• Türkiye’de Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi ve Sendikasızlaştırma (1963-2009)

  Murat ÖZVERİ

   

  img3 

   

  Doç. Dr. Aydın Başbuğ'un Toplu İş İlişkileri ve Hukuk başlıklı eseri, sendikalar ve toplu iş hukukunda önemli değişikler getiren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre hazırlanan ilk eser olma özelliğini taşımaktadır. Yalın bir dile sahip olan bu eser 297 sayfa ve dört bölümden oluşmaktadır.

  Yazar eserinde, özellikle uygulayıcı ve öğrencilere yol göstermek, aynı zamanda öğrenme kolaylığı sağlamak için hemen her bölümde konu ile ilgili ufak bir örnek olay ve çözüm kutusuna yer vermiştir. Bu haliyle konu anlatımları özellikle uygulayıcılar için anlama kolaylığı ve muhtemel sorunların çözümünde yol gösterici olmuştur.

  Yazar, Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı başlığını taşıyan birinci bölümde öncelikle örgütlenme ve toplu pazarlık hakkının hukuki niteliğini sosyal haklar kapsamında incelemiştir. Bu bölüme ilişkin eseri özgün kılan hususlardan bir tanesi uluslararası hukukta örgütlenme ve toplu pazarlık hakkına ve bunun iç hukukumuza etkisine yer vermiş olmasıdır. Yazar, ILO'nun sendikal özgürlük ve toplu pazarlık hakkına ilişkin kararlarını özetlemiştir.

  Sendikalar Hukuku başlıklı ikinci bölümde yazar, alışageldiğimiz sendikalar hukuku başlıklandırmasına sadık kalmıştır. Ancak bu bölümde de diğer eserlerden farklı olarak NACE-REV.2 sisteminin işkolları tespitinde uygulanması sorununa değinmiş ve özellikle sendikal tazminat konusunda özgün ve dikkate şayan fikirler ileri sürmüştür.

  Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu İş Uyuşmazlıkları başlıklı üçüncü bölüm ise toplu iş sözleşmesi ve toplu iş uyuşmazlıkları olarak iki ayrı kısımda incelemeye tabi tutulmuştur. Burada da yine benzer konuda mevcut eserlerdeki klasik ayrımlara ve başlıklandırmalara sadık kalınmıştır.

  Eser Disiplin Hukuku başlıklı dördüncü bölüme yer vermesi anlamında yeni ve özgün bir anlayışa sahiptir. Bu bölümde özellikle disiplin uygulamasının, toplu iş sözleşmesi özerkliğinin somut bir sonucu olması hasebiyle konu ile ilgili ileride yapılacak yasa ve toplu iş sözleşmesi çalışmalarına bir zemin hazırlamak amaçlanmıştır. Uygulamada yaygın bir şekilde karşılaşılan disiplin uygulaması müessesesinin eserde incelenmesi esere büyük bir zenginlik katmıştır.

  Yazarın yalnızca yeni kanun eski kanun karşılaştırması ile yetinmeyip, özgün fikirlerine de anlaşılır bir üslupla eserinde yer vermesi eseri uygulayıcıların yanı sıra akademik olarak da kıymetli kılmaktadır.

    

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ