• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  Dergimizin beşinci ya da ikinci yılının ilk sayısıyla karşınızdayız. Bu sayımızda da benimsediğimiz ilke ve kurallara bağlı kalarak makalelere, karar incelemesine, Yargıtay ve Yabancı Mahkeme kararlarına yer verdik.

  Bu sayıdaki ilk makalemizi de Prof. Dr. Kutal hazırladı. “Türk Sendikacılığını Çevreleyen Olumsuz Koşullar, Özellikler ve Yeni Bir Yapılanma İhtiyacı” başlıklı makalesinde Sayın Kutal, Türkiye’de sendikaların ve toplu pazarlık düzeninin hukuksal çerçevesini belirleyen 2821 ve 2822 sayılı yasalarda yeni bazı değişiklikleri öngören hazırlıkların devam ettiği son günlerde, sendikacılığın içinde bulunduğu koşulları tarihsel gelişimi içerisinde ortaya koymuş, Türk Sendikacılık Hareketinin kendine özgü yanlarının, tipik özelliklerinin neler olduğunu belirleyerek, sendikaları çevreleyen olumsuz koşulların yanında, sendikal hareketin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan olumsuzlukların da sendikaların yaşadığı çıkmazda etkili olduğunun altını çizmiştir.

  Prof. Dr. Meryem Koray “Görülmek İstenmeyen Gerçek: Sosyal Refah Politikaları ve Demokrasi İlişkisi” başlıklı makalesinde, inanılmaz zenginleşen dünyada azalmak şöyle dursun artan bir fakirleşme ve küresel/bölgesel/toplumsal kutuplaşma yaşandığını, yaşadığımız sosyo-ekonomik eşitsizliklerin, çok zaman ileri sürüldüğü gibi yalnızca ekonomi, büyüme, hatta refah devleti bağlamında düşünülmemesi gereken sorunlar olduğunu, bunların özünde demokrasi sorunun ele alınması gerektiğini belirterek, neo liberal politikaların emek açısından getirdiği sorunlar yanında, demokrasinin işlevini ortadan kaldıran bir etki de yarattığına dikkat çekerek, neo liberal politikaları, küreselleşmeyi ve sosyal refah devletini demokrasi ilişkisi çerçevesinde tartışmaya açmıştır.

  Prof. Dr. Fevzi Demir “2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununu Değiştiren Yasa Tasarısı Taslağı Hakkında Düşünceler” başlıklı makalesinde tasarı halinde olan 2822 sayılı yasada yapılmak istenen değişikleri irdelemiş, tasarının bu alanın gereksinim duyduğu köklü değişiklikler içermediğini ortaya koyarak, toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın belirlenmesinde var olan sistemi aynen koruyan, referandum gibi alternatif sistemleri içermeyen değişikliklerin çözüm olamayacağını vurgulamıştır.

  Öğr. Gör. Yusuf Yiğit “Türkiye’de İşsizlik Sigortası’nın Uygulama Alanı ve Sigorta Yardımlarına Hak Kazanmanın Koşulları” başlıklı makalesinde 4447 sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre uygulanmakta olan işsizlik sigortası programını ele almış, işsizlik sigortası programının kapsamı ve sağlanan yardımlar ile sigorta yardımlarından yararlanmanın koşullarını da mevzuat hükümleri çerçevesinde tartışmış, 4447 sayılı Kanunun kabulünden sonra uygulamada ortaya çıkan sorunlar, yapılan yeni düzenlemeleri ışığı altında incelemiştir.

  Av. Hacer Tuna Eşitgen “En Yaygın Endüstriyel Tehlike: Gürültü” başlıklı makalesinde işyerlerinde işçi sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eden gürültünün bu etkisine karşın SSK istatistiklerinde oldukça düşük çıktığını belirterek, gürültünün sağlığa etkilerini, gürültünün meslek hastalığına yol açtığını belirlemek için izlenmesi gereken yasal süreci, gürültüyü en aza indirmenin yollarını ortaya koymuştur.

  Prof. Dr. Ali Güzel, karar incelemesinde İş Hukukunun en önemli anahtar kavramlarından biri olan ücret ve ödenme zamanının önemi, bireysel ve toplu iş ilişkileri açısından karşılaştırmalı hukukta benimsenmiş esasları da dikkate alarak inceledikten sonra, ücreti ödenmediği için iş görme edimini yerine getirmekten kaçınan işçinin çalışmadığı dönemde ücret alamayacağına hükmeden Yargıtay Kararını değerlendirilmiştir. Karar incelemesinde karşılaştırmalı hukuktan da yararlanarak, ilk önce, işçinin ücretinin ödenmemesi nedeniyle iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınma hakkının hukuki dayanağının belirlenmiş, bu kapsamda İş K. m. 34/I hükmünün anlamını ortaya koymuş, iş görme edimini yerine getirmekten kaçınan işçinin çalışmadığı süreye ilişkin ücret talep hakkının hukuki dayanağı, yine karşılaştırmalı hukuk bağlamında ayrıntılı bir biçimde incelemiş ve Yargıtay kararından farklı ve daha isabetli bir sonuca ulaşmayı gerekli kılabilecek hukuki esasların değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğunu vurgulanmıştır.

  Bu sayımızda da Yargıtay 9., 10. ve 21. HD’nin toplam 72 adet kararına yer verilmiştir. Yabancı Mahkeme kararlarının yayımı bu sayıda da sürdürülmüştür.

  Altıncı sayıya ilişkin hazırlıklarımız sürerken bir kez daha dergininin basımından dağıtımına, web sitesinin hazırlanmasından, gelen eleştirileri derlemeye kadar büyük bir emek veren Birleşik Metal-İş, Basın-Yayın servisindeki arkadaşlarımıza, emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 6. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

  YAYIN YÖNETMENİ

  Murat Özveri

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ