• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  27. sayımızla tekrar birlikteyiz.

  Yayın kurulumuz bu sayıyı, 11 Eylül 2010 tarihinde kaybettiğimiz Birleşik Metal-İş Sendikası’nda işyeri temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, genel başkanlık yapmış, genel başkanlık yaptığı sendikada yönetimi devredince hiçbir komplekse kapılmadan örgütlenme uzmanı olarak çalışmış, ömrünü emek mücadelesine adamış, işçilerin Kamil abisine, Kamil Kinkır’ın anısına çıkartmaya karar vermiştir.

  Birleşik Metal-İş Sendikası örgütlenme uzmanı Alpaslan Savaş “Kamil Kinkır’ın Anısına…” başlıklı yazısıyla Kamil Başkanı kaybetmenin üzüntüsünü hepimiz adına dile getirmiştir.

  Çalışma yaşamının kanayan yarası olmaya devam eden alt işveren yeniden gündemde. Daha doğrusu hiç gündemden düşmemişti, bu kez 4857 Sayılı yasa’nın 2.nci maddesinde yer alan alt işveren uygulamasına dönük sınırlamaların kalkması istemiyle yeniden gündeme taşınmıştır.

  Gerçektende; İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı 28. Maddesinde, “4857 sayılı İş Kanununun; 2 nci maddenin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde geçen “veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan” ibaresi “veya asıl işin bir bölümünde işin gereği veya teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan” olarak değiştirilmesini öngörmüştür.

  Bu gelişmeler üzerine yapılması düşünülen değişikliği özel bir sayıda incelemenin yararlı olacağına inan Yayın Kurulumuz 27. Sayımızı alt işveren özel sayısı olarak hazırlamayı uygun bulmuştur.

  Prof. Dr. Ali Güzel “Alt İşveren Uygulamasında Güvencesiz Bir Sisteme Doğru” başlıklı makalesinde mevcut sistemi, yapılmak istenen değişikliklerin esaslarını, asıl işveren-alt işveren ilişkisinde belirleyici ölçütün ne olması gerektiğini, bu konudaki öğreti ve Yargıtay görüşlerini ortaya koyarak yapılması düşünülen değişikliğin asıl işveren-alt işveren ilişkisinde geriye dönüşün kapılarını ardına kadar açan bir düzenleme olduğunun altını çizmiştir.

  Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR “Ölçüsüz Taşeronlaşmaya Karşı Önlemlerde Geri Adım: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağına Sıkıştırılan Değişikliğin Değerlendirilmesi” başlıklı makalesinde “Taşeronlaşma” olarak adlandırdığı alt işveren ilişkisinin kötüye kullanılma sürecine ışık tutmuş, bu kötüye kullanmanın ortaya çıkardığı sonuçlara işaret etmiş, ölçüsüz taşeronlaştırmaya karşı alınması gereken önlemleri sıralamış ve tasarıdaki hükmün doğuracağı sakıncalara dikkat çekmiştir.

  Prof. Dr Gamze Yücesan-Özdemir “Despotik Emek Rejimi Olarak Taşeron Çalışma” başlıklı makalesinde taşeron çalışmayı değerlendiren hakim yaklaşımların eleştirisini yapmış, bu çalışma biçimini “bir despotik emek rejimi olarak kavramsallaştırılmanın gerekli olduğu tezini savunmuştur.

  TÜRK-İŞ Hukuk Bürosundan Avukat Ferhan Tuncel Alt İşverenlik Konusunda Neler Oluyor?” başlıklı yazısıyla bu konudaki Türk İş’in görüşlerini dile getirmiştir.

  DİSK Hukuk Dairesi Müdürü Av. Necdet Okcan, Sosyal-İş Sendikası Danışmanı Onur Bakır, İşletmenin ve İşin Gereği Taşeronlaştırma”: Taşeron Cumhuriyetine Doğru” başlıklı yazılarıyla bu konudaki DİSK’in görüşlerini dile getirmişlerdir.

  27. sayımızda da yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay, 9,10,21. HD’lerinin vermiş olduğu toplam 70 adet karar yayımlanmıştır.

  Bir kez daha yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, 28. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ