimini hızlandırıcı altyapı yatırımlarına yönelme ihtimali TVF’yi Çizelge 9’da verilen UKF türlerinden birinci türe yakın bir yerde konumlandırmaktadır.

  Jeopolitik bağlamda ise TVF, hem üretici UVF hem de territoryal UVF olarak nitelenebilir. Amaçların daha çok ulusal kalkınma odaklı olması TVF’yi üretici UVF’ye yaklaştırırken, ülkenin uluslararası rekabet gücünü artırma gibi bir hedefi olan TVF’nin bu amacı, söz konusu UVF çeşidine uymaktadır. Dolayısıyla jeopolitik bağlamda TVF, üretici ve territoryal UVF’nin bir hibrid türü olarak nitelenebilir (Çizelge 14).

   

  Çizelge 14. TVF’nin sınıflandırılması

  Makroiktisadi Bağlamda

  Jeopolitik Bağlamda

  Ulusal Kalkınma Fonu (Birinci Tür UKF)

  Üretici UVF, Territoryal UVF

   

  Sonuç olarak küresel kapitalizmde devletin yeni bir aracı olarak 2000 sonrası ekonomik yapıda ağırlığını hissettiren UVF’ler yüzeysel olarak farklı görünse de, özellikle gelişmekte olan dünyada temel olarak benzer hedeflere sahiptir: İstikrar, sermaye birikimi ve kalkınma. Bu çerçevede kurulan TVF ise, başta finansman kaynakları üzerinden dünya genelindeki fonlardan farklılık göstermektedir. UVF’lerin temel özelliği olan doğal kaynak ya da ihracat gelirleri üzerinden finansman sağlanması durumu TVF için geçerli değildir. Çünkü Türkiye hem enerjide dışa bağımlı konumda hem de genel olarak ihracat fazlasına sahip değildir. Bu da ülke tarihinden bu yana istenen sanayileşme hamlelerinin gerçekleştirilememesinden kaynaklanmaktadır. Katma değeri yaratacak ileri teknoloji ürün üretiminin desteklenmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin hız kazanması, ülkemizin küresel rekabet gücünü arttırması bağlamında önem arz etmektedir. Bu eksende bir sanayi politikası için iyi bir beşeri sermayeye ihtiyaç duyulduğu da bir gerçektir. Dolayısıyla sosyal refah anlayışını gözeten, mevcut kamu kurumlarının özelleştirilmesi yerine iyileştirilmesini, kamusal refahı ve kamu gelirlerini arttırıcı birer kurum olarak varlıklarını sürdürmelerini, yatırımlarını gerçekleştirmelerini sağlayacak bir politika izlenmelidir. TVF mevcut koşullarda bu politikanın etkin bir aracı olabilir. Ancak kısa dönemli, risk primi yüksek ve siyasi hedeflere yönelik harcamalar, borçlanmalar ve yatırımlar ise ülke ekonomisine istenen katkıyı vermeyebilir. Bu nedenle toplumsal refahı azaltacak uygulamalardan kaçınılmalı ve TVF, ülkenin tasarruflarını arttıracak ve kamu yararını gözetecek yatırımlara yönlendirilmelidir.

  KAYNAKÇA

  Alhashel, B. (2015) “Sovereign wealth funds: A literature review”, Journal of Economics and Business, 78, 1-13.

  Alsweilem, K. A., Cummine, A.; Rietveld, M. and Tweedie, K.. (2015) Sovereign investor models: Institutions and policies for managing sovereign wealth. http://projects.iq.harvard.edu/files/sovereignwealth/files/investor_models_final.pdf

  Anadolu Ajansı (2017). Türkiye Varlık Fonu 'dev' kuruluşlarla güçlendi, 6 Şubat. (Erişim Tarihi: 04.05.2017) http://aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiye-varlik-fonu-dev-kuruluslarla-guclendi/742325 

  Beck, R. ve Fidora, M. (2008) “The impact of sovereign wealth funds on global financial markets”. Intereconomics, 43 (6), 349-358.

  Braunstein, J. (2014) “The Novelty of Sovereign Wealth Funds: The Emperor’s New Clothes?”, Global Policy, 5(2), 169-180. doi: 10.1111/1758-5899.12095

  Bresser-Pereira, L. C. (2010) Globalization and Competition, UK: Cambridge University Press.

  Castelli, M. ve Scacciavillani, F. (2015) “SWFs and State investments: A preliminary general overview” In Research Handbook on Sovereign Wealth Funds and International Investment Law, Ed. Fabio Bassan, UK and USA: Edward Elgar Publishing, 9-37.

  Clark, G. L.; Dixon A. D. ve Monk, A.H.B. (2013) Sovereign Wealth Funds: Legitimacy, Governance, and Global Power, USA: Princeton University Press.

  Clark, P. B. ve Monk, A.H.B. (2015) Sovereign Development Funds: Designing High-Performance,Strategic Investment Institutions.

  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2667974 

  Çolak, Ö. F. (2017) “Finansal Serbestleşmenin Tıkanıklığı ve Türkiye Varlık Fonu”, İktisat ve Toplum Dergisi, 76, 8-13.

  Dedeoğlu, E. (2017) Türkiye Varlık Fonu Bu Portföyü İle Ne Yapabilir? TEPAV Değerlendirme Notu.

  Dixon, A.D. ve Monk A.H.B. (2012) “Rethinking the sovereign in sovereign wealth funds”, Transactions of the Institute of British Geographers, 37 (1), 104-117.

  Dixon, A.D. ve Monk A.H.B. (2014) “Financializing development: toward a sympathetic critique of sovereign development funds”, Journal of Sustainable Finance & Investment, 4:4, 357-371, DOI: 10.1080/20430795.2014.980717

  Dixon A. D. ve Monk, A. H. B. (2016) “A Simple Typology of Sovereign Development Funds”, Rietveld, M. ve Toledano, P. (der.) The Frontiers of Sovereign Investment, US: Columbia University Press.

  Gelb A., Silvana T., Håvard H., Noora, A. Ve Gregory S. (2014), Sovereign Wealth Funds and Long-Term Development Finance Risks and Opportunities. World Bank Policy Research Working Paper, 6776.

  Hall, P. ve Soskice, D. (2001) Varieties of Capitalism: Institutional Foundations of Comparative Advantage. New York: Oxford University Press.

  IMF (2008) Sovereign Wealth FundsA Work Agenda.

  https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/022908.pdf        

  IMF (2013) Sovereign Wealth Funds: Aspects of Governance Structures and Investment Management. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13231.pdf        

  IWG (2008) Sovereign Wealth Funds Generally Accepted Principles and Practices: Santiago Principles. http://www.iwg-swf.org/pubs/eng/santiagoprinciples.pdf

  Kayıran, M. (2016) “Türkiye Varlık Fonu’nun Kuruluş Amaçları ve Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme”, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 14 (56), 55-90.

  Konukman, A. (2017) “Başkanlık Sisteminin Ekonomiye Etkisi”, Başkanlık Sistemlerinde Emekçinin Hukuku Sempozyumu İçinde. Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 336, 35-56.

  Kotz, D. M. (2015) The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism. USA: Harvard University Press.

  Meng, C. (2015) "Sovereign wealth fund investments and policy implications: a survey", Journal of Financial Regulation and Compliance, 23 (3), 210-229. http://dx.doi.org/10.1108/JFRC-10-2014-0041

  O’Brien, R. ve Williams, M. (2016) Global Political Economy. Fifth Edition. London. Palgrave.

  Özkul, İ. (2017) 11 Soruda Tüm Yönleriyle Türkiye Varlık Fonu. Dünya Gazetesi. http://www.dunya.com/ekonomi/11-soruda-tum-yonleriyle-turkiye-varlik-fonu-haberi-349431        

  PWC (2015) The taxonomy of Sovereign Investment Funds.

  https://www.pwc.com/gx/en/sovereign-wealth-investment-funds/publications/assets/pwc-the-taxonomy-of-sovereign-investment-funds.pdf 

  Sovereign Investment Lab (2016) The Sky Did Not Fall. Sovereign Wealth Fund Annual Report.http://www.ifswf.org/sites/default/files/Bocconi%20SIL%202016%20Report.pdf 

  SWF Institute, http://www.swfinstitute.org/        

  Şimşek, O. (2015) “Yeni Devlet Kapitalizminin Yükselişi: Küresel Ekonomi-Politik Bir İnceleme”, Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (2): 106-144.

  Şimşek, O. (2017) Küreselleşme ve Yeni Devlet Kapitalizminin Yükselişi, Ankara: Türk Metal Sendikası Araştırma ve Eğitim Yayınları, No. 7.

  TBMM. (2016) “Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gerekçesi, 1 Ağustos 2016. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0750.pdf

  TVF, http://turkiyevarlikfonu.com.tr

  [1]  Bir ekonomide ulusal varlık fonu uygulamasının varlığı tek başına, o ekonomide devlet kapitalizmi modelinin geçerli olduğu anlamına gelmeyebilir. Ancak bu metinde Çizelge 4’te de görüleceği üzere, dünyanın en büyük 25 UVF’sinin büyük çoğunluğu devletin ekonomide ağırlıklı rolünün olduğu ülke menşelidir. Bu çerçevede özellikle 2008 küresel krizi sonrası artan devlet müdahaleciliği ekseninde UVF sayısı da artış göstermiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.swfinstitute.org ya da Sovereign Investment Lab (2016).

  [2]  Benzer bir değerlendirme Kayıran (2016: 71) tarafından da yapılmıştır. Ona göre TVF, yapısı açısından UKF’lere daha yakındır. Özellikle döviz fazlası olmayan ülkelerde de UKF’lerin kuruluyor olması ve ülke içi yatırımlara yönelmesi bu sınıflandırma açısından önemli bir ölçüttür.

  [3]  Konukman (2017) çalışmasında, yeni kamu işletmeciliği çerçevesinde devletin bir anonim şirkete benzeyeceğini ve TVF’nin de bu noktada ikincil bütçe gibi çalışacağını ileri sürmektedir.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ