• Sunuş

  Murat ÖZVERİ

  Dergimiz 4. sayı ile birlikte bir yaşına bastı. Çok çabuk geçen bir yıl içerisinde 4 sayıda 21 makale, 230 yargı kararı, 16 yabancı mahkeme kararı yayımladık. Dergimizi tüm aksamalara karşın her sayıda 1100 adet dağıttık. Başta Türkiye’deki tüm Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile Hukuk Fakültelerinin İş Hukuku Anabilim Dalları olmak üzere üniversite kütüphanelerine, işçi ve işveren sendikalarına ve konferedasyonlara, İş Hakimlerine, Yargıtay üyelerine, iş hukuku ile uğraşan avukatlara, işyeri sendika temsilcilerine, iş müfettişlerine dergimizi ulaştırmayı önemli ölçüde başardık.

  Dergimizin ilk sayısının sunuş yazısında “Dergimizde, hiçbir önyargı ve müdahale olmadan, önceden ilan edilen ilkeler çerçevesinde hakem kurulunun olurunu alan her görüş özgürce kendine yer bulacaktır” sözleriyle tanıtan derginin sahibi Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Yönetim Kuruluna bizlere sağladıkları özgür çalışma ortamı için tekrar teşekkür ediyoruz.

  Dergiye gönderilen makaleleri büyük bir dikkat ve özenle değerlendiren dergimiz hakemlerine daha derginin hazırlanış aşamasında tartışma ortamı yaratıp, dergimiz yazarlarına yeni ufuklar açtıkları için minnettarız.

  Bu sayımızda “Sendikal Haklara İlişkin Sözleşmelerin İç Hukuka Üstünlüğü ve Yasalarımızdaki Aykırılıklar” başlıklı makalesinde Prof. Dr. Mesut Gülmez, 1982 Anayasası’nın 90. maddesine yapılan eklemeyle bir kez daha güncelleşen usulüne uygun olarak onaylanan insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerin doğrudan uygulanıp uygulanmayacağı sorununu, bizleri kırmayarak, çekincelerini de ekleyerek incelemiştir. Konuyu yakından takip edenlere büyük bir katkı sunacağına inandığımız makalesinde Prof. Dr. Gülmez, öncelikle konuyu tarihsel gelişim süreci içerisinde ele almış, Anayasanın 90. maddesine Mayıs 2004 tarihinde yapılan eklemeden önceki ve sonraki hukuki durumu tartışmış ve düzenlemenin, taraf olduğumuz tüm insan hakları sözleşmelerini kapsadığını, sadece yasalarla sınırlı olmadığını, “yasalardaki aykırı kuralların değiştirilmesini” beklemeye, “ulusal hukukta özel düzenleme” yapılmasına gerek kalmaksızın çatışma halinde uluslararası sözleşmelerin uygulanması gerektiğini vurgulamıştır.

  Arş. Gör. Dr. Betül Urhan “Türkiye’de Sendikal Örgütlenmede Yaşanan Güven ve Dayanışma Sorunları” başlıklı makalesinde, ülkemizde ve dünya da çok sık tartışılan, sendikaların sürekli güç kaybettiği, sendika yönetimlerinin üyelerinden farklılaşarak uzaklaştığı, işçilerin sendikalara yabancılaştığı tezlerini Kocaeli bölgesinde kapsamlı bir alan araştırmasıyla incelemiştir Makalesinin ikinci bölümünde “İşçilerin Kolektif Davranışa ve Sendikalara Yönelik Düşünceleri”ni belirlemeye çalışan Urhan, “İşçilerin Kolektif Davranışa İlişkin” düşüncelerini, “İşçilerin Sendikaya Üye Olmama” nedenlerini, “İşçilerin Sendikalara Güven” düzeylerini, “Sendikal Politikaların Başarısına Yönelik Güvensizlik ve Bu Güvensizliğin” kaynaklarını işçilerle yapmış olduğu görüşmeler ışığında ortaya koymuştur.

  “2001 Yılı Reformu Işığında Federal Almanya’da İşyeri Seviyesinde Yönetime Katılım Sisteminin Temel Esasları” başlıklı makalesinde Araş. Gör. Alpay Hekimler, ülkemizde çok sık tartışılan ve 4857 sayılı İş Yasasıyla işletme gereklerinden kaynaklanan geçerli fesih kavramının hukukumuza girmesiyle birlikte önemi daha da artan yönetime katılma modellerini XIX yüzyıl başlarından beri tartışan Almanya örneğini incelemiştir.

  Yrd. Doç. Dr. Erdem Özdemir “İş Hukukunda Eğitim Karşılığı Öngörülen Cezai Şart” başlıklı makalesinde iş sözleşmelerinde şıkça karşımıza çıkan cezai şart olgusunu, öncelikle cezai şart kavramı ve cezai şartın iş hukukundaki yerini belirlemiş, konuya ilişkin Yargıtay kararlarını bu kararlara ekli karşı oy yazılarını birlikte değerlendirdikten sonra cezai şart konusunda daha özel bir durumu oluşturan “Eğitim Karşılığı Öngörülen Cezai Şartın Geçerlilik Koşulları”nı incelemiştir.

  Prof. Dr. Ali Güzel 4857 Sayılı Yasanın iş güvencesine ilişkin hükümlerinin uygulanmasında Yargıtay’ın kararlarında yer verdiği ve öğretide çok tartışılan “fesih son çare olmalıdır” (ultima ratio)” ilkesine ilişkin oldukça yeni bir kararını karar incelemesi bölümünde değerlendirerek konunun tartışılmasına yeni boyutlar kazandırmıştır.

  Yrd. Doç. Dr. İbrahim Subaşı da 4773 sayılı yasanın 10. maddesiyle 2821 sayılı yasanın 31. maddesinde yapılan değişiklikle ilk kez gündeme gelen, 4857 sayılı yasanın da aynen benimsemiş olduğu sendikal tazminat konusunda yaptığı karar incelemesinde, iş güvencesi tazminatı (işe iade tazminatı) ile sendikal tazminat ilişkisini öğretideki görüşlere de yer vererek tartışmıştır.

  Ayrıca bu sayımızda Yargıtay kararlarına, Yabancı Mahkeme kararlarına ve kitap tanıtımına yer verilmeye devam edilmiştir.

  Dergininin basımından dağıtımına, gelen eleştirileri derlemeye kadar büyük bir emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servindeki arkadaşlarımıza, emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyor, 2.3... yaşlarda birlikte olmayı diliyoruz.

  YAYIN YÖNETMENİ

  Murat Özveri

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ