• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  23.Sayımızla sizlere bir kez daha merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz.

  Prof. Dr .Melda Sur makalesinde “Siyasi Grev” kavramını Türk Hukuku, Mukayeseli Hukuk, Uluslararası Çalışma Örgütü denetim organları kararları ışığında değerlendirmiştir. “Salt” siyasi amaçlı grevlerle işçilerin ekonomik ve sosyal taleplerini destekleyici barışçı grev hareketleri arasında uluslar arası hukukun ayrım yaptığını vurgulayan yazar, işçilerin  ekonomik ve sosyal taleplerini destekleyici barışçı grev hareketlerinin uluslararası organlarca korunduğuna dikkat çekerek; hukukumuzdaki durumun yeniden değerlendirmesi gerektiğinin altını çizmiştir.

  Yrd. Doç. Dr. Barış Seçer “Kadınların Sendikalara Yönelik Tutumları İle Cinsiyet Ayrımcılığı Algılarının Sendika Üyesi Olma İsteğine Etkisi” başlıklı makalesinde öğrenciler arasında yapılan bir araştırma üzerinden sendikalaşma isteğini etkileyen olgular tartışmış, sendikalaşma isteminde cinsiyet ayrımcılığının etkilerini ele almış ve kadın ve erkeklerin sendikalara yönelik tutumları ile sendika üyesi olma isteği arasında farklılık olup olmadığı irdelenmiştir.

  Yrd. Doç. Dr. Recep Kapar “Adil Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Uluslararası Çalışma Örgütü Bildirgesi” başlıklı makalesinde  Uluslararası Çalışma Konferansı (UÇK)’nın 10 Haziran 2008 tarihinde yapılan 97. Genel Kurulunda kabul etmiş olduğu yeni Bildirgeyi değerlendirmiştir.

  Dr. Yusuf Yiğit “İşverenin Çalışanlara İş Koşulları Hakkında Bilgi Verme Yükümlülüğü” başlıklı makalesinde,  14 Ekim 1991 tarih ve 91/533/EEC sayılı, “İş Sözleşmesi veya Çalışma Koşullarına Uygulanacak Kurallar Hakkında İşverenin İşçiyi Bilgilendirme Yükümlülüğü Üzerine Yönerge”nin çalışanların iş sözleşmesi veya çalışma koşularına ilişkin esaslı unsurlar üzerine bilgilendirilme hakkı ve bu Yönerge’ye uyum maksadıyla kabul edilmiş bulunan 4857 sayılı “İş Kanunu”nun 8. maddesinin 3. fıkrasındaki düzenlemeyi ele almış ve yönerge ile yürürlükteki hükmü karşılaştırarak, hükmün uygulanmasına ilişkin eksiklik ve sorunlara değinmiştir.

  Arş. Gör.Hakan Topateş “Araçsallaştırılmış Bir Kavram Olarak Sosyal Dışlanma” başlıklı makalelerinde”  sosyal dışlanma kavramını ortaya çıktığı tarihsel koşullar içerisinde inceleyerek içeriğini tartışmaya açmıştır.

  Bu sayımızda ilk kez bir İngilizce makaleye, Amsterdam Üniversitesi Emek Çalışmaları Enstitüsü (University of Amsterdam Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies-AIAS)öğretim üyeleri Dr. Helen Kopnina ve Dr. Joke Haafkens tarafından birlikte hazırlanan "Chronically ill employees in the context of organizational culture" (Örgütsel Kültür Bağlamında Kronik Hasta Çalışanlar) başlıklı çalışmaya yer veriyoruz.

  Yrd. Doç. Dr. M.Onat Öztürk “İşe İade Davaları ve Bildirim Öneli” başlıklı karar incelemesinde, Yargıtay 9.HD. işe başlatılmayan işçiye işe iade davası öncesi bildirim öneli kullanıldığı gerekçesiyle işverenin ihbar tazminatı ödemekten kaçınamayacağını belirten kararı özelinde, işe iade davasında bildirim öneli sorununu, incelemiştir.

  23. sayımızda da yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay, 9,10,21. HD’lerinin vermiş olduğu toplam 70 adet karar yayımlanmıştır.

  Bir kez daha yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize,  her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza, derginin web sayfasını düzenleyen Kristal İş Sendikası Eğitim Müdürü Sayın  Aziz Çelik’e ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, 24. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ