• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  19. Sayımızla merhaba deyip, 19 sayının tanıtımına geçmeden 21 Sayı ile ilgili bir duyuru yapmak istiyoruz. Çalışma ve Toplum Dergisi sizlerin katkılarıyla 21. Sayıda altı yaşına girecek. Mart 2009 da çıkartmayı planladığımız bu sayıyı kadın emeğine ayırıp özel bir sayı olarak çıkartmayı planlıyoruz. Bu nedenle de kadın emeği, kadınların çalışma koşulları konularında çalışan tüm araştırmacıları özel sayımızı desteklemeye çağırıyor, bu konudaki makaleleri 2009 yılı Ocak ayı sonuna kadar bekliyoruz.

  Bu sayımıza ilk olarak Prof. Dr. Toker Dereli’nin çevirdiği Seymour Martin Lipset’in “Robert Mıchels, Demokrasi ve Oligarşinin Tunç Kanunu” başlıklı makalesi ile başlıyoruz. Sendika içi demokrasi gibi önemli bir konuda temel bir eser olma niteliğini taşıyan Robert Mıchels “Siyasi Partiler” kitabına Seymour Martin Lipset’in yazdığı Giriş’in bölümünün çevirisi halen güncelliğini korumaktadır. Prof. Dr. Toker Dereli’nin ifadesiyle özetlemek gerekirse “Demokrasi teorisi ve uygulamasının kaydettiği tüm çağdaş gelişmelere karşın siyasal partilerin ve sendikaların başındaki lider kadrolarının uzun süreler için değiştirilememesi, herhalde zamanımızın önemli çelişkilerinden biridir.” Şüphesiz değerli hocamızın özenli çevirisi bu çelişkinin tartışılmasına katkı sunacaktır.

  Can Şafak “Türkiye’de Grup Toplu Pazarlığı” başlıklı makalesinde konuya grup toplu pazarlığının teorik sorunlarını ele alarak başlamış, toplu pazarlığın merkezileşmesi sürecinde grup toplu pazarlığının yerini tartışarak, Türkiye’de grup toplu pazarlığını tarihsel gelişimi sürecinde ve hukuki çerçeveyi de ortaya koyarak ele almış, grup toplu pazarlığına ilişkin somut örnekler vermiş, konuya sendikaların yaklaşımını da belirginleştirmiş, toplu pazarlıkta asıl sorunun son derece kısıtlayıcı ve ayrıntılı yasal düzenlemeler olduğunu vurgulamıştır.

  Yrd. Doç. Dr. A. İlhan ORAL, “Emeklilerin Yeniden Çalışmaya Başlaması ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Düşünceler” başlıklı makalesinde, SSK, Emekli Sandığı ve Bağ Kur’un her birisinin farklı farklı düzenlemelerle ele aldığı emeklilerin emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlamalarının uygulamada ortaya çıkardığı sorunları ve yaratılan karmaşayı ele almış, 5510 Sayılı Yasayla yapılan değişikleri değerlendirerek, emeklilerin kayıt dışında çalışma oranlarının yüksekliğinde destek prim oranlarının yüksek olmasının etkili olduğuna işaret etmiş, emekli aylıklarının iyileştirilmesi yapılmadan bu alanda yaşanan sorunların kalıcı olarak çözülemeyeceğinin altını çizmiştir.

  Yrd. Doç. Dr. Serap ÖZEN ÇÖL “İşyerinde Psikolojik Şiddet: Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma” başlıklı makalesinde “Psikolojik Şiddet” kavramından ne anlaşılması gerektiğini açıkladıktan sonra, sağlık çalışanları arasında psikolojik şiddete uğrayanları, bu şiddete tanıklık yapanları, şiddettin uygulayıcılarını cinsiyet, meslek, yaş gibi özelliklerine göre sınıflandırmış, uluslararası alanla karşılaştırarak rakamsal verileri belirlemiş ve psikolojik şiddetin “hastanelerde yaygın olarak görülen ve sağlık çalışanları için tedbir alınmasını gerektiren düzeyde ciddi bir mesleki sağlık ve güvenlik riski” olduğunu ortaya koymuştur.

  Dr. İştar Cengiz (Urhanoğlu),“Türk Hukukunda Yabancıların İş Sözleşmesi Ehliyeti” başlıklı makalesinde, mevzuatımız açısından kimlerin yabancı olduğunu belirlemiş, çalışma hakkının kural olarak yabancı yada vatandaş ayrımı yapılmaksızın herkese tanınmış anayasal bir hak olduğunun altını çizdikten sonra Türk vatandaşlarına özgülenmiş olan ve yabancıların yapmayacağı işleri ve “çalışma izni” başta olmak üzere yabancıların çalışabilmesi için yasal mevzuatın getirmiş olduğu düzenlemeleri değerlendirmiştir.

  Yrd. Doç Dr. Nilgün Tunçcan Ongan “İslam iktisadının endüstri ilişkileri alanındaki açılımlarını kendi metodolojik tutarlılıkları kapsamında biçimlendirdiği sınıfsal perspektif çerçevesinde değerlendirmeye çalıştığı” “İslam Ekonomisinde Bölüşüm” başlıklı makalesinde konuyu öncelikle İslam İktisadının metodolojisini ortaya koyarak ele almış, bu iktisat anlayışının ekonomik adalet kavramına verdiği anlamı, İslam’da yaşanan ekonomik farklılaşma ekseni üzerinden değerlendirerek “İslami iktisadın sınıfsal perspektifi’(ni)” tartışarak, bu yaklaşımın öngördüğü endüstri ilişkiler sistemini incelemiştir.

  Arş. Gör. Emre Ertan Yaşlılık Aylığı Bağlanması İstemi, Yazılı Başvuru koşulu ve Sigortalı Lehine Yorum İlkesi” başlıklı karar incelemesinde Yargıtay 10.HD, konuya ilişkin kararını, yaşlılık aylığı bağlanması koşulları, bu koşullar içerisinde yazılı başvuru koşulu ve yazılı başvurudan ne anlaşılması gerektiği, Kurumun korunması ile sigortalı çıkarlarının nasıl bir denge içerisinde gözetilmesi gerektiğini ana başlıkları altında içerisinde ele alarak değerlendirmiştir.

  Bu sayımızda da yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay , 9,10,21. HD’nun vermiş olduğu toplam 70 adet karar yayımlanmıştır.

  Dergimizin 17. sayısında Hasan Ejder Temiz’in “Dünyada Kronik Yoksulluk ve Önleme Stratejileri” isimli çalışmasında yer alan Çizim1 ‘de basım hatası olmuştur, Çizim’in düzeltilmiş hali ekte sunulmuştur”

  Bu vesileyle yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza, derginin web sayfasını düzenleyen Kristal İş Sendikası Eğitim Müdürü Sayın Aziz Çelik’e ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, 20. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ