• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  17. sayımızla tekrar merhaba.

  Bu sayımızın ilk makalesinde Prof. Dr. Müjdat Şakar, “Basın İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminati” başlıklı makalesinde, sorunları pek tartışılmayan basın çalışanların durumlarına ışık tutmuş, bir yandan yasal durumun yetersizliğini ortaya koyarken diğer yanda da basın çalışanlarının bu yetersiz yasal düzenlemeden dahi yararlanamaz konumlara itildikleri gerçeğinin altını çizmiştir.

  Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu ve Arş. Gör. Arzu Özsoy’un, “Türkiye’de İşçi Sendikalarının ve Konfederasyonların web Siteleri İçerik Analizi Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı makalelerinde öncelikle sendikalar ve teknoloji kullanımı ele alınmış ve sendikaların wep siteleri değişik başlıklar altında içerik yönünden analiz edilerek sendika ve konfederasyonların wep sitelerini belirli bir stratejiye bağlı olarak oluşturmalarının ve iletişim teknolojileri ile sendikal faaliyetler arasındaki ilişkiyi iyi kavramalarının, içerik olarak daha düzenli bilgiler sunmalarının önemi vurgulanmıştır.

  Yrd. Doç. Dr. Hasan Ejder Temiz “Dünyada Kronik Yoksulluk ve Önleme Stratejileri” başlıklı makalesinde kronik yoksulluk kavramını tanımlamış, unsurlarını ortaya koymaya çalışmış, nedenlerini irdelemiş, kronik yoksulluğun biçimlerini sıralamış, yoksulları alt başlıklar içerisinde gruplandırarak, ekonomik ve sosyal boyutları içerisinde oluşturulan yoksulluğu önleme stratejilerini tartışmıştır.

  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Bektaş KAR “İşletme, İşyeri Ve İşin Gereklerinden Kaynaklanan Nedenlere Dayalı Fesihlerde Yargısal Denetim” başlıklı makalesinde, iş yasasının iş güvencesine ilişkin hükümlerinin uygulanmasında çok büyük bir öneme sahip olan işyeri gereklerinden kaynaklanan feshin yargısal denetime esas olacak temel ilkelerini karşılaştırmalı hukuk, öğreti ve yargı kararları ışığında ele almıştır.

  Dr. Neriman Açıkalın,“Yoksulluk ve Genç Kuşakların Toplumsal Hareketlilik Olanakları; İstanbul ve Gaziantep Örnekleri” başlıklı makalesinde, yoksulluğu genç kuşaklar açısından ele almış, özellikle çocukların çalıştırılmasının yarattığı kısır döngüye işaret edilerek, ülkemizde 1980 yılından itibaren uygulanan yapısal uyum politikalarının bu süreci hızlandırdığı gerçeği dile getirilmiştir. Gaziantep ve İstanbul’da yapılan alan araştırmasının sonuçları değerlendirilip, bu sürecin özellikle genç kuşakları geleceğin niteliksiz işgücü ve yoksulları olmaya mahkum edeceğine işaret edilmiştir.

  Gaye Yılmaz “Kapitalizmde Zaman-Mekan Sıkışması” başlıklı makalesinde, küreselleşme sürecinde hız kazanan teknolojik yenilikler sayesinde insanların çok kısa sürelerde birbirleriyle iletişim kurma olanaklarına kavuşmalarının, “mekanın ortadan kaybolduğu ya da artık önemini yitirdiği gibi bir izlenim yarattığı” belirtilerek “kapitalizmde zaman ve mekan arasında yaşanan çatışmanın sürekliliği, bu çatışmada, zamanın, hangi dinamiklerin etkisinde kalarak üstünlük sağladığı ve söz konusu üstünlüğün bir ölçek olarak ‘ulus devlet’i neden hedefleyemeyeceği gösterilmeye çalışılmıştır.”

  Arş.Gör. İzzet Mert Ertan “Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku ve Türk Hukukunda Asgari Çıraklık Yaşı” başlıklı makalesinde çıraklık kavramını tarihsel gelişimi içerisinde ele almış, asgari çalışma yaşını ulusalüstü insan hakları belgeleri ışığında değerlendirdikten sonra konuyu Türk hukuku açısından tartışmıştır.

  Doç. Dr. M. Fatih Uşan İşçinin Kendisinin İşi İle İlgili Olmayan Bir Hastalığa Yakalanması, Haklı Fesih Nedeni Sayılıp, Kıdem Tazminatına Hak Kazandıran Bir Durum mudur” başlıklı karar incelemesinde Yargıtay 9.HD, konuya ilişkin iki kararını, 1475 ve 4857 Sayılı İş Yasaları, öğreti açısından değerlendirip, sağlık nedenlerine bağlı haklı fesih kavramını tartışmıştır.

  Yrd.Doç. Dr Şebnem Gökçeoğlu Balcı “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin “Satılmış Ve Diğerleri/Türkiye” Kararı” başlıklı karar incelemesinde sadece ülkemizde değil tüm AB’ de de yankılanan 1998 ve 1999 yıllarında Boğaziçi Köprüsü gişelerinde çalışanların üyesi oldukları sendikanın almış olduğu karar doğrultusunda birkaç saat işi bırakmalarını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesine uygun bulan kararını incelemiş, kararın iç hukukumuza yansımalarını tartışmıştır.

  Bu sayımızda da yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay HGK, 9,10,21. HD’nun vermiş olduğu toplam 73 adet karar yayımlanmıştır.

  Bu vesileyle yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza, derginin web sayfasını düzenleyen Kristal İş Sendikası Eğitim Müdürü Sayın Aziz Çelik’e ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, 18. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ