• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  37. Sayımızla tekrar merhaba

  Bu sayımızın ilk makalesinde Prof. Dr. Mesut Gülmez hocamız, “Örgütlenme Özgürsüzlüğü” Cephesinde Yeni Bir Şey Yok! Olacağı Da Yok!” başlıklı makalesinde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi yasasını örgütlenme özgürlüğü açısından değerlendirmiştir.

  Prof. Dr. Ercan Akyiğit, “Yeni Sistemde Sendika Üyeliği ve Güvencesi” başlıklı makalesinde 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi yasasını sendika üyeliğinin kazanılması ve sendika üyeliğinin güvencesi açısından ele almıştır.

  Doç. Dr. Melda Yaman Öztürk ve Nuray Ertürk KeskinTütün Sektöründe Yabancı Yatırım: Reji Deneyimi Işığında Bugünü Anlamak” başlıklı makalelerinde Tütün Rejisini, Reji İdaresi’nin ilk fabrikasını kurduğu Samsun’da iktisadi, finansal ve toplumsal ilişkilerin çok boyutlu etkileşimini, bugüne yansımalarını ele almışlardır.

  Yrd. Doç. Dr. Çağatay Edgücan Şahin ve Yrd. Doç. Dr. Kerem Gökten “Latin Amerikan Özyönetim Pratiklerinden İnsan Odaklı Bir Esnekleşme Beklenebilir mi? Başlıklı makalelerinde esneklik kavramının içeriğini emeği merkezine alan bir anlayışla doldurmaya çalışan uygulamalar üzerinde durarak, modern işyeri yönetim uygulamalarını, 2000’li yıllarla birlikte özellikle Latin Amerika’da yükselişe geçen özyönetim uygulamaları ile karşılaştırılmıştır.

  Yrd. Doç. Dr. Birsen Nacar Karabacak “Toplumsal Dayanışmanın Finansman Boyutu: Türkiye’de Sosyal Politikaların Finansmanı Örneği” başlıklı makalesinde toplumsal dayanışmanın finansman boyutunu, Türkiye’de vergileme mekanizmasının sosyal politika harcamalarını toplumsallaştırma derecesi veya biçimini sorgulamıştır.

  Yrd. Doç. Dr Ali Talip Akpınar ve Yrd. Doç. Dr Yunus TaşPerformansa Dayalı Ek Ödeme Sistemine İlişkin Hekimlerin Tutumları Üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Bir Araştırma” başlıklı makalelerinde Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi (PDEÖS) hakkında hekimlerin unvan, gelir düzeyleri ve yaş gruplarına göre tutumlarının farklılık gösterip göstermediğini incelemişlerdir.

  Dr. Bilal Kargı “Ücret Yapışkanlığı Hipotezi’nin Test Edilmesi: Türkiye’de Asgari Ücret ve Büyüme Üzerine Zaman Serileri Analizi (2005-2012) ” başlıklı makalesinde Türkiye ekonomisinin Ocak 2005- Mart 2012 dönemine ait çeyreklik verileri ile zaman serileri yöntemine başvurarak, asgari ücretin ücret yapışkanlığı etkilerini çözümlemiştir.

  Arş. Gör. Dr. Banu Metin  “’Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından’ ’Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine’ Dünya Bankası’nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı” başlıklı makalesinde Dünya Bankası’nın yoksulluk sorununa yaklaşımında, yapısal uyum politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesi’ne ve bu Çerçeve’nin bir parçası olarak öne çıkan Yoksulluğu Azaltma Strateji Belgelerinin geliştirilmesine uzanan süreci çözümlemeye çalışmıştır.

  Öğretim Üyesi Çağla Ünlütürk Ulutaş ’Almanya’yı Temizliyorum’ Almanya’da Göçmen, Kadın ve Temizlikçi Olmak” başlıklı makalesinde Alman işgücü piyasasında yaşanan kuralsızlaştırmanın, Türkiye’den göç eden kadın işçiler üzerindeki etkilerini tartışmaya açmaya çalışmıştır.

  Av. Alptekin Burak Boydak “Denetim Görevinde Bulunanların Fazla Çalışma Hakkı” başlıklı karar incelemesinde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararına dayanarak denetim görevinde çalışanların fazla çalışma haklarını değerlendirmiştir.

  37. sayımızda da yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay 9, 10, 21. ve 22. HD’leri ile Yar. HGK’nun vermiş olduğu toplam 73 adet karar yayınlanmıştır.

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 38. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ