• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  Otuzuncu sayımızla sizlere otuzuncu kez merhaba demenin sevincini yaşıyoruz.

    Yayın yönetmeni olarak, yayın kurulumuz adına otuz sayı yayınlamayı başarmamız üzerine uzun bir sunuş yazısı yazmayı planlamıştım. Aslında; sadece derginin yayımlanmasında emeği olan, yayın kurulu üyesi, yazar, hakem, sendika basın yayın servisi, internet sayımıza emek verenler, dağıtımı üstlenenler, kısaca omuz veren herkes için bir kaç satır yazsam, gerektiğinden de uzun bir sunuş yazısı ortaya çıkacaktı. Bu uzun yazı ile derginin okuyucularına bildiklerini tekrar etmek yerine, Çalışma ve Toplum Dergisinin gönüllü olarak emeklerini, heyecanlarını bir araya getirenlerin ortak eseri olduğunu ve bu gönüllülük sürdükçe derginin var olacağına olan inancımızı vurgulamakla yetinmek istiyorum.

    Prof. Dr. Mesut Gülmez “TBMM 4/C’lileri: Sendika Karşıtı Geçici Personel İstihdamı” başlıklı makalesinde, TBMM gerçekleştirilen 4/C kapsamında geçici işçi alınması sürecini ve bu uygulamanın işçilerin toplu sözleşme ve sendika haklarını engellemeye dönük nasıl kullanıldığını incelemiştir.

  Prof. Dr. Ercan Akyiğit “Yıllık Ücretli İzin Kurumunda Yeni Bir Durum:Yıllık İznin İşverence Kısaltımı (İndirimi)” başlıklı makalesinde, yıllık izin hakkının anayasal temellerini ortaya koyduktan sonra 01.07.2012’den itibaren yürürlüğe girecek olan yeni Borçlar Yasası’nın yıllık izne ilişkin hükümlerini değerlendirmiştir.

  Prof. Dr. Sedat Murat - Dr. Levent Şahin, “Gençlerin İstihdamı/İşsizliği Bakımından Türk Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi” başlıklı makalelerinde, gençlerin işsizliğini küresel bir sorun olarak ele alıp, eğitim sistemimizin istihdam yaratma kapasitesindeki başarısızlığının nedenlerini tartışmışlardır.

  Yrd. Doç. Dr. Umut Omay “Yedek İşgücü Ordusu Olarak Kadınlar” başlıklı makalesinde; Marx'ın yedek işgücü ordusu tanımının üzerinde durduktan sonra, kadın işgücünün erkeklere göre daha dezavantajlı bir konumda bulunmasının nedeninin toplumdaki hâkim ideoloji olduğu tezini tartışmıştır.

  Yrd. Doç. Dr Recep Kapar- Yrd. Doç. Dr. Serap Özen Çöl “Vatandaşlar Tarafından Belediye Zabıtasına Yöneltilen İşyeri Şiddeti” başlıklı makalesinde, Ankara, İzmir ve Muğla illerinde, toplam 9 belediyede görevli 500 zabıta memuruna uyguladıkları anket sonuçlarından hareketle zabıta memurlarına karşı vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen işyeri şiddetinin yaygınlığını, biçimlerini, nedenlerini ve etkilerini belirlemeye çalışmışlardır.

   

  Dr. Taner Akpınar “Uluslararası Kaçak İşgücü Göçlerine Yönelik Politikalar” başlıklı makalesinde, uluslararası işgücü göçlerini engellemeye yönelik politikaları incelemiş, bu tür politikalara rağmen kaçak işgücü akımının sürmesinin ortaya koyduğu çelişkiye açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

  Dr. Elife Kart “Bir Duygu Yönetimi Süreci Olarak Duygusal Emeğin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi” başlıklı makalesinde, bir duygu yönetimi süreci olarak biçimlenen duygusal emeğin (özellikle, duygunun, kurumlarda ticari bir biçimde) kullanılmasının, çalışan üzerinde yaratığı etkileri tartışmıştır.

    Araş. Gör. Başak Güneş -  Araş. Gör. Faruk Barış Mutlay, “Yeni Borçlar Kanununun -Genel Hizmet Sözleşmesi-ne İlişkin Hükümlerinin İş Kanunu ve 818 Sayılı Kanunla Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi” başlıklı makalelerinde yeni Borçlar Kanunun genel hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri, 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu da dikkate alınarak incelemeye çalışmışlardır.

  Şerafettin GÜLER, karar incelemesinde, sendikanın üye kaybı sebebiyle yasal grevin mahkemece sona erdirilmesi sorununu konuya ilişkin Yargıtay kararı temelinde ele almıştır.

  30. sayımızda da yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay 9,10 ve 21. HD’lerinin vermiş olduğu toplam 70 adet karar yayımlanmıştır.

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize,  her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 31. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ