• Türkiye’de Geliştirilmiş İşsizlik Oranları

  Alptekin GÜNEY

   

  ÖZET

  Küreselleşmeyle birlikte 1980’lerden itibaren uygulanan ekonomik politikalar, özelleştirmeler, sendikaların güçsüzleşmesi, çokuluslu şirketlerin ucuz işgücü arayışında olması gibi etmenler yüzünden tüm dünyada işsizlik oldukça önemli bir sorun haline gelmiştir. Türkiye’de bu gelişmelerden etkilenmiş ve 1980’lerden başlayarak yükselen işsizlikle karşı karşıya kalmıştır. İşsizlik ülkelerin sosyal yapısında bir takım olumsuz gelişmelere neden olmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki gerçek işsizlik oranlarına ulaşabilmek amacıyla eksik istihdam ve iş aramaktan vazgeçenler, mevsimlik çalışanlar vb. dikkate alınarak düzeltilmiş işsizlik oranları hesaplanmıştır.

  Anahtar kelimeler: İşsizlik, İstihdam, Eksik İstihdam, Düzeltilmiş İşsizlik

   

  ABSTRACT

   

  Unemployment has become the most essential problem around the world because of the implemented economic policies, privatizations, declination of the trade unions and in search of a cheap labor of multinational corporations since 1980s. Turkey has affected by these progresses and faced with increasing unemployment issue starting from the same year, 1980s. Unemployment causes some negative developments in terms of social structure in the countries. In this study, in order to reach the real unemployment rate, unemployment rates are calculated, in terms of those who give up looking for a job, work seasonally etc.,

  Key words: unemployment, employment, underemployment, adjusted unemployment

   

   

   

   

  1. GİRİŞ

  İşsizlik olgusu, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin uğraştığı en önemli sosyal sorunların başında gelmektedir. Ülkeler özellikle 1980’lerden itibaren teknolojik olarak gelişirken, buna bağlı olarak üretim sistemleri de değişmiş ve işgücünün bu gelişmelere ayak uydurması zorlaşmıştır. Ayrıca nüfus artışına bağlı olarak da artan işgücüne istihdam imkanları yaratmak ciddi sorun haline gelmiştir.

  Küreselleşmeyle birlikte 1980’lerden itibaren uygulanan ekonomik politikalar, özelleştirmeler, sendikaların güçsüzleşmesi, çokuluslu şirketlerin ucuz işgücü arayışında olması gibi etmenler yüzünden tüm dünyada işsizlik oldukça önemli bir sorun haline gelmiştir. Türkiye’nin de bu gelişmelerden etkilenmemesi mümkün olmamış ve 1980’lerden başlayarak ülkemizde de işsizlik giderek ağırlaşmaktadır.

  Bir ekonomik düzenin düzgün şekilde çalışıp çalışmadığı, geçerli ücret karşılığı çalışmak isteyen herkese iş temin edilip edilemediği ile ölçülür. İşsizlik modern sanayinin bir sorunudur. İşsizlik sanayiye dayalı ekonomik sistemin yapısından kaynaklanması nedeniyle kişisel değil, sosyal bir sorundur1ve bir ülkede insanların çalışmak istediği halde iş bulamamaları uygulanan ekonomik politikaların sonucudur.2

  Ülkelerin en önemli sorunlarının başında gelen işsizlikle ilgini açıklanan oranların ne kadar gerçeği yansıttığı tartışılacak bir konu olmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, işsizlik oranlarını hesaplarken (tanım gereği) gerçekte işsiz kabul edebileceğimiz bazı grupları işsiz olarak kabul etmemektedir. Bu durum açıklanan işsizlik oranlarının gerçeği yansıtmaktan uzak kalmasına neden olmaktadır.

  İşsizlik küresel bir sorun olarak yapısal ve kalıcı olarak karşımıza çıktığından ölçülmesi çok daha önemli hale gelmektedir.

  Gerçek işsizlik oranlarının daha yüksek olarak gerçekleştiği düşüncesinden hareketle bu çalışmada Türkiye’deki gerçek işsizlik oranlarına ulaşabilmek için mevsimlik işsizlik, eksik istihdam ve iş bulamadığı için küsenlerde dikkate alınarak TÜİK verilerinden yararlanılarak  düzeltilmiş işsizlik oranları hesaplanmıştır.

  2. EKSİK İSTİHDAM VE GELİŞTİRİLMİŞ İŞSİZLİK ORANLARI

  İşsizlik oranlarının gerçekçi olarak belirlenmesinde eksik istihdam önemli bir yer tutmaktadır.   TÜİK tarafından hesaplama yöntemi değiştirildiğinden 2008 Kasım ayı sonrasında eksik istihdam verileri yayınlanmamaktadır. (2008 yıl sonu ortalama rakamı açıklanmıştır.)  2009 yılı Şubat ayından itibaren eksik istihdam verileri “zamana bağlı eksik istihdam” ve “yetersiz eksik istihdam” başlıkları altında yayınlanmaktadır.  Çalışmamızda 2009 Ağustos ayı verileri bahse konu bu iki başlık altında ki verilerin toplanmasından oluşmaktadır. 

  2.1. Eksik İstihdam

  Eksik istidam görülebilir eksik istihdam ve görülemeyen eksik istihdam olarak iki türlü ele alınmaktadır. Görülebilir eksik istihdam, referans dönemde ekonomik nedenlerle, kendi isteği dışında normal çalışma süresinin (40 saat) altında çalışanları kapsamaktadır. Mevcut işinde veya bir başka işte, çalışmaya müsait olduğu halde haftalık 40 saatten daha az çalışanların eksik istihdamda olduğu kabul edilir. Eğitim ve vasıflarına uygun olmayan işlerde istihdam edilenler ile, çalıştığı halde ücret azlığı, işinden memnun olmama gibi nedenlerle işini değiştirmek istediği için iş arayan kişiler görülmeyen eksik istihdamdadırlar.3Eksik istihdamda olan işgücünü, potansiyel işsizler olarak görmek çokta yanlış olmayacaktır düşüncesindeyiz.

  Ülkemizde kapsamlı insan gücü ve eğitim planlamalarının yapılmıyor olması ve yüksek işsizlik baskısı, eksik istihdama neden olmaktadır. 2000–2009 yılları arasında eksik istihdamda genel olarak bir azalma görülmektedir. Bu yıllarda eksik istihdamın hem miktarı hem de işgücü içindeki payı azalmaktadır. 2000–2007 yılları arasındaki eksik istihdam edilenlerin miktarı toplamda 1.591.000’den 742.000’e düşmüş, 2000 yılında %6,9 olan eksik istihdam oranı, 2007 yılında % 3,2’ye düşmüştür.  2008 yılının ikinci yarısından itibaren yaşanan küresel krizinde etkisiyle işsizliğin hızla bir artış göstermesi, eksik istihdamda da hem adetsel, hem de oransal olarak artışa neden olmuştur. Eksik istihdam 2008 yılının sonunda % 3,3’e, 2009 Ağustos ayında ise % 3,7’ye yükselmiştir.

  Tablo 1: Toplam Eksik İstihdam (2000-2009)  (Bin Kişi, 15+yaş)

   

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009*

   Toplam

  İşgücü

  23.078

  23.491

  23.818

  23.640

  24.289

  24.565

  23.250

  23.523

  23.805

  25.537

  İstihdam Edilenler

  21.581

  21.524

  21.354

  21.147

  21.791

  22.046

  20.954

  21.189

  21.194

  22.108

  Eksik İstihdam

  1.591

  1.404

  1.297

  1.143

  995

  817

  835

  742

  779

  948

  İşsiz

  1.497

  1.967

  2.464

  2.493

  2.498

  2.520

  2.295

  2.333

  2.611

  3.429

  İşsizlik Oranı (%)

  6,5

  8,4

  10,3

  10,5

  10,3

  10,3

  9,9

  9,9

  11,0

  13,4

  Eksik İstihdam/İşgücü(%)

   

  6,9

   

  6,0

   

  5,4

   

  4,8

   

  4,1

   

  3,3

   

  3,6

   

  3,2

   

  3,3

   

  3,7

  Eksik İstihdam/İstihdam(%)

   

  7,4

   

  6,5

   

  6,1

   

  5,4

   

  4,6

   

  3,7

   

  3,9

   

  3,5

   

  3,7

   

  4,3

  Erkek

  İşgücü

  16,890

  17.040

  17.058

  17.086

  17.902

  18,213

  17.170

  17.363

  17.476

  18.290

  İstihdam Edilenler

  15.780

  15.555

  15.232

  15.256

  16.023

  16.346

  15.502

  15.661

  15.598

  15.914

  Eksik İstihdam

  1.416

  1.255

  1.158

  994

  881

  705

  723

  634

  647

  735

  İşsiz

  1.111

  1.485

  1.826

  1.830

  1878

  1.867

  1.668

  1.702

  1.877

  2.376

  İşsizlik Oranı (%)

  6,6

  8,7

  10,7

  10,7

  10,5

  10,3

  9,7

  9,8

  10,7

  13,0

  Eksik İstihdam/İşgücü(%)

   

  8,4

   

  7,4

   

  6,8

   

  5,6

   

  4,9

   

  3,9

   

  4,2

   

  3,7

   

  3,7

   

  4,0

  Eksik İstihdam/İstihdam(%)

   

  9,0

   

  8,0

   

  7,6

   

  6,5

   

  5,5

   

  4,3

   

  4,7

   

  4,0

   

  4,1

   

  4,6

  Kadın

  İşgücü

  6.188

  6.451

  6.760

  6.555

  6.388

  6.352

  6.081

  6.159

  6.329

  7.247

  İstihdam Edilenler

  5.801

  5.969

  6.122

  5.891

  5.768

  5.700

  5.452

  5.528

  5.595

  6.194

  Eksik İstihdam

  176

  149

  139

  149

  114

  113

  112

  108

  132

  213

  İşsiz

  387

  482

  638

  663

  620

  652

  629

  631

  734

  1.052

  İşsizlik Oranı (%)

  6,3

  7,5

  9,4

  10,1

  9,7

  10,3

  10,3

  10,3

  11,6

  14,5

  Eksik İstihdam/İşgücü(%)

   

  2,8

   

  2,3

   

  2,0

   

  2,3

   

  1,2

   

  1,8

   

  1,8

   

  1,8

   

  2,1

   

  2,9

  Eksik İstihdam/İstihdam(%)

   

  3,0

   

  2,5

   

  2,3

   

  2,5

   

  2,0

   

  2,0

   

  2,0

   

  2,0

   

  2,4

   

  3,4

  Kaynak: TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketi Dönemsel Sonuçları. (Çevrimiçi www. tuik.gov.tr/VeriBilgi, 15.11.2009)

                 *Ağustos ayı sonuçları alınmıştır.

   

  Her iki cinste de hem miktar hem de oransal bir düşme görülmesine karşın erkeklerdeki azalma ciddi boyutlarda olurken kadınların eksik istihdamında ki azalma çok küçük miktarda olmuştur. Eksik istihdamda ki erkeklerin miktarı 1.416.000’den 735.000’e gerilerken yaklaşık %50’lik bir azalma meydana gelmiştir. Eksik istihdamda ki kadınların miktarı ise 176.000’den 2008 yılında 132.000’e gerilemiş ve %22’lik bir azalma meydana gelmiştir. Ama 2009 Ağustos ayında eksik istihdamda ki kadınların sayısı 213.000’e yükselmiştir. Oransal olarak da eksik istihdamda olan erkekler %8,4’den %4’e gerilerken kadınlarda eksik istihdam 2000 yılında %2,8 iken, 2004–2006 yılları arasında düşme olmasına rağmen 2009 Ağustos ayında %2,9’a yükselmiştir. Kadınlardaki değişimin daha küçük olmasına rağmen eksik istihdam çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu görülmektedir. 2009 yılında küresel krizin etkisiyle yükselen işsizlik nedeniyle eksik istihdamda da artış olduğu görülmektedir.

  2.2. Geliştirilmiş İşsizlik Oranları

  Gelişmekte olan ülkelerde işsizlik sigortası ve yardımlarının çok sınırlı olması veya hiç olmaması nedeniyle, hayatlarını devam ettirmek için çalışmak ihtiyacında olanlar, ücret düşükte olsa, iş geçici de olsa, çalışma şartları çok kötü de olsa çalışmak zorundadırlar. Bu nedenlerle bu tür ülkelerde açıklanan işsizlik oranları gerçeği yansıtmamaktadır.4Türkiye’de de durum bundan çok farklı değildir. İnsanlar işin “iyi iş” olduğuna bakmaksızın çalışmak zorunda kalmaktadırlar.

  TÜİK işsizi şu şekilde tanımlamaktadır:”Referans dönem içinde istihdam halinde olmayan kişilerden (kar karşılığı, ücretli ya da ücretsiz olarak bir işte bir saat bile çalışmayan ve böyle bir işle bağlantısı olmayan)iş aramak için son üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 15 gün içinde işbaşı yapabilecek durumda olan çalışma çağındaki kişiler işsiz sayılır.”TÜİK bu tanımdan yola çıkarak işsizlik oranlarını hesapladığından, iş aramaktan vazgeçenler5, eksik istihdamda olanlar, ücretsiz aile işçileri ve mevsimlik çalışanlar işsizlik oranlarının içinde yer almamaktadır. Bu nedenle işsizlik oranları olması gerekenden daha düşük çıkmaktadır. Özellikle iş aramadığı halde işbaşı yapmaya hazır olanların, diğer gruplara göre işgücüne ve işsizliğe çok daha yakın olduğu açıktır.

  Türkiye’de ne işsizlikle ilgili verilerin işsizliğin gerçek boyutlarını tam olarak yansıttığı söylenebilir, ne de işsiz olarak görünenlerin birçoğunun gerçekten işsiz oldukları söylenebilir6. Ülkemizde işsiz gözükenlerin bir çoğu kayıt dışı marjinal işlerde çalışmaktadır. Buna karşın ciddi sayıdaki işsiz de istatistiklerde işsiz olarak gözükmemektedir.

  İşgücüne dâhil olmayan grupları, özellikle iş aramayıp işbaşı yapmaya hazır olanlar ve mevsimlik çalışanları potansiyel olarak işgücü havuzuna girebilecek yeni işsizler olarak düşünmek makul olacaktır.7

  Türkiye’de emek piyasalarında işgücüne dâhil olmama eğilimi yüksektir ve bu eğilim sürekli artmaktadır. Toplam nüfus içinde işgücüne dâhil olmayan nüfustaki gelişmeye 1955–2008 yılları arasındaki süre açısından bakıldığında konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır. Toplam çalışma çağındaki nüfus içinde işgücüne dâhil olmayanların oranı 1955 yılında %16,3 iken8, bu oran 2008 Kasım ayında yaklaşık %52’ye ulaşarak işgücüne dâhil nüfus oranını aşmış durumdadır.

  Bu oranlardan da anlaşılacağı gibi Türkiye’de çalışma çağındaki nüfusun (15–64 yaş) yarıdan fazlası işgücüne katılmamaktadır. İşgücüne dâhil olmayanların büyük bölümünü ev hanımları oluşturmaktadır. 2009 Ağustos ayı itibariyle işgücüne katılmayanların içinde ev hanımları % 46’lık bir büyüklüğe sahiptir. Çalışma çağındaki kadınların işgücüne katılmamasının pek çok sosyal ve ekonomik nedeni olduğu açıktır.

   

   

   

  Tablo 2: Geliştirilmiş İşsizliğe Temel Oluşturacak Veriler (20002009) (Bin kişi,15 +yaş)

   

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009*

  Toplam

  15 ve Daha Yukarı Yaştaki

  Nüfus

   

  46.565

   

  47.158

   

  48.041

   

  48.912

   

  49.906

   

  50.826

   

  48.485

   

  49.215

   

  50.772

   

  51.789

  İşgücü

  22.562

  23.491

  23.818

  23.640

  24.289

  24.565

  23.250

  23.523

  23.805

  25.537

  İstihdam Edilenler

  21.153

  21.524

  21.354

  21.147

  21.791

  22.046

  20.954

  21.189

  21.194

  22.108

  Eksik İstihdam

  1.369

  1.404

  1.297

  1.143

  995

  817

  835

  742

  779

  948

  İşsiz

  1.409

  1.967

  2.464

  2.493

  2.498

  2.520

  2.295

  2.333

  2.611

  3.429

  İşgücüne Dahil Olmayanlar

  23.133

  23.667

  24.223

  25.272

  25.616

  26.260

  25.235

  25.692

  26.967

  26.252

  İş Aramayıp İşbaşı Yapmaya

  Hazır Olanlar

   

  1.139

   

  1.060

   

  1.020

   

  945

   

  1.223

   

  1.714

   

  1.959

   

  1.805

   

  1.850

   

  1.860

  Mevsimlik Çalışanlar

  1.367

  1.589

  813

  894

  464

  481

  386

  324

  315

  33

  Diğer

  21.395

  21.841

  22.391

  23.432

  23.927

  24.065

  22.890

  23.562

  24.801

  24.359

  Erkek

  15 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus

   

  22.916

   

  23.389

   

  23.827

   

  24.260

   

  24.755

   

  25.209

   

  24.024

   

  24.354

   

  24.917

   

  25.421

  İşgücü

  16,890

  17.040

  17.058

  17.086

  17.902

  18,213

  17.170

  17.363

  17.476

  18.290

  İstihdam Edilenler

  15.780

  15.555

  15.232

  15.256

  16.023

  16.346

  15.502

  15.661

  15.598

  15.914

  Eksik İstihdam

  1.416

  1.255

  1.158

  994

  881

  705

  723

  634

  647

  735

  İşsiz

  1.111

  1.485

  1.826

  1.830

  1878

  1.867

  1.668

  1.702

  1.877

  2.376

  İşgücüne Dahil Olmayanlar

  6.025

  6.349

  6.768

  7.174

  6.853

  6.996

  6.854

  6.990

  7.441

  7.131

  İş Aramayıp İşbaşı Yapmaya Hazır Olanlar

   

  711

   

  694

   

  657

   

  624

   

  633

   

  802

   

  924

   

  838

   

  831

   

  772

  Mevsimlik Çalışanlar

  260

  353

  370

  415

  143

  101

  95

  90

  72

  4

  Diğer

  5.055

  5.303

  5.742

  6.135

  6.077

  6.093

  5.837

  6.061

  6.538

  6..355

  Kadın

  15 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus

   

  23.295

   

  23.769

   

  24.214

   

  24.652

   

  25.150

   

  25.617

   

  24.461

   

  24.861

   

  25.855

   

  26.368

  İşgücü

  6.188

  6.451

  6.760

  6.555

  6.388

  6.352

  6.081

  6.159

  6.329

  7.247

  İstihdam Edilenler

  5.801

  5.969

  6.122

  5.891

  5.768

  5.700

  5.452

  5.528

  5.595

  6.194

  Eksik İstihdam

  176

  149

  139

  149

  114

  113

  112

  108

  132

  213

  İşsiz

  387

  482

  638

  663

  620

  652

  629

  631

  734

  1.052

  İşgücüne Dahil Olmayanlar

  17.108

  17.318

  17.455

  18.098

  18.763

  19.264

  18.381

  18.702

  19.526

  19.121

  İş Aramayıp İşbaşı Yapmaya Hazır Olanlar

   

  429

   

  366

   

  364

   

  322

   

  590

   

  912

   

  1.037

   

  967

   

  1.293

   

  1.088

  Mevsimlik Çalışanlar

  339

  413

  443

  479

  321

  380

  291

  234

  243

  29

  Diğer

  16.340

  16.538

  16.649

  17.298

  17.850

  17.972

  17.057

  17.500

  17.990

  18.004

   

  Kaynak: TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketi Dönemsel Sonuçları. (Çevrimiçi www. tuik.gov.tr/VeriBilgi, 15.11.2009 )

                  * Ağustos ayı sonuçları alınmıştır

   

  .2009 Ağustos ayında işgücüne katılım oranı % 49 olarak gerçekleşmiştir, 2008 yılında ise bu oran % 46 olarak gerçekleşmiştir, 2009 yılı Ağustos ayında kadınların işgücüne katılım oranı ise % 27 de kalmaktadır bu oranlar bize çalışma çağındaki nüfusun yarıdan fazlasının işgücüne katılmadığını göstermektedir. İşgücüne katılmama eğiliminin yüksek olması ve sürekli artması işsizliğin gerçek boyutlarının anlaşılabilmesi için önem taşımaktadır. İş aramadığı halde işe başlamaya hazır olanlar işgücünün dışında kalanların % 7’sini oluşturmaktadırlar.

  Tablo 3: Geliştirilmiş İşsizlik Oranları  (%), (20002009), (15+yaş)

   

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009*

  Toplam

  İşgücüne Katılma Oranı (%)

  48,8

  49,8

  49,6

  48,3

  48,7

  48,3

  48,0

  47,8

  46,9

  49,3 

  1) İşsizlik Oranı (%)

  6,5

  8,4

  10,3

  10,5

  10,3

  10,3

  9,9

  9,9

  11,0

  13,4

  2)Eksik İstihdam Oranı (%)

         6,9

  6,0

  5,4

  4,8

  4,1

        3,3

  3,6

  3,2

  3,3

  3,7

  3) İşbaşı Yapmaya Hazır Olanlar/ İşgücü (%)

   

  6,0

   

  4,5

   

  4,3

   

  3,9

   

  5,0

   

  6,9

   

  8,4

   

  7,7

   

  7,8

   

  7,3

  4) Mevsimlik Çalışanlar /

  İşgücü (%)

   

  6,0

   

  6,8

   

  3,4

   

  3,8

   

  1,9

   

  1,9

   

  1,7

   

  1,4

   

  1,3

   

  0,1

  Geliştirilmiş İşsizlik Oranı (%) (1+2)

   

  12,3

   

  14,4

   

  15,7

   

  15,3

   

  14,4

   

  13,6

   

  13,5

   

  13,1

   

  14,3

   

  17,1

  Geliştirilmiş İşsizlik Oranı (%) (1+2+3+4)

   

  24,3

   

  25,7

   

  23,4

   

  23,0

   

  21,3

   

  22,4

   

  23,6

   

  22,2

   

  23,4

   

  24,5

  Erkek

  İşgücüne Katılma Oranı (%)

  73,7

  72,9

  71,6

  70,4

  72,3

  72,2

  71,5

  71,3

  70.1

  71.9

  1) İşsizlik Oranı (%)

  6,6

  8,7

  10,7

  10,7

  10,5

  10,3

  9,7

  9,8

  10,7

  13,0

  2)Eksik İstihdam Oranı (%)

  8,4

  7,4

  6,8

  5,8

  4,9

  3,9

  4,2

  3,7

        3,7

        4,0

  3) İşbaşı Yapmaya Hazır Olanlar/ İşgücü (%)

   

  4,2

   

  4,0

   

  3,8

   

  3,6

   

  3,5

   

  4,4

   

  5,4

   

  4,8

   

  4,8

   

  4,2

  4) Mevsimlik Çalışanlar /

   İşgücü (%)

   

  1,5

   

  2,0

   

  2,7

   

  2,4

   

  0,7

   

  0,5

   

  0,5

   

  0,5

   

  0,4

   

  0

  Geliştirilmiş İşsizlik Oranı (%) (1+2)

   

  15,0

   

  16,1

   

  17,5

   

  16,5

   

  15,4

   

  14,2

   

  13,9

   

  13,5

   

  14,4

   

  17,0

  Geliştirilmiş İşsizlik Oranı (%) (1+2+3+4)

   

  20,7

   

  22,1

   

  24,0

   

  22,5

   

  19,6

   

  19,1

   

  19,8

   

  18,8

   

  19,6

   

  21,2

  Kadın

  İşgücüne Katılma Oranı (%)

  26,6

  27,1

  27,9

  26,6

  25,4

  24,8

  24,9

  24,8

  24,5

  27,5

  1) İşsizlik Oranı (%)

  6,3

  7,5

  9,4

  10,1

  9,7

  10,3

  10,3

  10,3

  11,6

  14,5

  2)Eksik İstihdam Oranı (%)

  2,8

  2,3

  2,1

  2,3

  1,8

  1,8

  1,8

  1,7

  2,1

  2,9

  3) İşbaşı Yapmaya Hazır Olanlar/ İşgücü (%)

   

  6,9

   

  5,7

   

  5,4

   

  4,9

   

  9,2

   

  14,4

   

  17,0

   

  15,7

   

  20,4

   

  15,0

  4) Mevsimlik Çalışanlar /

   İşgücü (%)

   

  5,5

   

  6,4

   

  6,5

   

  7,3

   

  5,0

   

  5,9

   

  4,8

   

  3,8

   

  3,8

   

  0,4

  Geliştirilmiş İşsizlik Oranı (%) (1+2)

   

  9,1

   

  9,8

   

  11,5

   

  12,4

   

  11,5

   

  12,1

   

  12,1

   

  12,0

   

  13,7

   

  17,4

  Geliştirilmiş İşsizlik Oranı (%) (1+2+3+4)

   

  21,5

   

  21,9

   

  23,4

   

  24,6

   

  25,7

   

  32,4

   

  33,9

   

  31,5

   

  37,9

   

  32,8

  Kaynak: TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketi Dönemsel Sonuçları. (Çevrimiçi  www. tuik.gov.tr/VeriBilgi, 15.11.2009 )

                  *Ağustos ayı sonuçları alınmıştır

   

  Sadece emek piyasalarına başvurmuş ve iş bulamamış olanları işsiz olarak kabul etmek, işsizlikle ilgili yapılacak analizlerde yeterli olmamaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi iş aramadığı halde işbaşı yapmaya hazır olanlar işgücünün dışında kalanların % 7’si gibi önemli bir oranı oluşturmaktadırlar. Bu nedenle işgücünün durumunu daha net görülebilmesi için, işgücüne dahil olmayan ve atıl durumda olan, fakat işgücüne girme ihtimali yüksek olan işgücü ve nüfus kitlesinin dahil edildiği yeni tanımlamalara gidilmelidir. İşsizlik düzeylerinin daha sağlıklı karşılaştırılabilmesi için toplam işsizlik oranlarıyla birlikte iki farklı işsizlik oranı hesaplanmalıdır. Bu oranlardan birincisinde; toplam işsizlik ile eksik istihdam oranları toplanıp birlikte değerlendirilirken, ikincisinde ise; toplam işsizlik ve eksik istihdam oranlarıyla birlikte iş aramayıp iş başı yapmaya hazır olanlarla mevsimlik çalışanların işgücüne oranları toplama dâhil edilmelidir.9

  Bu tanımdan yola çıkarak geliştirilmiş işsizlik oranlarına baktığımızda işsizlik oranlarının toplam işsizlik oranlarının çok üzerinde çıktığı görülmektedir.

  Toplam geliştirilmiş işsizlik oranlarına baktığımızda 2000 krizini takip eden yıllarda yükselme gösterdiğini, 2004 yılından 2008’e kadar düşme eğiliminde olduğunu fakat 2008 yılının özellikle ikinci yarısından itibaren küresel krizin de etkisiyle tekrardan yükselme eğilimine girdiğini görmekteyiz. 2008 yılı sonu itibariyle açıklanan ortalama toplam işsizlik oranı %11,0 iken, bu orana eksik istihdamın eklenmesiyle ulaşılan geliştirilmiş işsizlik oranının % 14,3’e ve bunlara iş aramadığı halde çalışmaya hazır olanlarla, mevsimlik çalışanları eklediğinde elde edilen ikinci geliştirilmiş işsizlik oranının % 23,4 gibi toplam işsizlik oranının iki katından fazla bir orana ulaştığı görülmektedir.

  Geliştirilmiş işsizlik oranlarına cinsiyete göre baktığımızda toplam ve erkek işsizliği ile kadın geliştirilmiş işsizliklerinin farklı seyir izlediği görülmektedir. Toplam geliştirilmiş işsizlik ve erkek geliştirilmiş işsizliği 2000–2003 yılları arasında yükselme eğilimi içinde olup, 2004 yılından 2008 yılına kadar düşme eğilimi gösterirken kadın geliştirilmiş işsizliği ise 2008 yılının ikinci yarısından itibaren yükselişe geçmiştir.

  Kadınlar arasında ikinci geliştirilmiş işsizlik oranının 2008’de % 37,9 ile toplam işsizlik oranını (%11,6) üçe katladığı görülmektedir. Bu oranlarda bize ülkemizde her geçen yıl derinleşen bir kadın işsizliği olduğunu göstermektedir.

   

  4. SONUÇ

   

  Türkiye’de mevsimlik işsizlik ve konjonktürel işsizlik yaşanmasına karşın esas olarak yaşanan işsizlik yapısal işsizliktir. Nüfus artışı, köyden kente göçle tarım sektöründen doğrudan hizmetler sektörüne işgücünün geçmek zorunda kalmaktadır. Bu geçiş sürecinde işgücünün vasıflarını hizmet sektörüne uygun olarak geliştirilmesi sağlanamadığından sonuçta kalıcı hale gelen yapısal işsizlik ortaya çıkmaktadır.

   

  Türkiye’de işsizlik 1970’lerden başlayarak genel olarak % 7 ile % 10,5 arasında seyretmiştir. Çok ender olarak bazı yıllarda % 6’lara inmiştir. Eksik istihdamı ve küstüğü için iş aramayı bırakanları da dahil ettiğimiz takdirde bu oranlar çok yukarılara çıkmaktadır. Nüfus artışına karşın, eğitime katılma oranının artması, köyden kente göçen kadınların ev kadınlığını tercih etmesi gibi nedenlerle işgücüne katılımın düşmesine rağmen işsizlik artan bir trend göstermektedir.

   

  Nüfusun yaklaşık yarısının işgücüne katılmaması bağımlılık oranının da yüksek olduğunu göstermekte ve genelde sadece aile reisinin çalıştığı anlamına gelmektedir. Tek ebeveynin çalıştığı ailelerde işsizlik yaşanması durumunda hem ekonomik hem de psikolojik olarak daha büyük sorunlar ortaya çıkmakta, yoksullaşma kaçınılmaz olmaktadır. Tek kişinin çalıştığı ailelerdeki çalışanlar, işsiz kalmamak için düşük ücretle ve kötü şartlarda hatta can güvenliğini hiçe sayarak çalışmayı kabullenmekte, iş seçme lüksü olmamaktadır. Düşük ücretlerle çalışmanın kabul edilmesi eksik istihdama neden olmakta ve ortaya çalışan yoksullar çıkarmaktadır.

   

  1980’lerden başlayarak tüm dünyayı etkisine alan neo-liberal politikalar Türkiye’yi de etkilemiş ve bunun sonucunda da uygulanan özelleştirme, sendikasızlaştırma, esnek çalışmanın teşviki vb. politikalar ve yapısal değişim kronik işsizliği getirmiştir. Ülkemizde yaşanan işsizlik, işsizlik sürelerini ve ümidini kestiği için iş aramayanları dikkate aldığımızda uzun süreli işsizliktir. 2009 Ocak ayı itibari ile işsizlerin %22’lik bir bölümü bir yıldan uzun süredir iş aramaktadır. Uzun süredir iş arayanların oranının 2008’in ikinci yarısından itibaren küresel krizle birlikte işsiz kalanlar nedeniyle düştüğünü dikkate almak gerekmektedir. Uzun süredir iş arayanların oranının %22’ye gerilemiş olmasına rağmen bu durum ülkemizde işsizliğin kronikleştiğini işaret etmektedir.

   

  Türkiye’de işsizliğin gerçek boyutlarını görebilmek için toplam işsizlik rakamlarına eksik istihdam oranını eklediğimizde 2008 yıl sonu  itibariyle açıklanan ortalama toplam işsizlik oranı %11,0 iken, geliştirilmiş işsizlik oranının % 14,3’e ve bunlara iş aramadığı halde çalışmaya hazır olanlarla, mevsimlik çalışanları eklediğimizde elde edilen geliştirilmiş işsizlik oranının % 23,4 gibi toplam işsizlik oranının iki katını aşan bir işsizlik oranına ulaşmaktayız. 2009 Ağustos ayı verilerine baktığımızda, toplam oranı %13,4 iken yaz olması nedeniyle işgücüne katılmayan mevsimlik işsizlerin çok azalmasına karşın 2008’e göre daha da yükselerek, birinci geliştirilmiş işsizlik %17,1, ikinci geliştirilmiş işsizlik oranı ise 24,5 olarak gerçekleşmektedir.

   

  Kadınlar açısından geliştirilmiş işsizlik oranları daha da yüksek oluşmakta ve ülkemizde kadın işsizliğinin gün geçtikçe derinleştiğini göstermektedir. Kadınlar arasında ikinci geliştirilmiş işsizlik oranı 2008’de % 37,9 ile toplam işsizlik oranının (%11,6) üç katını geçmektedir. Kadınlar işgücüne az katılıyor olmalarına karşın işsizlikten de erkeklere göre daha fazla etkilenmektedirler.

   

  Sonuç olarak küresel krizin de etkisiyle işsizlik yaklaşık son bir yıldır çok hızlı bir yükselme trendine girmiştir. Önlemlerin hızla alınmaması halinde ekonomik ve sosyal sıkıntıların yoğun olarak yaşacağı tabidir. Geçmiş göstergeler dikkate alındığında krizin etkisinin geçmesinden sonra işsizlik oranlarının hızla aşağıya indirilemeyeceği, % 10 seviyelerine kısa zamanda getirilemeyeceği ve geliştirilmiş gerçek işsizlik oranlarının da bunun üzerinde olacağı düşünülmektedir.

   

   

   

   

   

   

  KAYNAKÇA

  Aren Sadun, (1975); İstihdam, Para ve İktisadi Politika, Bilgi Yayınevi, Ankara (Beşinci Basım)

  Güney Alptekin (2009);”İşsizlik, Nedenleri, Sonuçları ve Mücadele Yöntemleri”, KAMU-İŞ İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Ankara, Sayı: C. 10 S.4/2009, S.135-159

  Koray Meryem, (2005); Sosyal Politika, İmge Kitapevi, İstanbul (2.Baskı)

  Koray Meryem, (2008); Sosyal Politika, İmge Kitapevi, İstanbul (3.Baskı)

  Murat Sedat, (2007); Dünden Bugüne İstanbulun İşgücü ve İstihdam Yapısı, İTO Yayınları, İstanbul, Yayın No:2007–73,2007

  Özdemir Süleyman vd., (2006); İşsizlik Sorunun Çözümünde KOBİlerin Desteklenmesi, İTO Yayınları, İstanbul, Yayın No: 2006-24,

  TÜİK,(2009); HaneHalkı İşgücü Anketi Dönemsel Sonuçları, (Çevrimiçi); www.tuik.gov.tr/VeriBilgi, 21.04.2009

  Yüceol Hüseyin Mualla,(2005); “Bir Politika Değişkeni Olarak İşsizliğin Ölçülmesi Sorunu ve Türkiye’de Gerçek İşsizlik Oranı”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (www.e-sosder.com) Bahar 2005, Cilt:3, s.118–133

  Zaim Sabahattin, (1997); Çalışma Ekonomisi, Filiz Kitapevi, İstanbul, (10.Baskı)


  [1]  Sabahattin Zaim (1997);Çalışma Ekonomisi, Filiz Kitapevi, İstanbul, (10.Baskı),s.173

  [2]  Sadun Aren,( 1975);İstihdam, Para ve İktisadi Politika, Bilgi Yayınevi, Ankara, (Beşinci Basım), s. 17

  [3]  Sedat Murat,(2007); Dünden Bugüne İstanbulun İşgücü ve İstihdam Yapısı, İTO Yayınları, Yayın No: 2007-73, İstanbul,s. 394; Süleyman Özdemir vd.(2006);İşsizlik Sorununun Çözümünde KOBİlerin Desteklenmesi, İTO Yayınları, Yayın No: 2006-24, İstanbul,s.74

  [4]  Meryen Koray(2008); Sosyal Politika, İmge Kitapevi, İstanbul (3.Baskı), s. 230

  [5]  Alptekin Güney(2009);”İşsizlik, Nedenleri, Sonuçları ve Mücadele Yöntemleri”, KAMU-İŞ  İş Hukuku ve İktisat Dergisi,Ankara, Sayı:C. 10 S.4/2009, S.142 

  [6]  Meryem Koray, (2005); Sosyal Politika,  İmge Kitapevi, İstanbul (2.Baskı), s. 372

  [7]  Hüseyin Mualla Yüceol,(2005);‘Bir Politika Değişkeni Olarak İşsizliğin Ölçülmesi Sorunu ve Türkiye’de Gerçek İşsizlik Oranı’, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (www.e-sosder.com) Bahar 2005, Cilt:3, s.125

  [8]  Sedat Murat, a.g.e., 402-403

  [9]  Sedat Murat, a.g.e., s. 404

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ