• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  38 Sayımızla tekrar merhaba.

  Bu sayımızın ilk makalesinde Prof. Dr. Mesut Gülmez hocamız, “Ulusalüstü Sözleşmelerin Doğrudan Uygulanması Sorunu: Çelişen İki Yargıtay Kararı, İş Hukuku Öğretisi ve Bir Öneri” başlıklı makalesinde ulusalüstü sözleşmelerin uygulanma sorununa yüksek yargının yaklaşımını iki Yargıtay kararı üzerinden değerlendirmiştir.

  Doç. Dr. Zeliha Göker- Dr. Servet Akyol “Üretimin Mekânsal Kalıplarının Değişmesi ve Emek Piyasası: Birikimin Toplumsal Yapısı Teorisi Çerçevesinden Bir Bakış” başlıklı makalesinde kapitalist ekonomilerin yaklaşık 50 yıl süren genişleme ve daralmalar ile uzun bir salınım oluşturduğu görüşünden hareket eden Birikimin Toplumsal Yapısı (BTY) teorisini ele almıştır.

  Doç. Dr. Oğuz Karadeniz - Dr. Nagihan Durusoy Öztepe “Türkiye’de Yaşlı Yoksulluğu” başlıklı makalelerinde Türkiye’deki yaşlı yoksulluğunun boyutlarını istatistikî verilerle ele alırken; yaşlı yoksulluğu sorununu, yaşlılık aylığı, emeklilik sistemi ve sosyal güvenlik reformu gibi birçok konu çerçevesinde ayrıntısıyla tartışmayı amaçlamışlardır.

  Doç. Dr. Elife Kart Sağlıkta Dönüşüm” Sürecinde Performansa Dayalı Ücretlendirmenin Hekimler Üzerindeki Etkileri” başlıklı makalesinde Türkiye’de  “sağlıkta dönüşüm” sürecinin ekonomik ve politik bağlamı, makroekonomik uygulamalarla bütünlüklü ilişkisi içerisinde, devletin kendine özgü ekonomik, siyasal ve sosyal politikaları çerçevesinde tartışmıştır.

  Yrd. Doç. Dr. Ayhan Görmüş “Kamu Kurumlarında Hizmet Alımı Yoluyla İstihdam Edilenlerin Kıdem Tazminatı Sorunu” başlıklı makalesinde kamuda hizmet alımı yöntemiyle çalışanların kıdem tazminatı hakkı ve bu hakkın kullanılmasında işverenlerin sorumluluklarını yargı kararı çerçevesinde, değerlendirmiştir.

  Yrd. Doç. Dr. Ercüment Özkaraca “6356 Sayılı Kanunda Sendikal Güvenceler” başlıklı makalesinde 6356 sayılı yasada yer alan işçi kuruluşu yöneticilerinin, işyeri sendika temsilcilerinin, ve genel anlamda sendika özgürlüğünün güvencesini 2821 sayılı Yasada yer alan hükümlerle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

  Yrd. Doç. Dr Mehmet Onat Öztürk “İşçinin Sendika Özgürlüğünün Sendikal Nedenle Feshe Karşı Korunması” başlıklı makalesinde, bireysel sendika özgürlüğünü feshe karşı koruma boyutu ile 6356 sayılı Yasa hükümleri ışığında değerlendirmiştir.

  Yrd. Doç. Dr. Neriman Açıkalın “Fuhuş Pazarında Sermaye Olmak: Mersin Örneği” başlıklı makalesinde 31’ü genelevde, 13’i ise sokakta fuhuş pazarında çalıştırılan toplam 44 kadınla derinlemesine görüşmeler yaparak, fuhuş pazarının ana unsurlarından birini oluşturan, kadınların çalışma koşulları, patron-kadın, dost-kadın ve müşteri-kadın ilişkileri boyutlarıyla ele almıştır.

  Yrd. Doç. Dr. Erdal ARLI “Deniz Turizm Sektöründe Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cinsiyet Önyargısı: Karamürsel Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı makalesinde deniz turizm eğitimi almakta olan üniversite öğrencilerinin cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyete yönelik önyargılar konusundaki algılarını tespit etmeye çalışmıştır.

  Dr. Gökhan Gökgöz “Paranın Toplumsal Koridoru ve “Risk” Yönetimi: Finansallaşma ve Emek Üzerine” başlıklı makalesinde Kapitalizmin 1970 krizi ertesinde, farklı sermaye biçimleri arasındaki ilişkide ve bütün olarak sermayenin toplumla kurduğu ilişkide yaşanan ve adına “finansallaşma” denilen süreci incelemeye çalışmıştır.

  Dr. Derya Demirdizen “Türkiye’de Ev Hizmetlerinde Çalışan Göçmen Kadınlar: Yeni Düzenlemelerle Yarı Köle Emeğine Doğru mu?” başlıklı makalesinde Türkiye’de düzensiz göçün düzenlenmesine yönelik olarak son yıllarda yapılan girişimleri çözümlemiş, sayıları giderek artan ev işçisi göçmen kadınların Türkiye’deki göç düzenlemelerinden kaynaklanan sorunlarını tartışmıştır.

  Öğr. Gör. Çetin Yılmaz “İşçi Sınıfı Bilincini Üzerine Güncel Yaklaşımlar” başlıklı makalesinde işçi sınıfı bilinci kavramı üzerine yürütülen teorik tartışmalar ve alan araştırmaları değerlendirirerek, işçi sınıfı bilincini etkileyen faktörleri ele almaya çalışılmıştır.

  Bilge Çoban “Türkiye’de Sendikaların Değişen Örgütlenme Stratejileri ve Politikaları” başlıklı makalesinde, Türkiye'de yeni örgütlenme eğilimlerine neden olan koşulları incelemeye, sendikaların oluşturdukları yeni stratejileri, örgütlenme faaliyetlerinde kullandıkları araç ve yöntemleri araştırmaya çalışmıştır.

  Selda Taşyürek “Ayrımcılık Sebebi İle İş Akdinin Haksız Feshinde Ayrımcılık Tazminatı İle İş Güvencesi Tazminatına Birlikte Hükmedilip Hükmedilemeyeceği Sorunu” başlıklı karar incelemesinde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararına dayanarak ayrımcılık tazminatı ile iş güvencesi tazminatının birlikte hüküm altına alınıp alınmayacağını tartışmıştır.

  38. sayımızda da yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay 7, 9,10, 21. ve 22.HD’lerinin vermiş olduğu toplam 71 adet karar yayınlanmıştır.

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, 39. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ