• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  14. sayımızı yayımladıktan çok kısa bir süre sonra İşçi sınıfının Süleyman’ı, Süleyman Üstün hocamızı kaybettik. Yayım kurulumuz 15. sayıyı Süleyman Üstün Hocanın anısına çıkartma kararı aldıktan kısa bir süre sonra Sosyal-İş Genel Başkanı Özcan Keskeç’i, Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut  Seren’i  kaybettiğimiz haberi geldi. Üst üste gelen bu acı olaylar üzerine yayım kurulumuz 15. sayımızı Süleyman Hocamız,  Mahmut Seren ve Özcan Keskeç’in  anılarına çıkartmaya karar verdi.

    Bir ömrü sendikal yaşama adamış herkesin hocası olmuş Süleyman Üstün hocayı, bir dönem birlikte çalıştığı, bir kuşak sonrasının eğitimcilerinden Birleşik Metal-İş Sendikası Eğitim Uzmanı  Hasan Aktaş anlattı.

  15. sayımızın ilk makalesinde Prof, Dr. Meryem Koray, “Sosyal Politikanın Anlamı ve İşlevini Tartışmak” başlıklı makalesinde, sosyal politikanın anlam ve uygulamalar açısından ciddi bir değişim içerisine girdiğini, “emek tarafından kapitalizme karşı kazanılan siyasal, sosyal, ekonomik gelişmelere bağlı sosyal politikanın anlam ve alan kaybetmekte” olduğunu, yardımseverlik fikrine bağlanan bir politika anlayışının güç kazanarak, “modern anlamdaki sosyal politika anlayışının temellerini tahrip ettiği ve sosyal politikanın işlevini gündemden” kaldırdığına ilişkin verileri tartışarak, bu gelişmelerin sosyal politikayla uğraşanlara “sosyal politikanın anlamını ve araçsallığını çok daha etkin biçimde ortaya koymak ve tartışmak” görevini ve sorumluluğunu yüklediğini vurgulamıştır.

  Prof. Dr. Gülay Toksöz, “İşgücü Piyasasının Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Analizi ve Bölgeler Arası Dengesizlikler” başlıklı makalesinde, ülkemizde “çalışma çağındaki nüfus istihdamdan daha hızlı artmakta olmasına karşın bu durumun “işsizlikte büyük artışlara yol açmamasının özellikle çalışma çağındaki kadınların işgücü dışında kalmasına bağlı olduğunu, tespit ederek, konuyu, bölgeler arası gelişme farkları, nüfusun ve işgücünün eğitim düzeyi, nüfusun ekonomik nitelikleri, istihdamın gelişimi ve ekonomik faaliyet alanlarına göre dağılımı, istihdamın işteki duruma ve kayıtlılık durumuna göre dağılımı gibi değerlendirmeler ışığında, incelemiştir.

  Prof. Dr. Nüvit GEREK “Kamu Kuruluşlarında Hizmet Alım İhaleleri Kapsamında Çalıştırılan Alt İşveren İşçileri İle İlgili Sorunlar” başlıklı makalesinde 4857 sayılı yasanın 2. maddesinde asıl işlerde alt işveren çalıştırılması için belirlenen koşulların kamu işyerleri için aranmayacağı anlamında yapılan değişikliğin hukuka aykırılığını ortaya koymuştur.

  Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ŞENKAL ile Yrd. Doç. Dr. Yaşar BÜLBÜL’ün “Kalkınma İktisadı ve Sosyal Yapılar” Piyasa ve Sosyal Yapıların Çözünürlüğü” başlıklı ortak makalelerinde, “kalkınma iktisadı kavramı ve kavrama ilişkin literatür özetlenerek, konu; sosyal değişim ve sosyal yapıların etkileşimi, sosyal yapıların çözünülürlüğü, sosyal boyutla ilişkilendirilen tipik sorunlar, eşitsizlik ve yoksulluk tartışmaları, işsizlik ve ücretler; çalışan yoksullar, sosyal dışlanma ve koruma başlıkları altında incelenmiştir.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Öcal Kemal EVREN “Çalıştırma ve Başka İş Gördürme Yasakları” başlıklı makalesinde, çalıştırma ve iş gördürme yasağı kavramını tanımlayıp, çalıştırma iş görme yasaklarını işçi sağlığı iş güvenliği, sosyal ve ekonomik boyutu içerisinde ele alarak yasakların hukuki dayanaklarını ve yaptırımlarını yargı kararlarında da yararlanarak değerlendirmiştir.

  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK “Feshin Geçersizliği ve İşe İade Talebinin Süresi-Geçerli Neden/Haklı Neden Ayırımı ve Feshin Hakkaniyete Uygunluğu”  başlıklı karar incelemesinde,  4857 Sayılı İş yasası ile hukukumuza giren işe iade kurumunu, feshin geçersizliği talebiyle dava açma süresi ve sürenin hukuki niteliği, geçerli haklı fesih kavramları ve bu iki fesih türü arasındaki ayrımın sınırları açısından ele almış,  haklı fesih geçerli fesih ayrımını Y9.HD.18.12.2006 tarihli kararından hareketle, konuya ilişkin öğretide sürdürülen tartışmalara da işaret ederek tartışmıştır.

  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Arş. Gör. Ercüment ÖZKARACA “Ayni Yardım Kavramı ve Nakden Ödenen Ayni Yardımların Sosyal Sigorta Primine Tabi Olup Olmadığı” başlıklı karar incelemesinde, ayni yardım kavramını, tarif ederek 506 Sayılı yasaya göre nakden ödenen ayni yardımların prime tabi olup olmadığını Y.21 HD. 05.02.2007 tarihli kararı somutundan hareketle, konuya ilişkin öğretide yer alan görüşleri de değerlendirerek tartışmıştır.

  Kitap değerlendirme bölümünde Kristal-İş sendikası Eğitim Müdürü Aziz Çelik, Prof. Dr. Ahmet Makal’ın “Ameleden İşçiye Erken Cumhuriyet Dönemi Emek Tarihi Çalışmaları” isimli kitabını değerlendirmiştir.

  Bu sayımızda da yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Yargıtay 9,10,21. HD HGK’nun vermiş olduğu toplam 72 adet karar yayımlanmıştır.

  Bu vesileyle yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize,  her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük  emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza, derginin web  sayfasını düzenleyen Kristal İş Sendikası Eğitim Müdürü Sayın Aziz Çelik’e ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, 16. sayıda  birlikte olmayı diliyoruz.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ