• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  36. Sayımızla tekrar merhaba. Artık dokuz yaşını bitirmiş 10 yaşından gün alan yetişkin bir dergi olduk. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz.

  Bu sayımızın ilk makalesinde Prof. Dr. Meryem Koray hocamız, “Akademik Alanda Sosyal Politika Nereye?” başlıklı makalesinde dergimizde yayımlanan makalelerin kapsamlı bir incelemesini yaparak sosyal politika alanında ele alınan konuların yeterliliğini tartışmıştır.

  Prof. Dr. Toker Dereli, “6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Bir Değerlendirme” başlıklı makalesinde 2012 yılının sonlarına doğru yürürlüğe giren ve 30 yılı aşan bir süredir uygulanan 2821 ve 2822 sayılı Yasaları yürürlükten kaldıran yeni Yasayı değerlendirmiştir.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Lütfi İnciroğlu 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasasının işyeri sendika temsilcilerinin güvencesini düzenleyen hükümlerini “Yeni Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda İşyeri Sendika Temsilcisinin Güvencesi” başlıklı değerlendirme yazısında ele almıştır.

  Yrd. Doç. Dr. Muhittin Astarlı “Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda İşyeri Devrinde İşçinin İş İlişkisinin Devralan İşverene Geçişine İtiraz Hakkı” başlıklı makalesinde Alman Hukuku ve köken İsviçre Hukukundaki işyeri devrinde işçinin itiraz hakkına ilişkin yasal düzenlemeler ışığında, Türk hukukunda itiraz hakkının hukuki niteliği, kullanılması ve sonuçlarını belirlemeye çalışmıştır.

  Yrd. Doç. Dr. K. Ahmet Sevimli “Türk Borçlar Kanunu m.417 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Işığında Genel Olarak İşçinin Kişiliğinin Korunması” başlıklı makalesinde TBK 417. Maddesinde yer verilen kavramların işverenin işçiyi koruma borcunu nasıl şekillendireceğini, işverenin koruma borcunu gerektiği gibi ifa etmemesinden kaynaklanacak sorumluluğunun hukuki nitelik ve sınırlarını, işçinin kişilik değerlerinin zedelenmesi halinde başvurabileceği hukuki yolları tartışmıştır.

  Yrd. Doç. Dr. Ercüment Özkaraca “Sigortalılık Süresi ve Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlama Suretiyle Kıdem Tazminatı Hakkı ve Bu Sebeple Yapılan Feshin Sözleşmesel Kayıtlara Etkisi” başlıklı makalesinde yaşlılık aylığının koşullarını yaş dışındaki gerçekleştiren çalışanların bu nedenle iş sözleşmelerini sona erdirmelerinin hukuki sonuçlarını incelemiştir.

  Yrd. Doç. Dr. Özlem Irmak Balkız “Yeni Üretim/Yönetim Modelleri ve Denetim TZÜ/TKY Modelinde Hegemonik Despotizmin Yükselişi” başlıklı makalesinde Tam Zamanında Üretim (TZÜ) ve Toplam Kalite Yönetimi (TKY) yükselen teknolojikelektronik denetim, despotik emek rejimleri; ‘firma kültürü’ perspektifi ise hegemonik emek rejimleri çerçevesinde ele alınıp değerlendirilmeye çalışılmıştır.

  Yrd. Doç. Dr. Nilgün Tunçcan Ongan “Sosyal Uyum- Sosyal Sermaye Eksenli Kalkınma Yaklaşımının Sınıfsal Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme” başlıklı makalesinde “sosyal uyum” ve “sosyal sermaye” kavramlarını tanımlayarak refah yaratma süreçlerini muhtemel sınıfsal sonuçları bakımından değerlendirmeye ve toplumsal eşitlik ve demokrasiye katkısı bakımından politik sonuçlarını tartışmaya açmaya çalışmıştır.

  Yrd. Doç. Dr. Fuat Man “Akışkan Zamanlarda Eğretileşme: Ulusal İstihdam Stratejisi Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı makalesinde 2012 yılında daha esnek çalışma ilişkilerini hedefleyecek şekilde hazırlanan ulusal istihdam stratejisi taslağını, temelde sosyolog Zygmunt Bauman’nın ‘akışkanlık’ kavramının ekseninde incelemeyi amaçlamıştır.

  Araş. Gör. Dr. Başak Işıl Çetin ve Araş. Gör. Musa Gün “Türkiye’de 2002–2009 Yılları Arasında Gelir Bileşenleri ve Gelir Eşitsizliğinin Analizi” başlıklı makalelerinde “Shorrocks Ayrıştırma Analizi” kullanarak Türkiye’de hem hanehalkı bazında, hem de bireysel bazda ana ve alt gelir bileşenlerinin gelir dağılımı eşitsizliğine yaptıkları katkılar hesaplamış, 2002–2009 yılları arasındaki durumun tespiti ve yorumu yapılmaya çalışılmıştır.

  Araş. Gör. Dr Barış Alp Özden “Emek Süreci ve Hukuk: Türkiye’de Çalışma Disiplininin Geliştirilmesinde İşyeri İç Yönetmeliklerinin Yeri” iş hukukunun, üretim rejimini düzenleme ve meşrulaştırma işlevi yanında, üretimin gündelik işleyişindeki normları oluşturmak açısından taşıdığı önemi tartışmıştır.

  Arş. Gör. Ufuk Kaya ve Arş. Gör. Neslihan Serçeoğlu “Duygu İşçilerinde İşe Yabancılaşma: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma” başlıklı makalelerinde, duygusal emek ve işe yabancılaşma kavramları tanımlanmış, duygusal emek ve işe yabancılaşma arasındaki ilişki düzeyi alan araştırması verileriyle test edilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır.

  Prof. Dr. Mesut Gülmez “Sözleşmeler “Onay Kanunu” İle Yürürlüğe Girmez, Bağlayıcılık Kazanmaz!” başlıklı karar incelemesinde 21. Hukuk Dairesi kararı ekseninde, uluslararası sözleşmelerin yürürlüğü konusuna ışık tutmuştur.

  Doç. Dr. Murat Yavaş “İşçi Alacakları Yönünden Belirsiz Alacak Davasının Uygulanabilirliği” başlıklı karar incelemesinde Yargıtay HGK 17.10.2012 tarihli kararını esas alarak “belirsiz alacak davasını tartışmıştır.

  36. sayımızda da yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay 9,10, 21. ve 22.HD’leri ile Yar. HGK’nun vermiş olduğu toplam 71 adet karar yayınlanmıştır.

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 37. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ