• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  Çalışma ve Toplum Dergisi elinizdeki 13. sayısıyla üç yaşını bitirdi dört yaşından gün almaya başladı. Üç yıl süresince yeni dostlar edinerek yeni yazarlarla sürekli zenginleşerek bugüne gelindi. Dergimiz, sizlerin ilgisi ve desteği sürdükçe dileriz bir çok üç yılı da geride bırakıp karınca kararınca çalışma yaşamı için bilgi biriktirmeye devam eder.

  13. sayımızın ilk makalesinde Kristal-İş Sendikası, Toplu Sözleşme Müdürü ve aynı zamanda Birleşik Metal-İş, Toplu Sözleşme Uzmanı olan Can Şafak “MESS Grevleri (1977–1980)” başlıklı makalesinde ülkemiz işçi hareketinin tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan MESS grevlerini değerlendirmiştir. Can Şafak makalesinde öncelikle MESS grevlerinin doğduğu koşulları ortaya koyup 1970’li yılların Türkiyesi’nin bir resmini çizdikten sonra grevlerin nedenlerini grev sırasında ortaya çıkan tarihe mal olmuş sloganların başlığı altında irdelemiş, grevlerin başarı ölçütlerini tartışmış, toplu pazarlığa etkilerini, DİSK içerisinde grevler nedeniyle ortaya atılan tezleri, bir döneme damgasını vurmuş, askeri darbeyle sonuçlandırılmış grev dalgasının bütünsel bir betimlemesini yapmıştır.

  Dr. Şelale Uşen “Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Aktif Emek Piyasasi Politikaları başlıklı makalesinde AB ülkelerinde işsizliğe karşı geliştirilen ve Aktif Emek Piyasası Politikaları başlığı altında toplanan çalışmaları ele almış, makalede Aktif Emek Politikaları kavramı tanımlanmış, emek piyasasına etkileri incelenmiş, bu politikaların Avrupa Birliği’nde nasıl uygulandığı, maliyetleri, finansmanın nasıl sağlandığı, bu politikalar çerçevesinde işsizlere verilen hizmetlerin neler olduğunu, hangi işsiz guruplarının bu politikaların kapsamı içerisinde yer aldığı, guruplara göre farklılaşan önlemleri inceledikten sonra Türkiye’de aktif emek piyasası politikalarına ilişkin durumu gözler önüne sermiştir.

  Av. Zeynep Şişli Kismi Süreli Çalışan İşyeri Hekiminin Kıdem ve İhbar Tazminati Hakları” başlıklı makalesinde öncelikle kismi süreli iş ilişkilerinde feshe bağlı hakları 1475 Sayılı İş Yasası ve 4857 Sayılı İş Yasası dönemlerini ayrı ayrı ele alarak belirlemiş, kısmi süreli çalışan işçiye ilişkin ayrım yasağının sınırlarını ortaya koyduktan sonra konuyu işyeri hekimi özelinde öğreti ve yargı kararlarına dayanarak ele alıp incelemiştir.

  Kocaeli Ünüversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Öğrencisi olan Mehmet Rauf Kesici “Yoksulluk Şiddet Döngüsünün Sosyal Politika Açısından Analizi” başlıklı makalesinde yoksulluğun boyutlarını, kavramsal düzeyde yoksulluk tartışmalarını, yoksulluğun tarihsel gelişimini, şiddet kavramını ve yoksullukla ilişkisini, şiddet türlerini, sosyal politikanın yoksulluk ve şiddete yaklaşımını, yoksulluk şiddet, şiddet yoksulluk döngüsünü, yoksulluk ve şiddetin önlenmesi için geliştirilen sosyal politika önlemlerini tartışmıştır.

  Prof. Dr. Fevzi Şahlanan “Fazla Çalışmayı Günlük İş Sürelerinin Üzerinde Yapılan Çalışmalar Olarak Düzenleyen Toplu İş Sözleşmesi Hükmünün 4857 Sayılı İş Kanunu Karşısında Değerlendirilmesi” başlıklı karar incelemesinde, 1475 Sayılı İş yasası döneminde yasaya uygun olarak yürürlüğe giren ancak 4857 Sayılı yasanın hükümleriyle çelişen TİS hükümlerinin geçerlilik sorununu ele almıştır. Karar incelemesinde hocamız, iş hukukunda tartışmalara yol açan mutlak emredici hüküm, nispi emredici hüküm kavramlarına açıklık getirerek aksi belirtilmedikçe iş hukukunda asıl olanın nispi emredici hükümler olduğunu vurguladıktan sonra, incelediği Yargıtay kararı somutundan hareketle fazla çalışmalarla ilgili TİS hükmünün geçerliliğini değerlendirmiştir.

  Bu sayımızda da yabancı mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay 9, 10, 21. HD’lerinin vermiş olduğu toplam 71 adet karar yayımlanmıştır.

  Çalışma ve Toplum Dergisi’nin gönüllü çabalarla var olduğunu, bir kez daha anımsatarak, üç yılı doldurmamızı sağlayan gönlü zengin, tüm dostlarımıza, yazılarını gönderen Hocalarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük bir emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza, derginin web sayfasını düzenleyen Kristal-İş Sendikası Eğitim Müdürü Sayın Aziz Çelik’e ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, 14. sayıda da birlikte olmayı diliyoruz.

  YAYIN YÖNETMENİ

  Murat ÖZVERİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ