• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

   

  2011 yılının ilk sayısı olan 28. Sayımızla değerli okuyucularımıza bir kez daha merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz.

  Prof. Dr. Sarper Süzek “İş Hukukunda Disiplin Cezaları” başlıklı makalesinde Türk Hukukunda işçilere hangi durumlarda disiplin cezası verilebileceğini, bu cezayı verme yetkisinin kimlerde olacağını, disiplin cezası uygulama yetkisinin koşullarını, kapsamını, sınırlarını, usulünü, itiraz ve yargısal denetimini, bu yetkinin kullanılmasına karşı işçilere getirilen güvenceleri belirleyen açık yasal düzenlemelerin bulunmadığı gerçeğini vurgulamış, Borçlar Yasası, iş hukukunun temel prensipleri, toplu iş sözleşmeleri, işyeri iç yönetmelikleri ekseninde sınırlıda olsa bir disiplin hukukunun oluştuğuna dikkat çekerek, disiplin cezası uygulaması ve yargısal denetimi konusunu incelemiştir.

  Yrd. Doç. Dr. Fatime Güneş “Çölleşme, Toplumsal-Ekonomik Boyut ve Sürdürülebilir Geçim Paradoksu: Konya-Karapınar Örneği” başlıklı makalesinde, bir çevre sorunu olarak görülen “Çölleşmenin”, etkileri ve sonuçları açısından ciddi bir toplumsal ve ekonomik sorun olduğuna işaret ederek, çölleşme risk bölgesi Karapınar’da geçimlerini tarım ve hayvancılıktan sağlayan hanelerin toplumsal ve ekonomik durumlarını analiz etmiştir.

  Yrd. Doç. Dr. Gülşen Gerşil ve Öğr. Görevlisi Mehtap Aracı “Sosyal Sermayenin Güven Unsurunun İşgörenlerin Performansı Üzerine Etkileri” makalelerinde Bursa Organize Sanayi Bölgesi Otomotiv Sektöründe faaliyet gösteren 21 firmanın 353 çalışanı üzerinde yapmış oldukları anket çalışmasından hareketle çalışanlar arasında güven unsurunun nasıl yerleşeceğini ve performansa olan etkilerini belirlemeye çalışmışlardır.

  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Rauf Kesici “Avrupa Emek Piyasası Dinamikleri ve Avrupa İstihdam Stratejisi Temelinde Türkiye’nin Uyumu” başlıklı makalesinde; Avrupa Birliği emek piyasalarının yapısı ve Avrupa İstihdam Stratejisi ile Türkiye emek piyasasının yapısı ve istihdam politikalarını açılayıp, bu açıklayıp Türkiye’nin uyum sorununu incelemiştir.

  Dr. Koray Yılmaz “Eleştirel Politik İktisat Çerçevesinden İktisat Zihniyeti; Vehbi Koç Üzerine Bir Deneme” başlıklı makalesinde, “burjuva” ya da “kapitalist” kavramı üzerinde durmuş, bu kavramları Türkiye’de kapitalizmin gelişme süreci içerisinde en önemli figürlerden biri olan Vehbi Koç üzerinden somutlaştırmaya çalışmıştır. Yazar, bir yandan iktisat zihniyetine eleştirel politik iktisat çerçevesinden bir yaklaşım sunmayı, diğer yandan da süreci en iyi simgeleyen kişi olduğunu ileri sürdüğü Vehbi Koç’u “kapitalist” kategorisinde analiz etmeye çalışmıştır.

  Dr. Muzaffer Koç ve Dr. İbrahim Görücü “4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Kısmi Çalışma Uygulaması ve Sonuçları” başlıklı makalesinde kısmi süreli çalışmanın tanımını yapmışlar, kısmi süreli çalışmaya ilişkin ayrımcılık yasağını belirlemişler ve beş yıllık uygulama sonuçlarını değerlendirmişlerdir. Kısmi süreli çalışmanın özellikle istihdam düzeyinde iyileştirme yapacağı beklentisinin boşa çıktığı gerçeğini vurgulamışlardır.

  Araş. Gör. Onur Metin “Sosyal Politika Açısından AKP Dönemi: Sosyal Yardım Alanında Yaşananlar” başlıklı makalesinde, sosyal yardım mekanizmalarının işleyiş biçimi ve gerekçelerini ele alarak, Türkiye’de sosyal politikanın sosyal yardımlar üzerinden geçmişten günümüze izlediği yol ve bu gidişin büründüğü biçimi analiz etmiştir.

    Araş. Gör Çisel Ekiz Gökmen, “Türk Turizminin Yabancı Gelinleri: Marmaris Yöresinde Turizm Sektöründe Çalışan Göçmen Kadınlar” başlıklı makalesinde Marmaris turizm sektöründe masöz, rehber, acenteci, tur operatörü, animatör olarak çalışan yabancı göçmen kadınların işgücü piyasasına katılma sürecini ve bu süreçte yaşadıkları sorunları değerlendirmiştir.

    Araş. Gör. Orhan Ersun Civan-Arzu Gökalp, “Göçmen İşçi Kavramı ve Göçmen İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği, başlıklı makalesinde göç kavramının çeşitli boyutlarını açıklamışlar, hem göçün yarattığı sorunlara, hem de, göçmen işçilerin yaşadığı iş sağlığı iş güvenliği sorunlarına dikkat çekmişlerdir.

    Sevgi Işık, “Amerika’da Mülkiyetin Tabana Yayılması Çerçevesinde Çalışanların Hisse Senedi Sahipliği Planı (ESOP” ) başlıklı makalesinde mülkiyetin tabana yayılması çerçevesinde çalışanların hisse senedi sahipliği planını ele almış, ABD’de çalışanların mülkiyet sahipliğinin tarihsel gelişimini anlattıktan sonra, işletme sermayesinin tabana yayılmasında etkin bir rol oynayan çalışanların hisse senedi sahipliği planını açıklayarak, planın oluşum süreci çeşitleri ve sağladığı avantajları incelemiştir.

  Zafer Er “Sendikalarda Uzman İstihdamı ve Sendika Uzmanları” başlıklı makalesinde Türk işçi ve memur sendikacılığında uzman istihdamını; sendika yöneticileri, sendika uzmanları ve sendikal literatür çerçevesinde incelemiştir. Makalede, Türk işçi ve memur sendikacılığında, uzman istihdamını gerektiren nedenler, uygulamalar, sorunlar ve sendika uzmanlığı irdelenmiştir.

  Araş. Gör. İpek Kocagil, “İşe İade Davasında Davacı İşçinin Ölümü” başlıklı karar incelemesinde işe iade davasını kazanıp karar kesinleşmeden ölen işçinin haklarının mirasçılara geçip geçmeyeceğini tartışmıştır.

  Kayhan Özel, ikinci karar incelemesinde Yargıtay kararı temelinde kadın işçiye verilmesi gereken emzirme (süt) izninin hukuki niteliğini incelemiştir.

  28. sayımızda da yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay HGK Yargıtay 9,10 ve 21. HD’lerinin vermiş olduğu toplam 72 adet karar yayımlanmıştır.

  Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 29. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ