• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  22.Sayımızla tekrar merhaba.

  Dergimizi var eden yazarlara, hakemlere ve değerli okuyucularımıza birkaç anımsatma yaparak başlamak istiyoruz.

  Değerli yazarlarımızın gönderdikleri makaleler derginin üç aylık yayın periyodu, sayfa sayısının sınırlı olması, her makaleyi üç hakemin okuması, değişiklik istemleri, değişiklik sonrası makalenin yeniden gözden geçirilmesi nedenleriyle uzun sayılabilecek bir zaman aralığında yayımlanma olanağı buluyor. Araya özel sayı girince bu sıkışıklık ister istemez artıyor. Tüm yazarlarımızdan elimizde olmayan bu gecikmeden dolayı anlayış göstermelerini ve gönül koymamalarını rica ediyoruz.

  Değerli hakemlerimiz, bazı makaleleri birkaç kez okuyarak büyük bir emek veriyorlar. Onlara ne kadar teşekkür etsek de haklarını ödeyemeyiz sağ olsunlar.

  Prof. Dr. Münir Ekonomi, “Kadın İşçilerin Gebelik ve Doğum Halinde Feshe Karşı Korunması” başlıklı makalesinde iş hukukunda feshi sınırlayan “genel iş güvencesi” hükümlerinin yanında yer alan “ özel iş güvencesi” kavramına açıklık getirerek, gebelik ve doğum halinde feshe karşı korunma hükümlerini tarihsel gelişimi içerisinde ele almış, hukukumuzda ki son durumu Yargıtay ve AB normları ekseninde değerlendirmiştir.

  Doç. Dr. Banu Uçkan ve Doç. Dr. Deniz Kağnıcıoğlu birlikte hazırlamış oldukları “İşçilerin Sendikalara İlişkin Algı ve Tutumları: Eskişehir Örneği” başlıklı makalelerinde sendikaların içinde yer aldıkları kriz saptanarak, bu kriz koşullarında, “Eskişehir ilinde dört işkolu temel alınarak, işçilerin sendikalara yönelik tutum ve davranışlarını” saptamayı amaçlayan araştırmanın sonuçlarını değerlendirmişler, işçilerin sendikal politikalara, örgütlenmeye ve kolektif hareketlere yönelik tutumlarını incelemişler, sendikaların üyelerinin ve üye olmayanların gözünden nasıl göründüklerini ortaya koymaya çalışmışlardır.

  Yrd. Doç. Dr. Metin Sarfati “Ekonomi Politiğin İnsanı “Kimdir?” başlıklı makalesinde “özne-birey süreci modernleşme bağlamında ele alınırken ekonomi politik felsefesinin bu konudaki özgün yaklaşımını ortaya koymaya çalışmıştır.

  Arş. Gör. Fatma Burcu Savaş İş Hukukunda “Siber Gözetim” başlıklı makalesinde, iş yaşamında önemli bir yere sahip olan bilgisayarların, iş yaşamına kolaylıklar getirmenin yanı sıra yeni uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına da neden olduklarını vurgulayarak, bu konuda çıkan uyuşmazlıkları, bu uyuşmazlıklara karşı geliştirilen hukuki çözümleri karşılaştırmalı hukuk açısından incelemiştir.

  Arş.Gör. A. Utku Erdayı “Dünyada Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Ulusal Politikalar ve Türkiye” başlıklı makalesinde işsizlikle neo-liberal politikalar arasındaki ilişkiye işaret ederek, genç işsizliğini dünya ve Türkiye’deki boyutu ile ortaya koyup, çözümüne yönelik uluslararası öncelikleri, bu konudaki ulusal politikaları tartışmıştır.

  Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Öğrencisi Gonca Aydınöz “Avrupa Birliği Direktifleri İle Atad Kararları Çerçevesinde Ayrımcılık Yasağı Ve Ayrımcılığın İspatı” başlıklı makalesinde“ doğrudan ve dolaylı ayrımcılık kavramlarını açıklamış, ayrımcılık yasağı ve ayrımcılığın ispatına ilişkin kuralları, ATAD kararlarından alınan örneklerle incelemiştir.

  Prof. Dr. Mesut Gülmez “Dernek Özgürlüğü ve Cinsel Yönelime Dayalı Ayrımcılık Sorunu: Lambda İstanbul Davası Kararları” başlıklı karar incelemesinde Yargıtay kararını örgütlenme özgürlüğüne güvence getiren “Uluslararası ve Ulusalüstü Hukuk Kuralları” ışığında değerlendirerek, insan hakları ihlallerinin uluslararası denetim organlarına başvurulmasına gerek kalmaksızın çözümlenmesi yönlerinden, yüksek yargı yerlerimize önemli bir sorumluluk düştüğünü vurgulamıştır.

  Prof. Dr.Nuri Çelik Sendika Aidatı Konusunda İşverence Ödenecek Gecikme Faizinin Başlangıç Tarihi” başlıklı karar incelemesinde, işverence ödenmeyen sendika aidatına ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın faiz işletilip işletilemeyeceği ve faizin başlangıcı sorununu tartışarak, incelenen kararda aidat ödemesinin TİS de belirlenen tarihte ödenmemesi durumunda ihtara gerek duyulmadığı gibi yasada ödeme tarihinin belirlenmiş olduğu durumda da aynı sonuca ulaşılması gerektiğini vurgulamıştır.

  Bu sayımızda yabancı mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay, 9,10,21. HD’leri toplam 72 adet karar yayımlanmıştır.

  Bu vesileyle yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza, derginin web sayfasını düzenleyen Kristal İş Sendikası Eğitim Müdürü Sayın Aziz Çelik’e ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, 23. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ