• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  2008 yılını 20. sayımızla noktaladık.

  Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Süleyman TÜRKER hepimize acı bir sürpriz yaparak Ocak ayının başında aramızdan ebediyen ayrıldı. Değerli bir insan, örnek bir sendikacıyı yitirmenin acısını yaşadık. Türkiye işçi sınıfına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz… Bu sayımızı değerli anısına ithaf ediyoruz.

  2008 yılı sonlarında tüm dünyanın gündemine giren küresel ekonomik krizin ülkemizde dillendirilmeye başlamasıyla birlikte krizin faturasını emekçilerin üzerine yıkmaya yönelik talepler de bir birini izledi. Biz de dergimizin bu sayısında ekonomik krizi irdeleyen iki makaleye yer verdik.

  Prof. Dr. Erinç Yeldan, “Kapitalizmin Yeniden Finansallaşması ve 2007/8 Krizi: Türkiye Krizin Neresinde?” başlıklı makalesinde krizin nedenlerini tarihsel gelişimi içerisinde ele almış, krizin olası etkilerini ortaya koyduktan sonra, krizle birlikte yoğun bir şekilde tartışılan IMF programını açıklığa kavuşturarak, krizden çıkartılacak somut dersleri sıralamıştır.

  Prof. Dr. E. Ahmet Tonak “Krizi Anlarken” başlıklı makalesinde Marks’ın kriz açıklaması ile günümüzdeki durumu karşılaştırmış, krize gelinceye kadarki süreçte ABD’de yaşanan gelişmeleri özetlemiş, krizden ne beklenebileceği sorununu tartışmıştır.

  Yrd. Doç. Dr. Sayım Yorgun “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri’nde Tez Konuları ve Paradigma Değişiklikleri” başlıklı makalesinde “1984-2007 yılları arasında 13 ÇEEİ bölümünde sunulan 921 yüksek lisans, 9 ÇEEİ bölümünde sunulan ve 'YÖK kayıtlarında yer alan' 179 doktora tezinin konu” başlıklarını ele alarak, bu bölümlerin yönelimlerini ortaya koymak için yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarını değerlendirmiştir.

  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi Seracettin Göktaş; “İşveren Vekilinin İş Güvencesi” başlıklı makalesinde, Türk hukuku açısından işveren vekili kavramını açıklamış, iş güvencesi hükümlerine göre kimin işveren vekili sayıldığını belirleyerek, işveren vekilinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesine bağlı iş güvencesi sorunlarını tartışmıştır.

  Arş. Gör.  Fuat MAN ve Arş. Gör. Cihan Selek Öz “Göründüğü Gibi Olamamak ya da Olduğu Gibi Görünememek: Çağrı Merkezlerinde Duygusal Emek” başlıklı makalelerinde “duygusal emek” kavramını tanımlayıp, iki bankanın çağrı merkezinde yapılan çalışmaları mekan olarak kullanarak, dünya ölçeğinde yaşanan örnekleri de ele alıp “Çağrı Merkezleri: Yeni Terhaneler mi?” sorusunu tartışmaya açmışlardır.

  Arş. Gör. Engin Üngüren “Çalışma Hayatında Örgütsel Çatışma: Konaklama İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma” başlıklı makalesinde örgütsel çatışma kavramı ortaya koyduktan sonra konaklama işletmelerinde çalışanların çalıştıkları işyerlerinde yaşadıkları çatışmaların bu çatışmaların sonuçlarını incelemiştir.

  Dr. Ercüment Özkaraca “İşyeri Devri-Devirden Önce Doğan Borçlardan Sorumluluk” başlıklı karar incelemesinde, işyeri devrinin ortaya çıkardığı hukuki sorunları, birbirini takip eden sözleşmelerle değişik alt işverenler yanında aynı işyerinde çalışan işçinin işçilik haklarına ilişkin Yargıtay’ca verilen bozma kararını esas alarak incelemiş, yerel mahkeme kararını da incelemesine alarak konun daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır.

  Bu sayımızda yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay, 9, 10, 21. HD’leri ile HGK’nun ve Danıştay’ın vermiş olduğu toplam 77 adet karar yayımlanmıştır.

  Bu vesileyle yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza, derginin web sayfasını düzenleyen Kristal-İş Sendikası Eğitim Müdürü Sayın Aziz Çelik’e ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, 21. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ