• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  24. sayımızla birlikte sizlerle altı yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

  Altı yıl süresince dergimize gönderilen makale sayısı artarak devam etti. Bizleri cesaretlendiren bu artış, dergimizin üç ayda bir yayımlanması nedeniyle hakem süreçlerini tamamlamış makalelerin birikmesine, istemesek de makalelerin bekleme süresinin uzamasına neden oldu.

    Anımsanacağı gibi 18. sayımızı Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nin emek oturumuna sunulan bildirileri özel sayı olarak yayımlamaya ayırmış ve özel sayıların, devam edeceğini duyurmuştuk. Bu yıl Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Aralık ayında yapıldı ve önceden duyurduğumuz gibi  25. sayımızı kongrede emek oturumunda sunulan bildirilere ayırdık.  Bu durumun tıkanıklığa yol açmasına neden olmaması için de, 24. sayıya özgü olarak yargı kararları sayısını azaltıp, hakemden geçmiş 13 adet makalenin tamamını yayımlamaya karar verdik.

    Önemle belirtelim ki bu sayıda dergiye yazı gönderen yazarlarca dikkate alınması gereken konuları belirleyen koşulları Tübitak Ulakbim’in standartlarına uyumlaştıracak şekilde değiştirdik. Yazarlarımızdan bu konuya dikkat etmelerini rica ediyoruz.

  Doç. Dr. Funda Başaran Özdemir “Sendikal Yenilenme ve İletişim Teknolojileri” başlıklı makalesinde iletişim teknolojilerinin sendikaların yenilenmesine etkilerini tartışan görüşleri analiz etmiştir. Yazar “Tasarım aşamasında verili toplumsal iktidarın tercihleri doğrultusunda yapılandırılan teknolojilerin” sendikaların yenilenmesine katkı sağlayabilmesi için “kapitalizme özgü biçimlerinden arındırılmalarının zorunlu olduğunu vurgulayarak, farklı ve daha insani toplumsal ilişkilerin içerildiği teknolojilerin bilinçli ve kolektif bir çabayla yaratılmasının gerektiğinin altını çizmiştir.

  Doç. Dr. Dilek Baybora “Çalışma Yaşamında Yaş Ayrımcılığı Ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaş Ayrımcılığı Düzenlemesi Üzerine” başlıklı makalesinde ayrımcılık ve yaş ayrımcılığı kavramlarını açıkladıktan  sonra, ABD’de yaş ayrımcılığı düzenlemelerinin neler olduğunu tartışmıştır.

  Doç. Dr. Nazım Öztürk “Klasik ve Neoklasik İktisatta Gelir Bölüşümü” başlıklı makalesinde sanayi devrimi sonrasında klasik iktisatın gelir bölüşümü sorununa yaklaşımını tarihsel gelişimi içerinde ele alıp, günümüzde de klasik ve neoklasik yaklaşımların neoliberal yaklaşımlarla yeniden gündeme geldiğinin, tüm bu yaklaşımların ortak noktasını ise gelir bölüşümü adaletine yönelik uygulamalara karşı olmalarının oluşturduğunu vurgulamıştır. 

  Öğretim Görevlisi Dr. Gökçen Sayar Özkan ile Yrd. Doç. Dr. Bülent Özkan “Kadın Çalışanlara Yönelik Ücret Ayrımcılığı ve Kadın Ücretlerinin Belirleyicilerine Yönelik Bir Araştırma” başlıklı makalelerinde kadın işçilerin ücretlerinin belirlenmesinde verimliliğin dışındaki faktörleri Gaziantep ili özelinde yapmış oldukları araştırmayla inceleyip, cinsiyetin ücretlerin belirlenmesinde ayrımcı bir kriter olup olmadığını tartışmışlardır.

  Yrd. Doç. Dr. Melda Yaman Öztürk “Kapitalist Gelişme ve Kriz Sürecinde Kadın Emeği: Asya  Deneyiminden Çıkarılacak Dersler” başlıklı makalesinde 1970’li yıllardan itibaren ağırlıklı olarak ihracata yönelik sanayileşme stratejisi uygulayan, Doğu ve Güney Doğu Asya ülkelerinde kapitalist gelişme sürecinin ve krizin toplumsal cinsiyete dayalı etkilerini ele almıştır.

  Yrd. Doç. Dr. Kamil Orhan “‘Modern Zamanlar’ Filmi ve Dönemsel Bir Çalışma İlişkileri Yorumlaması” başlıklı makalesinde, ekonomik bunalımın etkisindeki ABD’ni anlatan, sessiz filmlerin altın çağının bitişine; sesli filmin, sinema endüstrisinde yayılmaya başlamasına denk gelen ve dönemin çalışma ilişkilerini, emeğin yabancılaşmasını hicvederek, kapitalist ve modernist sistemin eleştirisini yapan “Modern Zamanlar” filmini değerlendirerek, çalışma ilişkilerine farklı bir bakışın örneğini sunmuştur.

  Yrd. Doç. Dr. Birgül Çiftçi “İşte Var Ol(ama)ma Sorunu ve İşletmelerin Uygulayabileceği Çözüm Önerileri” başlıklı makalesinde, çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarının iyi olmamasına karşın işe devam etmek zorunda kalmalarının çalışan ve işletme açısından ortaya çıkardığı sorunları irdelemiştir.

  Arş. Gör. Faruk Taşcı “Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar: İsveç, Almanya, İngiltere ve İtalya Örnekleri” başlıklı makalesinde, yaşlılara yönelik sosyal politikaları ele almış, yaşlılara yönelik sosyal politikaların ne anlama geldiği ve bu politikalara gereksinim duyulmasının nedenlerini ortaya koyduktan sonra, yaşlılara yönelik sosyal politika uygulamalarına yer vererek, yaşlılara yönelik sosyal politikaları, İsveç, Almanya, İngiltere ve İtalya gibi farklı refah devletleri sınıflandırmasına dâhil edilen ülkeler açısından değerlendirmiştir.

  Av. Çiğdem Yorulmaz “Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Tanımı, Şekil Şartı, Sözleşme Yapma Serbestisi ve Sınırları” başlıklı makalesinde, çoğunlukla belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işçiye sağladığı haklardan kurtulmak için işverenler tarafından başvurulan bir sözleşme türü olan belirli süreli iş sözleşmelerinin 4857 Sayılı İş K. çerçevesinde tanımı, şekil şartı ve sözleşme yapma özgürlüğü ve sınırlarını ele almıştır.

  Arş. Gör. Burak Faik Emirgil “Yeni Kapitalizmde Emeği Sorunsallaştırmak: Emeğin Maddi Olmayan Görünümleri” başlıklı makalesinde yeni kapitalizmin emek pratikleri ve çalışma süreçlerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini inceleyerek, yeni kapitalizmin şekillendirdiği emek pratiklerinin, emeğin niteliğine (kol emeği/zihin emeği) ve vasfına (yüksek/orta/düşük vasıflı) ait farklılıkları giderek bulanıklaştırdığını tezini tartışmaya çalışmıştır.

  Öğretim Görevlisi Alptekin Güney, “Türkiye’de Geliştirilmiş İşsizlik Oranları” başlıklı makalesinde, Türkiye’deki gerçek işsizlik oranlarına ulaşabilmek amacıyla eksik istihdam ve iş aramaktan vazgeçenler, mevsimlik çalışanlar vb. dikkate alınarak düzeltilmiş işsizlik oranlarını belirlemeye çalışmıştır.

   Arş. Gör. Aybike Elif Bolcan “Avrupa Birliği Direktifleri Işığında Türk Çalışma Mevzuatında Kadın” başlıklı makalesinde Avrupa Birliği’nin 1970’lerin ortalarından itibaren çıkardığı çalışma hayatında kadının korunmasına ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına ilişkin direktiflerle üye ülke mevzuatlarının yönlendirildiği belirterek, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması konusunda Türkiye’de çalışma mevzuatının AB direktifleriyle uyumlu olup olmadığı sorununu tartışmıştır.

  Murat Çiftçi, “1995-2000 Dönemi İç Göç Hareketlerinde Emeğin Çekim Türlerine Göre Çekim Türlerine Göre Mukayeseli Duyarlılık Düzeyleri” başlıklı makalesinde Son günlerde sıkça duymaya başladığımız “Sadaka Ekonomisi kavramını bilimsel bir formatta ele almaya çalışarak, kavramı iç göç ekseninde tartışmıştır. Ancak yazarın makalesinde “sadaka ekonomisi” kavramına yüklediği anlam seti ile dergimizin genel yayın perspektifi uyuşmamaktadır. Bu konuda hakemlerin görüşü de  paralellik taşımaktadır. Şöyleki;  “Devlet hizmetlerinden yararlanma olgusu”  iç göç olgusunu unsurları ile anılan yazıda olduğu gibi  bağlantılı hale getirildiğinde   sosyal güvenlik, sağlık , eğitim vb. gibi kimi devlet hizmetlerinden yararlanma da sadaka ekonomisi unsurları olarak  sunulmaktadır. Oysa bu alanlar işçi sınıfının  belirli bir mücadele sonucu elde ettiği kazanımlardır. Bunları iç göç ile bağlantılı olarak “sadaka ekonomisi” içinde değerlendirmek tarihsel gelişmeyi önemsememek anlamına gelebilir. Yayın kurulu  bu konuda sunuş yazısı içinde kısa bir mehaz getirerek  dergimizin durduğu  konuma da atıfta bulunmaktadır.

  Yrd. Doç. Dr. K. Ahmet Sevimli “İşçinin Kişilik Değerlerine Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat” başlıklı karar incelemesinde, işvereni tarafından dövülerek işten atılan işçinin kıdem ihbar tazminatlarının yanında manevi tazminat isteyip isteyemeyeceği sorununu işçinin istemini ret eden yerel mahkeme kararanı bozan Yargıtay 9.HD. kararı özelinde incelemiştir.

  24. sayımızda da yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay, 9,10,21. HD’lerinin vermiş olduğu toplam 54 adet karar yayımlanmıştır.

  Bir kez daha yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize,  her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza, derginin web sayfasını düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Aziz Çelik’ederginin web sayfasının iyileşmesine eleştirileri ile büyük katkı sunan Yrd. Doç. Dr. Recep Kapar’a ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, 25. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ