• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  Dergimiz arkasında beş sayı bırakarak altıncı sayıyla karşınıza çıktı. Altıncı sayı ikinci yılımızın ikinci dergisi. İkinci yılın yarısını da böylece aşmış olduk. Baş döndürücü gelişmelerin çok kısa zaman aralıklarında yaşandığı koşullarda güncel gelişmelerden kopmadan, kendini tekrar etmeden, yayın ilkelerinden sapmadan üç ayda bir karşınıza çıkmaya çalıştık çalışıyoruz. Bu sayımızda da benimsediğimiz ilke ve kurallara bağlı kalarak makalelere, Yargıtay ve yabancı mahkeme kararlarına yer verdik.

  Bu sayıda ilk makalemizi Doç.Dr. Tijen Erdut hazırladı. “İşgücü Piyasasında Enformelleşme ve Kadın İşgücü” başlıklı makalesinde Sayın Erdut’e enforleşme kavramını unsurlarıyla birlikte tanımlayarak, gerekçelerini, görünüm biçimlerini, kadın işgücü açısından sonuçlarını ortaya koymuştur. Konuyu uluslararası boyutuyla da inceleyen Erdut, formel ve enformel ekonomi arasındaki ilişkinin enforleşmenin güçlenmesi yönünde geliştiğini, bu güçlenmenin formel istihdamda daralmanın da nedeni olduğunu belirterek, sosyal korumanın geliştirilmesi gereğine dikkat çekmiştir.

  “Avrupa Birliği’nde Sosyal Dışlanma Sorunu ve Mücadele Yöntemleri” başlıklı makalesinde Doç.Dr. Faruk Sapancalı, sosyal dışlanmayı öncelikle kavramsal boyutlarıyla ele almış, yoksullukla ilişkisini değerlendirmiş, sosyal dışlanmanın AB’nde genel görünümünü, yoksulluk, işsizlik, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi temel bileşenler çerçevesinde ele almıştır. Sayın Sapancalı makalesinde sosyal dışlanmaya karşı AB’nde geliştirilen mücadele yöntemlerini inceleyerek, bu yöntemlerin yeni liberal politikaların birer ürünü olduğunu, sosyal refah devletinin kazanımlarını erozyona uğratacağı kaygısını ve tartışmasını da beraberinde getirdiğini vurgulamıştır.

  “Avrupa Anayasası’nın Genel Çerçevesi ve Sosyal Politikalara İlişkin Temel Düzenlemeleri” başlıklı makalesinde Yrd.Doç.Dr. Banu Uçkan, son günlerde çok sık tartışılan AB Anayasası’na sosyal politika perspektifi ile yaklaşarak, Avrupa Anayasası’nın ortaya çıkış sürecini ve Avrupa Anayasası’nda yenilik taşıyan hukuki düzenlemelerin genel çerçevesini değerlendirmiştir. Sayın Uçkan makalesinde AB’nin ekonomik birliği gerçekleştirirken, sosyal birliği sağlamakta yetersiz kalması ve Avrupa Toplum Modelini tehdit eden neo-liberal ekonomi politikaları izlemesinin, belki de Avrupa Anayasası’na duyulan tepkilerin en önemli nedenleri arasında gösterilebileceğinin altını çizerek, Avrupa sosyal modelinin, hızlı bir genişleme sürecinden geçen Birlik düzeyinde gerçekleştirilmesinin, hayli güç göründüğüne işaret etmiştir.

  Yrd.Doç.Dr. Sayım Yorgun Küreselleşme Sürecinde Türk Sendikacılığında Yeni Yönelişler ve Alternatif Önerliler” başlıklı makalesinde 1980 sonrası sendikal hareketi tarihsel gelişimi içerisinde ele almış, sendikal hareketin yaşadığı sorunlara küreselleşmenin etkilerini değerlendirmiştir. Sayın Yorgun makalesinde, küreselleşmenin getirdiği sorunları sendikaların aşabilmesi için sendikaların yeniden yapılanmak, mevzuat sendikacılığını, ücret sendikacılığını aşarak, sendikal örgütlenmeyi esas alan, sendika içi demokrasiyi işleten, hizmet sendikacılığına önem veren, muhalefet esaslı stratejiler yerine alternatifler üretmeyi benimseyen, bilgiyi toplamakla yetinmeyen, bilgi üretmeye aday sendikal yapıları oluşturmak zorunda olduklarını belirtmiştir.

  Bu sayımızda da Yargıtay 9., 10. ve 21. HD’nin toplam 80 adet kararına yer verilmiştir. Yabancı Mahkeme kararlarının yayımı bu sayıda da sürdürülmüştür.

  Yedinci sayıya ilişkin hazırlıklarımız sürerken bir kez daha derginin basımından dağıtımına, gelen eleştirileri derlemeye kadar büyük bir emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın servisindeki arkadaşlarımıza, Derginin internet sayfalarını düzenleme görevini üstlenen Kristal-İş Sendikası Eğitim Müdürü Aziz Çelik’e, emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 7. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

  YAYIN YÖNETMENİ

  Murat ÖZVERİ

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ