• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  Değerli Çalışma ve Toplum dostları 11. sayımızla tekrar merhaba.

  10. sayıda İşyerinde Psikolojik Taciz Mobbing konusunda bir makale yayımlamıştık. 11. sayımızda aynı konuyu değişik boyutlarıyla işleyen özel sayının yararlı olacağını düşündük. Değerli hocamız Prof. Dr. Ali Güzel Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bu konuda düzenlenen seminer tebliğlerini yayımlamamızı önerdi. Tebliğ sahiplerinin de oluru ile ağırlığını seminerde sunulan tebliğlerden oluşan özel sayımızı hazırladık. Konuyu, değişik hukuk dalları ve farklı alt başlıklar açısından ele alan makalelerle bütünsel olarak ortaya koymaya çalıştık.

  “İşyerinde Psikolojik Taciz (mobbing)” başlıklı makalesinde Prof. Dr. Pınar Tınaz, psikolojik taciz kavramını, kavramın ortay çıkış sürecini, psikolojik tacizin görünüm biçimlerini, psikolojik tacize uğrayanların sayısını, uğradıkları taciz biçimlerini, tacizcilerin, izleyicilerin belirgin özelliklerini, sonuçlarını, psikolojik tacizle mücadele yöntemlerini değerlendirmiştir.

  Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk ise; “Cinsel Taciz Suçu (TCK. m.105)” başlıklı makalesinde cinsel taciz suçunu ceza hukuku açısından ele almış, suçun değişik ülkelerin ceza yasalarında nasıl tanımlandığını, Türk hukukunda bu suça nasıl yaklaşıldığını, suçun nasıl kovuşturulması gerektiğini incelemiştir.

  Doç. Dr. Sibel İnceoğlu, “Türk Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı” başlıklı makalesinde, Anayasa Hukuku açısından eşitlik kavramını açıklamış, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde ki ayrımcılık yasağını ortaya koyarak, Türk Anayasa Hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde ayrımcılığı değerlendirmiştir.

  Yrd. Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey; “İş Kanununda Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı” başlıklı makalesinde ayrımcılık yasağını eşitlik ilkesi ile birlikte ele alıp kapsamını belirledikten sonra, konuyu İş Hukuku özelinde değerlendirip, AB’deki düzenlemelerle birlikte incelemiştir.

  Yrd. Doç. Dr. Erdem Özdemir; “İşyerinde Cinsel Taciz” başlıklı makalesinde, cinsel tacizi ayrımcılığın bir görünümü olarak ele almış, cinsel taciz kavramının Türk İş Hukukunda nasıl tanımlandığını, önlenmesi için iş yasasına hangi tedbirlerin konulduğunu tartışmıştır.

  Yrd. Doç. Dr. A. Caner Yenidünya ise; “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Ayırımcılık Suçu” başlıklı makalesinde, ayrımcılığı Ceza Hukukunun ilkeleri doğrultusunda ele almış, Mukayeseli Hukukta suçun nasıl tanımlandığını belirtikten sonra, Türk Ceza Hukuku açısından ayrımcılık suçunun unsurlarını, görünüm biçimlerini ortaya koymuştur.

  Doç. Dr. Ufuk Aydın; “İş Sözleşmesinin Sona Erme Zamanı ve Sonuçlarının Belirlenmesi” başlıklı karar incelemesinde uygulamada çok sık karşılaştığımız, işverenin işçiyi işe almayarak, iş sözleşmesini sona erdirdikten sonra, düzenlediği belgelerle haklı fesih nedeni yaratma sorununu Yargıtay 9. HD kararı özelinde yerel mahkeme kararını da inceleyerek tartışmıştır.

  Bu sayımızda da yabancı Mahkeme kararlarına yer verilmiş, Uyuşmazlık Mahkemesi, Danıştay, HGK ve Yargıtay 9,10,21. HD’lerinin vermiş olduğu toplam 72 adet karar yayımlanmıştır.

  Bizlerle emeklerini, görüşlerini paylaşan değerli hocalarımıza, bu sayımızda tebliğ sahibi değerli hocalarımızla iletişim kurmamızda ve yazıların toplanmasında büyük katkıları olan Yrd. Doç. Dr. Erdem Özdemir'e,  her zaman olduğu gibi büyük bir emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza, derginin web sayfasını düzenleyen Kristal-İş Sendikası Eğitim Müdürü Sayın Aziz Çelik’e ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, 12. sayıda da birlikte olmayı diliyoruz.

  YAYIN YÖNETMENİ
  Murat ÖZVERİ

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ