• Kitap Tanıtımı: İş Uyuşmazlıklarında Yargıtay Uygulamaları (Şahin Çil)

  Yayın Kurulu

  img2 

   

  İş Uyuşmazlıklarında

  Yargıtay Uygulamaları

   

  İÇİNDEKİLER

   

  -1- İŞ KANUNUNUN KAPSAMIYLA İLGİLİ 

  YARGITAY UYGULAMALARI

  A- Sözleşmeli Personel

  B- Kapsamdışı Personel

  C- Geçici Personel – İdari Sözleşmeli Personel

  D- İş Sözleşmesi – Vekalet Sözleşmesi Ayrımı 

  E- Çıraklar

  F- Esnaf Faaliyeti

  G- Deniz ve Hava Taşıma İşleri

  H- Ev Hizmetleri

  İ- Sporcu, Antrenör, Teknik Direktör

  J- Tarım İşleri

  K- Yönetim Kurulu Üyesi

  L- Eser Sözleşmesi

  M- Asıl İşveren Alt İşveren Arasındaki Rücu İlişkisi

   

  -2- ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNE DAİR

  YARGITAY UYGULAMALARI

  A- Alt İşverenlerin Değişmesinin İşyeri Devri Sayılması 

  B- Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa

  C- Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Sorumluluk

   

  -3- EŞİT DAVRANMA BORCUYLA İLGİLİ YARGITAY

  UYGULAMALARI

   

  -4- İŞYERİ DEVRİYLE İLGİLİ YARGITAY UYGULAMALARI

   

  -5- GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİYLE İLGİLİ YARGITAY

  UYGULAMALARI

   

  -6- BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİYLE İLGİLİ

  YARGITAY UYGULAMALARI

  A- Belirli Süreli İş İlişkisinin Unsurları 

  B- Bakiye Süre Ücreti

  C- Asgari/Azami Süreli Sözleşmeler

   

  -7- KISMİ SÜRELİ İŞ İLİŞKİSİYLE İLGİLİ 

  YARGITAY UYGULAMALARI

  -8- DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ

  YARGITAY UYGULAMALARI

   

  -9- İHBAR TAZMİNATIYLA İLGİLİ 

  YARGITAY

  UYGULAMALARI

   

  -10- KÖTÜNİYET TAZMİNATIYLA İLGİLİ 

  YARGITAY UYGULAMALARI

   

  -11- ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ

  YARGITAY UYGULAMALARI

   

  12- İŞÇİNİN HAKLI FESHİYLE İLGİLİ İLKE KARARLARI

  A- Ücret ve Diğer Hakların Ödenmemesi

  B- Şeref ve Namusa Dokunan Sözler Söylenmesi

  C- İşçiye Cinsel Tacizde Bulunulması 

  D- Çalışma Koşullarının Uygulanmaması 

  E- Mobbing

  F- Sağlık Nedenleri

   

  -13- İŞVERENİN HAKLI FESHİ İLE İLGİLİ İLKE KARARLARI

  A- Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışlar

  İçindekiler 11

  B- Hatırlatıldığı Halde Görevleri Yapmama

  C- İşin Güvenliğinin Tehlikeye Düşürülmesi

  D- İşe Devamsızlık

  E- İşyerine Zarar Verme

  F- Sağlık Sebepleri

  G- Zorlayıcı Nedenler

  H- İşçinin Gözaltına Alınması ya da Tutuklanması 

  I- Şeref ve Namusa Dokunan Söz veya Davranışlar

   

  -14- FESİHTE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYLE İLGİLİ

  YARGITAY UYGULAMALARI

   

  -15- İŞ ARAMA İZNİYLE İLGİLİ 

  YARGITAY UYGULAMALARI

   

  -16- ÜCRETLE İLGİLİ YARGITAY UYGULAMALARI

  A- Ücretin İspatı 

  B- Ücretin Ödenmesi

  C- Ücret Alacağında Faiz

   

   

  -17- FAZLA ÇALIŞMAYLA İLGİLİ YARGITAY UYGULAMALARI

  A- Fazla Çalışma Kavramı 

  B- Fazla Çalışmanın İspatı 

  a- Yazılı Delil

  b- Tanıkla İspat

  c- İmzalı Tahakkuklu Bordroların İspata Etkisi

  d- İmzasız Tahakkuklu Bordroların İspata Etkisi

  e- Üst Düzey Yönetici Kavramı 

  C- Fazla Çalışma Ücreti Hesabı 

  a- Yüzde Elli Zamlı Hesaplama

  b- Tahakkuklu Bordrolarda Dönem Dışlaması/Mahsup Yöntemleri

  c- Primli Çalışmalarda Hesap

  d- Fazla Çalışmanın Ücrete Dahil Edildiği Hallerde Hesap

  D- Fazla Çalışma Ücretinde Faiz

  E- Fazla Çalışma Ücretinde Zamanaşımı 

  F- Fazla Çalışma Ücretinden İndirim

   

  -18- HAFTA TATİLİ ÜCRETİYLE İLGİLİ 

  YARGITAY UYGULAMALARI

  A- İşçinin Haftalık Dinlenme Hakkı 

  B- Hafta Tatili Ücreti Hesabı

   

  -19- BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETLERİYLE İLGİLİ

  YARGITAY UYGULAMALARI

   

  -20- YILLIK İZİN ÜCRETİYLE İLGİLİ 

  YARGITAY UYGULAMALARI

  A- Yıllık Ücretli İzin Hakkı 

  B- Yıllık İzinde İspat Yükü ve Usulü

  C- Yıllık İzin Ücreti Hesabı

   

  -21- İŞ GÜVENCESİYLE İLGİLİ YARGITAY UYGULAMALARI

  A- İş Güvencesinden Yararlanmada Ön Koşullar

  a- 30 İşçi Sayısı 

  b- En Az Altı Aylık Kıdem

  c- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışma

  d- İşveren Vekili Olmama

  B- Dava Açma Süresi

  C- Yazılı Fesih Bildirimi Yapılmaması veya Sebep Bildirilmemesi

  D- İşçinin Savunmasının Alınması 

  E- İşçinin Yeterliliğine (Performans) ve Verimine Dayanan Fesihlerde İş Güvencesi

  F- İşe Başlatmama Tazminatı 

  G- Boşta Geçen Süre Ücreti

  -22- İŞE İADE SONRASI İSTEKLERLEİLGİLİ İLKE KARARLARI

  -23- KIDEM TAZMİNATIYLA İLGİLİ İLKE KARARLARI

  A- Kıdem Tazminatına Hak Kazanma ve Hesapta Süre

  B- İşçinin Emekliliği

  C- Kadın İşçinin Evliliği

  D- İşçinin Ölümü

  E- Muvazzaf Askerlik

  F- Kıdem Tazminatı Hesabında Ücret

  G- Kıdem Tazminatı Faizi

  H- Kıdem Tazminatı Tavanı 

   

  -24- İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK UYGULAMALARI

  A- Yürürlük Tarihi

  B- Kapsam

  a- Uyuşmazlık Bakımından Kapsam

  b- Kişi Bakımından Kapsam

  C- Dava Şartı Olarak Arabuluculuğa Tabi Olmayan Uyuşmazlıklar

  D- Arabulucuya Başvurmadan Dava Açılması 

  E- Arabulucuya Başvuru

  a- Başvuru Usulü

  b- Başvuru Süresi

  F- Yetkili Arabulucu

  G- Arabulucunun Görevlendirilmesi

  H- Arabulucunun Yapacağı İşlemler

  I- Arabuluculuk Aşamasına Katılabilecekler

  İ- Müzakere ve Son Tutanak

  a- Anlaşma Sağlanamaması 

  b- Anlaşma Sağlanması 

  J- Anlaşma Tutanağının İlam Niteliğinde Belge Sayılması 

  K- Anlaşma Tutanağının Mahiyeti Ve Sonuçları 

  L- Sonuç ve Öneriler

  -25- TAZMİNAT VE ALACAKLARDA İSPAT YÜKÜ, FAİZ VE ZAMANAŞIMI

  A- Kıdem Tazminatı 

  B- İhbar Tazminatı 

  C- Kötüniyet Tazminatı 

  D- Sendikal Tazminat

  E- Ayrımcılık Tazminatı 

  F- İşe Başlatmama Tazminatı 

  G- Bakiye Süre Ücreti

  H- Cezai Şart

  I- Ücret Alacağı 

  J- Fazla Çalışma Ücreti

  K- Hafta Tatili Ücreti

  L- Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti

  M- Yıllık İzin Ücreti

  N- Boşta Geçen Süre Ücret Alacağı 

   

  -26- DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUKLA İLGİLİ KARARLAR

  A- Arabulucukla İlgili Yargıtay Kararları 

  B- Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 

   

  KAYNAKÇA

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ