• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  Otuz beşinci sayımızla tekrar merhaba.

  Dergimizin bu sayısında; Doç. Dr. Mustafa S. Özbek “İşe İade Davasında Davacı İşçinin Tedbiren İşe İadesi” başlıklı makalesinde, iş güvencesi kapsamında bulunan işçilerin açmış oldukları işe iade davalarının uzun sürmesinin, işçinin geçimini sürdürmesini zora sokan bir durum olduğu gerçeğini vurgulayarak, bu gerçeklikten hareketle, bu olumsuzluğun tedbir kurumu çerçevesinde çözülebileceği görüşünü savunmuştur.

  Doç. Dr. E. Elif Yücetürk “İşyerlerindeki Yıldırma Eylemlerini Önlemede Sendikaların Rolü: Nitel Bir Araştırma” başlıklı makalesinde, son yıllarda dünyanın her tarafında yaygın hale gelen, giderek daha fazla çalışanı etkisi altına alan işyerlerindeki yıldırma eylemlerine dönük sendikaların farkındalıklarını araştırmıştır.

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Onat Öztürk, “Kullandırılmayan Yıllık Ücretli İzin Hakkı Sebebiyle İş Kanunu Çerçevesinde Yapılan Ödemeler” başlıklı makalesinde, çalışırken kullandırılmayan yıllık iznin, sadece fesih tarihinde ücrete dönüşerek parasının ödenmesinin yıllık izinin kullanılır bir hak olmasını sağlamadığını belirterek, işçinin çalışırken yıllık izni kullanabilmesi için iş yasasında, Yargıtay içtihatlarında yapılması gereken değişiklikleri tartışmıştır.

  Dr. Kerem Gökten “Kapitalizm İçin Çalışmak: Çin’de İşgücü Piyasasının İnşası” başlıklı makalesinde; Çin’in çarpıcı yükselişini bir başka açıdan inceleyip, işgücü piyasasının inşa süreci üzerinde durmuş, özelleştirme dalgası ve sendikal örgütlenmede yaşanan yapısal-dönemsel güçlüklere vurgu yapmış ve işgücünün geçirdiği dönüşüm ve artan mobilizasyon, işçi sınıfının heterojenleşmesi, tüm bu etkenlerin sınıf mücadelesine olan olumsuz etkilerini ele almaya çalışmıştır.

  Dr. Özgün Sarımehmet Duman “Sınıf Mücadelesi ve Sendikal Örgütlenme: Yunanistan’da Sınıf Mücadelelerinin Tarihi ve Sosyal Güvenlik Reformu Deneyimi” başlıklı makalesinde, sendikal ve siyasal düzeyde örgütlü emeğin mücadele gücünü, Yunanistan sınıf mücadelelerinin tarihi ve sosyal güvenlik sistemi reformu deneyimi üzerinden değerlendirerek; sınıf mücadelesinin kapitalist üretim süreci içindeki önemine dikkat çekmeye çalışmıştır.

  Dr. Nur Banu Kavaklı Birdal “The Bracero and European Guestworker Programs Revisited: A Comparative Analysis” başlıklı makalesinde, Acil Çiftlik İşgücü (Bracero) Programını ve Avrupa Misafir İşçi Programını (Türk göçmen işçilerinin Federal Almanya tecrübesine odaklanarak) tarihsel ve karşılaştırmalı olarak incelemiştir.

   Araş. Gör Mihrican Zorlu ve Öğr. Gör. Selda İldan Çalım “İşyerinde Damgalama Ve Ayrımcılık Faktörü Olarak HIV/AIDS” başlıklı makalelerinde işyerinde HIV/AIDS’le yaşayan insanlara yönelik damgalama ve ayrımcılığın ne şekilde ortaya çıktığı ve bunun HIV/AIDS’le yaşayan insanlar üzerinde ne gibi etkileri olduğunu ele almışlardır.

  Öğr. Gör. Nilgün Kaner Koç “Türkiye’deki Yazılı Basında Tekel İşçi Eyleminin Sunumu” başlıklı makalesinde, özelleştirme sonucu işini kaybeden ve kendilerine dayatılan genel anlamda kadrosuz, güvencesiz ve daha düşük ücretlerle çalışma anlamına gelen “4-C”ye tabi çalışmayı kabul etmeyerek, Ankara’da kurdukları çadırlı direniş kampında caydırma amaçlı tüm baskılara 78 gün direnen Tekel işçilerinin eyleminin Türkiye’deki yazılı basında nasıl sunulduğunu incelemiştir.

  Öğr. Gör. Sayın San “Türkiye’de Firma Büyüklüğü Ve Ücret Farklılıkları İlişkisinin Analizi” başlıklı makalesinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun düzenlemiş olduğu 2002 – 2008 Hane Halkı İşgücü Anketlerinden yararlanarak, firma büyüklüklerinin, ücret farklılıklarına ve ücret ayrışmasına etkilerini Türkiye emek piyasası özelinde ele almıştır.

  Barış Erdem Gürkan “Uluslararası Çerçeve Anlaşmalar ve Sendikalar: Olanaklar, Sınırlar” başlıklı makalesinde, son yıllarda uluslararası sendikal hareket içerisinde tartışılan uluslararası çerçeve anlaşmalarının genel olarak değerlendirmesini yapmaya çalışmıştır.

  35. sayımızda da yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay 9,10, 21. ve 22.HD’lerinin vermiş olduğu toplam 70 adet karar yayımlanmıştır.

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 36. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ